Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 16
2. december 2013
Ophævet

Selvstyrets bekendtgørelse om underretning og klagevejledning i forbindelse med frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien

I medfør af § 40 i Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien fastsættes:


Kapitel 1
Underretning

 

Tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse

 

§ 1.  Når den indlæggende læge skønner, at tvangsindlæggelse er påkrævet, jf. Inatsisartutlov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien § 6, stk. 2, skal lægen underrette patienten herom.
Stk. 2.  Den indlæggende læge skal samtidig underrette patienten om baggrunden for tvangsindlæggelsen samt om formålet hermed og vejlede patienten om udsigterne til en bedring af helbredstilstanden, jf. Inatsisartutlovens §§ 3 og 38. Samme pligt påhviler den modtagende afdelings læge.

 

§ 2.  Fremsættes anmodning om udskrivning, skal overlægen på Dronning Ingrids Hospitals psykiatriske afdeling snarest muligt, og senest inden 24 timer, meddele patienten, om denne kan udskrives, eller om tvangstilbageholdelse skal ske. Fremsættes anmodningen om udskrivning inden for det første døgn efter, at tvangsindlæggelse har fundet sted, skal overlægens beslutning dog meddeles senest 48 timer regnet fra tvangsindlæggelsen.

 

§ 3.  Har overlægen besluttet, at tvangstilbageholdelse skal ske, skal underretningen indeholde oplysning om baggrunden for beslutningen om tvangstilbageholdelse, om formålet hermed og om udsigterne til en bedring af helbredstilstanden.

 

§ 4.  Såfremt overlægen ved efterprøvelsen af frihedsberøvelsen efter Inatsisartutlovens § 31, stk. 2, træffer afgørelse om, at frihedsberøvelsen skal opretholdes, skal patienten og patientrådgiveren underrettes om afgørelsen.

 

§ 5.  Når betingelserne for frihedsberøvelse i lovens § 5 ikke længere er opfyldt, skal frihedsberøvelsen straks bringes til ophør. Patienten og patientrådgiveren underrettes straks herom, jf. Inatsisartutlovens § 11.


Tvangsbehandling, fiksering m.v.

 

§ 6.  Når tvangsbehandling efter Inatsisartutlovens kapitel 4 eller tvungen opfølgning efter udskrivning, tvangsfiksering, anvendelse af fysisk magt, beskyttelsesfiksering, personlig skærmning, aflåsning af døre i afdelingen og personlig hygiejne under anvendelse af tvang efter Inatsisartutlovens § 27, samt undersøgelse af post, patientstuer, ejendele og kropsvisitation efter Inatsisartutlovens § 29 skønnes at være påkrævet, skal patienten underrettes herom.
Stk. 2.  Underretningen skal indeholde oplysning om det nærmere indhold af den påtænkte tvang, baggrunden for at anvende tvang og formålet hermed. Ved tvangsbehandling skal patienten endvidere vejledes om udsigten til en bedring af helbredstilstanden og behandlingens virkninger og mulige bivirkninger.

 

§ 7.  Underretningen i medfør af § 6, skal foretages snarest muligt, og inden den påtænkte tvang anvendes.
Stk. 2.  Ved tvangsfiksering eller anvendelse af fysisk magt i medfør af Inatsisartutlovens §§ 19-22, kan underretningen dog undlades i særligt hastende tilfælde, herunder navnlig i tilfælde hvor tvang anvendes for at afværge overhængende fare. I disse tilfælde skal patienten snarest muligt efter tvangsindgrebets iværksættelse underrettes om begrundelsen for at anvende tvang og om formålet hermed.


Underretningens form

 

§ 8.  Underretningen foretages mundtligt og skriftligt. Underretningen i henhold til § 1, stk. 1, foretages dog alene mundtligt.


Kapitel 2

Klagevejledning

 

Almindelige regler

 

§ 9.  Ved enhver anvendelse af tvang skal patienten vejledes om adgangen til at påklage indgrebet samt oplyses om, i hvilket omfang en klage har opsættende virkning, jf. Inatsisartutlovens § 39, stk. 2 og 3.

 

§ 10.  Klagevejledningen skal så vidt muligt gives i forbindelse med, at patienten underrettes om tvangsindgrebet.
Stk. 2.  Såfremt en klage over beslutning om tvangsbehandling har opsættende virkning efter Inatsisartutlovens § 39, stk. 3, skal klagevejledning gives snarest muligt og inden tvangsbehandlingen iværksættes.


Vejledningens indhold

 

§ 11.  Ved tvangsindlæggelse, tvangstilbageholdelse, tilbageførsel, tvangsbehandling, tvungen opfølgning efter udskrivning, tvangsfiksering, anvendelse af fysisk magt, beskyttelsesfiksering, personlig skærmning, der uafbrudt varer mere end 24 timer, samt aflåsning af døre i afdelingen, skal patienten vejledes om adgangen til at påklage indgrebet til Det Psykiatriske Patientklagenævn. Patienten skal endvidere vejledes om, at klagen vil blive indbragt for Det Psykiatriske Patientklagenævn, såfremt patienten eller patientrådgiveren fremsætter begæring herom, jf. Inatsisartutlovens § 42.
Stk. 2.  Patienten skal endvidere efter anmodning vejledes om klagesagsproceduren for Det Psykiatriske Patientklagenævn, herunder om patientens og patientrådgiverens ret til mundtligt eller via telekommunikation at forelægge sagen for nævnet, samt om fristen for nævnets afgørelse, jf. Inatsisartutlovens § 43.


Vejledningens form

 

§ 12.  Klagevejledning gives mundtligt. Klagevejledningen skal endvidere gives skriftligt, såfremt patienten fremsætter begæring herom.


Kapitel 3
Ikrafttræden

 

§ 13.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. december 2013.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 2. december 2013

 

 

Steen Lynge

/

Ann Birkekær Kjeldsen