Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 11
28. august 2014
Ophævet

Selvstyrets bekendtgørelse om kystnært fiskeri efter hellefisk

I medfør af § 10, § 10a, § 13, stk. 2 og stk. 3, § 23, § 33, stk. 1, nr. 3, og stk. 2, og § 34, stk. 3, i Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri, som blandt andet ændret ved Landstingslov nr. 5 af 21. maj 2002 og senest ændret ved Inatsisartutlov nr. 12. af 13. december 2012, fastsættes:


Anvendelsesområde

§ 1.  Bekendtgørelsen finder anvendelse ved erhvervsmæssigt fiskeri efter hellefisk med fartøj, som er under 75 BRT/120 BT, ved fiskeri i området mellem kysten og en linje, der ligger 3 sømil uden for fiskeriterritoriets basislinje.


Definitioner

§ 2.  For kystnært fiskeri efter hellefisk er der fastsat følgende forvaltningsområder:
1) Forvaltningsområde Upernavik, defineret som nord for 71° 30’N og syd for 75° 00’N i området fra kysten og ud til 3 sømil uden for basislinjerne for fiskeriterritoriet.
2) Forvaltningsområde Uummannaq, defineret som nord for 70° 30’N og syd for 71° 30’N i området fra kysten og ud til 3 sømil udenfor basislinjerne for fiskeriterritoriet. Der må fiskes syd for 70° 30’N, dog kun i Qarajaq´s isfjord (Ikerasaap sullua) og i Qarássap imâ. Endvidere må der fiskes i fjordsystemet nord for 71° 30’N, nærmere bestemt fjordene: Karrat Isfjord, Kangilleq, Ingia Fjord, Uvkusissat Fjord, Kangiussap Imâ, Umiviup Kangerlua og Nuugaatsiap Tunua.
3) Forvaltningsområde Diskobugten, defineret som nord for 68° 52,5’N og syd for 70° 30’N, i området fra kysten og ud til 3 sømil uden for basislinjerne for fiskeriterritoriet.
4) Grønland udenfor forvaltningsområderne i nr. 1-3 kaldes forvaltningsområde Øvrige Grønland.


Fartøjer til erhvervsmæssigt fiskeri efter hellefisk

§ 3.  Erhvervsmæssigt fiskeri efter hellefisk i forvaltningsområderne Upernavik, Uummannaq og Diskobugten er ikke tilladt for fartøjer større end 19,99 BRT/31,99 BT.


Licenser, kvoter og forvaltningsområder

§ 4.  Erhvervsmæssigt fiskeri efter hellefisk med fartøjer på 6 meter længde over alt (l.o.a.) eller derunder er betinget af en licens hertil.
Stk. 2.  Erhvervsmæssigt fiskeri efter hellefisk med fartøjer over 6 meter l.o.a. er betinget af licens hertil. På licensen skal det angives, hvilke fartøjer med FTJ-nummer eller GR-nummer, der anvendes.
Stk. 3.  Ved tvivl om fartøjets længde, jf. stk. 1 og 2, træffer Grønlands Fiskerilicenskontrol efter fornyet opmåling beslutningen herom.
Stk. 4.  En licens til et fartøj over eller 6 meter l.o.a. eller derunder kan også udnyttes med hundeslæde.

§ 5.  På baggrund af den biologiske rådgivning fastsætter Naalakkersuisut hvert år kvoten for kystnært fiskeri efter hellefisk i de 4 forvaltningsområder, jf. § 2.
Stk. 2.  For forvaltningsområderne Upernavik, Uummannaq og Diskobugten fastsættes der særskilt kvote for fartøjer over 6 meter l.o.a og for fartøjer på 6 meter l.o.a. eller derunder.

§ 6.  Fangster i følgende områder er ikke omfattet af kvoten i § 5:
1) I et område defineret som nord for 71o30’N og syd for 72o30’N, samt i et område defineret som nord for 73o52,5’N og syd for 75o00’N i Upernavik forvaltningsområde.
2) I området defineret som vest for 52°30’V i forvaltningsområde Uummannaq.
3) I et område defineret som vest for 51°30’V i forvaltningsområde Diskobugten.
4) I et område defineret som en lige linje øst for 51°00’V i Ilulissat Isfjord i forvaltningsområde Diskobugten, såfremt fangsten optages og transporteres med hundeslæde.

