Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 9
9. maj 2016
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om voksenuddannelser

I medfør af § 4, stk. 2, § 6, stk.1, § 7, stk. 5, § 11, stk. 1 og § 60 i Inatsisartutlov nr. 10 af 19. maj 2010 om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 3 af 4. juni 2012 om ændring af Inatsisartutlov om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet, fastsættes:

 

Voksenuddannelse

 

  § 1.  Inden for de erhvervsmæssige grunduddannelser kan brancheudvalgene, efter godkendelse fra Departementet for Uddannelse, bestemme, at der skal etableres voksenuddannelser for personer med særlige uddannelses- eller beskæftigelsesmæssige forudsætninger.


Optagelse

 

  § 2.  Ansøgeren skal være fyldt 30 år og have relevant erhvervserfaring svarende til mindst 3 års fuldtidsbeskæftigelse eller anden erhvervserfaring svarende til mindst 4 års fuldtidsbeskæftigelse. For at kunne påbegynde en voksenuddannelse skal ansøgeren have indgået en lærlingekontrakt med en inden for området godkendt virksomhed.
  Stk. 2.  Det er en forudsætning for optagelse og indgåelse af lærlingekontrakt, at ansøgeren efter skolens vurdering vil kunne gennemføre skoleundervisningen inden for den fastsatte uddannelsestid, eventuelt efter fritagelse for dele af undervisningen.
  Stk. 3.  Brancheudvalget eller brancheskolens bestyrelse kan i særlige tilfælde dispensere fra mindre afvigelser i alders- og beskæftigelseskravet i stk. 1.

 

  § 3.  Optagelse af ansøgere foretages af den erhvervs- eller brancheskole, der udbyder uddannelsen.


Varighed og struktur

 

  § 4.  Brancheudvalget inden for det pågældende fagområde eller brancheskolens bestyrelse fastlægger voksenuddannelsens struktur og varighed under hensyntagen til, at lærlingen opnår mindst det samme faglige niveau som en ungdomslærling og dermed forudsætninger for at bestå eksamen/svendeprøven.
  Stk. 2.  Erhvervs- eller brancheskolen, lærlingen og mesteren kan i samarbejde fastlægge individuelle uddannelsesforløb, som forelægges det pågældende brancheudvalg eller brancheskolens bestyrelse til godkendelse.
  Stk. 3.  Ved vurderingen af de individuelle uddannelsesforløb skal der i videst muligt omfang tages hensyn til tidligere uddannelse og beskæftigelse, dog således, at der ikke alene lægges vægt på uddannelse og beskæftigelse, der er i overensstemmelse med dele af lærlingens nuværende uddannelse, men også på beslægtet uddannelse, eventuelt uden for erhvervsuddannelserne, og beskæftigelse, som findes reelt at kunne sidestilles hermed.

 

  § 5.  Voksenuddannelserne indledes normalt i virksomheden, hvorefter de veksler mellem skoleuddannelse og praktikuddannelse.


Lærlingenes og virksomhedernes retlige forhold

 

  § 6.  Praktikophold og skoleophold er ikke omfattet af landstingslov om arbejdsmarkedsafgift. § 50 i Inatsisartutlov om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet har derfor ikke virkning for voksenlærlinge.
  Stk. 2.  Til voksenlærlinge under skoleophold ydes der tabt arbejdsfortjeneste i henhold til reglerne om erhvervsuddannelseskurser, rejseudgifter til og fra skolen samt logi under praktik- og skoleophold til lærlinge, der ikke kommer fra den by, hvor uddannelsen gennemføres.
  Stk. 3.  Lærlingene modtager løn fra virksomheden under praktik.


Ikrafttrædelse

 

  § 7.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2016.

 

 

Grønlands Selvstyre, 9. maj 2016.

 

 

Nivi Olsen

/

Mikael Kristensen