Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 26
9. december 2015
Gældende

Inatsisartutlov nr. 26. af 9. december 2015 om ændring af Landstingslov om fiskerifinansieringspulje
(Opretholdelse af licenser og kvoter ved ophugning samt anvendelse af fartøjets reelle værdi ved udmåling af tilskud til ophugning m.v.)

§ 1

I Landstingslov nr. 15 af 20. november 2006 om fiskerifinansieringspulje, som ændret ved blandt andet Inatsisartutlov nr. 13 af 2. december 2009, Inatsisartutlov nr. 22 af 22. november 2011, og senest ved Inatsisartutlov nr. 8 af 3. december 2012, foretages følgende ændringer:


1. 
§ 1, stk. 1, affattes således:
§ 1.  Landstingslovens formål er, at yde tilskud til udvikling og fremme af fiskerierhvervet herunder, at lette adgangen til erhvervet for nye aktører, samt at bidrage til fornyelse af fiskeriflåden.”

2.  § 14 affattes således:
§ 14.  Naalakkersuisut kan yde tilskud til ophugning af fiskefartøjer i det kystnære fiskeri inden for den samlede beløbsramme afsat på et givet års finanslov til dette formål.
  Stk. 2.  Tilskuddet kan ydes, hvis fartøjet:
1)  er optaget i Skibsregistret over fiskefartøjer eller i Fartøjsfortegnelsen, og er registreret i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrugs register over fartøjer med tilladelse til at drive erhvervsmæssigt fiskeri,
2)  ifølge dets målebrev er over 5 BRT/ 8 BT, men under 75 BRT/120 BT,
3)  er 25 år eller ældre,
4)  har deltaget aktivt i det grønlandske fiskeri, og
5)  ikke har foretaget overdragelser af kvoteandelen de 2 forudgående kalenderår før ansøgningstidspunktet. Dette gælder både hvis overdragelsen omhandler hele kvoteandelen eller en del af denne.
  Stk. 3.  Hvis der er bevilliget offentlige lån eller tilskud til fartøjet, vil tilskud efter stk.1 tidligst kunne ydes 10 år efter sidste udbetaling af offentlige lån eller tilskud.
  Stk. 4.  Uanset tidspunkt for indgivelse af ansøgning og uanset om flere eller alle ansøgere opfylder betingelserne for at kunne få tildelt tilskud til ophugning, kan det i § 17, stk. 1 nævnte udvalg ud fra en konkret vurdering prioritere ansøgere under hensyntagen til de til enhver tid til rådighed stående tilskudsmidler og hensigtsmæssighed af ophugning og ydelse af tilskud.
  Stk. 5.  Den i stk. 4 nævnte prioritering foretages ud fra følgende kriterier:
1)  fartøjets alder og tonnage,
2)  fartøjets tidligere fangst,
3)  antal fartøjer eller licenser i visse geografiske områder, og
4)  den tid ansøgeren har været ejer af fartøjet.”

3.  § 15 affattes således:
§ 15.  Tilskuddets størrelse udmåles som et af Naalakkersuisut fastsat grundbeløb og et beløb for fartøjets tonnage fastsat pr. BRT eller BT. Tilskuddets størrelse nedsættes med 5 pct. for hvert år fartøjet er ældre end 25 år, dog maksimalt med 50 pct.
  Stk. 2.  Tilskud til ophugning kan maksimalt udgøre 100 pct. af fartøjets værdi.
  Stk. 3.  Fartøjets værdi fastættes af en uvildig takstmand, der udpeges af Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Ansøgeren skal afholde omkostningerne til værdifastsættelsen.
  Stk. 4.  Forsikringssum, som er udbetalt på grund af skade på fartøj eller motor i indtil 1 år før ansøgning om ophugning, skal fratrækkes i udbetalingen af tilskud, hvis forsikringssummen ikke er benyttet til reparation af fartøjet. Ligeledes skal en forsikringssum, som bliver udbetalt på grund af skade, som opstår efter ansøgningen, men før tilskuddet er udbetalt, fratrækkes.”

4.  § 16 affattes således:
§ 16.  Fartøjet skal fysisk være ophugget før der kan ske udbetaling af ophugningstilskud.
  Stk. 2.  Ophugningen skal ske ved et ophugningssted godkendt af Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.
  Stk. 3.  Før udbetaling af tilskud til ophugning skal fartøjet slettes i skibsregistrets fortegnelse over fiskefartøjer eller Fartøjsfortegnelsen og i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrugs register over fartøjer med tilladelse til at drive erhvervsmæssigt fiskeri.
  Stk. 4. Tilskud til ophugning er betinget af, at modtageren ikke foretager hel eller delvis overdragelse af kvoteandele i 5 år efter bevillingstidspunktet. Såfremt modtageren af tilskud sælger kvoteandele inden for denne periode, kan Naalakkersuisut kræve tilskuddet tilbagebetalt i henhold til lovens § 12, stk. 1 nr. 4.”


§ 2

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2016.Grønlands Selvstyre den 9. december 2015


Kim Kielsen

Dokumenter