Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 18
17. september 2015
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om undervisningskompetence på den gymnasiale uddannelse (pædagogikumbekendtgørelsen)

I medfør af § 57, stk. 2 og 3 i Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november 2011 om den gymnasiale uddannelse, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 4 af 30. maj 2014, fastsættes:

Kapitel 1
Definitioner

 

§ 1.  Ved en pædagogikumkandidat forstås en lærer, der er påbegyndt, men som endnu ikke har afsluttet pædagogikum.

 

§ 2.  Ved undervisningskompetence i et fag forstås den kompetence, der kræves for at kunne bestride hvervet som lærer i faget på den gymnasiale uddannelse, jf. dog §§ 26 og 42.
  Stk. 2.  Undervisningskompetence i et fag omfatter alle fagets niveauer.
  Stk. 3.  Undervisningskompetence i et fag består af faglig kompetence og pædagogisk kompetence.

 

§ 3.  Ved faglig kompetence i et fag forstås den nødvendige uddannelsesmæssige og eventuelt også erfaringsmæssige faglige baggrund for at kunne undervise i faget på den gymnasiale uddannelse, jf. kapitel 5.
  Stk. 2.  Den nødvendige faglige baggrund er for hvert fag beskrevet i bilag 2 som faglige mindstekrav.

 

§ 4.  Ved pædagogisk kompetence i et fag forstås den nødvendige teoretiske, praktiske og fagdidaktiske uddannelsesmæssige baggrund for at kunne undervise i faget på den gymnasiale uddannelse.
  Stk. 2.  Pædagogisk kompetence forudsætter et gennemført pædagogikum, jf. kapitel 2-4.

 

§ 5.  Ved teoretisk pædagogikum forstås et eller flere kurser i almen- og andetsprogspædagogik og didaktik, et nylærerkursus, jf. § 6, og et eller flere fagdidaktiske kurser, jf. § 7.
  Stk. 2.  De i stk. 1 nævnte kurser kan helt eller delvist gennemføres virtuelt.

 

§ 6.  Ved et nylærerkursus forstås et særligt tilrettelagt kursus for lærere, der er nyansat ved den gymnasiale uddannelse.

 

§ 7.  Ved et fagdidaktisk kursus forstås et kursus i planlægning og gennemførelse af undervisningen i et bestemt fag ved anvendelse af de særlige metoder og den pædagogik, der er karakteristisk for faget.

 

§ 8. Ved praktisk pædagogikum forstås kandidatens praktik i et eller flere fag, der omfatter kandidatens undervisning under vejledning og supervision, herunder tilsynsførendes besøg, samt observation af andres undervisning.

 

Kapitel 2
Formål med og mål for pædagogikum

 

   § 9.  Formålet med pædagogikum er at sikre, at lærerne på den gymnasiale uddannelse har de for undervisningen nødvendige pædagogiske og didaktiske kompetencer, og give baggrund for, at lærerne kan indgå i udviklingen af uddannelsen og i uddannelsens samspil med det omgivende samfund.
  Stk. 2.  Formålet med nylærerkurset er særskilt, at læreren opnår en viden om de forhold, der kendetegner undervisning i den gymnasiale uddannelse, herunder om det grønlandske samfund, den grønlandske kultur, elevernes faglige, sproglige og sociale forudsætninger, gældende uddannelsesregler og deres rationale samt om andetsprogspædagogik.

 

