Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 9
3. juni 2015
Gældende

Inatsisartutlov om havne

Kapitel 1
Anvendelsesområde


§ 1.
  Anlæg og drift af havne med tilhørende landanlæg, med undtagelse af de i § 2 nævnte havne med tilhørende landanlæg, der anvendes til erhvervsmæssig ekspedition af gods, personer eller landinger af fisk, kan kun ske efter tilladelse fra Naalakkersuisut, jf. § 5.
Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om undtagelse og afgrænsning af havne med tilhørende landanlæg og havnebassiner.

 

§ 2.  Inatsisartutloven finder ikke anvendelse på havne med tilhørende landanlæg der:
1)  Alene anvendes af Staten som led i forsvarets virksomhed i Grønland.
2)  Er omfattet af tilladelse i henhold til råstofloven til forundersøgelse, efterforskning og udnyttelse af mineralske råstoffer, jf. dog § 4.
3)  Er bestemt for eller anvendes til omladning af olie- og brændstof til landbaserede tankanlæg, der indgår i forsyningen af byer og bygder, jf. dog § 4.
4)  Er beliggende inden for forsvarsområdet ved Pituffik.
5)  Ved inatsisartutlovens ikrafttræden helt eller delvist er ejet af andre end Grønlands Selvstyre eller grønlandske kommuner.

 

§ 3.  Inatsisartutloven finder ikke anvendelse på havne med tilhørende landanlæg, der anvendes til fritidsformål.
Stk. 2.  Anvendes en havn med tilhørende landanlæg til erhvervsmæssig ekspedition af gods, personer eller landing af fisk samtidig med anvendelse til fritidsformål, anses den samlede anvendelse som omfattet af § 1.

 

§ 4.  §§ 17 - 19 finder tillige anvendelse for havne med tilhørende landanlæg omfattet af § 2, nr. 2, 3 og 5.
 

Kapitel 2
Anlæg og drift af havne med tilhørende landanlæg

 

§ 5.  Naalakkersuisut kan meddele tilladelse til anlæg, udvidelse, ombygning, ændret anvendelse og drift af havne med tilhørende landanlæg, jf. § 1. Tilladelse kan meddeles som en eneret.
Stk. 2.  Bestående kommunale havne med tilhørende landanlæg kan meddeles fortsat tilladelse til drift i kommunalt regi. Naalakkersuisut kan meddele tilladelse til evt. udvidelse, ombygning eller ændret anvendelse af bestående kommunale havneanlæg.  Naalakkersuisut kan fastsætte vilkår for tilladelsen. §§ 7 – 12 og regler fastsat i medfør heraf finder anvendelse med de fornødne ændringer og tilpasninger som følger af kommunalt ejerskab og drift.

 

§ 6.  Tilladelse efter § 5, stk. 1, kan meddeles havneselskaber med hjemsted i Grønland, som er organiseret som anparts- eller aktieselskab. Havneselskaber skal have til formål alene at drive virksomhed omfattet af nærværende inatsisartutlov.

 

§ 7.  Der kan alene meddeles tilladelse efter § 5, stk. 1, til ejeren af de fysiske anlæg og installationer, der omfattes af tilladelsen efter § 5, stk. 1.
Stk. 2.  Indehaver af tilladelse efter § 5, stk. 1, kan på kommercielt grundlag drive anden havnerelateret virksomhed, herunder anlæg, drift og udlejning af havneinfrastruktur, oplagsområder og fast ejendom. 
Stk. 3.
 Naalakkersuisut kan meddele indehaver af en tilladelse efter § 5, stk. 1, tilladelse til at drive anden virksomhed end anført i stk. 1 og 2 i et nærmere bestemt omfang og på nærmere vilkår.

 

§ 8.  En kommune kan deltage som anpartshaver eller aktionær i et havneselskab efter forudgående tilladelse fra Naalakkersuisut. Naalakkersuisut fastsætter i tilladelsen vilkår for kommunens deltagelse, herunder krav til kommunens ejerandel eller kapitalindskud samt til havneselskabets finansiering og ledelse m.v.

 

§ 9.  Naalakkersuisut behandler ansøgninger om tilladelse efter § 5, stk. 1, på grundlag af et dokumenteret forretningsgrundlag samt en forretningsplan med tilhørende budgetter og finansieringstilsagn.
Stk. 2.  Ansøgere om tilladelse og indehavere af tilladelse skal meddele Naalakkersuisut alle oplysninger, som Naalakkersuisut anser for nødvendige for myndighedsbehandlingen efter inatsisartutloven.
Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om meddelelse af oplysninger, herunder regler om, i hvilken form, der kan ansøges om tilladelser efter § 5, stk. 1.

