Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 4
10. marts 2016
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om aftaler mv. inden for samme virksomhed eller koncern

I medfør af § 4, stk. 2 i Inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence, og efter udtalelse fra konkurrencenævnet, fastsættes:

 

  § 1.  Bestemmelserne i konkurrencelovens kapitel 2 finder ikke anvendelse på konkurrencebegrænsende aftaler, vedtagelser og samordnet praksis inden for samme virksomhed eller koncern.

 

§ 2.  »Aftaler, vedtagelser og samordnet praksis inden for samme virksomhed eller koncern« omfatter efter denne bekendtgørelse:
1)  Vertikale koncernaftaler, jf. § 3, forudsat, at dattervirksomhederne ikke har nogen reel selvstændighed ved fastlæggelsen af deres adfærd på markedet,
2)  Horisontale koncernaftaler, jf. § 4, eller
3)  Interne aftaler i andelsvirksomheder, såfremt de er begrænset til, hvad der er nødvendigt for at sikre en tilfredsstillende drift af andelsvirksomheden og opretholde en kontraheringsstyrke, jf. § 5.

 

§ 3.  »Vertikale koncernaftaler« skal i denne bekendtgørelse forstås som aftaler mv. indgået mellem virksomheder, der er forbundet som modervirksomhed og dattervirksomhed.
  Stk. 2.  En virksomhed er en modervirksomhed, hvis den:
1)  besidder flertallet af stemmerettighederne i et aktie- eller anpartsselskab,
2)  er aktionær eller anpartshaver i et selskab og har ret til at udnævne eller afsætte et flertal af medlemmerne i selskabets bestyrelse eller, hvor et anpartsselskab ikke har nogen bestyrelse, direktion,
3)  er aktionær eller anpartshaver og har ret til at udøve en bestemmende indflydelse over selskabet på grundlag af vedtægterne eller aftale med dette i øvrigt,
4)  er aktionær eller anpartshaver og på grundlag aftale med andre aktionærer eller anpartshavere råder over flertallet af stemmerettigheder i selskabet eller
5)  besidder aktier eller anparter i et selskab og udøver en bestemmende indflydelse over dette.
  Stk. 3.  En virksomhed, med hvilken en modervirksomhed har en af de i stk. 2 nævnte forbindelser, er en forbundet dattervirksomhed.
  Stk. 4.  Ved opgørelsen af stemmerettigheder og rettigheder til at udnævne eller afsætte medlemmer af ledelsesorganer medregnes rettigheder, der besiddes af modervirksomheden og dennes dattervirksomheder.
  Stk. 5.  Ved opgørelsen af stemmerettigheder i en dattervirksomhed ses der bort fra stemmerettigheder, som knytter sig til aktier eller anparter, der besiddes af dattervirksomheden selv eller dennes dattervirksomheder.
  Stk. 6.  Med »reel selvstændighed« skal i denne bekendtgørelse forstås, at dattervirksomhederne ikke er underlagt modervirksomhedens instruktionsbeføjelser.

 

§ 4.  »Horisontale koncernaftaler« skal i denne bekendtgørelse forstås som aftaler mv. indgået mellem to eller flere virksomheder, der ved skriftlig aftale eller i medfør af virksomhedernes vedtægtsbestemmelser stiller sig under en fælles ledelse eller er underlagt en bestemmende indflydelse fra denne, under forudsætning af, at
1)  den fælles ledelse koordinerer de deltagende virksomheders optræden på markedet,
2)  de deltagende virksomheder blivende er underordnet den fælles ledelse, og
3)  der foreligger en ordning for fordeling af forretningsmæssige risici og økonomiske resultater.

 

§ 5.  »Andelsvirksomheder« skal i denne bekendtgørelse forstås som interessentskaber, kommanditselskaber eller virksomheder med begrænset ansvar, hvis formål er at virke til fremme af deltagernes fælles interesser gennem deres deltagelse i virksomheden som aftagere, leverandører eller på anden lignende måde, og hvor virksomhedens afkast, bortset fra normal forrentning af den indskudte kapital, enten fordeles blandt medlemmerne i forhold til deres andel i omsætningen eller forbliver indestående i virksomheden.
  Stk. 2.  »Interne aftaler« skal i denne bekendtgørelse forstås som aftaler mv. indgået mellem andelsvirksomheden som sådan og dens medlemmer eller aftaler mv. mellem medlemmerne indbyrdes, f.eks. om medlemmernes indbyrdes hæftelse, stemmegivning og repræsentation i andelsvirksomheden, og som ikke har mærkbare virkninger for andre end medlemmerne og andelsvirksomheden.
  Stk. 3.  »Tilfredsstillende drift af andelsvirksomheden« skal i denne bekendtgørelse forstås som en normal udnyttelse af virksomhedens kapacitet.
  Stk. 4.  Med »opretholde en kontraheringsstyrke« forstås i denne bekendtgørelse en pligt for medlemmerne til at lade deres interesser som aftagere eller leverandører varetage gennem andelsvirksomheden inden for en afgrænset tidsperiode. Hvis andelsvirksomheder ikke har en dominerende stilling, udgør denne tidsperiode maksimalt 2 år. Hvis andelsvirksomheder har en dominerende stilling, skal tidsperioden være væsentligt kortere.

 

§ 6.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1.april 2016.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 10. marts 2016

 

 

Vittus Qujaukitsoq

/

Jørn Skov Nielsen