Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 24
5. oktober 2016
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om ind- og udførsel af varer

I medfør af § 2, § 3, § 11, stk. 2, § 16, § 18, § 19, stk. 2, § 20, § 22, stk. 2, § 35, § 39, § 40, § 42, stk. 2 og § 46, stk. 5 i Landstingslov nr. 18 af 30. oktober 1992 om ind- og udførsel af varer, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. 38 af 9. december 2015, fastsættes:

 

Kapitel 1
Fælles bestemmelser

 

§ 1.  Ved indførsel fra og udførsel til Danmark, Færøerne eller udlandet skal varemodtagere og vareafsendere meddele oplysninger om ind- og udførte varers værdi, art, mængde, købsland, oprindelsesland, salgsland, forbrugsland og transportmåde m.v.
  Stk. 2.  Ved fastsættelse af vægt, mål og værdi m.v. finder de af de danske toldmyndigheder fulgte regler tilsvarende anvendelse.


Kapitel 2

Vareindførsel

 

§ 2.  Ved afgivelse af godsdeklarationer, afgiftsanmeldelser og indførselsangivelser benyttes de af skatteforvaltningen autoriserede blanketter, der skal udfyldes i overensstemmelse med blanketternes rubricering og de angivne ledetekster.
  Stk. 2.  Skatteforvaltningen kan forlange, at oplysningerne afgives elektronisk.
  Stk. 3.  Skatteforvaltningen kan fastsætte krav til standard, format, opstilling af oplysninger og andre forhold af betydning for skatteforvaltningens behandling af digitale angivelser.
  Stk.4.  Blanketterne skal ledsages af bekræftelsesdokumenter, såsom fakturaer, forsendelsesdokumenter eller indførselstilladelser.

 

§ 3.  Ved indførsel af cigaretter fra Danmark, Færøerne eller udlandet påhviler det leverandøren at banderolere pakningerne med grønlandsk banderole.

 

§ 4.  For varer, der leveres direkte eller i transit via Danmark fra Færøerne eller udlandet, skal der afgives indførselsangivelse til skatteforvaltningen.
  Stk. 2.  Indførselsangivelsen henholdsvis afgiftsanmeldelsen skal være ledsaget af leverandørfaktura, forsendelsesdokument og eventuelle andre for afgifts- og statistikberegningen m.v. nødvendige dokumenter.

 

§ 5.  For varer indkøbt i Danmark, som er afgiftspligtige i Grønland, skal der afgives afgiftsanmeldelse til skatteforvaltningen, jf. dog stk. 2.
  Stk. 2.  Fremsendes de i stk. 1 nævnte varer via Grønlandshavnen i Aalborg med skib, skal afgiftsanmeldelsen afgives til skatteforvaltningen ved varernes indlevering.
  Stk. 3.  Afgiftsanmeldelsen skal være ledsaget af leverandørfaktura, forsendelsesdokument og eventuelle andre for afgifts- og statistikbehandlingen m.v. nødvendige dokumenter.

 

  § 6.  Indførselsangivelse kræves ikke for paller, tomme containere, garneringsmateriale, tomme og brugte emballagegenstande, kister og urner samt rejseudstyr, rejseproviant og lignende.
  Stk. 2.  Indførselsangivelse skal heller ikke afgives, når skatteforvaltningen har frigivet forsendelsen. Indeholder forsendelsen hverken afgiftspligtige eller indførselsforbudte varer og lignende, kan skatteforvaltningen frigive en forsendelse, som indeholder:
1) gaver fra en privat person,
2) genstande til brug ved aktuelle og større rednings- eller bjergningsoperationer,
3) velfærdsmateriel for søfarende til besætningsbrug under skibes ophold i havn,
4) velfærdsmateriel for søfarende, der ilandbringes til reparation fra udenlandsk skib i international fart,
5) reservedele og udstyr m.v. til danske og færøske skibe og fly i udenrigsfart og til udenlandske skibe og fly, når reservedelene henholdsvis udstyret er afleveret til vedkommende skibe eller fly,
6) varer, der genindføres fra reparation eller anden midlertidig anvendelse i Danmark, på Færøerne eller i udlandet, såfremt varemodtager fremlægger genpart af vedkommende udførselsangivelse eller anden nødvendig dokumentation,
7) bohave og lignende løsøregenstande, der bærer præg af at være brugt, og som indføres til personer, der tager ophold i Grønland, eller
8) varer og materiel, der indføres til USA´s styrker i forsvarsområdet i forbindelse med den virksomhed, der er omfattet af traktat af 27. april 1951 om forsvaret af Grønland.

 

§ 7.  Bortset fra varer som nævnt i § 6, stk. 1, der er bestemt til genudførsel, skal der ske godsregistrering af varer, der ankommer med skib direkte eller via Danmark fra Færøerne eller udlandet, samt varer der ankommer fra Danmark, Færøerne eller udlandet med fly.
  Stk. 2.  Godsregistrering sker ved afgivelse af godsdeklaration for hver forsendelse for sig.
  Stk. 3.  Godsdeklarationen udfærdiges af ekspeditøren, speditøren eller transportøren, eller dennes agent, og skal sammen med kopi af leverandørfaktura samt kopi af ladningsdokument, dvs. skibs- eller flymanifest, indsendes eller afgives til skatteforvaltningen straks efter forsendelsens ankomst til første havn eller lufthavn i Grønland.
  Stk. 4.  For forsendelser, der indeholder konsolideret gods, skal der fremsendes kopi af specificeret manifest for godsets indhold til skatteforvaltningen.