 

§ 10.  Tilladelse efter § 5, stk. 1, kan meddeles, hvis de samlede investeringer i havne og tilhørende landanlæg modsvarer et dokumenteret behov for ekspedition af gods, personer eller landinger af fisk eller anden havnerelateret aktivitet, jf. § 7, stk. 2.
Stk. 2.  Tilladelse efter § 5, stk. 1, meddeles for en bestemt lokalitet. I tilladelsen fastsættes bestemmelser om havnens placering, udstrækning, kapacitet m.v.

 

§ 11.  Tilladelse efter § 5, stk. 1, kan meddeles for en periode på op til 40 år og med hjemfaldsret til Grønlands Selvstyre med fuld ejendomsret og uden vederlag. Tilladelse kan forlænges med op til 20 år to gange. Naalakkersuisut kan i særlige tilfælde, og med godkendelse af Finans- og Skatteudvalget i Inatsisartut, meddele tilladelse for en periode op til 60 år såvel som tidsubegrænset tilladelse.  Tilladelse efter § 5, stk. 2, kan meddeles uden hjemfaldsret til Grønlands Selvstyre.
Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om hjemfaldsret.

 

§ 12.  Naalakkersuisut kan i tilladelse efter § 5, stk. 1 fastsætte vilkår, herunder vilkår om pligt til at sikre næringsdrivende adgang og mulighed for næringsvirksomhed på havnen, ophør af tilladelser, tilbagekaldelse af tilladelse sikkerhedsstillelse for udgifter til nedlukning eller fjernelse af en havn med tilhørende landanlæg eller dele heraf.
Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om vilkår for tilladelse efter § 5, stk. 1, og ændring heraf.

 

§ 13.  Såfremt indehaveren af en tilladelse efter § 5, stk. 1, og 2, tilsidesætter tilladelsens vilkår, kan Naalakkersuisut meddele et påbud om at bringe forholdene i orden eller et påbud om en midlertidig nedlukning af havnen med tilhørende landanlæg.
Stk. 2.  Naalakkersuisut kan meddele påbud om, at en havn med tilhørende landanlæg midlertidigt skal nedlukkes, når den ikke længere anvendes.


Kapitel 3
Adgang til og betaling for brug havne med tilhørende landanlæg

 

§ 14.  Den, der har tilladelse efter § 5, stk. 1, og 2, har pligt til at modtage skibe i det omfang pladsforhold og sikringshensyn tillader det, med mindre andet er bestemt i tilladelsen.
Stk. 2.  I det omfang sikringshensyn tillader det, har den, der har tilladelse efter § 5, stk. 1, og 2, pligt til at modtage skibe, der er omfattet af tilladelse til transport af gods til, fra, og i Grønland, jf. Landstingsforordning om søtransport til, fra og i Grønland.
Stk. 3.  I det omfang sikringshensyn tillader det, har den, der har tilladelse efter § 5, stk. 1, og 2, pligt til at modtage skibe, der anvendes som led i forsvarets virksomhed i Grønland.

 

§ 15.  Den, der har tilladelse efter § 5, stk. 1, og 2, har pligt til i fornødent omfang og med eget materiel at bistå skibe og stevedore med lastning og losning, med mindre andet er bestemt i tilladelsen.

 

§ 16.  Havneselskaber kan opkræve betaling for brug af havn med tilhørende landanlæg.
Stk. 2.  Takster og takstprincipper fastsættes på grundlag af hvert enkelt havneselskabs samlede virksomhed, herunder omkostninger forbundet med etablering, drift, forrentning og afskrivning af havn med tilhørende landanlæg.
Stk. 3.  Takster og takstprincipper samt ændringer heri skal godkendes af Naalakkersuisut. Naalakkersuisut kan stille krav om ændring af takster og takstprincipper.
Stk. 4.  Havneselskaber er forpligtet til, til enhver tid at meddele Naalakkersuisut alle oplysninger, som Naalakkersuisut anser for nødvendige i forbindelse med godkendelse eller ændring af takster og takstprincipper. Naalakkersuisut kan fastsætte regler om meddelelse af sådanne oplysninger, herunder regler om, at oplysninger skal meddeles i faste intervaller eller under overholdelse af bestemte formkrav.
Stk. 5.  Naalakkersuisut kan bestemme, at havneselskaber skal føre særskilt regnskab for aktiviteter omfattet af § 5, stk. 1, og § 7, stk. 2, og 3. Naalakkersuisut kan fastsætte regler om regnskabsaflæggelsen.

