Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 17
14. september 2015
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om kirkebogsføring og gebyropkrævning ved navneændring og visse attestudstedelser

I medfør af § 15, stk. 4 og § 26q i Inatsisartutlov nr. 9 af 19. maj 2010 om Kirken, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 2 af 29. november 2013, og efter forhandling med biskoppen, fastsættes:

 

Kapitel 1
Kirkebogens anvendelsesområde

 

  § 1.  Folkekirkens kirkebog anvendes til registrering af civile grundregistreringer og folkekirkelige handlinger, jf. stk. 2 og 3.
  Stk. 2.  Til den civile grundregistrering henregnes fødsler, navngivelser, navneændringer og dødsfald.
  Stk. 3.  Til folkekirkelige handlinger henregnes blandt andetdåb, konfirmationer, vielser og begravelser.

 

  § 2.  Civile grundregistreringer og folkekirkelige handlinger tilføres kirkebogen i det præstegæld, hvor  registreringen eller handlingen er sket, jf. dog stk. 2 og 3, § 3 og § 10, stk. 1.
  Stk. 2.  Civile grundregistreringer og folkekirkelige handlinger sket uden for den kommunale inddeling kirkebogsføres i Palaseqarfik Nuuk.
  Stk. 3.  Civile grundregistreringer og folkekirkelige handlinger sket i Pituffik kirkebogsføres i Palaseqarfik Qaanaaq.

 

  § 3.  Navngivelser, herunder ved dåb, og navneændringer, herunder i forbindelse med ægteskabsindgåelse, tilføres kirkebogen i henhold til domicilkriteriet, hvilket vil sige, at der alene kan ske tilførsel til kirkebogen for personer med domicil i Grønland på ansøgningstidspunktet, jf. dog § 10, stk. 1.

 

Kapitel 2
Kirkebogens inddeling

 

  § 4.  Kirkebogen føres i form af en hovedbog og en kontrabog og indeholder:
a)  Fødsels- og dåbsbog.
b)  Konfirmandbog.
c)  Vielsesbog.
d)  Dødebog.
  Stk. 2.  Dokumenter, der ligger til grund for tilførsler i kirkebogen, benævnes kirkebogsbilag. 

 

Kapitel 3
Fødsels- og dåbsbogen

 

  § 5.  I Fødsels- og dåbsbogen registreres:
1) Fødsler, forældreforhold, navngivninger, dåb og navneændringer bortset fra de som følger af ægteskab.
2)  Oplysninger om ind- og udmeldelse af Kalaallit Nunaanni Ilagiit.
3)  Bevillinger fra Rigsombudsmanden om adoption og navneændringer bortset fra de som følger af ægteskab.
4)  Juridisk gyldige navneændringer som er opnået udenfor ægteskab, og dokumenteret ved navneændringsbevis, uden for Grønland.

 

  § 6.  Registrering af fødsler sker i numerisk rækkefølge (folio) efter anmeldelse i overensstemmelse med angivne oplysninger fra kompetente myndigheder.
  Stk. 2.  Registrering af barnets far, når barnet ikke er født af ægtefæller, forudsætter enten anerkendelse af faderskab for Politimesteren eller en afgørelse af faderskabet ved dom. I begge tilfælde tilføjes kirkebogens anmærkningsrubrik en meddelelse om journalnummer og dato for myndighedens sagsbehandling henholdsvis dom.
  Stk. 3.  Efter registrering afgiver den kirkebogsførende præst meddelelse herom til det kommunale folkeregister på fødselsstedet. Har moderen fast bopæl i anden kommune, gives meddelelse til det kommunale folkeregister i denne kommune.
  Stk. 4.  Fra det kommunale folkeregister modtages og tilføjes oplysning om barnets nummer fra Det Centrale Personregister.

