Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 17
3. juni 2015
Gældende

Inatsisartutslov om SIKUKI Nuuk Harbour A/S og anlæg af havn ved Nuuk

Stiftelse og formål

 

§ 1.  Naalakkersuisut stifter et aktieselskab med en aktiekapital på op til 100 mio. kr.
Stk. 2.  Selskabets navn er SIKUKI Nuuk Harbour A/S. Selskabet kan drive virksomhed under andre binavne.
Stk. 3.  Selskabets aktiekapital tegnes af Naalakkersuisut og indehaves af Grønlands Selvstyre. Aktiekapitalen berigtiges ved indskud af aktiver i form af den eksisterende havn i Nuuk samt kapitalindskud kontant på op til 70 mio. kr.
Stk. 4.  Selskabets formål er på et forretningsmæssigt grundlag at anlægge, eje og drive havn med tilhørende landanlæg i Nuuk og dermed beslægtet virksomhed.
Stk. 5.  Selskabets formål er derudover, at sikre omkostningseffektiv havnedrift og dermed medvirke til effektiv søtransport til, fra og internt i Grønland.


Bestyrelse og direktion

 

§ 2.  Bestyrelsen skal samlet have generelle erhvervs- og ledelsesmæssige kompetencer samt ledelsesmæssige kompetencer indenfor havnedrift samt indsigt i søtransport og anden skibsfart.
Stk. 2.  En person kan ikke være medlem af bestyrelsen, hvis vedkommende:
1)  Er medlem af Inatsisartut eller Naalakkersuisut.
2)  Er eller bliver taget under konkursbehandling eller betalingsstandsning.
3)  Har gjort sig skyldig i en handling, der gør den pågældende uværdig til fortsat at være medlem af bestyrelsen.
4)  Har vist sig ude af stand til at beklæde hvervet som medlem af bestyrelsen på grund af længerevarende sygdom eller anden svækkelse, eller som har vist sig klart uegnet.
5)  Er dømt for grovere overtrædelser af skattelovgivningen eller for overtrædelser af bestemmelser om økonomisk kriminalitet i kriminallov for Grønland.
Stk. 3.  Hvis et bestyrelsesmedlem ikke opfylder betingelserne i stk. 2 for at være bestyrelsesmedlem, skal bestyrelsesmedlemmet straks underrette bestyrelsen om forholdet og straks udtræde af bestyrelsen.
Stk. 4.  Stk. 2 - 3 finder tilsvarende anvendelse på suppleanter for medlemmer af bestyrelsen.

 

§ 3.  Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling med henblik på supplerende valg til bestyrelsen for resten af valgperioden, hvis et bestyrelsesmedlem ikke opfylder betingelserne i § 2, stk. 2, for at være bestyrelsesmedlem eller et bestyrelsesmedlem i øvrigt måtte udtræde af bestyrelsen.

 

§ 4.  Som direktør kan kun ansættes en person, der generelt har kompetencer svarende til bestyrelsens kompetencer, jf. § 2, stk. 1.
Stk. 2.  En person omfattet af § 2, stk. 2, nr. 1-5 må ikke være direktør.


Anlægget

 

§ 5.  SIKUKI Nuuk Harbour A/S forestår projektering og opførelse af ny havn i Nuuk. Den nye havn opføres på Umiarsualiviup qeqertaanni.
Stk. 2.  Den nye havn opføres med kajanlæg, interne transportveje og arealer til opbevaring og håndtering af gods. Kort over ny havn i Nuuk med tilhørende landanlæg vedlægges som bilag 1. Kortbilag er vejledende. Omfang, placering og udformning kan ændres som led i den endelige projektering og udførelse.

 

§ 6.  SIKUKI Nuuk Harbour A/S kan opføre et antal ejendomme på den nye havn i Nuuk, herunder pakhus, værksted, kontorbygninger mv. Ejendommene kan udlejes som led i driften af havnen.

 

§ 7.  Naalakkersuisut kan, som led i varetagelse af landsplanmæssige interesser, indgå aftale om og afholde omkostninger til kommunal byggemodning i forbindelse med opførelse af ny havn i Nuuk. 
Stk. 2.  Kort over forventet vej- og ledningsføring vedlægges som bilag 2. Kortbilag er vejledende. Omfang, placering og udformning kan ændres som led i den endelige projektering og udførelse.

 

§ 8.  Naalakkersuisut kan i et landsplandirektiv vedtage de nærmere bestemmelser for anlæg af den nye havn i Nuuk med tilhørende landanlæg og ejendomme.
Stk. 2.  Naalakkersuisut kan beslutte, at et landsplandirektiv med detaljerede bestemmelser for et delområdes anvendelse til anlæg af ny havn i Nuuk med tilhørende landanlæg og ejendomme skal have retsvirkning som en kommuneplan.


Ekspropriation

 

§ 9.  Naalakkersuisut kan om nødvendigt ved ekspropriation erhverve fast ejendom, der er nødvendig til gennemførsel af de i denne lov omhandlede anlæg. Ekspropriation sker efter reglerne i landstingslov om ekspropriation.


Finansiering

 

§ 10.  SIKUKI Nuuk Harbour A/S kan optage lån til finansiering af projektering og opførelse af ny havn i Nuuk samt projektering og opførelse af et antal ejendomme på havnen. Generalforsamlingen skal godkende selskabets optagelse af lån.

 

§ 11.  Dokumenter, lånedokumenter, udskrifter og attester m.v., som udfærdiges i forbindelse med anlæg, der er omfattet af denne lov, fritages for stempelafgifter til det offentlige.


Lovvalg og værneting for retssager

 

§ 12.  Retssager mod selskabet kan kun anlægges ved Retten i Grønland som 1. instans, medmindre andet følger af internationale overenskomster eller selskabet aftaler andet med dets leverandør eller tjenesteyder.
Stk. 2.  Retssager om krav vedrørende selskabets virksomhed herunder privatretlige krav mod parter med hjemsted her i landet eller i udlandet, kan af selskabet anlægges ved Retten i Grønland som 1. instans, medmindre andet følger af internationale overenskomster eller selskabet aftaler andet med dets leverandør eller tjenesteyder.
Stk. 3.  Sager efter stk. 1 og 2, skal afgøres efter grønlandsk ret, medmindre andet følger af internationale overenskomster.


Ikrafttræden

 

§ 13.  Inatsisartutloven træder i kraft ved kundgørelse. § 11 træder dog i kraft med virkning fra den 23. december 2013.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 3. juni 2015

 

 

Kim Kielsen

Dokumenter