§ 10.  Målet med pædagogikum er, at læreren skal kunne
1) reflektere kritisk over egen planlægnings-, undervisnings- og evalueringspraksis og over sammenhængen med teoretisk-pædagogiske overvejelser,
2) kombinere viden om almenpædagogik og fagdidaktik som baggrund for refleksion,
3) demonstrere indsigt i didaktiske muligheder i egne fag og i fagligt samspil,
4) demonstrere indsigt i gymnasieskolerettede aktiviteter,
5) anvende uddannelsesreglerne i arbejdet som lærer og ved deltagelse i gymnasieskolens demokratiske organer,
6) indgå i faglige og pædagogiske udviklingsaktiviteter i fagene og i forhold til gymnasieskolens samlede aktiviteter og organisering,
7) selvstændigt planlægge, gennemføre og evaluere undervisningen med inddragelse af læremidler, IT, av-midler, relevante laboratorier og værksteder samt udadrettede aktiviteter,
8) anvende forskellige fagdidaktiske principper og forskellige undervisnings- og arbejdsformer, herunder arbejdsformer, hvor fagene sættes i spil i virkelighedsnære sammenhænge,
9) vurdere behovet for og anvende andetsprogspædagogik,
10) udvikle og retænke undervisning til brug for egen undervisning,, andres og skolens,
11) udvælge og anvende stof i undervisningen, der perspektiverer til forholdene i Grønland,
12) indkredse og imødekomme de forskellige elevtypers forudsætninger for og forventninger til undervisningen,
13) understøtte elevernes forskellige læringsstrategier,
14) samarbejde med eleverne om tilrettelæggelse af arbejdet i fagene, herunder medvirke til udvikling af en tryg og engagerende klasserumskultur,
15) forberede eleverne på forskellige evaluerings- og prøveformer,
16) indgå i vejlednings og supervisionsprocesser,
17) deltage i planlægningen og gennemførelsen af særligt understøttende aktiviteter og forløb,
18) deltage i samarbejdet med andre lærere om undervisningen i de enkelte fag og på tværs af fagene, bl.a. så der skabes faglig synergi, sammenhæng og progression i undervisningen,
19) demonstrere indsigt i uformel læring uden for gymnasieskolen,
20) demonstrere indsigt i de pædagogiske metoder som anvendes i folkeskolen og
21) demonstrere indsigt i samarbejdsmuligheder og kommunikationskanaler i forhold til eksterne institutioner og organisationer samt det lokale erhvervsliv.

 

Kapitel 3
Adgang til pædagogikum

 

§ 11.  Adgang til pædagogikum er betinget af, at rektor på gymnasieskolen tildeler den pågældende faglig kompetence, jf. kap. 5. Endvidere er det en betingelse, at den pågældende er ansat med henblik på fastansættelse på gymnasieskolen. 
  Stk. 2.
  Ved påbegyndelsen af første ansættelse som lærer ved den gymnasiale uddannelse, tilmelder gymnasieskolen straks pædagogikumkandidaten til pædagogikum hos Departementet for Uddannelse.

 

Kapitel 4
Struktur for, planlægning og indhold af pædagogikum

 

§ 12.  Pædagogikum er en pædagogisk uddannelse for nyansatte lærere.
  Stk. 2.  Uddannelsen er tilrettelagt som en vekseluddannelse, som består af en teoretisk del, herunder nylærerkurset og fagdidaktiske kurser, samt en praktisk del, hvori også indgår undervisning i gymnasieskolens klasser.
  Stk. 3.  De enkelte dele af pædagogikum tilrettelægges, så de supplerer hinanden.

 

§ 13.  Pædagogikum gennemføres i et eller to fag. Når praktiske grunde taler herfor, kan Departementet for Uddannelse tillade, at pædagogikum gennemføres i mere end to fag.
  Stk. 2.  Pædagogikum skal gennemføres i løbet af de første 2 år efter den første fastansættelse ved en gymnasieskole. Rektor kan, når særlige personlige forhold eller væsentlige hensyn til skolens tarv taler herfor, undtagelsesvist tillade, at gennemførelse af pædagogikum udsættes i indtil 3 år efter den første ansættelse ved en gymnasieskole.

 

§ 14.  Pædagogikum har en samlet varighed på 1 år, og omfatter følgende aktiviteter:
1) Teoretisk pædagogikum jf. § 5.
2) Prøve i teoretisk pædagogikum.
3) Praktisk pædagogikum.
4) Egen undervisning, herunder forberedelse til og deltagelse i evaluering og eksamen.
5) Samarbejde med vejleder, kursusleder og tilsynsførende samt interne møder og konferencer, observation og supervision.
  Stk. 2.  Nylærerkurset jf. § 6, og supervision påbegyndes i det første skoleår. De øvrige aktiviteter vil normalt blive påbegyndt i begyndelsen af det andet skoleår. Skolen kan dog tilrettelægge forløbet anderledes, hvis praktiske forhold taler herfor.
  Stk. 3.  Pædagogikum har et samlet årsværk på 1784 timer à 60 minutter. Den tidsmæssige fordeling af de aktiviteter, der indgår i pædagogikum, fremgår af bilag 1.