 

§ 8.  Pligten til afgivelse af godsdeklaration omfatter også fisk og fiskeprodukter ilandbragt fra danske, færøske og udenlandske fiskefartøjer. Godsdeklarationen udfærdiges af skibets fører eller skibets stedlige agent eller lignende.
  Stk. 2.  I forbindelse med køb af skib eller fly i Danmark, på Færøerne eller i udlandet, som kommer til Grønland på egen køl eller ved egen kraft, skal der afgives godsdeklaration til skatteforvaltningen. Godsdeklarationen udfærdiges af fartøjets fører, dets indehaver eller en repræsentant for indehaveren.
  Stk. 3.  Godsdeklarationen indsendes eller afgives til skatteforvaltningen straks efter ankomsten til Grønland.

 

§ 9.  Senest 10 hverdage efter forsendelsens ankomst til det endelige bestemmelsessted skal varemodtageren enten genudføre varerne eller til skatteforvaltningen afgive en indførselsangivelse eller afgiftsanmeldelse.
  Stk. 2.  Det påhviler vedkommende transportør at give oplysning om godsregistrerede forsendelsers ankomst til det endelige bestemmelsessted.
  Stk. 3.  Varer, der er bestemt til eller ønskes genudført, skal henligge i uåbnet emballage.

 

§ 10.  Uanset bestemmelsen i § 9, stk. 1 og 3, gælder dog en udvidet genudførselsfrist på op til 8 måneder for følgende varer, som allerede ved indførslen var bestemt til genudførsel:
1) Videnskabeligt udstyr samt ekspeditionsudstyr, som af dansk, færøsk eller udenlandsk ejer indføres til midlertidig anvendelse.
2) Radio-, video- og fjernsynsudstyr samt udstyr til filmoptagelse, som af dansk, færøsk eller udenlandsk ejer indføres til midlertidig brug ved optagelse af radio- og fjernsyns udsendelser eller filmoptagelser.
3) Fagligt udstyr, såsom værktøj, redskaber, apparater, instrumenter og maskiner, som af dansk, færøsk eller udenlandsk ejer indføres til midlertidig brug.
  Stk. 2.  Opnåelse af den udvidede genudførselsfrist er betinget af, at specificeret vareangivelse afleveres til skatteforvaltningen sammen med godsdeklarationen inden forsendelsens udlevering.

 

§ 11.  Overdrages varer, der er under godsregistrering, til anden varemodtager, påhviler det ekspeditøren eller overdrageren straks at anmelde ejerskiftet til skatteforvaltningen med angivelse af den nye ejers fulde navn og adresse.

 

§ 12.  Er varerne registreret for en varemodtager, som ikke er bosiddende i Grønland, anses den, der udfærdiger godsdeklarationen, for varemodtager og hæfter derfor bl.a. for betaling af skyldig indførselsafgift og ekspeditionsgebyr.

 

§ 13.  Godsregistrerede varer er til fri disposition for den angivne varemodtager, når forsendelsen er angivet til skatteforvaltningen. Dette forudsætter dog, at varemodtageren har opfyldt eventuelle særlige indførselsbetingelser for de pågældende varer, og betalt eventuelle afgifter.
  Stk. 2. Skatteforvaltningen kan efter ansøgning give tilladelse til, at erhvervsmæssige virksomheder med hjemsted i Grønland kan få frigivet godsregistrerede forsendelser forinden virksomheden angiver forsendelsen til skatteforvaltningen. Forsendelsen skal dog senest være angivet til skatteforvaltningen 10 hverdage efter forsendelsens frigivelse. Skatteforvaltningen kan bestemme, at tilladelsen alene skal gælde for virksomheder med tilladelse efter § 25, stk. 1.
  Stk. 3. Tilladelse meddelt efter stk. 1 kan tilbagekaldes ved væsentlig eller gentagen misligholdelse af angivelsesfristen, eller ved nærliggende risiko herfor.

 

  § 14.  Angives en forsendelse ikke inden udløbet af den fastsatte frist, sender skatteforvaltningen den angivelsespligtige et skriftligt påkrav, hvorved der sættes en endelig frist på 3 dage til berigtigelse af forholdet.
  Stk. 2. Ved påkrav, jf. stk. 1, pålægges den angivelsespligtige et gebyr på kr. 500.


Post

 

§ 15.  Pakkepost fra Færøerne og udlandet, som sendes til Grønland via Danmark, skal ledsages af adressekort, faktura, eventuel indførselstilladelse og anden dokumentation, der er nødvendig for udfærdigelse af indførselsangivelse samt for beregning af afgiftsbeløb af de i forsendelsen eventuelt indeholdte afgiftspligtige varer.
  Stk. 2.  Post Greenland skal afgive indførselsangivelse til skatteforvaltningen, beregne eventuelle afgiftsbeløb og foranledige det beregnede afgiftsbeløb betalt inden forsendelsen udleveres.
  Stk. 3. Post Greenland kan angive forsendelser med en værdi under kr. 3.000 ved summarisk angivelse. Angivelsernes udformning fastsættes af Skatteforvaltningen.

