Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 5
10. marts 2016
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om Forbruger- og Konkurrencestyrelsens virksomhed

I medfør af § 26, stk. 3 i inatsisartutlovnr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven) fastsættes:

 

Kapitel 1
Forbruger- og Konkurrencestyrelsens virksomhed

 

§ 1.  Forbruger- og Konkurrencestyrelsen fungerer som sekretariat for Konkurrencenævnet og er ved administrationen af konkurrenceloven uafhængig af Naalakkersuisut.
  Stk. 2.  Forbruger- og Konkurrencestyrelsen ledes af en chef, der bærer det overordnede ansvar for Forbruger- og Konkurrencestyrelsens virksomhed. I dennes fravær fungerer nærmeste underordnede som stedfortræder.


Kapitel 2
Kompetence

 

§ 2.  Forbruger- og Konkurrencestyrelsen forelægger Konkurrencenævnet de sager, som det efter §§ 4-6 i Selvstyrets bekendtgørelse om Konkurrencenævnets forretningsorden og dets virksomhed påhviler Konkurrencenævnet at behandle og afgøre, eller som Forbruger- og Konkurrencestyrelsen i øvrigt finder bør forlægges Konkurrencenævnet.
  Stk. 2.  Forbruger- og Konkurrencestyrelsen forelægger Konkurrencenævnet udkast til regler, som det påhviler Konkurrencenævnet at fastsætte i medfør af konkurrenceloven.
  Stk. 3.  Forbruger- og Konkurrencestyrelsen udfører Konkurrencenævnets beslutninger og holder det orienteret om den daglige administration af konkurrenceloven.

 

§ 3.  Forbruger- og Konkurrencestyrelsen afgør på Konkurrencenævnets vegne sager, der ikke er omfattet af § 2, stk. 1 og 2, i overensstemmelse med Konkurrencenævnets praksis og anvisninger. Endvidere træffer Forbruger- og Konkurrencestyrelsen på Konkurrencenævnets vegne afgørelse til brug for forberedelsen af sager, der er omfattet af § 2, stk. 1 og 2.
  Stk. 2.  Forbruger- og Konkurrencestyrelsens chef kan herudover sammen med Konkurrencenævnets formand træffe afgørelse i sager, der ikke kan afvente et nævnsmøde.
  Stk. 3.  Beretning om Forbruger- og Konkurrencestyrelsens afgørelser efter stk. 1 og 2 afgives af Forbruger- og Konkurrencestyrelsens chef på det næste møde i Konkurrencenævnet.

 

§ 4.  Forbruger- og Konkurrencestyrelsen kan offentliggøre oplysninger om administrationen af konkurrenceloven og styrelsens virksomhed i forbindelse hermed, samt generelle redegørelser vedrørende konkurrencemæssige forhold i øvrigt.

 

§ 5.  Forbruger- og Konkurrencestyrelsens chef beslutter, om der skal rettes henvendelse til anklagemyndigheden med henblik på, at der rejses tiltale for overtrædelse af konkurrenceloven med anbefaling vedrørende bødestørrelse eller anvendelsen af anden foranstaltning, jf. konkurrencelovens § 38.
  Stk. 2.  Forbruger- og Konkurrencestyrelsens chef beslutter, om der efter konkurrencelovens § 37, skal pålægges virksomheder daglige eller ugentlige tvangsbøder.


Kapitel 3
Afgørelser

 

§ 6.  Forbruger- og Konkurrencestyrelsens afgørelser skal meddeles skriftligt og indeholde oplysning om de forhold og synspunkter, som har været bestemmende for afgørelsen.
  Stk. 2.  Afgørelser, som kan indbringes for Retten i Grønland, skal være ledsaget af en vejledning om adgangen til at indbringe afgørelsen for Retten i Grønland, med angivelse af klageinstans og oplysning om fremgangsmåden ved indbringelsen, herunder om en eventuel tidsfrist.


Kapitel 4
Anmeldelser og forespørgsler

 

§ 7.  Anmeldelser eller forespørgsler i henhold til konkurrencelovens § 2, § 8, § 9, § 11, § 12, § 13 og § 14, indgives til Forbruger- og Konkurrencestyrelsen.


Kapitel 5
Oplysninger

 

§ 8.  Forbruger- og Konkurrencestyrelsen kan på Konkurrencenævnets vegne kræve alle oplysninger, herunder regnskaber, regnskabsmateriale, udskrift af bøger, andre forretningspapirer og elektronisk lagrede data, som skønnes nødvendige for dets virksomhed eller til afgørelse af, om et forhold er omfattet af inatsisartutlovens bestemmelser, jf. konkurrencelovens § 30.


Kapitel 6
Tavshedspligt

 

§ 9.  Ansatte i Forbruger- og Konkurrencestyrelsen er underlagt tavshedspligt efter regler herom i landstingslov om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.


Kapitel 7
Ikrafttræden

 

§ 10.  Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. april 2016.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 10. marts 2016

 

 

Vittus Qujaukitsoq

/

Jørn Skov Nielsen