 

§ 15.  Gymnasieskolen har ansvaret for at tilrettelægge pædagogikumkandidatens pædagogikumforløb i overensstemmelse med formålet jf. § 9, og således at pædagogikumkandidaten når de anførte mål jf. § 10.
   Stk. 2.  Gymnasieskolen udarbejder en plan for forløbet af den praktiske del af pædagogikum og sikrer hensigtsmæssige arbejdsforhold for pædagogikumkandidaten.
  Stk. 3.  Den praktiske del af pædagogikum skal som hovedregel holdes inden for kandidatens normerede arbejdstid.


Teoretisk pædagogikum

 

§ 16.  I undervisningen i teoretisk pædagogikum indgår følgende kernestof:
1) Læringsteorier, læreprocesser og lærerroller.
2) Undervisnings-, arbejds- og evalueringsformer, herunder andetsprogspædagogik og kulturbaseret undervisning.
3) Kommunikationsteorier og samarbejdsformer, herunder tværkulturel læring.
4) Grundlæggende fagdidaktik og evalueringsformer i egne fag, egne fags traditioner, regelgrundlag og praksis i relation til særkendet i forskellige studieretninger.
5) Fagets metodiske fællesskab med andre fag fra samme hovedområde og på relevante områder fagenes samspil på tværs af hovedområder.
6) Grundlæggende organisatoriske træk ved de gymnasiale uddannelsesinstitutioner og deres samspil med det omgivende samfund.
  Stk. 2.  Kernestoffet uddybes og perspektiveres med supplerende stof, der kan omfatte:
1) Aktuel uddannelsesforskning, især vedrørende forhold, der har særlig betydning i Grønland.
2) Aktuelle uddannelsespolitiske spørgsmål.
3) Elementer fra kandidaternes praktiske undervisning.

 

§ 17.  Teoretisk pædagogikum omfatter på tidspunkter fastsat af Departementet for Uddannelse yderligere et fagdidaktisk kursus i hvert af pædagogikumkandidatens fag.

 

§ 18.  Undervisningen i teoretisk pædagogikum gennemføres af det universitet, som af Departementet for Uddannelse er godkendt til at gennemføre forløbet, jf. dog stk. 2.
  Stk. 2.  Departementet for Uddannelse eller en eller flere kursusafholdere, der er udpeget af Departementet, gennemfører nylærerkurset.

 

§ 19.  Det universitet, der er godkendt til at gennemføre undervisningen i teoretisk pædagogikum, jf. § 18, stk. 1, fastlægger en studieordning for teoretisk pædagogikum bortset fra nylærerkurset.
  Stk. 2.  Studieordningen omfatter en plan for de aktiviteter der indgår i teoretisk pædagogikum, herunder kurser og deres kalendermæssige placering, eventuelle krav om fysisk tilstedeværelse, krav til forberedelse og til opgaveaflevering. 
  Stk. 3. 
Studieordningen godkendes af Departementet for Uddannelse.


Prøve i teoretisk pædagogikum.

 

§ 20.  Pædagogikumkandidaten afslutter teoretisk pædagogikum med prøve af en uges varighed, når alle kurser, herunder fagdidaktisk kursus er gennemført.  
  Stk. 2.  Rektor kan dog tillade, at prøven aflægges, uanset at enkelte kursuselementer af uomgængelige praktiske grunde ikke er gennemført i overensstemmelse med det planlagte pædagogikumforløb, når pædagogikumkandidaten ved selvstudier eller ved efterfølgende supplerende undervisning når de i § 10 fastsatte mål.

 

§ 21.  Prøven er skriftlig og stilles af Departementet for Uddannelse efter indstilling fra opgavekommissionen, jf. § 22.
  Stk. 2.  Prøven skal kombinere teori og praksis og indeholde almenpædagogiske og fagdidaktiske elementer samtidig med, at prøven forudsætter inddragelse af pædagogikumkandidatens egen undervisningspraksis og -erfaring i sin besvarelse.
  Stk. 3.  Prøven aflægges på pædagogikumkandidatens gymnasieskole og afholdes i løbet af en sammenhængende uge ved skoleårets afslutning.

 

§ 22.  Departementet for Uddannelse nedsætter en opgavekommission eller samarbejder med den opgavekommission, der er nedsat af det universitet, som af den danske undervisningsminister er godkendt til at gennemføre teoretisk pædagogikum i Danmark.
  Stk. 2.  Kommissionen udarbejder forslag til opgaven i teoretisk pædagogikum, og forslaget godkendes af Departementet for Uddannelse.