 

§ 16.  Afsendere i Danmark af erhvervsmæssige pakkepostforsendelser, der indeholder afgiftspligtige varer købt i Danmark, skal afgive afgiftsanmeldelse vedlagt adressekort, leverandørfaktura og eventuel indførselstilladelse m.v. til Post Greenland.
  Stk. 2.  Øvrige pakkepostforsendelser, der indeholder afgiftspligtige varer købt i Danmark, skal ledsages af adressekort, faktura, og anden dokumentation, der er nødvendig for beregning af afgiftsbeløbet.
  Stk. 3.  Post Greenland skal beregne afgiftsbeløbet for forsendelser omfattet af stk. 2, samt foranledige afgiftsbeløb omfattet af stk. 1 og 2 betalt inden forsendelserne udleveres.

 

§ 17.  Skatteforvaltningens instruks foreskriver Post Greenland´s adgang til at videreekspedere mindre postforsendelser uden statistikbehandling m.v.


Vareindførsel til forsvarsområdet

 

§ 18.  Indførsel af varer til danske statsborgere og virksomheder i forsvarsområdet i Pituffik skal af hensyn til afgivelse af handelsstatistiske oplysninger ske i overensstemmelse med de regler, som gælder for vareindførsel til det øvrige Grønland.


Kapitel 3

Indførselsafgifter

 

§ 19.  Udgør varens fakturaværdi grundlaget for afgiftsberegningen, er den fakturapris, der danner grundlag for værdiansættelsen, varens transaktionsværdi, dvs. den pris, der faktisk er betalt forud for indførselstidspunktet, eller som skulle betales, hvis afregningen fandt sted på indførselstidspunktet. Dette indebærer, at enhver rabat eller anden prisnedsættelse kan fradrages ved fastsættelsen af værdien, såfremt rabatten bringer prisen i overensstemmelse med det beløb, der er betalt eller skal betales. Det er en betingelse, at rabatten vedrører de varer, der skal værdiansættes. Tilbagevirkende rabatter kan ikke fradrages.
  Stk. 2.  Ved omregning af fremmed valuta i forbindelse med fastsættelse af fakturabeløbet anvendes den af Danmarks Nationalbanks senest offentliggjorte kursliste.
  Stk. 3.  Indsigelser mod beregningsgrundlag skal fremsættes overfor skatteforvaltningen inden 14 dage efter, at der er modtaget meddelelse om dette.

 

  § 20.  Afgifter beregnes efter den afgiftssats, som er gældende den dag, hvor varerne indføres til afgiftsområdet.
  Stk. 2.  For varer omfattet af § 5, stk. 2, er gældende satsdag dog den dag, hvor afgiftsanmeldelsen modtages af skatteforvaltningen.

 

  § 21.  Afgifter forfalder til betaling ved varernes indførsel til afgiftsområdet.
  Stk. 2.  Når ethanolholdig øl, vin og spiritus som nævnt i Inatsisartutlov om ind- og udførsel af varer indføres med henblik på erhvervsmæssigt videresalg i emballage, der anvendes i den grønlandske returflaskeordning, forfalder afgiften til betaling, når varerne forlader den virksomhed som påfylder varerne i returflasker.

 

  § 22.  For varer, der ankommer med fly fra Danmark, Færøerne eller udlandet, er sidste rettidige betalingsdag for forfaldne afgifter den dag, hvor varerne udleveres til varemodtageren.

 

  § 23.  For varer, der ankommer med skib fra Danmark, er sidste rettidige betalingsdag for forfaldne afgifter den dag, hvor varerne udleveres til varemodtageren, jf. § 24, stk. 1.

 

  § 24.  For erhvervsmæssige forsendelser, der ankommer med skib fra Danmark, Færøerne eller udlandet, kan skatteforvaltningen efter ansøgning forlænge den i § 23 angivne betalingsfrist for erhvervsmæssige virksomheder med hjemsted i Grønland. Skatteforvaltningen kan samtidig bestemme, at tilladelsen alene skal gælde for forsendelser, hvor der er angivet et tildelt tilladelsesnummer.
  Stk. 2.  En betingelse for meddelelse af tilladelse efter stk. 1 er, at virksomheden sammen med ansøgningen fremsender kopi af gyldigt næringsbrev, samt anfordringsgaranti på kr. 500.000 fra pengeinstitut eller forsikringsselskab, hjemmehørende i Grønland, Danmark eller Færøerne, til sikkerhed for afgiftens betaling. Endvidere skal virksomhedens GER-nr. angives i ansøgningen, sammen med oplysning om virksomhedens art.
  Stk. 3.  Tilladelse meddelt efter stk. 1 kan tilbagekaldes ved væsentlig eller gentagen misligholdelse af betalingsfristen, eller ved nærliggende risiko herfor.
  Stk. 4.  De forlængede betalingsfrister regnes på grundlag af ansøgerens faste driftssted fra udgangen af den måned hvori den rettidige betalingsdag udløber, jf. § 23.