 

  § 7.  Registrering af navngivelse og dåb tilføres barnets side i fødsels- og dåbsbogen.
  Stk. 2.  Dåb foretaget i bygder uden kirkebog meddeles straks efter til den kirkebogsførende præst i præstegældet.
  Stk. 3.  Barn af ugifte forældre, som nøddøbes med faderens efternavn, kan efter anerkendelse for Politimesteren straks efter indføres i kirkebogen med dette navn.
  Stk. 4.  Ingen kan tilføres kirkebogen med et navn, som ikke er godkendt. Forud for dåb i bygder fremsendes skriftligt til den kirkebogsførende præst anmodning om oplysning omkring faderskab og navnegodkendelse. 
  Stk. 5.  Hvis navngivelse eller dåb finder sted i et andet præstegæld end fødselsregistreringsstedet, registreres navngivelsen eller dåben med angivelse af nr. ”0” ved folio på vedkommendes plads i fødsels- og dåbsbogen hos det navngivende eller døbende præstegæld. Der gives efterfølgende tillige meddelelse til fødselsregistreringsstedet om navngivelsen eller dåben.
  Stk. 6.  Efter registrering giver den kirkebogsførende præst meddelelse herom til det kommunale folkeregister på det sted, hvor navngivelsen eller dåben er sket. Har moderen fast bopæl i anden kommune, gives meddelelse til det kommunale folkeregister i denne kommune.

 

  § 8.  Registrering af navneændringer, bortset fra ændringer i vielsesnavne, sker efter skriftlig ansøgning til det præstegæld, hvor ansøgeren er enten fødsels-, dåbs- eller navneregistreret. Navneændringer registreres tillige efter fremsendelse af navnebevis fra Rigsombudsmanden.
  Stk. 2.  Registrering af navneændring af børn sker tillige med dokumentation for det fuldstændige forældremyndighedsforhold, og altid under direkte inddragelse af barnet selv, hvis barnet er enten fyldt 12 år eller i øvrigt efter alder og egnethed skønnes at skulle inddrages i sagsbehandlingen.
  Stk. 3.  Navneændringen kan kun indføres i kirkebogen, hvis navnet er godkendt af Oqaasiliortut eller den navnegodkendende myndighed. 
   Stk. 4.  Efter registrering afgiver den kirkebogsførende præst meddelelse herom til det kommunale folkeregister på det sted, hvor ansøgeren er fødsels-, dåbs- eller navneregistreret. Har ansøgeren fast bopæl i anden kommune, gives meddelelse til det kommunale folkeregister i denne kommune.

 

  § 9.  Registrering af bevillinger fra Rigsombudsmanden om adoption og navneændringer, bortset fra de som følger af ægteskab, sker til det sted, hvor ansøgeren er grundregistreret.
  Stk. 2.  I kirkebogens anmærkningsrubrik angives Rigsombudsmandens journalnummer, hjemmel og dato for bevilling.

 

  § 10.  Registrering af juridisk gyldige navneændringer, som opnået udenfor ægteskab, og dokumenteret ved navneændringsbevis, uden for Grønland, sker til det sted, hvor ansøgeren er grundregistreret.
  Stk. 2.  Forinden registrering kan finde sted, forelægges navneændringen Oqaasiliortut til godkendelse. Navne, der må antages at være stødende for den almindelige borger, kan ikke godkendes.
  Stk. 3.  I kirkebogens anmærkningsrubrik angives navn og sagsnummer på den bevilgende myndig uden for Grønland, tillige med journalnummer og dato for godkendelse fra Oqaasiliortut.

 

  § 11.  Registrering af ind- eller udmeldelse af Kalaallit Nunaanni Ilagiit sker efter skriftlig ansøgning herom.
  Stk. 2.  Efter registrering giver den kirkebogsførende præst meddelelse herom til det kommunale folkeregister på det sted, hvor ansøgningen er indgivet. Har ansøgeren fast bopæl i anden kommune, gives meddelelse til det kommunale folkeregister i denne kommune. Hvis ansøgeren tillige er registreret i anden fødsels- og dåbsbog, afgives tillige meddelelse til dette registreringssted.

 

Kapitel 4
Konfirmandbogen

 

  § 12.  I konfirmandbogen registreres konfirmationer.

 

  § 13.  Konfirmationer foretaget i byer og bygder uden kirkebog meddeles straks efter til den kirkebogsførende præst i præstegældet.

