Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 7
8. juni 2014
Gældende

Inatsisartutlov om radio- og tv-virksomhed

Kapitel 1
Udøvelse af programvirksomhed

 

§ 1.  Følgende har ret til at udøve programvirksomhed som angivet i § 2:
1)  Grønlands Radio (KNR), jf. kapitel 4.
2)  Selskaber, foreninger og lignende samt kommuner, der efter kapitel 3 har fået sendetilladelse.
Stk. 2.  Programvirksomheden skal udøves i overensstemmelse med inatsisartutloven og bestemmelser udstedt i medfør af inatsisartutloven samt eventuelle vilkår, som sendetilladelsen er meddelt på.

 

§ 2.  Ved udøvelse af programvirksomhed forstås:
1)  Udsendelse af lyd- og billedprogrammer til almenheden ved hjælp af radioanlæg.
2)  Fordeling ved hjælp af fællesantenneanlæg af lyd- og billedprogrammer, som ikke tillige udsendes som nævnt i nr. 1.
Stk. 2.  Ved radioanlæg forstås i denne inatsisartutlov trådløse anlæg af enhver art for radiokommunikation.
Stk. 3.  Ved fællesantenneanlæg forstås i denne inatsisartutlov fællesantenneanlæg og andre kabelanlæg til fordeling til almenheden af lyd- og billedprogrammer til lokaler, som anvendes til privat beboelse.
Stk. 4.  Ved kabelanlæg forstås i denne inatsisartutlov anlæg til fordeling af telekommunikation gennem kabel.

 

§ 3.  Den, der i henhold til landstingsforordning om telekommunikation og teletjenester er meddelt koncession på anlæg og drift af de offentlige telekommunikationstjenester samt udbuddet af disse, opretter efter aftale med KNR de tekniske anlæg, som er nødvendige for KNR’s udsendelse og fordeling af lyd- og billedprogrammer i henhold til § 2, stk. 1, og varetager anlæggenes drift.
Stk. 2.  Vilkårene for oprettelse og drift af de i stk. 1 nævnte anlæg fastlægges i en kontrakt, der indgås mellem koncessionshaver og Naalakkersuisut.

 

Kapitel 2
Distribution af lyd- og billedprogrammer

 

Distribution af lyd- og billedprogrammer ved hjælp af digitale tv-sendemuligheder

 

§ 4.  Landsdækkende distribution af grønlandske og udenlandske lyd- og billedprogrammer ved hjælp af digitale sendenet kan kun ske med tilladelse fra Naalakkersuisut.
Stk. 2.  Naalakkersuisut kan i forbindelse med udstedelse af tilladelse fastsætte vilkår for tilladelsen.
Stk. 3.  Naalakkersuisut kan betinge tilladelse af betaling af en koncessionsafgift.
Stk. 4.  Naalakkersuisut kan inddrage en tilladelse, hvis indehaveren:
1)  overtræder inatsisartutloven eller bestemmelser fastsat efter loven, såfremt en overtrædelse er grov, eller overtrædelser er ofte gentagne, eller
2)  tilsidesætter de vilkår, som tilladelsen er meddelt på.
Stk. 5.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om udstedelse af tilladelse til landsdækkende distribution af grønlandske og udenlandske lyd- og billedprogrammer ved hjælp af digitale sendenet.


Distribution af lyd- og billedprogrammer i fællesantenneanlæg

 

§ 5.  Fordeling i fællesantenneanlæg af grønlandske og udenlandske lyd- og billedprogrammer, der modtages direkte ved hjælp af antenne, eller fremføres til anlægget ved hjælp af kabelanlæg, må kun ske uden ændringer og samtidig med, at udsendelsen eller fremføringen sker.
Stk. 2.  Tekstning og lignende foranstaltninger, der ikke ændrer i lyd- og billedprogrammers indhold, samt tidsforskudt fordeling kan dog ske, hvis det pågældende radio- eller tv-foretagende har givet samtykke.

 

§ 6.  Det påhviler ejere af fællesantenneanlæg at sikre, at der i anlægget sker en fordeling af de lyd- og billedprogrammer, der spredes ved hjælp af radioanlæg af KNR. Dette gælder dog ikke programmer, der udsendes i medfør af § 29, stk. 1. Forpligtelsen gælder heller ikke, hvis KNR’s programmer kan modtages af brugerne af fællesantenneanlægget på anden vis.
Stk. 2.  Eventuelle digitale programmer fra KNR skal alene fordeles, såfremt der fordeles andre digitale programmer i anlægget. Det er ikke tilladt at konvertere digitale programmer fra KNR, medmindre der samtidig finder en digital fordeling sted af de samme programmer.

 

§ 7.  Hvis et fællesantenneanlæg indeholder mere end to kanaler, skal der tillige stilles en kanal til rådighed for lokale programmer, der udsendes eller fordeles i det pågældende område i medfør af en tilladelse efter kapitel 3.
Stk. 2.  Hvis der udbydes programpakker:
1)  skal samtlige pakker indeholde de programmer, der er omfattet af stk. 1 og § 6, og
2)  der skal være mulighed for alene at købe en pakke, som enten indeholder de programmer, der er omfattet af stk. 1 og § 6, eller som alene indeholder disse programmer og andre programmer, for hvilke der betales en så begrænset pris, at prisen for disse supplerende programmer alene udgør en begrænset del af den samlede pris for programpakken.
Stk. 3.  Forpligtelsen i henhold til stk. 2 gælder ikke, hvis de omhandlede programmer kan modtages af brugerne af fællesantenneanlægget på anden vis.

 

§ 8.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om adgang til i fællesantenneanlæg at anvende dekodere, der omsætter krypterede signaler til tv-signaler, der umiddelbart kan gengives af tv-apparater. Reglerne kan omfatte følgende forhold:
1)  Programudbyderes adgang til at benytte et fælles dekodersystem som anvendes i fællesantenneanlægget.
2)  Programudbyderes adgang til at anvende egen dekoder.
3)  Programudbyderes adgang til at afregne direkte med brugerne.