De forlængede betalingsfrister kan ikke forlænges ud over følgende frister:
1) Nanortalik, Qaqortoq, Narsaq, Narsarsuaq, Paamiut, Nuuk, Maniitsoq og Sisimiut med tilhørende bygder den 20. i den efterfølgende måned.
2) Aasiaat, Kangaatsiaq, Qeqertarsuaq, Qasigiannguit og Ilulissat med tilhørende bygder 2 måneder og 15 dage, efter udgangen af den måned hvori den rettidige betalingsdag udløber.
3) Uummannaq og Upernavik med tilhørende bygder 3 måneder og 15 dage, efter udgangen af den måned, hvori den rettidige betalingsdag udløber.
4) Ammassalik med tilhørende bygder, samt Kangerlussuaq 3 måneder og 20 dage, efter udgangen af den måned hvori den rettidige betalingsdag udløber..
5) Ittoqqortoormiit samt øvrige områder i Nordøstgrønland og Qaanaaq med tilhørende bygder 5 måneder og 15 dage, efter udgangen af den måned hvori den rettidige betalingsdag udløber.
  Stk. 5. Falder sidste rettidig betalingsdag på en lørdag, søndag eller helligdag forlænges fristen til den følgende hverdag. 
  Stk. 6.  For forsendelser, der ankommer med skib fra Danmark, regnes fristerne efter stk. 4 fra afsejlingsdagen fra Aalborg. For øvrige forsendelser regnes fristerne efter stk. 4 fra varernes ankomst til første havn i Grønland.

 

  § 25.  Med mindre andet er bestemt, skal indbetaling af afgifter ske til den, af skatteforvaltningen, anviste modtager.
  Stk. 2.  Den anviste modtager afregner senest den 15. i måneden forudgående måneds forfaldne afgifter til skatteforvaltningen.

 

  § 26.  For private gaveforsendelser opkræves ikke afgiftsbeløb på under 50 kr. pr. forsendelse.

 

  § 27.  Skatteforvaltningen meddeler forretninger i lufthavne tilladelse til afgiftsfri indførsel og salg af varer og træffer nærmere bestemmelse om opbevaring og kontrol med varers tilførsel og afgang fra afgiftsfrie lagre m.v.
  Stk. 2.  Det er en betingelse for tilladelsen, at det afgiftsfrie salg sker fra et aflukket tax-free område, hvor der kun er adgang for lufthavns- og myndighedspersonale med ærinde i området, besætningsmedlemmer samt rejsende, som ankommer eller afgår med fly fra eller til Danmark, Færøerne eller udlandet. Rejsende, som skal afgå til Danmark, Færøerne eller udlandet, må kun forlade tax-free området for at gå om bord i et fly, eller efter der er indhentet udtrykkelig tilladelse hertil fra skatteforvaltningen. Lufthavnens sikkerhedspersonale påser, at personer som ønsker at forlade tax-free området har tilladelse hertil fra Skatteforvaltningen.
  Stk. 3.  Uden for forretningernes åbningstider skal afgiftsfrie varer opbevares i et aflåst rum.

 

  § 28.  Skibe og luftfartøjer, der forlader det grønlandske afgiftsområde med dansk, færøsk eller udenlandsk havn som destination, kan proviantere afgiftsfrit.
  Stk. 2.  For nedenstående varer må proviantering af skibe ikke overskride de anførte mængder pr. person pr. forventet rejsedøgn:
1) 40 g tobak,
2) 0,25 liter spiritus,
3) 0,25 liter vin og
4) 2 liter øl.
  Stk. 3.  Skatteforvaltningen kan meddele tilladelse til, at udenlandske passagerskibe kan proviantere afgiftsfrit i en tidligere havn end sidste afgangshavn i Grønland, såfremt omstændighederne taler derfor.
  Stk. 4.  Varer provianteret efter stk. 3 skal hensættes til opbevaring på et af skatteforvaltningen plomberet aflåst afgiftsfrit lager ombord, indtil skibet forlader afgiftsområdet.
  Stk. 5.  Proviantering af skibe som nævnt i stk. 3 og fly skal ske under hensyn til antallet af passagerer og besætningsmedlemmer samt det forventede forbrug og salg ombord.
  Stk. 6.  Medbringer fly ved indrejse i afgiftsområdet varer indkøbt i henhold til stk. 1 skal disse umiddelbart efter flyets ankomst hensættes til opbevaring på et aflåst afgiftsfrit lager.

 

  § 29.  Virksomheder, som erhverver indkomst i forbindelse med forundersøgelse, efterforskning og udnyttelse af mineralske råstoffer kan proviantere afgiftsfrit til forbrug ombord på virksomhedens produktionsanlæg, platforme og hertil knyttede anlæg samt skibe og andet materiel, der anvendes i forbindelse med forundersøgelse, efterforskning eller udnyttelse af mineralske råstoffer udenfor afgiftsområdet men på grønlandsk søterritorium eller kontinentalsokkelområde.
  Stk. 2.  Erhvervsdrivende, der har provianteret skibe og luftfartøjer eller produktionsanlæg mv. som nævnt i stk. 1 med afgiftsfri varer skal, med henblik på refusion af afgiften, fremsende den i § 30 nævnte proviantbegæring til skatteforvaltningen vedlagt kopi af faktura.

 

  § 30.  Ved afgiftsfri proviantering skal der til den erhvervsdrivende afgives kvittering for modtaget proviantmængde på den af Skatteforvaltningen godkendte proviantbegæring, når skibet eller luftfartøjet provianterer til udrejse fra afgiftsområdet med dansk, færøsk eller udenlandsk havn som destination. 

