Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 8
8. april 2016
Ophævet

Selvstyrets bekendtgørelse om licens og kvoter til fiskeri

I medfør af § 9, § 10, § 10a, § 10b, § 11, § 13, stk. 2 og stk. 3, § 23, § 24, § 33, stk. 2 og § 34, stk. 3 i Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri, som ændret ved Landstingslov nr. 6 af 20. maj 1998, Landstingslov nr. 5. af 21. maj 2002, Inatsisartutlov nr. 5 af 4. juni 2012, og som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. 18 af 3. juni 2015, fastsættes:

 

Anvendelsesområde

  § 1.  Bekendtgørelsen finder anvendelse ved erhvervsmæssigt fiskeri:
1) med grønlandsk registrerede fartøjer,
2) med udenlandske fartøjer på Grønlands fiskeriterritorium, eller
3) med udenlandske fartøjer som fisker på grønlandsk kvote uden for Grønlands fiskeriterritorium.
  Stk. 2.  Tildeling af licens i medfør af bekendtgørelsen er betinget af, at ansøger driver eller skal drive erhvervsmæssigt fiskeri som hovederhverv, og at licensen eller ansøgers licensforhold kan danne grundlag for et erhvervsmæssigt fiskeri som hovederhverv.   
  Stk. 3.  
Fartøjer som ifølge deres målebrev er under 75 BRT/120 BT, må kun fiske i området mellem kysten og en linje, der ligger 3 sømil uden for fiskeriterritoriets basislinje.
  Stk. 4.  Fartøjer som ifølge målebrevet er 75 BRT/ 120 BT og over, må kun fiske i områder uden for 3 sømil uden for fiskeriterritoriets basislinje.
  Stk. 5.  Stk. 3 gælder ikke ved krabbefiskeri eller torskefiskeri.
  Stk. 6.  Stk. 3 og stk. 4 gælder ikke ved kammuslingefiskeri.

  § 2.  Afgørende for om et fartøj er over eller under en tonnagegrænse i denne bekendtgørelse, er den tonnagestørrelse, som fremgår af fartøjets målebrev, uanset hvilke regler om målemetode målebrevet er udfærdiget på grundlag af.


Tidsbegrænset licens med højst tilladt fangstmængde

  § 3.  Tidsbegrænset licens, hvortil der er knyttet en højst tilladt fangstmængde, er en forudsætning for erhvervsmæssigt fiskeri:
1)  med fartøjer på 75 BRT/120 BT og over, bortset fra rejefiskeri og kystnært fiskeri efter hellefisk med fartøjer der er over 6 meter længde over alt (l.o.a.),
2)  efter kammuslinger, uanset fartøjsstørrelse, og
3)  med grønlandsk registrerede fartøjer i fiskeriterritorier, hvor andre lande eller regionale fiskeriorganisationer har kompetence til at regulere fiskeriet.
  Stk. 2.  Tidsbegrænset licens, hvortil der er knyttet en højst tilladt fangstmængde, er en forudsætning for erhvervsmæssigt fiskeri i ikke-regulerede internationale områder.
  Stk. 3. 
Tildeling af licens beror på en konkret vurdering af den fastsatte kvote for arten, det samlede antal ansøgninger og de af Naalakkersuisut fastsatte kriterier for tildelingen.    
  Stk. 4.  
Licens udstedes for 1 år ad gangen. Hvor den biologiske rådgivning gælder for flere år ad gangen, kan der udstedes licens, der gælder i flere år.


