Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 3
3. juni 2015
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om vederlag m.v. medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.
(Inatsisartut fastsætter orlovsregler mv. for Inatsisartut’s medlemmer mv.)

§ 1

I landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag mv. til medlemmer af landstinget og landsstyret m.v., som senest ændret ved inatsisartutlov nr. 2 af 15. april 2011, foretages følgende ændringer:


1.
  § 2, stk. 2-5, affattes således:
Stk. 2.  Inatsisartut fastsætter regler for bevilling af orlov og midlertidigt fravær fra Inatsisartut.
Stk. 3.  Orlov med vederlæggelse kan kun bevilges, hvis et medlem af Inatsisartut har lovligt forfald, eller i situationer som ifølge regler, der er fastsat i medfør af stk. 2, kan sidestilles hermed.
Stk. 4.  Hvis et medlem af Inatsisartut i helt ekstraordinære situationer bevilges orlov uden vederlæggelse, oppebærer medlemmet ikke vederlag og omkostningstillæg, og der ydes ikke pensionsbidrag og optjenes ikke eftervederlagsanciennitet i orlovsperioden.
Stk. 5.  Et medlem af Inatsisartut, som er bevilget orlov for at varetage et hverv som medlem af Naalakkersuisut, oppebærer ikke vederlag fra Inatsisartut og optjener ikke eftervederlagsanciennitet fra Naalakkersuisut i orlovsperioden.”

2.  Efter § 3 indsættes som ny paragraf:
3 a.  I forbindelse med nærtståendes død eller alvorlige sygdom ydes fri rejse efter de til enhver tid gældende regler for Grønlands Selvstyres tjenestemænd.”

3.  § 6 affattes således:
§ 6.  Til Inatsisartutformanden, Naalakkersuisutformanden og til medlemmer af Naalakkersuisut ydes ud over vederlaget i § 1, stk. 1, et årligt vederlag svarende til lønnen i lønramme 38, incl. generelt tillæg. Vederlaget beregnes på grundlag af den på AS-G området til enhver tid gældende aftale om justering af tjenestemandslønninger m.v.
Stk. 2.  Til Inatsisartutformanden og Naalakkersuisutformanden ydes der et særligt tillæg på kr. 120.930.
Stk. 3.  Til medlemmer af Naalakkersuisut, der ikke er medlemmer af Inatsisartut, ydes et tillæg svarende til vederlaget for medlemmer af Inatsisartut efter § 1, stk. 1.
Stk. 4.  Inatsisartutformanden, Naalakkersuisutformanden og medlemmer af Naalakkersuisut oppebærer vederlag fra den 1. i den måned, de er valgt og indtil udgangen af den måned, hvor hvervet ophører. Vederlagene udbetales månedsvis forud. Regulering af de stk. 1 -3 nævnte vederlag og tillæg følger udviklingen inden for AS - G forhandlingsområdet.
Stk. 5.  Der stilles bolig til rådighed for Inatsisartutformanden Naalakkersuisutformanden. Formændene betaler ikke leje af boligen, men beskattes af en årlig lejeværdi på kr. 48.000. Grønlands Selvstyre afholder driftsomkostningerne til boligerne. De til boligerne knyttede driftsomkostninger indgår ikke i beregningen af den skattemæssige indkomst.
Stk. 6.  Der stilles bolig til rådighed for øvrige medlemmer af Naalakkersuisut. Medlemmerne betaler en husleje på 60 % af den husleje, der beregnes for den pågældende bolig i henhold til de til enhver tid gældende regler for beregning af husleje i de boliger, som Grønlands Selvstyre anviser som personaleboliger.
Stk. 7.  Differencen imellem den i stk. 6 anførte procentandel og den fulde husleje for de pågældende personaleboliger indgår ikke i beregningen af de nævnte personers skattepligtige indkomst.
Stk. 8.  Boliger stillet til rådighed efter stk. 5 og 6 skal fraflyttes i forbindelse med ophør af hvervet. Omkostninger i forbindelse med til- og fraflytning af sådanne boliger dækkes af Grønlands Selvstyre.
Stk. 9.  I eftervederlagsperioden anvises en midlertidig bolig. Der betales husleje efter de til enhver tid gældende regler for beregning af husleje i Grønlands Hjemmestyres udlejningsboli-ger. Boligen skal fraflyttes ved eftervederlagsperiodens ophør.
Stk. 10.  For Naalakkersuisutformanden og for medlemmer af Naalakkersuisut anses sygdom og fravær i forbindelse med nærtståendes død eller alvorlige sygdom som lovligt forfald. Ved fraværet er der ret til fri rejse efter de til enhver tid gældende regler for Grønlands Selvstyres tjenestemænd.
Stk. 11.  For Naalakkersuisutformanden og for medlemmer af Naalakkersuisut anses orlov i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption for lovligt forfald.”


§ 2

Denne Inatsisartutlov træder i kraft den 1. juli 2015.Grønlands Selvstyre, den 3. juni 2015Kim Kielsen