 

Kapitel 5
Vielsesbogen

 

  § 14.  I vielsesbogen registreres:
1)  Kirkelige vielser.
2)  Folkekirkens velsignelse af borgerligt indgåede ægteskaber.
3)  Navneændringer som følge af ægteskab, herunder genantagelse af eget efternavn.

 

  § 15.  Registrering af velsignelse af borgerligt indgåede ægteskaber indføres på vedkommendes plads i kirkebogen med angivelse af nr. ”0” ved folio.

 

  § 16.  Registrering af navneændringer som følge af ægteskabet, herunder genantagelse af eget efternavn, sker efter skriftlig ansøgning til det præstegæld, hvor ansøgeren er viet, og efter gældende regler herom.
  Stk. 2.  Navneændringer af for- og mellemnavne tillige med ændringer af efternavn til andet end eget efternavn for gifte personer tilføres kirkebogen som en dobbelt navneændring, hvor ændringen registreres efter § 8, og efterfølgende meddeles vielsesregistreringsstedet med henblik på registrering i vielsesbogen og genudstedelse af attest herfra.

 

Kapitel 6
Dødebogen

 

  § 17.  I dødebogen registreres:
1)  Dødsfald og begravelser.
2)  De af biskoppen tilladte askespredninger.
3)  Urnenedsættelser.
  Stk. 2.  Ved begravelse forstås jordpåkastelse efter det autoriserede ritual herom.

 

  § 18.  Alle dødsfald og deres begravelser registreres i dødebogen i det præstegæld, hvor hændelsen er sket.
  Stk. 2.  I dødebogen registreres tillige begravelse af personer, som er afgået ved døden udenfor præstegældet. Begravelser efter denne bestemmelse indføres på vedkommendes plads i kirkebogen med angivelse af nr. ”0” ved folio.

 

  § 19.  Askespredninger indføres på vedkommendes plads i kirkebogen med angivelse af nr. ”0” ved folio og med anmærkning om tid og sted for askespredningen tillige med brev- og journalnummer for biskoppens tilladelse.

 

  § 20.  Urnenedsættelser indføres på vedkommendes plads i kirkebogen med angivelse af nr. ”0” ved folio.

 

Kapitel 7
Kirkebogens førere

 

  § 21.  Hovedbogen føres egenhændigt af den kirkebogsførende præst, jf. dog stk. 5.
  Stk. 2.  Kontrabogen føres af enten en anden tjenestegørende præst, en uddannet kateket, eller en person med en af biskoppen godkendt kursusuddannelse i kirkebogsføring, jf. dog stk. 3-5.
  Stk. 3.  Kontrabogen kan føres af en læserkateket uden kursusuddannelse efter en konkret bemyndigelse hertil af biskoppen.
  Stk. 4.  Når kontrabogen er afleveret til Grønlands Nationalmuseum og Arkiv, jf. § 26, stk. 1 sker tilførsler i kontrabogen af denne efter meddelelse om tilførsel til hovedbogen.
  Stk. 5.  Biskoppen kan under helt særlige omstændigheder tillade andre, konkret eller generelt, at føre kirkebog.
  Stk. 6.  Ingen person kan føre samme hændelse i både hoved- og kontrabog.

 

Kapitel 8
Ansvar for og tilsyn med kirkebogen

 

  § 22.  Den kirkebogsførende præst er ansvarlig for kirkebogen i præstegældet, herunder for, at den føres omhyggeligt og grundigt i henhold til de for kirkebogsføringen fastsatte regler.
  Stk. 2.  Hvert år i september måned konfererer den kirkebogsførende præst hoved- og kontrabog.
  Stk. 3.  Hvert år senest den 30. september meddeler den kirkebogsførende præst til provsten, at konfereringen har fundet sted, og i hvilket omfang det gav anledning til rettelser.