Tidsbegrænset licens uden højst tilladt fangstmængde

  § 4.  Tidsbegrænset licens, hvortil der ikke er knyttet en højst tilladt fangstmængde, er en forudsætning for erhvervsmæssigt fiskeri:
1)  efter arter, hvor den kvote, som må fiskes er fælles for grønlandsk registrerede fartøjer,
2)  med grønlandsk registrerede fartøjer i særlige tilfælde, hvor den biologiske rådgivning ikke giver anledning til at fastsætte en kvote, og
3)  med udenlandske fartøjer på Grønlands fiskeriterritorium, når kvoten er fælles for den pågældende flagstats fartøjer.
  Stk. 2.  Tildeling af licens i medfør af § 4, stk. 1, nr.1 og § 4, stk. 1, nr. 2, sker på baggrund af de fastsatte kriterier i § 8.
  Stk. 3.  Tildeling af licens i medfør af § 4, stk. 1, nr. 3, sker på baggrund af internationale aftaler.
  Stk. 4.  Licens udstedes for 1 år ad gangen. Hvor den biologiske rådgivning gælder for flere år ad gangen, kan der udstedes licens, der gælder i flere år.
  Stk. 5.  Licens til fiskeri efter krabbe, laks eller stenbider udstedes ikke i medfør af stk. 1. Licens til fiskeri efter krabbe, laks eller stenbider udstedes efter kriterierne i bekendtgørelsen for den pågældende art.

  § 5.  Tidsbegrænset licens, hvortil der ikke er knyttet en højst tilladt fangstmængde, er en forudsætning for erhvervsmæssigt fiskeri med joller på 6 meter længde over alt (l.o.a.) eller derunder.
  Stk. 2.  Licens til fiskeri efter hellefisk med joller i forvaltningsområderne Diskobugten, Uummannaq og Upernavik udstedes ikke i medfør af stk. 1.
  Stk. 3.  Der udstedes en særskilt licens til fiskeri efter hellefisk med joller i forvaltningsområderne Diskobugten, Uummannaq og Upernavik.
  Stk. 4.  Indehaveren af en særskilt licens efter stk. 3, kan ikke tildeles licens til fiskeri efter hellefisk efter stk. 1. Indehaveren af en licens efter stk. 1, kan ikke tildeles licens efter stk. 3. 
  Stk. 5.  Ved udstedelse af licens til fiskeri efter hellefisk i medfør af stk. 1, gives der samtidig licens til fiskeri efter torsk.
  Stk. 6.  Tildeling af licens i medfør af stk. 1 og stk. 3, sker på baggrund af de fastsatte kriterier i § 8.
  Stk. 7.  Licens i medfør af stk. 1, stk. 3 og stk. 5, udstedes for 1 år ad gangen. Hvor den biologiske rådgivning gælder for flere år ad gangen, kan der udstedes licens, der gælder i flere år.   
  Stk. 8.
  Licens til fiskeri efter laks eller stenbider udstedes ikke i medfør af stk. 1. Licens til fiskeri efter laks eller stenbider udstedes efter kriterierne i bekendtgørelsen for den pågældende art.


Tidsubegrænset licens med højst tilladt fangstmængde

  § 6.  Tidsubegrænset licens, hvortil der er knyttet en højst tilladt fangstmængde er en forudsætning for alt fiskeri efter rejer og kystnært fiskeri efter hellefisk med fartøjer, der er over 6 meter l.o.a.
  Stk. 2.  Licensen påføres ejerens kvoteandel. En kvoteandel er en procentdel af den samlede kvote, som Naalakkersuisut har fastsat for den pågældende art i et kvoteområde.
  Stk. 3.  
I tilknytning til en tidsubegrænset licens udstedes hvert år inden kvoteårets begyndelse en årskvotemeddelelse med angivelse af mængden for det pågældende år og eventuel produktionstilladelse.

  § 7.  Inden for rejefiskeriet og fiskeriet efter hellefisk kan et rederi, der har opfisket sin årskvote efter ansøgning, få tilladelse til at fortsætte fiskeriet efter den 15. november i det pågældende år. Den mængde, som fiskes udover årskvotemængden fratrækkes rederiets årskvote for det efterfølgende år.
  Stk. 2.  Inden for rejefiskeriet og fiskeriet efter hellefisk kan et rederi, som ikke har opfisket en del af sin årskvote, få forhøjet årskvoten for det efterfølgende år svarende til den uopfiskede mængde fra det foregående år. Den overførte kvote skal være opfisket senest 30. april for rejer og senest 1. juli for hellefisk.
  Stk. 3.  Ansøgning efter stk. 1, skal indsendes til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Ansøgningen skal være departementet i hænde senest 2 uger før fiskeriet ønskes fortsat, jf. stk. 1.
  Stk. 4.  Ansøgning efter stk. 1, skal indeholde angivelse af den mængde, der ønskes fisket.