 

§ 23.  Besvarelsen af prøven bedømmes af to af Departementet for Uddannelse udpegede censorer, der i fællesskab giver en karakter efter Greenlandic Grading System skalaen.
  Stk. 2.  Bedømmelsen udtrykker, i hvilken grad pædagogikumkandidaten har nået målene for teoretisk pædagogikum, idet der lægges vægt på pædagogikumkandidatens evne til at
1) anvende og kritisk vurdere almenpædagogiske og fagdidaktiske begreber, teorier og metoder og
2) kombinere teori og praksis i forhold til egen undervisning.
  Stk. 3.  
Prøven er bestået, når pædagogikumkandidaten mindst opnår karakteren E (2).

 

§ 24.  Kan de to censorer ikke blive enige om en fælles karakter, giver hver censor sin karakter, og den endelige karakter er gennemsnittet af de to karakterer. Gennemsnittet afrundes efter de almindelige afrundingsregler, jf. dog stk. 2.
  Stk. 2.  Er gennemsnittet under E (2), er prøven ikke bestået.

 

§ 25.  Hvis det konstateres, eller der er begrundet mistanke om, at pædagogikumkandidaten helt eller delvist har udgivet en andens arbejde for sit eget, indberetter censor dette til universitetet, der efter høring af pædagogikumkandidaten og censorerne beslutter, om sagen skal indberettes til Departementet for Uddannelse.
  Stk. 2.  Departementet for Uddannelse beslutter, om den afleverede besvarelse af prøven skal afvises.

 

§ 26.  Hvis en pædagogikumkandidat har været forhindret i at gennemføre prøven på grund af sygdom eller andet lovligt forfald, eller hvis en pædagogikumkandidat ikke er bestået eller har fået sin besvarelse afvist, skal pædagogikumkandidaten have mulighed for at aflægge prøven på ny i det kommende skoleår.
  Stk. 2.  Pædagogikumkandidaten har tre forsøg til at bestå prøven.


Praktisk pædagogikum og egen undervisning

 

§ 27.  Praktisk pædagogikum gennemføres normalt på den gymnasieskole, hvor pædagogikumkandidaten er ansat, og gennemføres ved, at pædagogikumkandidaten under vejledning underviser og observerer undervisning i vejlederes klasser samt ved, at pædagogikumkandidaten observerer undervisning i andre fag og områder end egne.
  Stk. 2.  Dele af vejledningen nævnt under stk. 1 kan henlægges til pædagogikumkandidatens egne klasser.
  Stk. 3.  De aktiviteter, der indgår i praktisk pædagogikum og i egen undervisning, fordeles nogenlunde ligeligt mellem pædagogikumkandidatens pædagogikumfag, herunder også de aktiviteter, der inddrager samspil med andre fag.

 

§ 28.  Til pædagogikumkandidatens praktiske pædagogikum beskikker Departementet for Uddannelse en eller flere tilsynsførende, som dækker pædagogikumkandidatens fagkombination. Kan dette ikke lade sig gøre, kan Departementet for Uddannelse desuden udpege en bi-tilsynsførende, som bistår kursuslederen og den tilsynsførende.
  Stk. 2.  Pædagogikumkandidatens gymnasieskole udpeger pædagogikumvejledere i pædagogikumkandidatens fag samt en kursusleder, som skal have undervisningskompetence.
  Stk. 3.  Gymnasieskolen kan yderligere udpege en vejleder til særlige vejlednings- og supervisionsopgaver.

 

§ 29.  Den tilsynsførendes opgave er at føre tilsyn med hele pædagogikumkandidatens uddannelsesforløb og bidrage til vejledning af pædagogikumkandidaten, herunder at
1) følge pædagogikumkandidatens undervisning ved to besøg,
2) tilse, at pædagogikumkandidaten har den fornødne dokumentation for sin faglige kompetence,
3) evaluere og vejlede i forbindelse med sit første besøg,
4) afgøre, om pædagogikumkandidaten har bestået praktisk pædagogikum og
5) udfærdige pædagogikumudtalelsen på grundlag af kursuslederens udkast..
  Stk. 2.  Afgørelse efter stk. 1, nr. 4 træffes efter drøftelse med kursusleder ved sidste besøg.