 

Kapitel 4
Internationale forpligtelser m.v.

 

§ 17.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler eller træffe bestemmelser med henblik på at gennemføre eller anvende internationale konventioner om forhold, der er omfattet af denne Inat¬≠sisartutlov. Naalakkersuisut fastsætter regler om meddelelse af påbud og forbud og om oplysningspligter, hvis sådanne regler er nødvendige for at gennemføre eller anvende internationale konventioner om forhold, der er omfattet af denne inatsisartutlov.

 

§ 18.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler eller træffe bestemmelse om sikring af havne med tilhørende landanlæg. Naalakkersuisut kan herunder bestemme, at opgaver vedrørende sikring af havne og tilhørende landanlæg i nærmere bestemt omfang kan udføres af private.
Stk. 2.  Ansatte under Grønlands Selvstyre og andre, der medvirker ved udarbejdelse af sårbarhedsvurderinger og sikringsplaner, og som modtager oplysninger i henhold til regler udstedt i medfør af stk. 1, er under ansvar efter kriminalloven forpligtet til over for uvedkommende at hemmeligholde oplysningerne, jf. dog stk. 3.
Stk. 3.  Oplysningerne kan videregives til danske og udenlandske myndigheder og internationale organisationer, når det følger af Grønlands Selvstyres internationale forpligtelser.

 

§ 19.  Indehavere af tilladelse efter § 5, stk. 1, og 2, samt ejer af havne omfattet af § 2, nr. 2, 3 og 5, er forpligtet til vederlagsfrit at medvirke til udarbejdelse og administration af regler og bestemmelser i henhold til §§ 17 og 18.  Forpligtelsen påhviler tillige den der på ejers vegne forestår drift af havn med tilhørende landanlæg.


Kapitel 5
Grønlands Selvstyres og kommunernes havne

 

§ 20.  Naalakkersuisut fastsætter bestemmelser om administration, vedligehold og drift af Grønlands Selvstyres havne med tilhørende landanlæg.

 

§ 21.  Grønlands Selvstyre kan opkræve betaling for brug af havn med tilhørende landanlæg.
Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte takster og takstprincipper til hel eller delvis dækning af omkostninger forbundet med drift og vedligeholdelse af havn med tilhørende landanlæg. Der skal foretages en samlet vurdering af taksterne for hver enkelt havn, og der kan herunder f.eks. lægges vægt på forsyningssikkerhed, gods- og passageromsætning og havnens betydning for lokalområdet.
Stk. 3.  Det skal i størst muligt omfang sikres, at der ikke, på grundlag af taksterne, sker forrykkelse af konkurrencen mellem havne ejet af havneselskaber og havne ejet af Grønlands Selvstyre og kommunerne.
Stk. 4.
  Stk. 2 – 3 finder tilsvarende anvendelse for kommunale havne, jf. § 5, stk. 2. En kommune kan opkræve betaling for brug af havn med tilhørende landanlæg. Takster og takstprincipper fastsættes af Naalakkersuisut i henhold til stk. 2.

 

§ 22.  Den centrale havnemyndighed udøves af Naalakkersuisut.
Stk. 2.  Naalakkersuisut kan efter aftale med en virksomhed, som er oprettet på privatretligt grundlag og som har relevant kendskab til havne- og søfartsområdet, bemyndige denne til at udøve den lokale, funktionelle havnemyndighed i et eller flere af selvstyrets havneanlæg. Naalakkersuisut kan pålægge den private virksomhed denne delegation som en pligt.
Stk. 3.  Den lokale, funktionelle havnemyndighed efter stk. 2 kan træffe afgørelser på Naa¬≠lakkersuisuts vegne og herunder forestå opkrævning af betaling for brug af havn med tilhørende landanlæg. Den centrale havnemyndighed har instruktionsbeføjelse over for og fører tilsyn med den lokale, funktionelle havnemyndighed.
Stk. 4.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler for udøvelse af den lokale, funktionelle havnemyndighed.
Stk. 5.  I kommunale havne, der opnår tilladelse efter § 5, stk. 2, udøver kommunalbestyrelsen den centrale havnemyndighed. Kommunalbestyrelsen kan ved aftale delegere den lokale, funktionelle havnemyndighed til et selskab efter reglerne i stk. 2 - 4, idet kommunalbestyrelsen træder i stedet for Naalakkersuisut.


Kapitel 6
Ordensreglement

 

§ 23.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om overholdelse af orden i havne med tilhørende landanlæg.
Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte et individuelt ordensreglement for den enkelte havn med tilhørende landanlæg.
Stk. 3.  Naalakkersuisut fører tilsyn med overholdelse af ordensreglementerne.