 

Kapitel 3
Sendetilladelse

 

§ 9.  Naalakkersuisut kan efter ansøgning give selskaber, foreninger eller lignende tilladelse til at udøve landsdækkende programvirksomhed (landsdækkende sendetilladelse), jf. § 14.
Stk. 2.  Naalakkersuisut kan i forbindelse med udstedelse af landsdækkende sendetilladelse fastsætte vilkår for tilladelsen, herunder om eventuel tidsbegrænsning.
Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om betingelser og vilkår for landsdækkende sendetilladelse.

 

§ 10.  Naalakkersuisut kan efter ansøgning give selskaber, foreninger og lignende samt kommuner tilladelse til at udøve lokal programvirksomhed (lokal sendetilladelse), jf. § 13.
Stk. 2.  Sendetilladelse inden for et lokalt område giver tilladelse til at sende inden for den pågældende kommunegrænse. Naalakkersuisut kan, når særlige forhold taler herfor, give indehaveren af en sendetilladelse tilladelse til tillige at sende inden for tilstødende kommuner.
Stk. 3.  Udsendelse af et program, der samtidig udsendes af anden indehaver af sendetilladelse fra et andet lokalt område, er kun tilladt, såfremt indehaverne af sendetilladelse er enige herom, og såfremt der er tale om enkeltstående samsendinger af midlertidig karakter.
Stk. 4.  Naalakkersuisut kan tillade udøvelse af programvirksomhed ved midlertidig lokal sendetilladelse, når der er tale om programmer om enkeltstående begivenheder i kortere perioder inden for et lokalt område.

 

§ 11.  Sendetilladelse til at udøve programvirksomhed forudsætter, at ansøgeren har sikret sig frekvenstilladelse efter anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om radiofrekvenser.
Stk. 2.  Sendetilladelse gives for en periode, der omfatter resten af det kalenderår, hvori tilladelsen udstedes samt de 5 derpå følgende kalenderår, medmindre der er ansøgt om en kortere varighed. Der kan ved sendetilladelsens udløb ansøges om fornyelse.

 

§ 12. I ansøgningen om sendetilladelse skal der gives en beskrivelse af programvirksomheden. Beskrivelsen skal give et samlet billede af den påtænkte virksomhed. Ansøgningen skal indeholde oplysning om:
1)  Ansøgers navn, adresse, eventuelt telefon- og telefaxnumre samt e-mail adresse.
2)  Ansøgers GER-nummer og driftsenhedsnummer.
3)  Sendetilladelsens geografiske udstrækning.
4)  Muligt dækningsområde.
5)  Sendetilladelsens genstand.
6)  Ejerforhold, styrelse og ledelse.
7)  Eventuelt ejerskab af og samarbejde med andre medieforetagender.
8)  Eventuelle samarbejdsplaner.
9)  Programfladens opbygning og indhold, herunder sprogfordeling.
10)  Sendetider.
11)  Virksomhedens finansiering.
12)  Sende- og produktionsudstyr.
13)  Dokumentation for ansøgerens frekvenstilladelse i henhold til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om radiofrekvenser.
Stk. 2.  Ansøgningen skal være underskrevet af ansøgeren.
Stk. 3.  Ansøgeren skal efter opnået tilladelse til enhver tid meddele Naalakkersuisut eventuelle ændringer vedrørende de i stk. 1 nævnte oplysninger.
Stk. 4.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om ansøgningsprocedure og om supplerende oplysninger.

 

§ 13.  Sendetilladelse til selskaber, foreninger og lignende inden for et lokalt område skal udstedes, hvis følgende betingelser er opfyldt:
1)  Selskabet, foreningen eller lignende har hjemsted i Grønland.
2)  Selskabet, foreningen eller lignende har opfyldt dokumentationskravene i ansøgningen, jf. § 12, stk. 1.
3)  Programfladens indhold anses for at være lovlig.
4)  Betingelserne for opnåelse af frekvenstilladelse efter anordning om ikrafttræden for Grøn-land af lov om radiofrekvenser er opfyldt.
Stk. 2.  Sendetilladelse til en kommune skal udstedes, hvis betingelserne i stk. 1 er opfyldt, og kommunens formål med programvirksomheden alene vil være at stille produktions- og sendefaciliteter til rådighed for interesserede borgere eller at formidle kommunal information.

 

§ 14.  Landsdækkende sendetilladelse til selskaber, foreninger og lignende kan udstedes, hvis følgende betingelser er opfyldt:
1)  Betingelserne i § 13, stk. 1.
2)  Ansøgeren er ikke samtidig tildelt sendetilladelse inden for et lokalt område.
3)  Ansøgerens finansielle grundlag findes tilfredsstillende.
4)  Ansøgerens sendemuligheder findes tilfredsstillende.
5)  Programfladen efter sit omfang og indhold antages at ville udgøre et væsentligt bidrag til befolkningens forsyning med kulturelle eller informative medietilbud.
Stk. 2.  Der kan ikke udstedes landsdækkende sendetilladelse til en kommune.

 

§ 15.  KNR og tilladelsens indehaver skal sørge for, at der for hver udsendelse findes en programansvarlig.
Stk. 2.  KNR og tilladelsens indehaver skal sørge for, at der ved afslutningen af hvert program gives oplysning om, hvem der er programansvarlig, og foretages en identifikation af radio- eller tv-foretagendet.
Stk. 3.  KNR og tilladelsens indehaver skal påse, at bestemmelserne for virksomheden overholdes.

 

§ 16.  KNR og sendetilladelsens indehaver er forpligtet til at udsende meddelelser af beredskabsmæssig betydning til befolkningen.
Stk. 2.  KNR er forpligtet til at udsende meddelelser om samfundsinformation af generel interesse for borgerne.
Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om, hvornår og hvordan de i stk. 1 og 2 nævnte meddelelser skal udsendes.

