Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 2
14. november 2013
Gældende

Vedtægt for Kommune Kujalleq om Hunde- og kattehold

I medfør af § 13, stk. 1, og § 28, stk. 2 og 4, i landstingslov nr. 18 af 30. oktober 1998 om slædehunde samt hunde- og kattehold, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. 23 af 22. november 2011, fastsættes:


Tilladelse til hunde- og kattehold

§ 1.  Hunde- og kattehold i Kommune Kujalleq kræver skriftlig tilladelse fra kommunalbestyrelsen.
Stk. 2.  Ansøgning sendes til den stedlige afdeling af Teknisk Forvaltning i Kommune Kujalleq. I ansøgningen skal det dokumenteres, at bestemmelserne i denne vedtægt er overholdt.
Stk. 3.  Tilladelse til hunde- og kattehold er personlig og kan ikke overdrages til andre.

§ 2.  Kommunalbestyrelsen kan nægte personer tilladelse til hunde- eller kattehold, såfremt personerne groft eller gentagne gange overtræder denne vedtægt.
Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen kan nægte tilladelse til hundehold med henvisning til pågældende hund eller hunderaces forhold, hensyn til den samlede hundebestands størrelse, hundens bopæl og hensyn til kommunens borgere i øvrigt.


Indgivelse af anmodning om tilladelse til indførsel

§ 3.  Anmodning om tilladelse til privatpersoners indførsel af katte og hunde i Grønland skal indgives til Grønlands Repræsentation, Strandgade 91, Postboks 2151, 1016 København K i god tid før udrejsen og ledsages af de fornødne attester.
Stk. 2.  Repræsentationens tilladelse til indførsel af dyret, attester og erklæringer skal ledsage dyret under rejsen.

Områder til hunde- og kattehold

§ 4.  Det er forbudt at holde hund eller kat på fartøjer, der er hjemmehørende i Kommune Kujalleq.
Stk. 2.  Hunde eller katte på udenbys fartøjer skal under ophold i Kommune Kujalleq forblive ombord, medmindre kommunalbestyrelsen tillader andet.

§ 5.  På fåreholderstederne i Kommune Kujalleq er det kun tilladt at holde hund af racen Border Collie, Kelpie eller krydsninger deraf.

Sterilisation

§ 6.  Alle tævehunde og hunkatte, der indføres til eller erhverves i Kommune Kujalleq, skal være steriliseret kirurgisk. Dette gælder dog ikke hunde på fåreholderstederne.
Stk. 2.  Drægtige katte må ikke indføres.
Stk. 3.  Hankatte skal være neutraliseret ved kastration.
Stk. 4.  Udgifter forbundet med kirurgisk neutralisation er kommunen uvedkommende.
Stk. 5.  Opdræt af hunde eller katte er ikke tilladt. Dog er det tilladt at opdrætte hunde af racen Border Collie, Kelpie eller krydsninger deraf på fåreholderstederne.

Vaccine og Halsbånd

§ 7.  Hunde og katte skal være vaccineret efter de til enhver tid gældende regler.
Stk. 2.  Hunde og katte skal bære et halsbånd forsynet med mærke for rabiesvaccination og nummerskilt udleveret af Teknisk Forvaltning.
Stk. 3.  Det er forbudt at benytte halsbånd, der kan skade hunden, dvs. halsbånd af typen pighalsbånd og kvælerhalsbånd.


Lænkning af hunde

§ 8.  Det er forbudt konstant at holde en hund lænket.
Stk. 2.  Holdes en hund lænket, skal dens lænke mindst være 5 meter lang.
Stk. 3.  Hunde, som holdes ude, skal være i løbegård eller på kæde.
Stk. 4.  Hunde må kun være løse, såfremt de er under ejers kommando og uden for byzone.


Hundeinspektør

§ 9.  Kommunalbestyrelsen i Kommune Kujalleq udpeger hundeinspektører i byerne Nanortalik, Qaqortoq og Narsaq, som er ansvarlige for varetagelsen af følgende opgaver:
1)  Registrering af hunde og katte.
2)  Registrering af hunde og katteejere.
3)  Indfangning og aflivning af strejfende hunde ældre end 6 måneder, strejfende katte, herre-løse samt ulovligt indførte hunde og katte.


Strejfende hunde og katte, herreløse samt ulovligt indførte og holdte hunde og katte

§ 10.  Strejfende, herreløse hunde og katte, hvor ejerforholdet ikke kan konstateres, samt ulovligt indførte og holdte hunde og katte indfanges og aflives.
Stk. 2.  En indfanget hund eller kat, hvor ejeren umiddelbart kan identificeres, f.eks. ved navneskilt, kan aflives 24 timer efter, at ejeren er blevet gjort bekendt med, at hunden eller katten er blevet indfanget, såfremt ejeren udtrykkeligt er blevet informeret om, at hunden eller katten vil blive aflivet ved manglende afhentning.
Stk. 3.  Aflivning efter stk. 1 og 2 sker uden erstatningsansvar over for ejeren.


Klageadgang

§ 11.  Klager over ulemper i forbindelse med hunde- eller kattehold indgives tilĀ­ kommunal-bestyrelsen.


Sanktioner

§ 12.  Efter § 28, stk. 2, i landstingslov om slædehunde samt hunde- og kattehold kan der idømmes bøde for overtrædelse af bestemmelserne i denne vedtægts § 1, stk. 1 og 3, § 4, § 5, stk. 1-3 og stk. 5, § 6, § 7 og § 8.
Stk. 2.  For overtrædelse, der begås af aktieselskaber, anpartsselskaber eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådan bødeansvar.

Ikrafttræden

§ 13.  Denne vedtægt træder i kraft den 15.11.2013.
Stk. 2.  Samtidig ophæves følgende kommunale vedtægter:
1)  Kommunalvedtægt af 30/9-2002 om Hunde- og kattehold i Qaqortoq Kommune
2)  Kommunalvedtægt af 4/7-2006 om Hunde- og kattehold i Nanortalik kommune
3)  Kommunalvedtægt af 13/3-2008 om Hunde- og kattehold i Narsaq kommuneSåledes vedtaget af kommunalbestyrelsen i Kommune Kujalleq den  __________2013.

 

Jørgen Wæver Johansen
Borgmester


Hermed stadfæstes vedtægt om hunde- og kattehold i Kommune Kujalleq

 

Grønlands Selvstyre, den 14. november 2013

 

Karl Lyberth
Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug