Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 6
10. april 2015
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om mærkning af tobaksvarer

I medfør af § 10, stk. 2, og § 14 i Landstingsforordning nr. 10 af 14. november 2004 om tobak og sikring af røgfrie miljøer, samt mærkning af tobaksvarer, som er ændret ved Inatsisartutforordning nr. 6 af 26. maj 2010 fastsættes:

Anvendelsesområde

 

§ 1.  Bekendtgørelsen gælder for advarsler på alle tobaksvarer, der indføres til Grønland med henblik på videresalg i Grønland.


Definition

 

§ 2.  I denne bekendtgørelse forstås ved
1)  ”tobakspakning”: enhver form for pakning eller anden ydre emballage, der anvendes ved detailsalg af tobaksvarer,
2)  ”generel advarsel”: advarsel, som er nævnt i § 3, stk. 1,
3)  ”kombineret advarsel”: en advarsel bestående af et fotografi eller en anden illustration med den tilhørende specifikke advarselstekst, som er nævnt i bilag 1.


Advarslers indhold

 

§ 3.  Alle tobaksvarepakker skal være forsynet med en af følgende generelle advarsler:
1) ”Rygning kan dræbe” eller
2) ”Rygning er yderst skadelig for dig og dine omgivelser”.
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder dog ikke for røgfri tobak, der skal være forsynet med følgende advarsel: ”Denne tobaksvare kan være sundhedsskadelig og er afhængighedsskabende”.
Stk. 3. De generelle advarsler, der er nævnt i stk. 1, skal begge anvendes, og det skal sikres, at de udskiftes og påtrykkes regelmæssigt.
Stk. 4. De i stk. 1 nævnte generelle advarsler og den i stk. 2 nævnte advarsel skal trykkes på den ene af de mest synlige af pakkens sider.
Stk. 5. Hvis tobaksvarepakkerne er dækket af ydre emballage, der anvendes ved detailsalg af varen, skal de i stk. 1 nævnte advarsler og den i stk. 2 nævnte advarsel også trykkes på denne emballage, med mindre emballagen er gennemsigtig.

 

§ 4.  Alle tobaksvarepakker skal være forsynet med en kombineret advarsel fra listen i bilag 1.
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder dog ikke røgfri tobak.
Stk. 3. De kombinerede advarsler, der er nævnt i stk. 1, skal alle anvendes, og det skal sikres, at de udskiftes og påtrykkes regelmæssigt.
Stk. 4. De i stk. 1 nævnte kombinerede advarsler skal trykkes på den anden af de mest synlige af pakkens sider.
Stk. 5. Hvis tobaksvarepakkerne er dækket af ydre emballage, der anvendes ved detailsalg af varen, skal de i stk. 1 nævnte advarsler også trykkes på denne emballage, med mindre emballagen er gennemsigtig.


Advarslers udformning

 

§ 5.  Den generelle advarsel, der er nævnt i § 3, stk. 1, og den advarsel, der er nævnt i § 3, stk. 2 (røgfri tobak), skal dække mindst 32 pct. af fladen på den pågældende side.
Stk. 2.  Den kombinerede advarsel, der er nævnt i § 4, stk. 1 skal dække mindst 45 pct. af fladen på den pågældende side.
Stk. 3. På pakker, der er bestemt til andre produkter end cigaretter, hvor den mest synlige overflade er større end 75 cm2, skal advarslerne, der er nævnt i § 3, stk. 1, og i § 4, stk. 1, dække mindst 24 cm2 af overfladen.
Stk. 4.  På pakker, der er bestemt til andre produkter end cigaretter kan advarslerne, der er nævnt i § 3, stk. 1, og i § 4, stk. 1, anbringes ved hjælp af selvklæbende mærkater, forudsat at disse mærkater ikke kan fjernes. Mærkaterne må standardiseres i op til 3 størrelser, således at den størst mulige mærkat anvendes på den enkelte pakning. Det er tilladt importøren i Grønland selv at påsætte disse mærkater, forudsat at dette sker, forinden de udbydes i detailsalg

 

§ 6.  De advarsler, der skal angives i henhold til § 3, stk. 1, samt i henhold til § 4, stk. 1, skal anføres således:
1) Trykt med sort, fed skrift i skrifttypen Helvetica på hvid baggrund.
2) Der skal anvendes en skriftstørrelse, der sikrer, at den størst mulige andel af det område, der er forbeholdt den pågældende tekst, bliver udfyldt.
3) Med små bogstaver, undtagen tekstens begyndelsesbogstav, og når det er krævet af grammatiske grunde.
4) Centreret på det område, hvor den pågældende tekst skal trykkes, parallelt med pakkens overkant.
5) Omkranset af en sort kant, der er mindst 3 mm og højst 4 mm bred, og som på ingen måde forstyrrer den pågældende advarsel eller information. Den sorte kant kan være inkluderet i de mindst 32 og 45 pct. af fladen på den pågældende side samt de 24 cm2 af overfladen, der er nævnt i § 5, stk. 1, 2 og 3.
6) På sprogene grønlandsk og dansk.
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1, nr. 5, gælder ikke for røgfri tobak.

 

§ 7.  Advarselsteksterne må ikke trykkes på pakkens banderole.
Stk. 2. Advarselsteksterne skal trykkes på en sådan måde, at de ikke kan fjernes eller slettes.
Stk. 3. Advarselsteksterne må ikke skjules, tildækkes eller brydes af andre påskrifter eller billeder eller ved åbning af pakken.
Stk. 4. Ved andre tobaksvarer end cigaretter kan teksterne anbringes ved hjælp af selvklæbende mærkater, forudsat at disse mærkater ikke kan fjernes.


Foranstaltninger

 

§ 8.  Der kan idømmes bøde for overtrædelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse.
Stk. 2.  Bøde kan pålægges en juridisk person efter reglerne i kriminallov for Grønland.
Stk. 3.  Bøder, der fastsættes efter stk. 1-2, tilfalder Landskassen.


Ikrafttræden

 

§ 9.  Denne bekendtgørelse træder i kraft ved kundgørelsen.

 

§ 10. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for tobaksvarer, som er indført i Grønland før den 01. 05. 2016. Efter den 1. august 2016 må der alene sælges tobaksvarer, der opfylder bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

 

§ 11. Bekendtgørelsen gælder ikke for de områder, der er forsvarsområder i henhold til Traktat af 27. april 1951 med senere ændring om forsvaret af Grønland

 

 

Grønlands Selvstyre den 10. april 2015

 

 

Martha Lund Olsen

/

Julie Præst Wilche