 

§ 17.  KNR og sendetilladelsens indehaver skal optage og i 3 måneder opbevare alle udsendelser i overensstemmelse med regler, der fastsættes af Naalakkersuisut. I forbindelse med behandlingen af en sag vedrørende programvirksomheden, herunder vedrørende udsendte reklamer, kan Naalakkersuisut pålægge KNR eller sendetilladelsens indehaveren at aflevere optagelser af udsendelserne. Hvis behandlingen af en sag vedrørende programvirksomheden gør det nødvendigt, kan Naalakkersuisut pålægge KNR eller sendetilladelsens indehaver at opbevare udsendelser i mere end 3 måneder.

 

§ 18.  KNR og lokale radio- og tv-stationer, der modtager tilskud i henhold til kapitel 5, skal inden for rammerne af ophavsretslovgivningen give befolkningen adgang til deres programarkiver.
Stk. 2.  Den ansvarlige for programarkivet kan opkræve et gebyr til dækning af de med adgangen forbundne udgifter.

 

§ 19.  Naalakkersuisut kan inddrage en lokal sendetilladelse midlertidigt eller endeligt, hvis tilladelsens indehaver ikke længere opfylder betingelserne for opnåelse af sendetilladelse, jf. § 13, eller ikke har udnyttet sin tilladelse i mere end 1 år.
Stk. 2.  Naalakkersuisut kan inddrage en lokal sendetilladelse midlertidigt eller endeligt, hvis tilladelsens indehaver:
1)  tilsidesætter §§ 15-18, et pålæg meddelt efter § 17 eller regler udstedt i medfør af § 16, stk. 3,
2)  overtræder § 12, stk. 3,
3)  overtræder reglerne for reklamer og sponsorering, jf. kapitel 6,
4)  overtræder inatsisartutloven eller bestemmelser fastsat efter loven, hvis der er tale om grove eller gentagne overtrædelser,
5)  ved sin virksomhed groft eller gentagne gange overtræder anden lovgivning, eller
6)  ikke betaler skyldige skatter, afgifter eller lovpligtige gebyrer i henhold til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om radiofrekvenser.
Stk. 3.  Naalakkersuisut kan i de i stk. 2 nævnte tilfælde inddrage en landsdækkende sendetilladelse midlertidigt eller endeligt. Inddragelse kan tillige ske, såfremt tilladelsens indehaver ikke længere opfylder betingelserne for opnåelse af sendetilladelse, jf. § 14, fastsatte vilkår for tilladelsen, eller ikke har udnyttet sin tilladelse i mere end 1 år.

 

Kapitel 4
KNR

 

Formål og opgaver

 

§ 20.  KNR har til formål via tv og radio at sikre hele den grønlandske befolkning et bredt udbud af programmer og tjenester omfattende nyhedsformidling, oplysning, undervisning, kunst og underholdning (public service forpligtelserne). KNR kan i sit udbud af programmer og tjenester tillige benytte internet og andre elektroniske platforme.
Stk. 2.  Der skal i programudbuddet tilstræbes kvalitet, alsidighed og mangfoldighed.
Stk. 3.  KNR skal i det samlede programudbud tilbyde en bred samfundsmæssig dækning af Grønland og således afspejle den mangfoldighed af kultur, livsopfattelser og levevilkår, der er i de forskellige dele af landet.
Stk. 4.  For at tilstræbe en reel landsdækning indgås der på forretningsmæssige vilkår nærmere aftaler mellem KNR og eksterne producenter, herunder lokale radio- og tv-stationer, hvorved de eksterne producenter i en vis udstrækning virker som lokale leverandører til KNR´s landsdækkende programvirksomhed.
Stk. 5.  Programudbuddet skal sikre befolkningen adgang til væsentlig samfundsinformation og debat.
Stk. 6.  Programudbuddet skal afspejle bredden i produktionen af kunst og kultur og give programtilbud, som reflekterer mangfoldigheden af kulturinteresser i det grønlandske samfund. KNR skal lægge særlig vægt på sin rolle som initiativtager til og formidler af grønlandsk kunst og kultur, herunder den grønlandske kulturarv.
Stk. 7.  KNR skal udbyde programmer, der er målrettet såvel børn som unge.
Stk. 8.  KNR skal gennem anvendelse af nye teknologier tilstræbe at styrke adgangen til programudbuddet for personer med et handicap, herunder tilstræbe, at dækning af begivenheder af stor samfundsmæssig interesse så vidt mulig tekstes eller tegnsprogstolkes.
Stk. 9.  KNR skal i programudbuddet sikre, at der tages størst mulig hensyn til de mindretal i befolkningen, der har et andet modersmål end grønlandsk.

 

§ 21.  KNR skal sikre, at der ikke sendes programmer, som i alvorlig grad kan skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling, herunder navnlig programmer, som indeholder pornografi eller umotiveret vold. KNR skal advare lytterne og seerne om indslag, der indeholder stærkt voldelige eller anstødelige scener.
Stk. 2.  KNR skal sikre, at der ikke sendes programmer, der tilskynder til had på grund af race, køn, religion, etnicitet, nationalitet, politisk overbevisning eller seksuel observans.

 

§ 22.  Ved programlægningen skal der lægges afgørende vægt på hensynet til informations- og ytringsfriheden.
Stk. 2.  KNR skal sikre, at befolkningen gives mulighed for informationsformidling gennem KNR. KNR kan i den forbindelse mod betaling af de hermed forbundne udgifter tilbyde bistand til lytternes og seernes udvikling af egne programmer og til på anden vis at lade lytterne og seerne udtrykke sig i KNR.

 

§ 23.  Ved informationsformidlingen skal der lægges vægt på saglighed og upartiskhed.

 

§ 24.  KNR skal gennem en aktiv sprogpolitik medvirke til at bevare og udvikle det grønlandske sprog.

