Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 12
23. juli 2015
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om Konkurrencenævnets forretningsorden og dets virksomhed

I medfør af § 26, stk. 3, i inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven) fastsættes:

 

Kapitel 1
Konkurrencenævnet

 

§ 1.  Konkurrencenævnet har ansvaret for den overordnede administration af konkurrenceloven og regler udstedt i medfør af denne.
  Stk. 2.  Konkurrencenævnet er ved administrationen af konkurrenceloven uafhængigt af Naalakkersuisut.

 

§ 2.  Konkurrencenævnet udpeger en næstformand, der er uafhængig af erhvervs- og forbrugerinteresser. Næstformanden er stedfortræder for formanden.
  Stk. 2.  Såfremt et medlem, som ved udnævnelsen er uafhængig af erhvervs- og forbrugerinteresser, i funktionsperioden måtte få en sådan tilknytning til erhvervsvirksomheder, erhvervsorganisationer eller forbrugerorganisationer, at uafhængighedskravet ikke længere må anses for opfyldt, skal medlemmet udtræde af Konkurrencenævnet. Naalakkersuisut udpeger herefter et nyt medlem for resten af det oprindelige medlems funktionsperiode.
  Stk. 3.  Formanden kan indstille til Naalakkersuisut, at et medlem, der har gjort sig skyldig i overtrædelse af tavshedspligten eller som groft har tilsidesat sine pligter efter denne bekendtgørelse, afskediges.
  Stk.4.  Hvert af Konkurrencenævnets medlemmer skal besidde et tidssvarende kendskab til konkurrence- og markedsmæssige forhold samt have indgående kendskab til et eller flere af de i konkurrencelovens § 27, 3. pkt., nævnte forhold.
  Stk. 5.  Konkurrencenævnets medlemmer skal fungere uafhængigt i deres virke i Konkurrencenævnet og skal således udføre hvervet med upartiskhed og omhu.
  Stk. 6.  De indstillingsberettigede organisationer skal ved indstilling af medlemmer til Konkurrencenævnet begrunde indstillingen i forhold til opfyldelse af de i stk. 4 nævnte krav.

 

§ 3.  Følgende erhvervsorganisationer har i forening ret til at indstille 1 medlem til Konkurrencenævnet:
1)  Grønlands Erhverv
2)  NUSUKA.


Kapitel 2
Kompetence og afgørelser

 

§ 4.  Konkurrencenævnet afgiver, på foranledning fra Naalakkersuisut, udtalelse i forbindelse med fastsættelse af regler efter konkurrenceloven.

 

§ 5.  Konkurrencenævnet kan behandle sager af egen drift, efter anmeldelse, eller på grundlag af en klage, jf. konkurrencelovens § 26, stk. 1, 2. pkt.
  Stk. 2.  Konkurrencenævnet træffer afgørelse om afgivelse af en begrundet udtalelse til en offentlig myndighed med påpegning af mulige skadelige virkninger for konkurrencen samt om fremme af konkurrencen på det pågældende område, jf. konkurrencelovens § 2, stk. 4.
  Stk. 3.  Konkurrencenævnet træffer afgørelse i sager af principiel eller særlig stor betydning.
  Stk. 4.  Konkurrencenævnets afgørelser efter konkurrenceloven skal indeholde oplysning om hvilke medlemmer, der har deltaget i sagens behandling.
  Stk. 5.  Forbruger- og Konkurrencestyrelsen kan offentliggøre redegørelser og oplysninger om nævnets virksomhed.

 

§ 6.  Konkurrencenævnet kan beslutte at udsætte behandlingen af en sag, hvis det er nødvendigt at indhente yderligere oplysninger, ligesom Konkurrencenævnet kan anmode sagkyndige om at deltage i Konkurrencenævnets behandling. De sagkyndige må ikke have interesse i eller være knyttet til de virksomheder eller sammenslutning af virksomheder, hvis forhold er umiddelbart berørt af den sag, som de deltager i behandlingen af.


Kapitel 3
Konkurrencenævnets sekretariat

 

§ 7.  Konkurrencenævnets sekretariatsopgaver varetages af Forbruger- og Konkurrencestyrelsen.
  Stk. 2.  Forbruger- og Konkurrencestyrelsens opgaver og beføjelser er fastlagt i Selvstyrets bekendtgørelse om Forbruger- og Konkurrencestyrelsens virksomhed.