Licenstildeling i det kystnære fiskeri

  § 8.  Licens i medfør af § 4, stk. 1, nr. 1, § 4, stk. 1, nr. 2 og § 5, kan tildeles ansøgere, som har haft tilsvarende licens i det forudgående år. Tildeling af licens beror på en konkret vurdering, hvor følgende kriterier indgår i afvejningen:
1) De disponible fangstmængder.
2) Den forhåndenværende fangstkapacitet.
  Stk. 2.  Licens i medfør af § 4, stk. 1, nr. 1, § 4, stk. 1, nr. 2 og § 5, kan tildeles ansøgere, som ikke har haft tilsvarende licens i det forudgående år. Tildeling af licens beror på en konkret vurdering, hvor følgende kriterier indgår i afvejningen:   
1) De disponible fangstmængder.
2) Den forhåndenværende fangstkapacitet.
3) Om ansøger har en maritim uddannelse fra Fisker- og Fangerskolen eller på anden måde har erhvervet tilsvarende kundskaber.
4) Om ansøger har været ansat som besætningsmedlem i det kystnære fiskeri i minimum 2 sammenhængende år.
5) Om ansøger kan drive et rentabelt fiskeri.
  Stk. 3.  Ansøgninger, der er omfattet af stk. 1, vurderes forud for ansøgninger, der er omfattet af stk. 2.
  Stk. 4.  Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug kan, til brug for vurderingen i § 8, stk. 1 eller § 8, stk. 2, efter samtykke indhente nødvendige oplysninger om ansøgeren fra ansøgerens bopælskommune og den lokale fisker- og fangerforening.


Licens til erhvervsmæssigt forsøgsfiskeri

  § 9.  Licensansøgere til erhvervsmæssigt forsøgsfiskeri skal udfylde og fremsende et ansøgningsskema til erhvervsmæssigt forsøgsfiskeri, der kan tilgås på naalakkersuisut.gl, til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Tilladelse beror på en konkret vurdering af den enkelte ansøgning, hvor følgende kriterier tillægges vægt:
1)  Om ansøgeren har den nødvendige kompetence, et egnet fartøj og de nødvendige redskaber til at udføre det erhvervsmæssige forsøgsfiskeri, således at formålet opfyldes bedst muligt.
2)  Om kapaciteten for den ansøgte art kan bære det erhvervsmæssige forsøgsfiskeri.
3)  Om ansøgerens fartøj i kraft af ejerskab er hjemmehørende i Grønland.
4)  Om der er et konkret behov for at udforske den pågældende art, det pågældende område, redskab eller teknologi.
  Stk. 2.  Licens til erhvervsmæssigt forsøgsfiskeri er tidsbegrænset, og tilknyttet en højst tilladt fangstmængde.
  Stk. 3.  Licens udstedes for 1 år ad gangen.

  § 10.  Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug kan give tilladelse til erhvervsmæssigt forsøgsfiskeri efter ukvoterede arter.
  Stk. 2.  Der kan gives dispensation til erhvervsmæssigt forsøgsfiskeri efter kvoterede arter, såfremt Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, i samråd med Grønlands Naturinstitut, finder et behov herfor.

  § 11.  Ansøgere kan indchartre udenlandske fartøjer til udførelsen af det erhvervsmæssige forsøgsfiskeri, såfremt der ikke er adgang til de nødvendige redskaber eller den nødvendige teknologi på grønlandske fartøjer.


Generelle bestemmelser

  § 12.  Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug vurderer ansøgninger og tildeler licens i medfør af bekendtgørelsen.

  § 13.  For licens, der udstedes til det nye år, skal ansøgning være kommet frem til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug inden 30. november.
  Stk. 2.  Ansøgere til udenskærs fiskeri skal udfylde et ansøgningsskema til udenskærs fiskeri, der kan tilgås på naalakkersuisut.gl.
  Stk. 3.  Ansøgninger på nye licenser efter § 8, stk. 2, skal være modtaget af Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, senest den 30. november.

  § 14.  Licens eller kopi af denne skal opbevares ombord på fartøjet under fiskeriet. Tilsvarende skal årskvotemeddelelse eller kopi af denne opbevares ombord på fartøjet under fiskeriet.

  § 15.  Licens udstedes til én bestemt ejer, og skal angive den eller de fartøjer, som fiskeriet må foregå med. I forbindelse med tidsubegrænset licens, jf. § 6, stk. 1, angives fartøjerne i årskvotemeddelelsen.
  Stk. 2.  Ændringer i licensforholdet, herunder ændringer i ejerforholdet, skal godkendes af Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.

  § 16.  En person eller et selskab kan ikke samtidig have licens til fiskeri med fartøj på 6 meter l.o.a. eller under og licens til fiskeri med fartøj over 6 meter l.o.a.
  Stk. 2.  Er et fartøj, der er over 6 meter l.o.a., ikke i drift som følge af motorhavari, værftsophold eller islægning, kan licensejeren til det pågældende fartøj, i perioden for fartøjets motorhavari, værftsophold eller islægning, anvende et fartøj på 6 meter l.o.a. eller under. Ved indhandling bliver fangstmængden fratrukket årskvoten.
  Stk. 3.  Ejer af en del af et selskab, der har licens med fartøj over 6 meter l.o.a., sidestilles med en ejer, der har licens med fartøj over 6 meter l.o.a.

  § 17.  Fartøjer over 5 BRT som skal anvendes til erhvervsmæssigt fiskeri, skal godkendes af Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.
  Stk. 2.  Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug kan kun godkende fartøjer:
1)  hvis ejerforhold er i overensstemmelse med fiskerilovens bestemmelser herom, og
2)  når fartøjets fiskerikapacitet vurderes at være tilpasset de givne fiskerimuligheder.
  Stk. 3.  Skriftlig ansøgning om godkendelse sendes til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.
  Stk. 4.  Kopi af nationalitetsbevis og målebrev vedlægges ansøgningen. Såfremt fartøjet ommåles, får udskiftet hovedmotoren eller ændres væsentlig, skal nyt målebrev fremsendes.

  § 18.  Enhver der har licens til erhvervsmæssigt fiskeri uden for Grønlands fiskeriterritorium, jf. § 3, stk. 1, nr. 3, er forpligtet til at overholde internationale fiskeriaftaler og konventioner, som er gældende for Grønland.
  Stk. 2.  Ved fiskeri i konventionsområder er fartøjet underlagt kontrol- og sanktionsforanstaltninger i henhold til den internationale aftale eller konvention.


Sanktioner

  § 19.  Ved overtrædelse af § 1, stk. 3, § 1, stk. 4, § 3, stk. 1, § 3, stk. 2, § 4, stk. 1, § 5, stk. 1, § 6 stk. 1, § 14, § 15, stk. 2, § 16, stk. 2, § 17, stk. 1, § 17, stk. 4, 2. pkt. og § 18, kan der idømmes bøde og konfiskation efter reglerne i kriminallov for Grønland. Tilsidesættelse af vilkår for licens sanktioneres ligeledes med bøde. Bøden tilfalder Landskassen.
  Stk. 2.  Juridiske personer er tilsvarende omfattet af stk. 1, efter reglerne i kriminalloven.


Ikrafttræden

  § 20.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 11. april 2016.
  Stk. 2.  Samtidig ophæves Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 17. juli 2014 om licens og kvoter til fiskeri.Grønlands Selvstyre, den 8. april 2016


Karl-Kristian Kruse

/

Jørgen Isak Olsen