 

§ 25. KNR skal sikre, at en væsentlig del af KNR’s nyhedsprogrammer produceres i form af egenproduktioner, jf. stk. 2.
Stk. 2.  Ved egenproduktion forstås redigerede radio- og tv-programmer, som KNR selv har produceret, og redigerede programmer, som KNR som hovedproducent har produceret i samproduktion med eksterne producenter.
Stk. 3.  Ud over KNR’s egenproduktioner tilvejebringes programmerne ved bestilling og ved indkøb fra eksterne producenter, jf. § 20, stk. 4. Programmer kan tillige produceres som samproduktioner mellem KNR og eksterne producenter.

 

§ 26. KNR skal sikre en dialog med befolkningen om programvirksomheden.

 

§ 27.  Reklamer og programmer, der sponsoreres, kan indgå i programvirksomheden efter reglerne i kapitel 6.

 

§ 28.  Naalakkersuisut og KNR indgår en resultatkontrakt, der nærmere fastlægger omfang og beskaffenhed af public serviceforpligtelserne, jf. §§ 20-26 (public service kontrakt). Resultatkontrakten fornyes for 4 år ad gangen, jf. dog § 57.
Stk. 2.  Resultatkontrakten skal mindst indeholde følgende:
1)  Beskrivelse af antal sendemuligheder, som KNR råder over til public service virksomhed.
2)  Beskrivelse af de forventede økonomiske rammer for KNR’s virksomhed i kontraktperioden.
3)  Angivelse af et minimum for andelen af egenproduktion, jf. § 25, stk. 1 og 2.
4)  Angivelse af et minimum for andelen af anden grønlandsk produktion, jf. stk. 3.
5)  Angivelse af et minimum for andelen af indkøb fra eksterne producenter, jf. § 20, stk. 4.
6)  Angivelse af et minimum for andelen af nyheds- og aktualitetsprogrammer, herunder også minimum for andelen af nyheds- og aktualitetsprogrammer, der er egenproduktioner, jf. § 25.
7)  Angivelse af et minimum for andelen af programmer vedrørende kunst og kultur, jf. § 20, stk. 6.
8)  Angivelse af et minimum for andelen af programmer målrettet mod børn henholdsvis unge, jf. § 20, stk. 7.
9)  Angivelse af et minimum for andelen af undervisningsprogrammer.
10)  Beskrivelse af programmers omfang fordelt på forskellige typer af programmer, der er henvendt til forskellige sproggrupper i samfundet, jf. § 20, stk. 9.
11)  Angivelse af et maksimum for lønandelen af de samlede driftsudgifter.
12)  Beskrivelse af omfang af efter- og videreuddannelse af KNR’s personale.
13)  Beskrivelse af indhold og omfang af KNR´s anden programvirksomhed og anden virksomhed, jf. § 29.
Stk. 3.  Ved anden grønlandsk produktion forstås redigerede radio- og tv-programmer, som er produceret af andre tv- eller radiostationer i Grønland eller af andre produktionsvirksomheder med hjemsted i Grønland.
Stk. 4. Ved fastsættelsen af minimum for andelene af egenproduktioner, anden grønlandsk produktion og for de enkelte programtyper ses der bort fra genudsendelser, reklamer og andre uredigerede programmer.
Stk. 5.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om public service kontraktens indhold.
Stk. 6.  KNR udarbejder og indsender til Naalakkersuisut en årlig redegørelse om opfyldelse af public service kontrakten. Fristen for indsendelse af redegørelsen aftales i kontrakten.
Stk. 7.  Public service kontrakten og den årlige redegørelse om opfyldelse heraf skal offentliggøres.

 

§ 29.  KNR kan udøve anden programvirksomhed, for eksempel ved udsendelse af programmer til udlandet og ved fremstilling af programmer til distribution på anden måde end gennem udsendelser. KNR kan ikke udøve anden programvirksomhed i medfør af en tilladelse efter kapitel 3. Naalakkersuisut kan fastsætte regler om anden programvirksomhed.
Stk. 2.  KNR kan udøve øvrig virksomhed i tilknytning til programvirksomheden eller med henblik på udnyttelse af institutionens tekniske udstyr, særlige sagkundskab m.v. KNR skal mod betaling vejlede lokale radio- og tv-stationer efter behov.
Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om øvrig virksomhed, herunder om yderligere begrænsninger i adgangen til at udøve øvrig virksomhed. Naalakkersuisut kan fastsætte regler om betalingsvilkårene for KNR’s vejledning af lokale radio- og tv-stationer, jf. stk. 2, 2. pkt.
Stk. 4.  Betalings-tv kan ikke indgå i KNR’s anden programvirksomhed og øvrig virksomhed.
Stk. 5.  Anden programvirksomhed og øvrig virksomhed skal foregå på konkurrencemæssige vilkår.

 

KNR’s organisation

 

§ 30.  KNR er en selvstændig offentlig institution.
Stk. 2.  KNR’s afgørelser i sager, der vedrører institutionens virksomhed, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. KNR’s afgørelser i sager om god presseskik og om genmæle kan dog indbringes for Det Grønlandske Pressenævn efter reglerne herom i medieansvarsloven.