 

  § 31.  Betalt afgift kan efter ansøgning refunderes for varer, der:
1) under et transportselskabs varetægt er rapporteret bortkommet eller beskadiget,
2) under en erhvervsdrivendes varetægt er beskadiget eller stjålet af privatpersoner eller virksomheder uden tilknytning til driften,
3) under en erhvervsdrivendes varetægt er destrueret under kontrol,
4) i forbindelse med erhvervsmæssigt videresalg udføres til Danmark, Færøerne eller udlandet.
5) i en erhvervsdrivendes næring videresælges til privatpersoner eller virksomheder, der har fast ophold eller bopæl i forsvarsområdet Pituffik,
6) er indført af privatpersoner, når varen på grund af mangler eller fejl føres tilbage fra afgiftsområdet,
7) er fejlagtig afgiftsanmeldt af leverandøren, og varemodtageren har frembudt varen for kontrolmyndigheden i forbindelse med udleveringen, eller
8) er fejlagtig afgiftsberegnet.
  Stk. 2.  Ved ansøgning om refusion af afgift skal anvendes en af skatteforvaltningen udarbejdet ansøgningsblanket. Ansøgningen skal, bilagt afgiftsnota, faktura og forsendelsesdokument, samt fornøden dokumentation for varens eventuelle bortkomst, beskadigelse, genudførsel m.v. indsendes til skatteforvaltningen sammen med afgiftskvitteringen for den pågældende varesending.
  Stk. 3.  For varer nævnt i stk. 1, nr. 1-5 refunderes afgiften ikke, når den enkelte ansøgning vedrører et samlet afgiftsbeløb på mindre end kr. 500.
  Stk. 4.  For refusion af varer i henhold til stk. 1, nr. 3, svares et fast gebyr på 1.000 kr. samt 2 pct. af det beløb, som ønskes refunderet, til dækning af omkostninger i forbindelse med administrationen af ordningen. Beløbene fradrages i refusionsbeløbet forinden udbetaling.
  Stk. 5.  Som forudsætning for refusion af afgiften i henhold til stk. 1, nr. 3, kan Skattestyrelsen betinge, at de pågældende varer transporteres til lokationer, hvor destruktionen kan foregå under kontrol. Ansøgeren afholder omkostningerne i forbindelse med transporten.

 

  § 32.  For motorkøretøjer, der har været indført afgiftsfrit i henhold til lovgivningens bestemmelser herom, kan skatteforvaltningen, hvis afgiftspligten indtræder efterfølgende, efter ansøgning nedsætte den i Inatsisartutlov om indførselsafgifter nævnte afgift til et beløb, svarende til købesummen, dog mindst værdien i handel og vandel.
  Stk. 2.  Afgiftsnedsættelse efter denne bestemmelse finder kun sted, hvis motorkøretøjet enten i mere end 4 år har været anvendt til det formål, der begrunder afgiftsfrihed, eller i mere end 4 år har været registreret uden for afgiftsområdet.

 

  § 33.  Ved indførsel af mindre terrængående motorkøretøjer med 4 hjul eller mere, der i henhold til færdselslovens § 2, stk. 1, nr. 3 er motorkøretøjer, svares, i stedet for den afgift, der er nævnt i Inatsisartutlov om indførselsafgifter, en nedsat afgift på kr. 5.000.


Kapitel 4

Udførsel

 

  § 34.  Ved udførsel af varer direkte eller via Danmark til Færøerne eller udlandet skal eksportøren/afsenderen afgive udførselsangivelse.
  Stk. 2.  For varer som henhører under brugstariffens kapitler 2, 3, 5, 15, 16, 22, 23, 25, 26, 41, 43 og 51, der fra Grønland transporteres til Danmark med skib, skal eksportøren/afsenderen til skatteforvaltningen afgive en udførselsangivelse.
  Stk. 3.  Udførselsangivelse kræves tillige i tilfælde, hvor udenlandske skibe, herunder danske og færøske, bunkrer olie og brændstof under midlertidigt ophold i Grønland. Det samme gælder, hvor fly, der ikke er hjemmehørende i Grønland, i afgiftsområdet tanker brændstof under midlertidigt ophold.

 