§ 7.  Til fiskeri efter hellefisk med fartøj, der er over 6 meter l.o.a., udstedes følgende licenser:
1) Licenser til fiskeri i forvaltningsområderne Upernavik, Uummannaq og Diskobugten udstedes tidsubegrænset og med en højst tilladt fangstmængde.
2) Licenser til fiskeri i forvaltningsområde Øvrige Grønland udstedes tidsbegrænset for højst et år ad gangen og uden en højst tilladt fangstmængde.

§ 8.  Til fiskeri efter hellefisk med fartøj der er 6 meter l.o.a. eller derunder udstedes følgende licenser:
1) Licenser til fiskeri i forvaltningsområderne Upernavik, Uummannaq og Diskobugten udstedes tidsbegrænset og med en højst tilladt fælles fangstmængde.
2) Licenser til fiskeri i forvaltningsområde Øvrige Grønland udstedes tidsbegrænset og uden højst tilladt fangstmængde.
Stk. 2.  Licenser efter stk. 1 udstedes for højst et år ad gangen.

§ 9.  Licenser til fiskeri efter hellefisk i forvaltningsområderne Upernavik, Uummannaq og Diskobugten kan benyttes i alle de 3 nævnte forvaltningsområder, men ikke i forvaltningsområde Øvrige Grønland.
Stk. 2.  Licenser for forvaltningsområde Øvrige Grønland må kun benyttes til fiskeri i forvaltningsområde Øvrige Grønland.


Redskaber til erhvervsmæssigt fiskeri efter hellefisk

§ 10.  Erhvervsmæssigt fiskeri efter hellefisk med garn eller trawl er ikke tilladt.
Stk. 2.  I kommunale vedtægter kan nærmere regler om dispensation fra stk. 1 fastsættes, således at fiskeri med garn kan tillades i afgrænsede områder.
Stk. 3.  Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug kan dog beslutte, at garnfiskeriet, jf. stk. 2, skal lukkes for en nærmere angivet periode, såfremt kvotesituationen gør det nødvendigt eller for at forbedre kvaliteten af fangsten af hellefisk.

§ 11.  Når fiskeriet stoppes har den pågældende fisker pligt til at bjærge egne redskaber uden ugrundet ophold.
Stk. 2.  Fiskeren har pligt til at søge efter tabte redskaber.
Stk. 3.  Fiskeredskaber skal mærkes med enten ejerens navn og adresse eller fartøjets navn og havnekendingsbogstaver. Mærket skal være i et vandbestandigt materiale. På garn fæstes mærket til overlinen. På langliner fæstes mærket til selve langlinen. På alle passive redskaber skal de anvendte afmærkningsbøjer være mærket tilsvarende.
Stk. 4.  Et redskab til fiskeri efter hellefisk skal placeres med mindst 50 meters afstand til nærmeste andet redskab.
Stk. 5.  Hvis to redskaber er sammenviklede, adskilles de ved at bortskære eget redskab.


Dispensationer

§ 12.  Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug kan give dispensation fra kravet om licens til fiskeri i § 4, stk. 1 og stk. 2, for personer der er hjemmehørende i Qaanaaq med tilhørende bygder, i Illoqqortoormiut med tilhørende bygder og i Tasiilaq med tilhørende bygder.


Sanktioner

§ 13.  For overtrædelse af § 3, § 4, stk. 1 og stk. 2, § 10, stk. 1, samt § 11, kan der idømmes bøde.
Stk. 2.  Erhvervsmæssigt fiskeri efter hellefisk, der drives uden for et licensområde, herunder under tilsidesættelse af § 8, sidestilles med fiskeri uden licens, jf. stk. 1.
Stk. 3.  For overtrædelse af et vilkår for en licens til fiskeri efter hellefisk kan der idømmes bøde.
Stk. 4.  Bøder efter stk. 1-3 kan pålægges juridiske personer efter reglerne i Kriminallov for Grønland.

 
Ikrafttræden

§ 14.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. september 2014.
Stk. 2.  Samtidig ophæves Selvstyrets bekendtgørelse nr. 2 af 2. februar 2012 om kystnært fiskeri efter hellefisk.Grønlands Selvstyre, den 28. august 2014Finn Karlsen

/

Jørgen Isak Olsen