Kapitel 4
Formandens kompetence

 

§ 8.  Konkurrencenævnets formand tilrettelægger og leder Konkurrencenævnets møder og har i denne forbindelse blandt andet kompetence til:
1) At fastsætte tidspunkt for og varighed af et mundtligt indlæg.
2) At træffe afgørelse vedrørende proceduren i forbindelse med forberedelsen og afgivelsen af et mundtligt indlæg, herunder at fastsætte frister med den i § 10, stk. 4, 1. pkt., afgivne virkning.
3) At afskære et mundtligt indlæg, når indlægget vedrører eller henviser til forhold, som er uden betydning for sagens afgørelse.
4) At opstille afstemningstemaer.
5) At konkludere på Konkurrencenævnets forhandlinger.
6) At beslutte rækkefølgen for afstemning om ændringsforslag.
7) At foretage ændringer i dagsordenen for et møde.
  Stk. 2.  Formanden træffer den endelige beslutning om beskyttelse af oplysninger, jf. § 15, stk. 2.
  Stk. 3. Formanden kan sammen med Forbruger- og Konkurrencestyrelsens chef træffe beslutning i sager, som det påhviler nævnet at afgøre, og som ikke kan afvente et nævnsmøde. Beretning om sådanne afgørelser gives på næste møde i Konkurrencenævnet.
  Stk. 4.  Formanden kan bestemme, at skriftligt materiale først omdeles på et nævnsmøde og tilbageleveres ved mødets slutning.


Kapitel 5
Møder

 

§ 9.  Konkurrencenævnet afholder møde på de af Konkurrencenævnet vedtagne mødedage, eller så ofte formanden finder anledning hertil.
  Stk. 2.  Møder indkaldes med mindst 14 dages varsel, medmindre formanden bestemmer andet under hensyntagen til en sags hastende karakter.
  Stk. 3.  Med mødeindkaldelsen skal følge en dagsorden, der så vidt muligt skal indeholde angivelse af de sager, der kommer til behandling, og være vedlagt det materiale, der er nødvendigt til behandling af sagerne, jf. dog § 8, stk. 4.
  Stk. 4.  Medlemmer, der er forhindret i at deltage i møde, skal give Forbruger- og Konkurrencestyrelsen meddelelse herom hurtigst muligt.
  Stk. 5.  Forbruger- og Konkurrencestyrelsens chef, og efter dennes bestemmelse andre af Forbruger- og Konkurrencestyrelsens medarbejdere deltager uden stemmeret i Konkurrencenævnets møder.
  Stk. 6.  Konkurrencenævnets møder er ikke offentlige.

 

§ 10.  Den eller de, som Konkurrencenævnets afgørelse vil rette sig til, har ret til at afgive et kort mundtligt indlæg for Konkurrencenævnet, inden Konkurrencenævnet træffer afgørelse i sagen. Indlæggets varighed må ikke overstige 10 minutter, medmindre formanden fastsætter andet, jf. § 8,stk. 1, nr. 1. Den, der vil afgive et mundtligt indlæg, kan lade sig repræsentere eller bistå af andre.
  Stk. 2. Det skriftlige materiale i sagen kan i det hele forudsættes bekendt af Konkurrencenævnet, og et mundtligt indlæg skal derfor alene vedrøre en yderligere uddybning eller opklaring af sagens faktiske og retlige omstændigheder. I forlængelse af det mundtlige indlæg er der efter tilladelse fra formanden adgang til at stille uddybende spørgsmål til den, der har afgivet indlægget.
  Stk. 3.  Den eller de, der vil afgive et mundtligt indlæg, har pligt til inden mødet at fremsende et dokument til Forbruger- og Konkurrencestyrelsen, hvor samtlige såvel faktiske som retlige omstændigheder, som vil blive påberåbt under mødet, er angivet i oversigtsform. Formanden fastsætter en nærmere frist herfor, jf. § 8, stk. 1, nr. 2.
  Stk. 4.  Hvis den eller de, som Konkurrencenævnets afgørelse vil rette sig til, ikke overholder en frist fastsat af formanden, jf. § 8, stk. 1, nr. 2, eller i øvrigt meddeler Forbruger- og Konkurrencestyrelsen, at den pågældende er forhindret i at være til stede på det møde, hvor Konkurrencenævnet forventes at træffe afgørelse i sagen, mistes retten til at afgive et kort mundtligt indlæg for Konkurrencenævnet under mødet. Den pågældende skal dog i sådanne tilfælde i stedet tilbydes et møde med Forbruger- og Konkurrencestyrelsen forud for mødet i Konkurrencenævnet. Forbruger- og Konkurrencestyrelsen orienterer Konkurrencenævnet om mødet med pågældende.
  Stk. 5.  Udebliver den eller de, som Konkurrencenævnets afgørelse vil rette sig til, fra det møde, hvor Konkurrencenævnet forventes at træffe afgørelse i sagen, kan Konkurrencenævnet afgøre sagen på det foreliggende grundlag.
  Stk. 6.  Den eller de, som Konkurrencenævnets afgørelse vil rette sig til, har alene ret til at være til stede under et møde i Konkurrencenævnet i forbindelse med afgivelsen af det eller de mundtlige indlæg, og eventuelle spørgsmål stillet i tilknytning hertil.