  § 35.  Undtaget fra kravet om udførselsangivelser er:
1) Gaveforsendelser til en værdi af højst 950 kr. (detailpris i Grønland), der afsendes af en privat person i ikke-erhvervsmæssig øjemed. Forsendelsespapirerne skal være påtegnet "Gaveforsendelse".
2) Vareprøver i forretningsøjemed til en værdi af højst kr. 500. Emballage og forsendelsespapirer skal være påtegnet: "Vareprøve".
3) Forsendelser i transit via Danmark mellem Vest- og Østgrønland.
4) Fisk og fiskeprodukter hidrørende fra udenlandske fiskefartøjer, herunder danske og færøske, medmindre disse produkter er blevet behandlet på landanlæg i Grønland.
  Stk. 2.  Fritaget for afgivelse af udførselsangivelser er endvidere:
1) Varer, der medføres som håndbagage eller indskrives som rejsegods, medmindre udførslen sker i erhvervsmæssigt øjemed.
2) Rejseudstyr, rejseproviant og andre varer, der medføres i rejsetrafikken, medmindre udførslen sker i erhvervsmæssigt øjemed.
3) Værktøj, instrumenter, redskaber og lignende, som rejsende håndværkere eller kunstnere benytter til udøvelsen af deres håndværk eller kunst, og som medbringes ved udrejsen.
4) Kranse og blomster, der forsendes eller medbringes til udlandet i anledning af begravelse eller udsmykning af grave, samt blomsterbuketter og lignende, der forsendes eller medbringes til udlandet som gave ved festligheder.
5) I udlandet indregistrerede luftfartøjer og motorkøretøjer, der midlertidig har været indført til Grønland.
6) Skibe, både og fartøjer, der ikke er genstand for salg, og som afgår på egen køl. Er der tale om salg, skal udførselsangivelse afgives og forevises i forbindelse med afmelding til Skibsregistret.
7) I Grønland hjemmehørende luftfartøjer, der ikke er genstand for salg. Er der tale om salg, skal udførselsangivelse afgives og forevises i forbindelse med afmelding til Statens Luftfartsvæsen.
8) Bøger, noder, kataloger, prislister, bekendtgørelser, plakater, brugsanvisninger og andre tryksager, der udføres som lån eller gave.
9) Manuskripter, tidsskrifter, ugeblade, aviser og lignende, der er trykt i Grønland, og som af grønlandske firmaer sendes til udlandet til abonnenter og forhandlere.
10) Frimærker, der sendes til udlandet til bytning med andre frimærker.
11) Kister med menneskelig og urner med aske af brændte menneskelig.
12) Klicheer og papmatricer.
13) Sportseffekter, herunder væddeløbskøretøjer og kaproningsbåde, der midlertidigt til brug ved sportskonkurrencer og lignende i udlandet, eller som genudføres efter tilsvarende brug i Grønland.
14) Pengesedler og skillemønt, veksler, checks og lignende, samt statspapirer, aktier og andre værdipapirer, når disse ikke overstiger en værdi af 50.000 kr.

 

  § 36.  Ved genudførsel af godsregistrerede varer, der ikke er blevet afgifts- og statistikbehandlet, afgives der ikke udførselsangivelse, hvorimod godsdeklarationens angivelsesblanket fremlægges for skatteforvaltningen vedlagt dokumentation for genudførslen.
  Stk. 2.  For flyforsendelser, der er godsregistreret ved ankomst til Grønland, og som er ankommet fra og afsendt af dansk leverandør, skal udførselsangivelse, uanset det i stk. 1 nævnte, afgives, hvis forsendelsen genudføres.

 

  § 37.  For vareforsendelser, hvor den samlede udførselsværdi pr. angivelse overstiger kr. 10.000, skal eksportøren afgive et eksemplar eller kopi af den til varemodtageren udfærdigede faktura til skatteforvaltningen.
  Stk. 2.  For vareforsendelser, der udføres til midlertidig anvendelse, skal proformafaktura dog afgives, uanset udførselsværdiens størrelse.


Post

 

  § 38.  Ved udførsel af pakkepost til modtagere på Færøerne eller i udlandet skal der afgives udførselsangivelse.
  Stk. 2.  Fritaget for udførselsangivelse er dog de i § 35, stk. 1, nr. 1 og 2 samt stk. 2, nr. 1-4 og 8-14 angivne forsendelser.
  Stk. 3.  Udførselsangivelsen skal indleveres til Post Greenland samtidig med, at varerne indleveres til forsendelse.

 

  § 39.  Der skal ikke afgives udførselsangivelse i Grønland ved udførsel af pakkepost til modtagere i Danmark.


Varecertifikater ved udførsel til Danmark og andre EU-lande

 

  § 40.  For at nyde toldpræference i EU-lande skal en vare ledsages af et af skatteforvaltningen attesteret og afstemplet varecertifikat EUR 1.
  Stk. 2.  For postforsendelser, der kun indeholder varer med oprindelsesstatus, der giver toldpræference, og hvis vareværdi ikke overstiger den af EU fastsatte beløbsgrænse, kan eksportøren dog benytte EUR 2, der ikke skal forelægges skatteforvaltningen til attestation.
  Stk. 3.  Varer af ikke-erhvervsmæssig karakter i småforsendelser til private modtagere i Danmark kan forsendes uden afgivelse af varecertifikat, når den samlede værdi af forsendelsen ikke overstiger den af EU fastsatte beløbsgrænse, og når afsender på forsendelsesdokumentet erklærer, at den pågældende forsendelse udelukkende indeholder varer med oprindelsesstatus, der giver toldpræference.


Varecertifikater ved udførsel til andre lande, som Grønland har indgået handelsaftale med

 

  § 41.  For at nyde toldpræference i et land, hvormed Grønland har indgået frihandelsaftale eller lignende aftale, skal en vare være ledsaget af et vare- eller oprindelsescertifikat, som skal være attesteret og afstemplet af skatteforvaltningen.
  Stk. 2.  Vare- eller oprindelsescertifikatets nærmere indhold og udformning er aftalebestemt, og vedkommende eksportør/afsender bør derfor indhente nærmere oplysning om certifikattypen hos skatteforvaltningen.