 

§ 31.  KNR ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, hvoraf bestyrelsesformanden og yderligere 1 medlem udpeges af Naalakkersuisut. De øvrige 3 medlemmer udpeges af Naalakkersuisut efter indstilling fra:
1)  Ilisimatusarfik, som indstiller 1 medlem, med omfattende mediefaglig kompetence i forhold til grønlandske medier.
2)  Den landsdækkende kunst- og kulturorganisation i Grønland, som indstiller 1 medlem, med stærk og bredtfavnende kunstnerisk og kulturel indsigt.
3)  De fastansatte medarbejdere i KNR, som indstiller 1 medlem.
Stk. 2.  Medlemmerne skal være fyldt 18 år og må ikke være medlemmer af eller kandidater til Inatsisartut, Folketinget eller kommunalbestyrelser. Ansatte ved KNR, kan ikke udpeges til bestyrelsen, medmindre de er indstillet efter stk. 1, nr. 3.
Stk. 3.  Bestyrelsen skal tilsammen repræsentere mediemæssig, kulturel, ledelsesmæssig og erhvervsmæssig indsigt. Bortset fra det bestyrelsesmedlem, der udpeges efter indstilling fra de fastansatte medarbejdere i KNR, skal hvert medlem hver for sig repræsentere ledelsesmæssig eller erhvervsmæssig indsigt og besidde dokumenterbare faglige kvalifikationer, såsom relevant uddannelse, erfaring fra deltagelse i tilsvarende bestyrelser eller direktioner. Herudover skal det ene af de 2 medlemmer, der udpeges uden indstilling, repræsentere økonomisk indsigt og det andet medlem repræsentere HR-viden.
Stk. 4.  For hvert bestyrelsesmedlem undtagen formanden udpeges en personlig suppleant, der indtræder i bestyrelsen i tilfælde af det pågældende bestyrelsesmedlems udtræden, afsættelse eller længerevarende forfald. Hvis den udpegede suppleant indtræder som fast medlem af bestyrelsen udpeges en ny suppleant. I tilfælde af formandens udtræden eller afsættelse udpeger Naalakkersuisut en ny formand.
Stk. 5.  Bestyrelsen udpeger af sin midte en næstformand.
Stk. 6.  Medlemmerne udpeges for en periode af 4 år, dog første gang for perioden 1. august 2014 til 31. december 2018. Medlemmerne kan genudpeges, dog kun én gang. Naalakkersuisut kan i udpegningsperioden afsætte et bestyrelsesmedlem eller en indtrådt suppleant, der groft har tilsidesat sit bestyrelsesansvar, jf. § 32, stk. 1, eller på anden vis har gjort sig uegnet til at bestride bestyrelseshvervet.
Stk. 7.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om honorering af bestyrelsen og om godtgørelse af bestyrelsesmedlemmernes udgifter, herunder bl.a. til rejser, fortæring og ophold i KNR’s tjeneste.

 

§ 32.  Bestyrelsen er KNR’s øverste ledelse og har det overordnede ansvar for, at bestemmelser for KNR’s virksomhed overholdes. Bestyrelsen har herunder ansvaret for KNR’s samlede virksomhed og for public service-kontraktens opfyldelse. Bestyrelsen må ikke udøve indflydelse på den daglige programvirksomhed eller enkeltprogrammer, jf. § 34, stk. 1.
Stk. 2.  Bestyrelsen fastsætter de almindelige retningslinjer for KNR’s virksomhed.
Stk. 3.  Bestyrelsen ansætter og afskediger en direktør.
Stk. 4.  Naalakkersuisut fastsætter en vedtægt for KNR.

 

§ 33.  Naalakkersuisut nedsætter et Brugerråd med henblik på at rådgive KNR’s bestyrelse om, hvordan KNR i sin programvirksomhed bedst vil kunne varetage de formål og opgaver for KNR, der er fastsat efter loven. Brugerrådet nedsættes for 4 år ad gangen, første gang for perioden 1. august 2014 - 31. december 2018.
Stk. 2.  Brugerrådet består af 9 medlemmer, der udpeges af Naalakkersuisut efter indstilling fra:
1)  Børnetalsmanden, som indstiller 1 medlem.
2)  Oqaasileriffik, som indstiller 1 medlem.
3)  Den landsdækkende kunst- og kulturorganisation i Grønland, som indstiller 1 medlem.
4)  Den landsdækkende handicaporganisation, som indstiller 1 medlem.
5)  De landsdækkende lytter- og seerorganisationer i Grønland, som indstiller 1 medlem.
6)  Den landsdækkende organisation for lokale radio- og tv-stationer, som indstiller 1 medlem.
7)  Ilisimatusarfik, som indstiller 1 medlem.
8)  Bygdernes Landsforening, som indstiller 1 medlem.
9)  Ældreforeningen i Grønland, som indstiller 1 medlem.
Stk. 3.  Såfremt det ikke er muligt at tilvejebringe en indstilling fra en af de i stk. 2 nævnte indstillingsberettigede, kan Naalakkersuisut udpege et medlem, der repræsenterer brugerinteresser inden for det område, som den indstillingsberettigede repræsenterer.
Stk. 4.  Brugerrådets medlemmer skal have bopæl i Grønland og kan ikke være medlem af eller kandidater til Inatsisartut, kommunalbestyrelsen, Folketinget, eller medlem af KNR’s bestyrelse og kan ikke være ansat i KNR eller i en lokal radio- og tv-station.
Stk. 5.  KNR stiller sekretariatsbistand til rådighed for Brugerrådet.
Stk. 6.  Naalakkersuisut fastsætter regler om Brugerrådets forretningsorden.
Stk. 7.  Medlemmer af Brugerrådet, der må rejse fra deres bopæl for at deltage i rådets møder, modtager dagpenge og godtgørelse for rejseudgifterne efter reglerne i kapitel 7 i landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.   

 

§ 34.  Direktøren har det daglige programansvar og varetager den daglige administrative og økonomiske ledelse af KNR. Direktøren skal sikre, at virksomheden ledes efter de herom gældende regler og de af bestyrelsen fastsatte retningslinjer.
Stk. 2.  Direktøren ansætter og afskediger KNR’s medarbejdere.

 

§ 35.  KNR er med hensyn til vilkår og øvrige forhold for ansættelser, forhold under ansættelsen og afskedigelser forpligtet til at følge de bestemmelser, der til enhver tid gælder for ansatte under Grønlands Selvstyre.