Kapitel 6
Dagsorden

 

§ 11.  Som faste punkter på dagsorden for Konkurrencenævnets møder indgår følgende:
1)  Formandens konstatering af, om Konkurrencenævnet er lovligt indkaldt, om nævnet er beslutningsdygtigt, samt om der er medlemmer, der er inhabile.
2)  Beretning fra Forbruger- og Konkurrencestyrelsens chef om den daglige administration af konkurrenceloven, foretaget på vegne af Konkurrencenævnet.
  Stk. 2.  Herudover kan Konkurrencenævnet begære løbende sager og øvrige spørgsmål vedrørende fortolkning af konkurrenceloven behandlet på et møde.


Kapitel 7
Stemmeregler

 

§ 12.  Konkurrencenævnet er beslutningsdygtigt, når formanden, eller i dennes fravær næstformanden, og mindst 3 af de øvrige 6 medlemmer er til stede.
  Stk. 2.  Konkurrencenævnet træffer afgørelse med almindeligt stemmeflertal. I tilfælde, hvor stemmerne står lige, er formandens, eller i dennes fravær næstformandens, stemme afgørende.


Kapitel 8
Protokol

 

§ 13.  For hvert møde i Konkurrencenævnet fører Forbruger- og Konkurrencestyrelsen en protokol, hvori angives:
1)  Hvilke medlemmer, der har deltaget i sagernes behandling.
2)  Konkurrencenævnets beslutning vedrørende de enkelte sager. Ved afstemning angives stemmetal.
3)  Konkurrencenævnets begrundelse for beslutningen, såfremt begrundelsen fraviger Forbruger- og Konkurrencestyrelsens begrundede udkast til sagens afgørelse.
4)  Mindretalsopfattelser og begrundelsen herfor i fornødent omfang.
5)  Beslutning om inhabilitet. Det medlem, som er blevet anset for inhabilt, kan kræve sine indvendinger mod Konkurrencenævnets beslutning vedrørende inhabilitetsspørgsmålet tilført protokollen.
  Stk. 2.  Konkurrencenævnets medlemmer skal senest 14 dage efter et møde have tilsendt en udskrift af protokollen. Indsigelser og rettelsesforslag til protokollen fra de medlemmer, der har deltaget i mødet, fremsendes skriftligt til Forbruger- og Konkurrencestyrelsen senest 7 dage fra modtagelsen af protokollen.
  Stk. 3.  Protokollen er ikke offentlig.


Kapitel 9
Inhabilitet

 

§ 14.  Et medlem af Konkurrencenævnet må ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af en sag, såfremt medlemmet er inhabil efter landstingslov om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.
  Stk. 2.  Et medlem, der bliver bekendt med, at der foreligger omstændigheder, som er egnet til at vække tvivl om vedkommendes habilitet, skal snarest underrette Forbruger- og Konkurrencestyrelsen herom.
  Stk. 3.  Konkurrencenævnet afgør uden deltagelse af det pågældende medlem, om vedkommende er inhabil.


Kapitel 10
Tavshedspligt

 

§ 15.  Konkurrencenævnets medlemmer, samt de i § 6 nævnte sagkyndige er underlagt tavshedspligt efter reglerne i landstingslov om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Tavshedspligten omfatter alle oplysninger, som det pågældende medlem, eller sagkyndig får kendskab til i forbindelse med sit virke for Konkurrencenævnet herunder oplysninger om for eksempel virksomheders økonomiske og forretningsmæssige forhold, samt øvrige oplysninger af betydning for den pågældende virksomhed.
  Stk. 2.  Ved en virksomheds afgivelse af oplysninger om tekniske forhold, herunder forskning, produktionsmåder, produkter samt drifts- og forretningshemmeligheder kan den, som skal afgive oplysningerne til Konkurrencenævnet i medfør af § 30 i konkurrenceloven, overfor Konkurrencenævnets formand begære, at oplysningerne ikke må udleveres eller gøres offentligt tilgængelige, heller ikke over for Konkurrencenævnets medlemmer. Formanden afgør endeligt, i hvilket omfang og i hvilken form oplysningerne bør afgives.


Kapitel 11
Ikrafttræden

 

§ 16.  Denne bekendtgørelse træder i kraft den 15. august 2015.
  Stk. 2.  Samtidigt ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 1. februar 2008 om Konkurrencenævnets forretningsorden og dets virksomhed.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 23. juli 2015

 

 

Vittus Qujaukitsoq

/

Jørn Skov Nielsen