 
Almindelige bestemmelser vedrørende vareudførsel

 

  § 42.  Ved udførsel af fisk og fiskeprodukter kan skatteforvaltningen træffe nærmere bestemmelse om afgivelse af oplysninger om stedet, hvor fiskene er fanget, med hvilket fartøj de er fanget, arten, den udførte mængde, eksporttilladelsesnummer m.v.
  Stk. 2.  Attestering og afstempling af de i § 40 og § 41 nævnte certifikater kan betinges af korrekt og rettidig afgivelse af de i stk. 1 nævnte oplysninger.

 

  § 43.  Ved afgivelse af godsdeklarationer, afgiftsanmeldelser og indførselsangivelser benyttes de af skatteforvaltningen autoriserede blanketter, der skal udfyldes i overensstemmelse med blanketternes rubricering og de angivne ledetekster.
  Stk. 2.  Skatteforvaltningen kan forlange, at oplysningerne afgives elektronisk.
  Stk. 3.  Skatteforvaltningen kan fastsætte krav til standard, format, opstilling af oplysninger og andre forhold af betydning for skatteforvaltningens behandling af digitale angivelser.
  Stk.4.  Blanketterne skal ledsages af bekræftelsesdokumenter, såsom fakturaer, forsendelsesdokumenter og eventuelle eksporttilladelser.


Kapitel 5

Kontrol

 

Kontrol med skibe

 

  § 44.  Føreren af et skib, som ikke indgår i fast rutetrafik efter en forud til skatteforvaltningen opgivet fartplan, skal straks ved skibets ankomst til det grønlandske afgiftsområde anmelde ankomsten til nærmeste havnemyndighed, og senest 24 timer før anløb af grønlandsk havn meddele pågældende havnemyndighed skibets forventede anløbstidspunkt. Danske orlogsskibe skal kun anmelde sin ankomst til havnemyndigheden i det omfang det er foreneligt med varetagelsen af forsvarets opgaver.
  Stk. 2.  Havnemyndigheden skal straks efter modtagelsen af meddelelse om skibets forventede ankomsttidspunkt underrette skatteforvaltningen herom samt give underretning om uanmeldte skibes ankomst. Havnemyndigheden har dog ikke meldepligt for skibe i fast rutefart, der ankommer efter en forud til skatteforvaltningen opgivet fartplan.
  Stk. 3.  Snarest efter ankomsten skal skibets fører, reder eller agent afgive en skriftlig angivelse til skatteforvaltningen af skib, ladning og proviant samt afgive skriftlig opgørelse over skibets og besætningens beholdning af afgiftspligtige varer, jf. dog stk. 4 og 5.
  Stk. 4.  Føreren af et i Grønland indregistreret skib, dets reder eller agent, skal, efter sejlads i Danmark, på Færøerne, i udlandet eller uden for afgiftsområdet, 24 timer før skibets forventede ankomst til afgiftsområdet afgive en skriftlig angivelse til skatteforvaltningen af skib, ladning og proviant, samt afgive skriftlig opgørelse over skibets og besætningens beholdning af afgiftspligtige varer.
  Stk. 5.  Snarest efter ankomsten til afgiftsområdet skal skibets fører foretage afgiftsanmeldelse og afgiftsberigtige varer, skibet medbringer og aflevere en liste til skatteforvaltningen over, hvad hvert enkelt besætningsmedlem medbringer af private afgiftspligtige varer.
  Stk. 6.  Føreren af et skib, som skal afgå fra en havn eller et anløbssted i afgiftsområdet, skal anmelde afsejlingen til skatteforvaltningen og skibet må ikke afsejle, førend skatteforvaltningen har givet tilladelse dertil. Anmeldelsespligten gælder ikke for skibe i fast rutefart, der sejler efter en til skatteforvaltningen forud opgivet fartplan.
  Stk. 7.  Føreren af et skib hæfter for afgifter af varer og proviantbeholdning, som i afgiftsområdet fraføres skibet eller forbruges ombord i strid med reglerne.

 
Kontrol med fly

 

   § 45.  Lufthavnsmyndigheden skal snarest muligt underrette skatteforvaltningen om flys forventede ankomst og afgang, samt om uanmeldte flys ankomst. Meldepligten omfatter ikke fly i fast rute, der ankommer efter en forud til skatteforvaltningen opgivet fartplan.
  Stk. 2.  Snarest efter ankomsten til afgiftsområdet skal flyets fører meddele, hvor flyet kommer fra, samt afgive en skriftlig angivelse til skatteforvaltningen af fly, ladning og proviant og en skriftlig opgørelse over flyets og besætningens beholdning af afgiftspligtige varer.
  Stk. 3.  Føreren af et fly, der ikke indgår i international passagerrutetrafik, skal ud over det i stk. 2 nævnte straks ved ankomsten til det afgiftspligtige område foretage afgiftsanmeldelse og afgiftsberigtigelse af afgiftspligtige varer, flyet medbringer.
  Stk. 4.  Føreren af et fly, der skal afgå fra en lufthavn i afgiftsområdet, skal anmelde afgangen til skatteforvaltningen, og flyet må ikke afgå, førend skatteforvaltningen har givet tilladelse. Anmeldelsespligten gælder ikke fly i fast rutefart, der flyver efter en til skatteforvaltningen forud opgivet fartplan.
  Stk. 5.  Føreren af et fly hæfter for afgift af varer og proviantbeholdning, som i afgiftsområdet fraføres flyet eller forbruges ombord i strid med reglerne.