Kapitel 7
Andre bestemmelser

 

§ 24.  Enhver overdragelse, direkte eller indirekte, af en tilladelse efter § 5,stk. 1, og 2 eller en havn med tilhørende landanlæg omfattet af en tilladelse efter § 5, stk. 1, og 2, skal godkendes af Naalakkersuisut.
Stk. 2.  En tilladelse efter § 5, stk. 1, og 2 kan ikke belånes eller stilles til sikkerhed eller gøres til genstand for nogen form for kreditorforfølgning.

 

Kapitel 8
Klage

 

§ 25.  Klage over tildeling af anløbsplads, bistand til lastning og losning samt over mulighed for adgang til næringsvirksomhed på havnen, jf. § 12, 14 og 15, kan ske til Naalakkersuisut.
Stk. 2.  Klageberettiget efter stk. 1 er den, som er forpligtet af afgørelsen eller som i øvrigt har en individuel retlig interesse i afgørelsen.
Stk. 3.  Klagefristen er 4 uger efter, at den afgørelse, der påklages, er kommet frem til den klageberettigede.

 

§ 26.  Den lokale, funktionelle havnemyndigheds afgørelser efter § 22, stk. 3, kan påklages til Naalakkersuisut.
Stk. 2.  Den lokale, funktionelle havnemyndigheds afgørelser efter § 22, stk. 5, jf. stk. 3, kan påklages til kommunalbestyrelsen
Stk. 3.  Klageberettiget efter stk. 1-2 er den, som er forpligtet af afgørelsen eller som i øvrigt har en individuel retlig interesse i afgørelsen.
Stk. 4.  Klagefristen er 4 uger efter, at den afgørelse, der påklages, er kommet frem til den klageberettigede.

 

§ 27.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om klage over afgørelser truffet i henhold til ordensreglementer, jf. § 23. For havne med tilhørende landanlæg omfattet af tilladelse efter § 5, stk. 1, kan Naalakkersuisut fastsætte regler om, at afgørelserne ikke skal kunne indbringes for højere administrativ myndighed.


Kapitel 9
Sanktioner og ikrafttræden

 

§ 28.  Den, der anlægger eller driver havn med tilhørende landanlæg uden tilladelse i henhold til § 1, stk. 1, kan idømmes bøde, rettighedsfortabelse og konfiskation efter reglerne i kriminallov for Grønland.
Stk. 2.  Den, der anlægger eller driver havn med tilhørende landanlæg i strid med tilladelse i henhold til § 5, stk. 1, og 2, kan idømmes bøde, rettighedsfortabelse og konfiskation efter reglerne i kriminallov for Grønland.

 

§ 29.  For overtrædelse af § 13, stk. 1-2, § 16, stk. 3, og § 24, stk. 1, kan der idømmes bøde, rettighedsfortabelse og konfiskation efter reglerne i kriminallov for Grønland.

§ 30.  For overtrædelse af forskrifter fastsat i medfør af § 1, stk. 2, § 9, stk. 3, § 11, stk. 2, § 12, stk. 2, § 16, stk. 4-5, §§ 17-18, § 22, stk. 4, og § 23, stk. 1-2 kan der fastsættes foranstaltning i form af bøde, rettighedsfortabelse og konfiskation efter reglerne i kriminallov for Grønland.
Stk. 2.  Hvor Inatsisartutloven eller forskrifter fastsat i medfør af Inatsisartutloven hjemler idømmelse af bøde, rettighedsfortabelse eller konfiskation, kan foranstaltning pålægges en juridisk person efter reglerne i kriminallov for Grønland.
Stk. 3.  Sager om overtrædelse af Inatsisartutloven eller forskrifter fastsat i medfør af Inatsisartutloven anlægges ved Retten i Grønland som 1. instans.
Stk. 4.  Bøder og konfiskation, som idømmes efter Inatsisartutloven eller forskrifter fastsat i medfør af Inatsisartutloven, tilfalder landskassen.

 

§ 31.  Inatsisartutloven træder i kraft 1. juni 2015. Samtidig ophæves landstingsforordning nr. 4 af 29. oktober 1999 om anlæg, vedligeholdelse og drift mv. af Hjemmestyrets havneanlæg.
Stk. 2.  Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 14. maj 2002 om udøvelse af havnemyndighed og Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 4. januar 2000 om havnereglement forbliver i kraft, indtil de afløses af eller ophæves ved regler fastsat med hjemmel i denne eller andre inatsisartutlove.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 3. juni 2015

 

 

Kim Kielsen