Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 9
8. juni 2014
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om forvaltning af skatter
(Ændret skattetillæg ved forsinket selvangivelse. Udveksling af skatteoplysninger med andre lande.)

§ 1

I landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter, som senest ændret ved inatsisartutlov nr. 14 af 22. november 2011, foretages følgende ændringer:


1.   
§ 19, stk. 1-2, affattes således:
”Har den selvangivelsespligtige ikke rettidigt indsendt en behørig selvangivelse, betales et skattetillæg på 200 kr., for hver dag selvangivelsesfristen overskrides, dog højst på 2.000 kr. i alt for fysiske personer, og højst 5.000 kr. i alt for selvstændigt erhvervsdrivende samt juridiske personer.
Stk. 2. Skatteforvaltningen kan meddele hel eller delvis fritagelse for det i stk. 1 nævnte skattetillæg, når der er en særlig grund dertil.”

2.  Efter § 35 indsættes:
”§ 35 a.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om, at finansielle institutter årligt uden opfordring skal foretage indberetning til skatteforvaltningen om finansielle konti med angivelse af følgende oplysninger:
1) Navn, adresse, cpr-, cvr- eller GER-nummer og udenlandske identifikationsnumre samt andre identifikationsoplysninger vedrørende kontohavere og oplysning om, hvilke lande eller områder disse er knyttet til. For så vidt angår kontohavere, som er juridiske personer med en eller flere kontrollerende personer, kan dette tillige omfatte tilsvarende oplysninger vedrørende enhver sådan kontrollerende person.
2) Kontonummer, eller hvad der til praktiske formål svarer dertil, hvis et kontonummer ikke forefindes.
3) Navn og identifikationsnumre på det indberettende finansielle institut, herunder identifikationsnumre udstedt af udenlandske myndigheder.
4) Den finansielle kontos saldo eller værdi, herunder, for så vidt angår en forsikringsaftale med kontantværdi eller annuitetsaftale, kontantværdien eller tilbagekøbsværdien ved ud­løbet af det relevante kalenderår eller umiddelbart før lukningen, hvis kontoen er lukket i løbet af kalenderåret.
5) For så vidt angår forvaltningskonti:
a) Det samlede bruttobeløb af renter, det samlede bruttobeløb af udbytter og det samlede bruttobeløb af anden indkomst genereret med hensyn til de aktiver, der findes på kontoen, når beløbene er betalt til eller tilskrevet kontoen eller er betalt eller tilskrevet med hensyn til kontoen i løbet af kalenderåret.
b) Det samlede bruttoafkast ved salg eller indløsning af værdier, der er betalt til eller tilskrevet kontoen i løbet af kalenderåret, når det indberettende finansielle institut har optrådt som repræsentant for kontohaveren i forbindelse med salget eller indløsningen.
6) For så vidt angår enhver indskudskonto det samlede bruttobeløb af renter betalt til eller tilskrevet kontoen i løbet af kalenderåret.
7) For så vidt angår enhver konto, som ikke er omfattet af nr. 5 eller 6, det samlede bruttobeløb betalt til eller godskrevet kontohaveren med hensyn til kontoen i løbet af kalen­der­året, for hvilket det indberettende finansielle institut er betalings- eller godskrivnings­for­pligtet, herunder det samlede beløb af eventuelle indløsningsbeløb betalt til kontohaveren i løbet af kalenderåret.
Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om, at finansielle institutter tillige skal indberette navnene på nærmere angivne finansielle institutter, hvortil de har foretaget betalinger, og det samlede beløb af sådanne betalinger til hvert af disse.
Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om procedurer for passende omhu ved ind­beretningspligtige finansielle institutters identifikation og indberetning om finansielle konti jf. stk. 1, og betalinger til nærmere angivne finansielle institutter, jf. stk. 2. Herunder kan Naalakkersuisut fastsætte regler om afgivelse af egenerklæringer i forbindelse med disse procedurer.
Stk. 4.  Naalakkersuisut kan begrænse regler udstedt i medfør af stk. 1-3 til kontohavere og juridiske personer med kontrollerende personer, der har tilknytning til lande eller områder, med hvilke der efter en dobbeltbeskatningsoverens­komst, en anden international overens­komst eller konvention eller en administrativt indgået aftale om bistand i skattesager auto­matisk skal udveksles oplysninger som omhandlet i stk. 1 og 2 om finansielle konti, eller hvor tilknytning ikke kan fastslås. Herunder kan Naalakkersuisut fastsætte lempe­ligere regler end de i stk. 1 og 2 nævnte, og reglerne kan udformes forskelligt afhængigt af, hvilke lande eller områder kontohaverne eller de kon­trol­le­rende personer har tilknytning til, og om ingen tilknytning kan fastslås. Naalakkersuisut kan endvidere fastsætte regler om gradvis indfasning af indberetningspligten.
Stk. 5.  Finansielle institutter kan indeholde udenlandsk kildeskat ved betalinger til andre finansielle institutter til overholdelse af forpligtelser indeholdt i en aftale, Grønlands Selvstyre og det pågældende land eller område har indgået. Naalakkersuisut kan fastsætte regler om, at fi­nan­sielle institutter, som foretager eller fungerer som mellemmand for en udenlandsk kildeskattepligtig betaling til andre finansielle institutter, skal videregive de oplysninger til det umiddelbart forudgående led i betalingskæden, som er nødvendige for, at indeholdelse og indberetning kan ske vedrørende en sådan betaling.
Stk. 6.  Den, der opretter en finansiel konto i et finansielt institut, skal efter nærmere regler fastsat af Naalakkersuisut oplyse det finansielle institut om kontohaveres og eventuelle kontrollerende personers cpr-, cvr- eller GER-numre og udenlandske identifikationsnumre, hvis sådanne numre eksisterer, samt give andre oplysninger, der er nødvendige til identifikation af kon­tohavere og eventuelle kontrollerende personer. Naalakkersuisut kan fastsætte regler om pligt for finansielle institutter til at indhente og for kontohavere til at meddele de finansielle institutter de i 1. pkt. nævnte oplysninger for konti oprettet senest den 31. december 2013.”

 

§ 2

Stk. 1.  Inatsisartutlovens § 1, nr. 1, træder i kraft den 1. januar 2015.
Stk. 2.  Selvangivelser for 2014, der indleveres i 2015, vil være omfattet af inatsisartutloven.
Stk. 3.  Inatsisartutlovens § 1, nr. 2, træder i kraft den 1. juli 2014.
Grønlands Selvstyre, den 8. juni 2014
Aleqa Hammond