Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 24
30. december 2013
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om pension til borgmestre og deres ægtefæller og børn

I medfør af § 67a, stk. 1, i Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 6 af 29. november 2013, fastsættes:


§ 1.  En person, der har varetaget hverv som borgmester før den 1. maj 2013, er berettiget til egenpension efter reglerne i §§ 2-6. Det samme gælder en person, som i medfør af § 67a, stk. 3, i Inatsisartutloven om den kommunale styrelse, har valgt at lade sig omfatte af reglerne i §§ 2-6.
Stk. 2.  Ved anvendelse af reglerne i §§ 2-4, ses bort fra perioder, hvor en person har været omfattet af reglerne i §§ 10 og 11. 
Stk. 3.  Ægtefællen og børnene efter en person, der er omfattet af stk. 1, er berettiget til ægtefælle- og børnepension efter reglerne i § 7.


Egenpension

 

§ 2.  Egenpension til en tidligere borgmester fastsættes efter dennes pensionsalder og pensionsgivende vederlag ved fratrædelsen fra hvervet som borgmester.

 

§ 3.  Ydelse af egenpension er betinget af en funktionstid på mindst 8 år, jf. dog stk. 4.
Stk. 2.  Funktionstiden er den tid, hvori pågældende har fungeret som borgmester. Funktions- tiden i flere borgmesterhverv sammenlægges.
Stk. 3.  Funktionstiden regnes i hele antal år og efter hvert påbegyndt funktionsår.
Stk. 4.  Fratræder borgmesteren med kommunalbestyrelsens tilladelse på grund af sygdom, der ifølge lægelig dokumentation er til hinder for en fortsat varetagelse af borgmesterhvervet, medregnes i funktionsperioden hele den valgperiode, i hvilken fratrædelsen sker.

 

§ 4.  En borgmesters pensionsalder beregnes efter funktionstiden som borgmester således:
Funktionstid                                                     Pensionsalder
8 år indtil 10 år omregnes til................................. 28 år
10 år indtil 12 år omregnes til............................... 30 år
12 år indtil 14 år omregnes til............................... 31 år
14 år indtil 16 år omregnes til............................... 33 år
16 år indtil 18 år omregnes til............................... 34 år
18 år indtil 20 år omregnes til............................... 36 år
20 år og derover omregnes til............................... 37 år

 

§ 5.  Retten til udbetaling af egenpension indtræder, når en tidligere borgmester er fyldt 60 år og ikke længere modtager eftervederlag fra hvervet som borgmester.
Stk. 2.  Pensionsudbetalinger stilles i bero, hvis pågældende igen vælges til borgmester.

 

§ 6.  Egenpension beregnes og prisreguleres i perioden efter fratrædelsen og i perioden, hvor udbetaling finder sted, efter de regler, der gælder for tjenestemænd i Grønland. 


Ægtefælle- og børnepension

 

§ 7.  Ægtefælle- og børnepension ydes efter de regler, der gælder for tjenestemænd i Grønland.
Stk. 2.  En ægtefælle har dog altid ret til ægtefællepension efter denne bekendtgørelse, selv om ægteskabet er indgået efter borgmesterhvervets ophør. På samme måde har børn ret til børnepension, selv om de er født efter borgmesterhvervets ophør.


Beregning og udbetaling af pension m.m.

 

§ 8.  Beregning og udbetaling af pension, som ydes i henhold til denne bekendtgørelse eller tidligere gældende regler om pension til borgmestre eller deres ægtefæller og børn, varetages af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor den tidligere borgmester har varetaget sit seneste hverv som borgmester.
Stk. 2.  I de tilfælde, hvor en borgmester har varetaget sit seneste hverv som borgmester i en af de kommuner, som bestod indtil 1. januar 2009, varetager kommunalbestyrelsen i den kommune, som omfatter den tidligere bestående kommune, beregningen og udbetalingen af pension til den tidligere borgmester eller dennes ægtefælle og børn.

 

§ 9.  En egenpension, som hidrører fra hverv som borgmester i mere end én kommune, udbetales som forholdsvise bidrag fra de pågældende kommuner.Det samme gælder for ægtefælle- og børnepension, som udbetales efter denne bekendtgørelse.


Private pensionsordninger

 

§ 10.  For personer, der tiltræder et hverv som borgmester den 1. maj 2013 eller senere, og som ikke i medfør af § 67a, stk. 3, i Inatsisartutlov om den kommunale styrelse har valgt at være omfattet af reglerne i denne bekendtgørelses §§ 2-6, oprettes der i en pensionskasse med sæde i Grønland en privat pensionsordning i form af en ratepension eller en livslang pension.
Stk. 2.  Pensionsordninger, jf. stk. 1, oprettes i den pensionskasse, som benyttes til private pensionsordninger i forbindelse med hverv som medlem af Inatsisartut og Naalakkersuisut.
Stk. 3.  Der ydes et løbende pensionsbidrag til den i stk. 1 nævnte pensionsordning på 10 % af det vederlag, som ydes for varetagelse af hvervet som borgmester. Endvidere tilbageholdes løbende 5 % af det vederlag, som ydes for varetagelse af hvervet som borgmester. Det tilbage-holdte beløb udgør borgmesterens eget bidrag til den i stk. 1 nævnte pensionsordning. Pensionsbidrag ydes og tilbageholdes tillige af beløb, der udbetales som eftervederlag efter fratrædelsen af hvervet som borgmester.
Stk. 4.  Personer, som er omfattet af stk. 1, og som er fyldt 50 år senest den dag, de indtræder i hvervet som borgmester, kan vælge at få de i stk. 3 nævnte pensionsbidrag udbetalt som almindelig skattepligtig indkomst.

 

§ 11.  Kommunalbestyrelsen påser, at borgmesteren opretter en pensionsordning, jf. § 10, stk. 1. Pensionsordningen skal oprettes i forbindelse med og med virkning fra det tidspunkt, hvor borgmesteren er indtrådt i hvervet. For borgmestre, der indtræder i hvervet den 1. maj 2013 eller senere, oprettes pensionsordninger dog tidligst med virkning fra den 1. januar 2014.
Stk. 2.  Når pensionsordningen for en borgmester er oprettet, varetager kommunalbestyrelsen indbetaling af pensionsbidragene, jf. § 10, stk. 3, til pensionskassen. Indbetaling foretages månedligt samtidig med udbetaling af vederlaget for varetagelse af hvervet som borgmester.


Ikrafttrædelsesbestemmelser

 

§ 12.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2014.
Stk. 2.  Samtidig ophæves Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 24. maj 2012 om pension og efterløn til borgmestre og dennes ægtefælle og børn.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 30. december 2013

 

 

Vittus Qujaukitsoq

/

Peter Hansen