 

  § 23.  Kirkebogsføringen står under tilsyn af provsten og overtilsyn af biskoppen.
  Stk. 2.  Mindst hvert andet år visiterer provsten præstegældene med henblik på tilsyn og gennemgang af kirkebogen. Resultatet af provstens kirkebogstilsyn sammenfattes i én årlig tilsynsrapport, som meddeles biskoppen senest den 31. december. Tilsynsrapporten opdeles på præstegæld og de enkelte bøger og med angivelse af visitatsdatoer. Tilsynsrapporten skal tillige indeholde provstens samlede indstilling omkring generelle kirkebogsforhold med angivelse af tiltag for eventuel opretning.
  Stk. 3.  Giver provstens tilsyn anledning til særlige bemærkninger, meddeles disse straks til biskoppen.
  Stk. 4.  Biskoppen giver meddelelse til Naalakkersuisut herom, hvis Kalaallit Nunaanni Ilagiit ikke stedligt eller sagligt i væsentligt omfang lever op til kravene til kirkebogsføring i henhold til denne bekendtgørelse. 
  Stk. 5.  Biskoppen påser kirkebogens overensstemmende med øvrig lovgivning, herunder lov om personregistrering.

 

Kapitel 9
Kirkebogens ibrugtagning, opbevaring og aflevering

 

  § 24.  Provsten forsyner nye kirkebøger med sin godkendelsespåtegning forinden ibrugtagning.

 

  § 25.  Hovedbog og kontrabog skal opbevares hver for sig i aflåste og brandsikre skabe.

 

  § 26.  Hovedbogen skal efter aftale herom med Grønlands Nationalmuseum og Arkiv afleveres til Nationalarkivet 100 år efter sidste tilførsel. Kontrabogen afleveres efter aftale herom med Grønlands Nationalmuseum og Arkiv til Nationalarkivet 50 år efter sidste tilførsel.
  Stk. 2.  Tilførsler til hovedbogen, hvis kontrabog er afleveret til Nationalarkivet, meddeles Nationalarkivet med henblik på kontrabogsføring.

 

Kapitel 10
Kirkebogens tilførsler og rettelser i kirkebogen

 

  § 27.  Tilførsler til kirkebogen skal ske straks efter modtagelsen af offentlige myndigheders meddelelse om civile grundregistreringer henholdsvis foretagelsen af de folkekirkelige handlinger.
  Stk. 2.  Tilførsler, som ikke er indført i kirkebogen senest 10 dage efter meddelelse, henholdsvis den kirkelige handling, meddeles uden ugrundet ophold provsten, som umiddelbart efter påser at tilførslen sker og særskilt indberetter forholdet til biskoppen.
  Stk. 3.  Tilførsler til kirkebogen kan alene foretages med blå eller sort kuglepen. 

 

  § 28.  Rettelser i kirkebogen kræver biskoppens konkrete og skriftlige samtykke. Ved rettelse forstås enhver ændring eller tilføjelse i hoved- eller kontrabogen, som ikke er forårsaget af ansøgning eller beslutninger i henhold til gældende regler. 

 

Kapitel 11
Journalisering og opbevaring af kirkebogsbilag

 

  § 29.  Kirkebogsbilag journaliseres og brevordnes på præstegældets kontor, emneinddelt efter kirkebogens 4 bøger, jf. § 4, stk. 1, og opdelt efter årstal.
  Stk. 2.  Bilag vedrørende navneændringer journaliseres og brevordnes adskilt fra øvrige fødsels- og dåbsbilag med tydelig angivelse af ”navneændringer”.

 

  § 30.  Kirkebogsbilag opbevares i 5 år regnet fra udgangen af kalenderåret for bilagets modtagelse og kasseres derefter ved makulering, jf. dog stk. 2-3.
  Stk. 2.  Kirkebogsbilag vedrørende navneændringer opbevares i 30 år regnet fra udgangen af kalenderåret for bilagets modtagelse og kasseres derefter ved makulering.
  Stk. 3.  Paternitets- og fælleserklæringer vedrørende børn født uden for ægteskab i Vestgrønland før 1963 og vedrørende børn født uden for ægteskab i Nord- og Østgrønland før 1974 afleveres straks til biskoppen. 