 

§ 30.  Finder den tilsynsførende, at der er væsentlige mangler i forbindelse med uddannelsesforløbet for en pædagogikumkandidat, herunder i forbindelse med dokumentation af pædagogikumkandidatens faglige kompetence, skal den tilsynsførende rette henvendelse til rektor for at få bragt forholdene i orden samt  orientere Departementet for Uddannelse herom.
  Stk. 2.  Kan den tilsynsførende ikke opnå en tilfredsstillende løsning på de konstaterede mangler, foretager den tilsynsførende indberetning til Departementet for Uddannelse, der afgør, hvilke foranstaltninger der eventuelt skal iværksættes.

 

§ 31.  Kursuslederens opgave er at
1) planlægge og koordinere pædagogikumkandidatens samlede uddannelsesforløb i samarbejde med pædagogikumkandidaten,
2) udarbejde en plan for pædagogikumkandidatens pædagogikumforløb,
3) følge pædagogikumkandidatens undervisning,
4) sikre udarbejdelse af udkast til pædagogikumkandidatens pædagogikumudtalelse og
5) drøfte med den tilsynsførende, om pædagogikumkandidaten kan bestå pædagogikum.

 

§ 32.  Pædagogikumvejledernes opgave er at
1) yde pædagogikumkandidaten faglig og pædagogisk vejledning, herunder at medvirke til at pædagogikumkandidaten når målene for pædagogikum,
2) vejlede pædagogikumkandidaten i forbindelse med planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning,
3) være til stede ved undervisningen i det omfang der er vejledning i vejlederens klasser og i pædagogikumkandidatens klasser,
4) yde supervision efter behov i forbindelse med pædagogikumkandidatens egenundervisning,
5) være til stede ved den tilsynsførendes besøg og deltage i de konferencer, der finder sted i denne sammenhæng og
6) rådgive kursusleder vedrørende udarbejdelse af udkast til pædagogikumkandidatens pædagogikumudtalelse.

 

Kapitel 5
Faglig kompetence

 

§ 33.  Faglig kompetence er betinget af en ved et universitet eller anden højere læreanstalt bestået kandidateksamen inklusive speciale i et eller flere fag i gymnasieuddannelsens fagrække, jf. dog stk. 2 og § 35. Ved sideordnede fag i en to-fags kombinationsuddannelse skal begge fag være inden for gymnasiets fagrække. Det er endvidere en betingelse, at uddannelsen i sine enkeltdele og samlet har en sådan faglig eller metodisk bredde og dybde, at læreren kan undervise fagligt forsvarligt i relation til målene for gymnasieuddannelsen, jf. § 34.  
  Stk. 2.  Faglig kompetence kan desuden erhverves ved anden uddannelse, eventuelt i kombination med efterfølgende fagligt kvalificerende relevant erhvervsmæssig beskæftigelse.
  Stk. 3.  Lærere, der underviser i de erhvervsrettede fag, skal have erhvervserfaring.

 

§ 34.  Rektor vurderer i relation til tildeling af faglig kompetence, om læreren opfylder de faglige mindstekrav, jf. bilag 2, der er opstillet for faget, jf. dog stk. 2.
  Stk. 2.  Enkelte dele af indholdet i de faglige mindstekrav kan efter rektors beslutning erstattes af et andet indhold, når dette har direkte relevans for faget.
  Stk. 3.  De faglige mindstekrav skal sikre, at læreren har en sådan faglig og metodisk bredde og dybde, at vedkommende kan undervise fagligt forsvarligt i faget på den gymnasiale uddannelse, herunder at læreren
1) behersker fagets kerneområder, grundlæggende teorier og arbejdsmetoder, som disse fremgår af fagets læreplan,
2) har overblik over og indsigt i fagets discipliner,
3) er fortrolig med fagets hjælpemidler, herunder at pædagogikumkandidaten har erfaring med tidssvarende anvendelse af informationsteknologi i faglig sammenhæng,
4) kan vurdere faglige fremstillinger, herunder læremidler,
5) kan formulere, bearbejde og perspektivere fagets problemstillinger i en international og en grønlandsk kontekst med henblik på formidling såvel skriftligt som mundtligt,
6) kan opsøge og tilegne sig ny faglig viden efter behov og i takt med fagets udvikling og i sammenhæng med relevante problemstillinger i det omgivende samfund,
7) behersker fagets terminologi såvel skriftligt som mundtligt og kender de i grønlandsksproget sammenhæng væsentligste førfaglige begreber, der er relevante for faget,
8) kan undervise i faget i samspil med andre relevante fag,
9) kan undervise sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt i værksteder og laboratorier i tekniske og naturvidenskabelige fag og have faglig og pædagogisk baggrund for at kunne gennemføre undervisningsforsøg, feltkurser mv. og
10) kan arbejde fagligt i sammenhæng med gymnasieskolens samlede opgaver.
  Stk. 4.  Til brug for vurderingen af, om læreren opfylder de faglige mindstekrav, skal rektor, hvis der er tvivl om vurderingen, anmode et relevant universitet om en ækvivalensvurdering, herunder om hvor mange ECTS- point lærerens uddannelsesmæssige baggrund omfatter.