KNR’s finansiering

 

§ 36.  KNR’s virksomhed finansieres gennem tilskud fra landskassen, reklamer, sponsorerede programmer og indtægter ved øvrig virksomhed.
Stk. 2.  Det årlige tilskud fra landskassen fastsættes af Inatsisartut i forbindelse med vedtagelsen af finansloven for det følgende finansår.

 

§ 37.  KNR´s bestyrelse afgiver hvert år til Naalakkersuisut forslag til budget for det følgende finansår inden en af Naalakkersuisut fastsat frist. Forslaget skal indeholde et overslag over forventede indtægter, driftsudgifter og anlægsudgifter samt størrelsen af aktiver og passiver ved årsskiftet. Bestyrelsen afgiver samtidigt forslag til størrelsen af landskassens tilskud for det nævnte finansår.
Stk. 2.  Bestyrelsen skal som en del af det samlede forslag til budget afgive et forslag til særskilt budget for anden programvirksomhed og for anden virksomhed, herunder særskilt budget for hver enkelt type virksomhed.

 

§ 38.  KNR’s regnskabsår er finansåret. KNR skal følge de til enhver tid gældende bestemmelser for Grønlands Selvstyre om budget, regnskabsføring og regnskabsaflæggelse.
Stk. 2.  Årsregnskabet og andre perioderegnskaber skal indeholde særskilte opgørelser for KNR’s public service-virksomhed. For anden programvirksomhed og for anden virksomhed skal regnskabet opgøres for hver enkelt type virksomhed.
Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler for den budget- og regnskabsmæssige adskillelse mellem public service virksomhed, anden programvirksomhed og anden virksomhed.
Stk. 4.  Årsregnskabet revideres af Grønlands Selvstyres revision.
Stk. 5.  Bestyrelsen forelægger, inden en af Naalakkersuisut fastsat frist, det af bestyrelsen godkendte reviderede årsregnskab bilagt revisionens bemærkninger for Naalakkersuisut til godkendelse. Naalakkersuisut fremsender efterfølgende årsregnskabet til Inatsisartut til orientering.
Stk. 6.  Bestyrelsen skal offentliggøre regnskabet samtidig med dets forelæggelse for Naalakkersuisut.

 

Kapitel 5
Tilskud til lokale radio- og tv-stationer

 

§ 39.  Naalakkersuisut yder efter ansøgning herom inden for en på finansloven hertil afsat bevilling et grundtilskud til lokale radio- og tv-stationer, der opfylder følgende betingelser:
1)  Stationen skal være i besiddelse af gyldig sendetilladelse.
2)  Stationen skal overholde de for Grønlands Selvstyre fastsatte regler for budget, regnskab og revision.
3)  Stationen skal overholde de for Grønlands Selvstyre fastsatte regler for dokumentation af programvirksomheden, jf. § 43, stk. 1.
4)  Stationen skal producere lokale nyhedsprogrammer, som er foranstaltet af stationen selv.
5)  Stationen skal give lokalbefolkningen mulighed for at ytre sig.
6)  Stationen skal i sin programvirksomhed blandt andet udsende eller fordele redigerede programmer, der er produceret af stationen selv eller af stationen som hovedproducent i samproduktion med andre producenter (egenproduktioner). Genudsendelser, reklamer og andre uredigerede programmer anses ikke for egenproduktioner.
7)  Stationen skal sikre, at der ikke sendes programmer, som i alvorlig grad kan skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling, herunder navnlig programmer, som indeholder pornografi eller umotiveret vold. Stationen skal advare lytterne og seerne om indslag, der indeholder stærkt voldelige eller anstødelige scener.
8)  Stationen skal sikre, at der ikke sendes programmer, der på nogen måde tilskynder til had på grund af race, køn, religion, etnicitet, nationalitet, politisk overbevisning eller seksuel observans.
Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om minimumsgrænser for omfanget af de i stk. 1, nr. 4-6, nævnte betingelser.
Stk. 3.  Tilskuddet udbetales kvartalsvis forud.
Stk. 4.  Tilskudsmodtageren skal oplyse Naalakkersuisut om ændringer i programvirksomheden, der bevirker, at betingelserne i stk. 1 ikke længere er opfyldt.
Stk. 5.  Tilskudsmodtageren skal inden en af Naalakkersuisut fastsat frist redegøre for sin faktiske programvirksomhed i form af et årsregnskab samt en årsberetning.

 

§ 40.  Naalakkersuisut yder efter ansøgning herom inden for en på finansloven hertil afsat bevilling et produktionstilskud til lokale tv-stationer, der opfylder betingelserne for opnåelse af grundtilskud og fastsatte minima for bestemte egenproduktioner, jf. stk. 2.
Stk. 2.  Naalakkersuisut fastsætter regler om, hvilke former for egenproduktioner, der berettiger til produktionstilskud, og kan fastsætte regler om graduering af produktionstilskuddene, herunder betingelser for opnåelse af de enkelte tilskudssatser.
Stk. 3.  Produktionstilskuddet udbetales kvartalsvis på baggrund af omfanget af ansøgerens egenproduktioner i kvartalet forud herfor. Genudsendelser, reklamer og andre uredigerede programmer indgår ikke i opgørelsen af egenproduktioner.
Stk. 4.  Tilskudsmodtageren skal inden en af Naalakkersuisut fastsat frist redegøre for sin faktiske egenproduktionsvirksomhed i form af et årsregnskab og en årsberetning.

 

§ 41.  Naalakkersuisut kan inden for en på finansloven hertil afsat bevilling yde et tilskud til fremme af de lokale radio- og tv-stationers efter- og videreuddannelse af egne medarbejdere.