Skatteforvaltningens pligter og kompetence m.v.

 

§ 46.  Skatteforvaltningen kan i forbindelse med udøvelsen af kontrollen med en vares beskaffenhed henvise varen til supplerende kontrol hos andre myndigheder, f.eks. veterinær - og råstofmyndigheder, såfremt det findes nødvendigt, med henblik på iagttagelse af særlige ind- og udførselsbestemmelser, der er fastsat af sundhedsmæssige-, sikkerhedsmæssige-, veterinære- eller andre grunde. Udføres kontrollen af andre myndigheder end skatteforvaltningen skal denne kontrol udføres under nøje koordinering med skatteforvaltningen og så vidt muligt på samme tid og sted.
  Stk. 2.  Såfremt skatteforvaltningen har udtaget varer til kontrol er varerne først til disposition, når kontrollen er afsluttet og skatteforvaltningen har frigivet varerne. Hvis varerne er omfattet af særlige varebestemmelser, som følge af sundhedsmæssige, sikkerhedsmæssige eller andre grunde, kan skatteforvaltningen først frigive varerne når disse bestemmelser er opfyldt.
  Stk. 3.  Skatteforvaltningen kan med henblik på kontrol af varer, henvise skibe og fly til anviste toldsteder og til at benytte en af skatteforvaltningen anvist rute.

 

  § 47.  Skatteforvaltningen kan indgå aftale med Politimesteren i Grønland om, at politiet bemyndiges til at varetage kontrolopgaver på samme måde som skatteforvaltningen, jf. § 38 i Inatsisartutlov om ind- og udførsel af varer.

 

  § 48.  Skatteforvaltningen kan forlange godsforsendelser åbnet for kontrol.
  Stk. 2.  Det påhviler varemodtagere og vareafsendere at foretage det nødvendige arbejde, herunder ud- og indpakning, opvejning og opmåling, i forbindelse med undersøgelse af varer. Varer, der ved åbning af emballage vil blive beskadiget eller ødelagt, eller som vil kunne forvolde skade på ting eller personer, må dog ikke åbnes ved kontrollen. Dette gælder for eksempel: natrium, gasser i trykbeholdere, radioaktive stoffer, smitstoffer, lysfølsomme film og plastsprøjtepulver i hermetisk lukkede beholdere.
  Stk. 3.  Såfremt forsendelser indeholdende de i stk. 2 nævnte varer ønskes åbnet, underrettes modtageren af skatteforvaltningen, således at denne kan instruere om, hvorledes varerne kan åbnes på forsvarlig måde.
  Stk. 4.  Skatteforvaltningen er berettiget til uden erstatning at udtage prøver af varerne i det omfang, det er nødvendigt for at undersøge deres beskaffenhed. Skatteforvaltningen kan give tilladelse til at erstatte de varemængder, der er udtaget som prøve, med identiske varer, for at gøre forsendelsen komplet.
  Stk. 5.  Vareafsenderen er berettiget til, efter undersøgelsens afslutning, på begæring at få de udtagne prøver tilbageleveret i det omfang, de ikke er medgået til undersøgelse.
  Stk. 6.  Det påhviler vedkommende vareafsender, varemodtager eller eksportør at frembyde varerne for skatteforvaltningen i så god tid, at de nødvendige kontrolforanstaltninger kan gennemføres.

 

  § 49.  Forsendelser, som Post Greenland ekspederer skal sammen med eventuelt tilhørende adressekort og deklaration af postvæsenet frembydes til visitation for skatteforvaltningen.
  Stk. 2.  Visitationen skal foretages i postvæsenets lokale, og skatteforvaltningen er berettiget til at foretage enhver undersøgelse, der er nødvendig for kontrollens udøvelse. Ved undersøgelsen foretages ud- og indpakning af postvæsenet.


Kapitel 6

Sanktionsbestemmelser

 

   § 50.  Den, som ved forsæt eller grov uagtsomhed overtræder bestemmelserne i § 1, stk. 1, § 2, stk. 1 og 2, § 4, § 5, § 7, § 8, § 9, stk. 1-3, § 11, § 34, § 36, § 37, § 38, stk. 1, § 43, stk. 1 og 2, § 44, stk. 1 og 3-7, § 45, stk. 2-4 og § 48, stk. 2 og 6 kan idømmes bøde.
  Stk. 2.  Den, som ved forsæt eller grov uagtsomhed overtræder eller forsøger at overtræde bestemmelserne i § 3, § 27, stk. 2-3, § 28, stk. 2, 4 og 6 og § 33 idømmes bøde.
  Stk. 3.  Ved overtrædelse eller forsøg på overtrædelse som nævnt i stk. 3 kan der, hvad enten bøde idømmes eller ej, ske konfiskation af varen eller, såfremt varen ikke forefindes, et beløb, der svarer til dens værdi.


Kapitel 7
Ikrafttræden

 

  § 51.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. oktober 2016.
  Stk. 2.  Samtidig ophæves Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 14. april 2015 om ind- og udførsel af varer.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 5. oktober 2016.

 

 

Randi Vestergaard-Evaldsen                                    

/

Nikolai S. Christensen