Kapitel 12
Anmeldelse, attestudstedelse og udskrift fra kirkebogen

 

  § 31.  Ved anmeldelse, herunder tilbagemelding, mellem Kalaallit Nunaanni Ilagiit og andre offentlige myndigheder i anledning af denne bekendtgørelses hændelser, anvendes de af biskoppen anviste blanketter eller formularer.

 

  § 32.  Attestudstedelser fra kirkebogen sker på de af biskoppen til brug herfor autoriserede attester. Attester udfyldes på enten skrivemaskine eller gennem computerprogram.
  Stk. 2.  Attester udstedes på baggrund af hovedbogens udvisende.
  Stk. 3.  Attester underskrives af en præst, eller efter biskoppens skriftlige godkendelse en uddannet kateket på stedet eller en anden som biskoppen skriftligt har godkendt. Attester påføres præstegældets officielle myndighedsstempel.

 

  § 33.  Enhver, som er fyldt 12 år, eller som har en konkret interesse i oplysningen, er efter skriftlig ansøgning herom og vedlagt behørig legitimation berettiget til en konkret eller generel udskrift af kirkebogen for eget vedkommende.
  Stk. 2.  Efter skriftlig ansøgning herom og vedlagt behørig dokumentation for slægtskab er ansøger berettiget til en konkret eller generel udskrift af kirkebogen for afdøde forældre.
  Stk. 3.  Udskrift af kirkebogen vedrørende andre end ansøgerens afdøde forældre kræver biskoppens skriftlige samtykke. Ansøgning herom indgives til biskoppen gennem den kirkebogsførende præst på ansøgningsstedet. 

 

  § 34.  Udskrift af kirkebogen gives i autoriseret attestform og udleveres personligt af præsten.

 

Kapitel 13
Gebyrer

 

  § 35.  Reglerne i dette kapitel finder anvendelse ved opkrævning af gebyrer i forbindelse med ansøgt navneændring gennem Kalaallit Nunaanni Ilagiit, genudstedelse af attester samt udstedelse af visse af Kirkens attester.
  Stk. 2.  Folkekirkens kirkelige handlinger attesteres vederlagsfrit i tilknytning til selve handlingerne. For senere eller yderligere attestation betales gebyr i henhold til §§ 36-41.  

 

Navneændring

 

  § 36.  Ved ansøgning om navneændring betales et gebyr på kr. 300. Der betales dog ikke gebyr for:
1)  Navneændring i anledning af forældres antagelse af vielsesnavn eller genantagelse af eget efternavn.
2)  Antagelse af plejeforældres efternavn eller genantagelse af seneste båret efternavn.
  Stk. 2.  Gebyrbetalingen er uafhængig af, om ansøgningen imødekommes.

 

Genudstedelse

 

  § 37.  Ved genudstedelse af følgende attester betales et gebyr på kr. 150:
1)  Fødsels- og dåbsattest.
2)  Fødsels- og navneattest.
3)  Fødselsattest.
4)  Vielsesattest.
5)  Døds- og begravelsesattest.

 

Udstedelse af dobbeltsprogede attester

 

  § 38.  Ved udstedelse af attester på både grønlandsk og engelsk (dobbeltsprogede attester) betales et gebyr på kr. 150.

 

Ansøgning og opkrævning

 

  § 39.  Ansøgning om navneændring, udstedelse af ny fødsels- og dåbsattest, jf. § 5, nr. 4, og genudstedelse og udstedelse af dobbeltsprogede attester fremsendes til det præstegæld, hvor ansøger har sin faste bopæl, eller det præstegæld, hvor man er fødsels- eller dåbsregistreret.

 

  § 40.  Gebyr indbetales på en af biskoppen anvist giro- eller bankkonto i forbindelse med indgivelse af ansøgning om navneændring og ved anmodning om genudstedelse af attest henholdsvis udstedelse af dobbeltsproget attest.

 

  § 41.  Gebyrer tilfalder landskassen.

 

Kapitel 14
Ikrafttrædelse

 

  § 42.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2015.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 14. september 2015

 

 

Nivi Olsen

/

Mikael Kristensen

Relationer
Hjemmelslov