 

§ 42.  Grundtilskud kan kræves helt eller delvist tilbagebetalt, hvis tilskudsmodtageren:
1)  har givet urigtige oplysninger i grundtilskudsansøgningen,
2)  har undladt at oplyse om væsentlige ændringer i programvirksomheden, jf. § 39, stk. 4,
3)  har undladt inden for den herfor fastsatte frist at redegøre for sin faktiske programvirksomhed, jf. § 39, stk. 5, eller
4)  ikke længere opfylder betingelserne for at opnå sendetilladelse, jf. §13.
Stk. 2.  Produktionstilskud kan kræves helt eller delvist tilbagebetalt, hvis tilskudsmodtageren:
1)  har givet urigtige oplysninger i produktionstilskudsansøgningen,
2)  har undladt inden for den herfor fastsatte frist at redegøre for sin faktiske egenproduktions-virksomhed, jf. § 40, stk. 4, eller
3)  ikke længere opfylder betingelserne for at opnå sendetilladelse, jf. §13.
Stk. 3.  Grundtilskud, produktionstilskud samt tilskud til efter- og videreuddannelse af egne medarbejdere kan kræves helt eller delvist tilbagebetalt, hvis tilskudsmodtageren har anvendt tilskuddet til andre formål end det bevilgede.

 

§ 43. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om grund- og produktionstilskud samt tilskud til efter- og videreuddannelse af medarbejderne på de lokale radio- og tv-stationer, herunder om ansøgning, regnskab og tilbagebetaling og om anvendelse af en begrænset del af tilskudsmidlerne til administration og information.
Stk. 2.  Naalakkersuisut kan helt eller delvist overlade administrationen af de i stk. 1 nævnte tilskud til en forening eller en privatvirksomhed, samt fastsætte nærmere regler herom.
Stk. 3.  Naalakkersuisut kan anvende eventuelle uforbrugte midler til grund- og produktionstilskud som tilskud til efter- og videreuddannelse, jf. § 41, stk. 1. Såfremt administrationen af tilskuddene er uddelegeret, jf. stk. 2, kan den, der har fået tillagt kompetencen, anvende eventuelle uforbrugte midler til grund- og produktionstilskud som tilskud til efter- og videreuddannelse.

 

Kapitel 6
Reklamer og sponsorering

 

§ 44.  Reklamer i radio og tv forstås som:
1)  Anbefalinger og anprisninger af samt henvisninger til varer, tjenesteydelser og virksomheder i kommercielt øjemed, uanset om der ydes vederlag for udsendelsen.
2)  Formidling af oplysninger og tilkendegivelse af synspunkter om økonomiske interessegrupper, såsom erhvervsorganisationer, arbejdsgiverorganisationer og fagforeninger og formidling af religiøse eller politiske synspunkter, med det formål at fremme eller anbefale de pågældende gruppers synspunkter, uanset om der ydes vederlag for udsendelsen.
Stk. 2.  Reklamer skal klart kunne identificeres som sådanne, således at de i indhold og præsentation adskiller sig fra de ordinære udsendelser.

 

§ 45.  I tv, bortset fra tekst-tv, må reklamer kun sendes i blokke af maksimalt 5 minutters varighed. Blokkene skal placeres mellem udsendelserne.
Stk. 2. I radio må KNR kun sende reklamer i blokke af maksimalt 5 minutters varighed og placeret mellem udsendelserne.
Stk. 3.  Reklameudsendelser må ikke udgøre mere end 10 procent af den daglige sendetid.

 

§ 46.  Der må ikke reklameres for lægemidler, tobak, øl, vin og spiritus, jf. dog stk. 3.
Stk. 2.  I tv må der endvidere ikke reklameres for religiøse bevægelser og politiske partier, kandidatforbund, og enkeltkandidater eller sammenslutninger heraf, jf. dog stk. 3.
Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om undtagelser fra forbuddene i stk. 1 og 2.

 

§ 47.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om, hvordan reklamer kan indgå i programvirksomheden, herunder regler om identifikation, placering, sprog og indhold og omfang af reklamer. Naalakkersuisut kan i den forbindelse fastsætte regler om placering af reklamer rettet mod børn og reklamer for produkter til børn.

 

§ 48.  Sponsorering omfatter enhver ydelse af direkte eller indirekte tilskud til finansieringen af radio- eller tv-programmer, herunder tekst-tv-sider, eller af internetsider eller andre elektroniske platforme, fra en fysisk eller juridisk person, der ikke selv udøver virksomhed ved udsendelse eller produktion af radio- eller tv-programmer, film m.v., med henblik på at fremme den pågældendes navn, mærke (logo), image, aktiviteter eller produkter.
Stk. 2.  Et sponsoreret program skal klart kunne identificeres ved, at tilskudsgiverens navn eller mærke (logo) er angivet ved programmets begyndelse, slutning eller i naturlige pauser i programmet eller flere af de nævnte steder. Sådanne angivelser må derimod ikke forekomme i programmet. I tekst-tv angives tilskudsgiverens navn eller mærke (logo) dog på de enkelte tekst-tv-sider, hvortil der ydes tilskud i henhold til stk. 1.
Stk. 3.  Indholdet og programsætningen af et sponsoreret program må ikke påvirkes af tilskudsgiveren på en sådan måde, at det indvirker på radio- eller tv-stationens redaktionelle selvstændighed med hensyn til programmerne.
Stk. 4.  Der må ikke udsendes programmer, der er sponsoreret af fysiske eller juridiske personer, hvis hovedvirksomhed er at producere eller sælge øl, vin og spiritus, tobaksprodukter, lægemidler eller varer, der fortrinsvis benyttes i forbindelse med rygning, jf. dog stk. 8.
Stk. 5.  Der må ikke udsendes programmer, der er sponsoreret af religiøse bevægelser og politiske partier, kandidatforbund, enkeltkandidater eller sammenslutninger af disse, jf. dog stk. 7 og 8.
Stk. 6.  Der må ikke udsendes sponsorerede nyheds- og aktualitetsprogrammer.
Stk. 7.  Radio- og tv-stationer, der ikke modtager tilskud, er ikke omfattet af stk. 5.
Stk. 8.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om undtagelser fra forbuddene i stk. 4 og 5.