 

§ 35.  For lærere inden for tekniske, teknologiske, herunder informationsteknologiske, naturvidenskabelige og erhvervsøkonomiske områder kan rektor godkende faglig kompetence i fag, når læreren opfylder de faglige mindstekrav, jf. § 34 og har gennemført en relevant videregående uddannelse af mindst 3½ års varighed på en ingeniørhøjskole, handelshøjskole eller universitet, hvis uddannelsen er kombineret med mindst to års efterfølgende relevant og kvalificerende erhvervserfaring eller efteruddannelse.

 

§ 36.  Rektor sikrer, at pædagogikumkandidater, der ikke har beskæftiget sig med Grønlands kultur, historie og sprog, opkvalificeres på området i løbet af det første ansættelsesår.
  Stk. 2.  Opkvalificeringen omfatter kulturbaseret undervisning, elevdifferentieret undervisning og -andetsprogspædagogik.

 

Kapitel 6
Merit for pædagogikum

 

   § 37.  Rektor kan efter ansøgning give en kandidat merit for pædagogikum eller dele heraf på baggrund af tidligere erhvervede kompetencer, som indebærer, at pædagogikumkandidaten helt eller delvist opfylder betingelserne for at få undervisningskompetence.
  Stk. 2.  Der kan ikke gives merit for kursus i fagdidaktik.
  Stk. 3.  Det universitet, der er godkendt til at gennemføre teoretisk pædagogikum, jf. § 18, skal godkende den merit, der gives for teoretisk pædagogikum.

 

§ 38.  Ansøgning i henhold til § 37, stk. 1 skal være indgivet forud for pædagogikumforløbets påbegyndelse.
  Stk. 2.  Det påhviler pædagogikumkandidaten at fremskaffe den dokumentation, der er nødvendig for at behandle ansøgningen om merit.

 

§ 39.  Rektor indberetter merit givet efter § 37 til Departementet for Uddannelse.

 

§ 40.  Beviset for undervisningskompetence påføres oplysninger om, hvilke dele af pædagogikum, pædagogikumkandidaten er blevet fritaget for på baggrund af merit.

 

Kapitel 7
Undervisningskompetence og bevis

 

   § 41.  Rektor tildeler undervisningskompetence i pædagogikumkandidatens pædagogikumfag på betingelse af at
1) pædagogikumkandidaten har fået tildelt faglig kompetence, jf. § 11,
2) har bestået prøven i teoretisk pædagogikum, jf. § 20 og
3) den tilsynsførende har afgjort, at pædagogikumkandidaten har bestået praktisk pædagogikum, jf. § 29, stk. 1, nr. 4.

 

   § 42.  Lærere, der er tildelt kompetence til at undervise i et eller flere fag på tilsvarende gymnasialt niveau i Danmark eller i et af de øvrige nordiske lande, skal i samme omfang tildeles undervisningskompetence til undervisning på den gymnasiale uddannelse.

 

§ 43.  En lærer med allerede erhvervet undervisningskompetence i et eller flere fag kan på baggrund af yderligere erhvervet faglig kompetence i et fag og et supplerende fagdidaktisk kursus få tildelt undervisningskompetence i det pågældende nye fag.

 

   § 44.  Rektor kan i særlige tilfælde, for højst et år ad gangen og alene gældende for den pågældende gymnasieskole, tildele en lærer midlertidig undervisningskompetence i et eller flere fag, når det hverken ved stillingsopslag eller på anden måde er muligt at få undervisningen varetaget af lærere med undervisningskompetence.
  Stk. 2.  Midlertidig kompetence kan kun gives to gange, medmindre Departementet for Uddannelse på grundlag af en uddannelsesplan for den pågældende lærer godkender, at der tildeles en lærer yderligere midlertidig undervisningskompetence.
  Stk. 3.  Lærere, der tildeles midlertidig undervisningskompetence, skal bedst muligt leve op til de krav, der gælder for tildeling af undervisningskompetence.