 

§ 49.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om, hvordan sponsorering kan indgå i programvirksomheden.

 

§ 50.  Naalakkersuisut træffer afgørelse om:
1)  Identifikation, placering, sprog og omfang af reklamer, jf. §§ 44-45 og § 47.
2)  Radio- og tv-reklamers indhold, jf. § 46. Naalakkersuisut kan påtale overtrædelse af reglerne og kan pålægge KNR eller indehaveren af en sendetilladelse at offentliggøre afgørelsen. Naalakkersuisut kan bestemme på hvilken måde og i hvilken form dette skal ske.
3)  Genmæle over for oplysninger af faktisk karakter, som er udsendt i reklameindslag. Afgørelse om genmæle kan træffes, hvis oplysningerne er egnede til at påføre seere eller lyttere økonomisk skade eller anden væsentlig skade, og hvis oplysningernes rigtighed ikke er utvivlsom. I sin afgørelse kan Naalakkersuisut pålægge KNR eller indehaveren af en sendetilladelse at udsende et genmæle under nærmere vilkår om genmælets indhold, form og placering.
4)  Identifikation af sponsor og om sponserede programmer, jf. §§ 48-49.

 

§ 51.  Klager vedrørende reklamer og sponsorering af programmer skal være modtaget hos Naalakkersuisut senest 4 uger efter, at indslaget eller programmet har været sendt.
Stk. 2.  Naalakkersuisut kan beslutte at tage sager op af egen drift.
Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om indgivelse af klager vedrørende sager om reklamer og sponsorering af programmer, herunder regler om klagens form.

 

Kapitel 8
Forsøgsordninger, tilsyn og sanktioner

 

§ 52.  Naalakkersuisut kan give tilladelse til gennemførelse af forsøgsordninger inden for inatsisartutlovens bestemmelser.

 

§ 53.  Det er ikke tilladt at fremstille, importere, omsætte, installere, besidde eller ændre dekodere eller andet dekodningsudstyr, som er egnet til at give uautoriseret adgang til indholdet af en kodet radio- eller tv-udsendelse. Annoncering eller anden form for reklame for sådant udstyr er ikke tilladt.

 

§ 54.  Naalakkersuisut fører tilsyn med KNR og andre radio- og tv-stationers overholdelse af reglerne om radio- og tv-virksomhed. Naalakkersuisut kan påtale overtrædelser af inatsisartutloven, af bestemmelser fastsat i medfør af inatsisartutloven og af vilkår for tilladelser.
Stk. 2.  Naalakkersuisut kan til brug for sit tilsyn afkræve KNR og en indehaver af en sendetilladelse oplysninger om virksomhedens drift.

 

§ 55.  Bøde kan pålægges den, der:
1)  udøver programvirksomhed i strid med § 1,
2)  distribuerer lyd- og billedprogrammer ved hjælp af digitale sendemuligheder i strid med § 4, stk. 1, eller vilkår i medfør af § 4, stk. 2 og 3 og § 9, stk. 2-3,
3)  distribuerer lyd- og billedprogrammer i fællesantenneanlæg i strid med §§ 5,
4)  anvender tilskud til andre formål end det bevilgede,
5)  tilsidesætter en afgørelse efter § 50, nr. 1 og 2,
6)  tilsidesætter en afgørelse om genmæle, jf. § 50, nr. 3, eller
7)  overtræder § 6, § 7, stk. 1 og 2, § 12, stk. 3, § 15, stk. 1 og 2, § 16, stk. 1 og 2, §§ 17-18, § 44, stk. 2, § 45, § 46, stk. 1-2, § 48, stk. 2-6, § 53 eller pålæg udstedt i medfør af § 17.
Stk. 2.  I forskrifter, der udstedes i medfør af § 4, stk. 5, § 8, § 12, stk. 4, § 16, stk. 3, § 39, stk. 2, § 40, stk. 2, § 43, stk. 1, § 47 og § 49, kan der fastsættes foranstaltninger i form af bøde efter reglerne i Kriminallov for Grønland.
Stk. 3.  Der kan pålægges aktieselskaber, anpartsselskaber, andelsselskaber, foreninger eller lignende bødeansvar. Der kan pålægges en kommune eller et kommunalt fællesskab m.v. bødeansvar.
Stk. 4.  Bøder, der idømmes efter denne inatsisartutlov, tilfalder landskassen.


Kapitel 9
Ikrafttrædelses-, overgangs- og ophævelsesbestemmelser

 

§ 56.  Inatsisartutloven træder i kraft den 1. august 2014, dog således at lovens kapitel 5 først træder i kraft den 1. januar 2015. Samtidig ophæves landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004 om radio- og tv-virksomhed, jf. dog stk. 2 og 3.
Stk. 2.  Regler, der er fastsat eller opretholdt i medfør af landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004 om radio- og tv-virksomhed, forbliver i kraft, indtil de afløses eller ophæves ved regler fastsat med hjemmel i denne eller andre inatsisartutlove.
Stk. 3.  Lovens kapitel 5 træder først i kraft den 1. januar 2015. Bestemmelserne i kapitel 5 i den i stk. 1, 2. pkt. nævnte landstingsforordning ophæves først med virkning fra den 1. januar 2015.

 

§ 57.  Den mellem Naalakkersuisut og KNR indgåede resultatkontrakt, jf. § 28, fornyes første gang efter denne inatsisartutlovs ikrafttræden for perioden fra 1. januar 2015 til 31. december 2018.

 

§ 58.  Tilladelser, der er udstedt til lokale radio- og tv-stationer i medfør af landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004 og regler fastsat i medfør heraf er gyldige indtil den for tilladelsen fastsatte udløbsdato.

 

§ 59.  Inatsisartutloven gælder ikke for den radio- og tv-virksomhed, der udøves inden for forsvarsområdet Pituffik med henblik på en betjening af forsvarsområdet.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 8. juni 2014

 

 

Aleqa Hammond