 

  § 45.  Rektor udsteder bevis for den tildelte undervisningskompetence. Beviset attesteres af Departementet for Uddannelse.
  Stk. 2.  Beviset skal indeholde:
1) Hvilke fag undervisningskompetencen omfatter.
2) Karakteren for prøven i teoretisk pædagogikum og eventuelle oplysninger om merit, jf. § 37.
3) En pædagogikumudtalelse, jf. stk. 3, der beskriver pædagogikumkandidatens generelle pædagogiske kompetencer, herunder evnen til at
a) planlægge, gennemføre og evaluere undervisning,
b) forbinde undervisningspraksis og teoretiske pædagogiske overvejelser
c) udvikle og retænke undervisning til brug for sin egen undervisning, andres og skolens og
d) samarbejde om undervisningen og de øvrige opgaver på gymnasieskolen.
  Stk. 3.  Pædagogikumudtalelsen udarbejdes normalt fælles for pædagogikumkandidatens fag. Gør der sig særlige faglige forhold gældende, kan pædagogikumudtalelsen dog udarbejdes særskilt for hver af pædagogikumkandidatens fag.

 

Kapitel 8
Klage

 

§ 46.  En lærer kan indgive en begrundet og individuel klage over retlige forhold i forbindelse med afgørelser truffet efter denne bekendtgørelse.
  Stk. 2.  Klagen stiles til Departementet for Uddannelse og indgives til gymnasieskolen.
  Stk. 3.  Klagen indgives senest to uger efter, at klageren er blevet bekendt med de forhold, der klages over.

 

§ 47.  Gymnasieskolen giver klageren klagevejledning.

 

§ 48.  Omfatter klagen forhold om teoretisk pædagogikum, bortset fra nylærerkurset, indhenter gymnasieskolen en udtalelse om klagen fra det universitet, der er godkendt til at gennemføre teoretisk pædagogikum, jf. § 18, stk. 1.

 

§ 49.  Rektor indsender så snart som muligt og senest 14 dage efter modtagelse af klagen sagens akter, herunder sin redegørelse i sagen, til Departementet for Uddannelse.
  Stk. 2.  Rektors redegørelse kan indeholde en indstilling til, hvorledes sagen afgøres.
  Stk. 3.  Indebærer udarbejdelse af rektors redegørelse indhentning af vurderinger fra eksterne parter, herunder det universitet, der har forestået teoretisk pædagogikum, skal der gennemføres partshøring ved, at klageren, normalt med en frist på en uge, får lejlighed til at kommentere de indhentede vurderinger.

 

§ 50.  Departementet for Uddannelse træffer afgørelse af, om klagen skal imødekommes eller afvises.
  Stk. 2.  Imødekommes klagen, fastsætter Departementet for Uddannelse konsekvenserne heraf.

 

Kapitel 9
Ikrafttrædelses- og overgangsregler

 

§ 51.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2015 og har virkning for lærere, der er påbegyndt en pædagogikumuddannelse den 1. august 2015 eller senere.
  Stk. 2.  Lærere, der er påbegyndt en pædagogikumuddannelse før den 1. august 2015, vil dog kunne fortsætte og afslutte denne uddannelse efter de hidtil gældende regler og få tildelt undervisningskompetence på dette grundlag.
  Stk. 3.  Lærere, der efter tidligere regler har været godkendt til at undervise på den gymnasiale uddannelse, GUX, hhx og htx, vil fortsat kunne undervise på den gymnasiale uddannelse.
  Stk. 4.  Lærere, der ikke tidligere har gennemført fagdidaktiske kurser i undervisningsfagene, skal inden for en frist på 2 år fra bekendtgørelsens ikrafttrædelsestidspunkt gennemføre de fornødne fagdidaktiske kurser, som kan være særligt tilrettelagt for den aktuelle lærergruppe.
  Stk. 5.  Departementet for Uddannelse vil efter ansøgning herom fra rektor kunne godkende særlige komprimerede pædagogikumuddannelsesforløb for lærere, der som følge af forventet opstart af ny pædagogikumuddannelse ikke er påbegyndt en pædagogikumuddannelse i forbindelse med deres ansættelse. 

 

 

Grønlands Selvstyre, den 17. september 2015

 

 

Nivi Olsen

/

Mikael Kristensen