Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 15
2. december 2013
Ophævet

Selvstyrets bekendtgørelse om Forretningsorden før Det Psykiatriske Patientklagenævn

I medfør af § 43, stk. 4, i Inatsisartutlov nr. 24 af 3. december 2012 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien fastsættes:

 

Kapitel 1
Det Psykiatriske Patientklagenævns sammensætning og opgaver

 

§ 1.  Efter § 41 i lov om frihedsberøvelse og anden af tvang i psykiatrien nedsætter Naalakkersuisoq for Sundhed og Infrastruktur et klagenævn kaldet: Det Psykiatriske Patientklagenævn.

 

§ 2.  Det Psykiatriske Patientklagenævn behandler klager over tvangsindlæggelse, tvangstilbageholdelse, tilbageførsel, tvangsbehandling, tvungen opfølgning efter udskrivning, tvangsfiksering, anvendelse af fysisk magt, beskyttelsesfiksering, personlig skærmning, der uafbrudt varer mere end 24 timer, samt aflåsning af døre i afdelingen.
Stk. 2.  Parter i sagen er patienten og sygehusmyndigheden. Er klagen tillige rettet mod nærmere angivne sundhedspersoner, har de pågældende ligeledes stilling som parter.

 

§ 3.  Ved afgørelsen af den enkelte sag består Det Psykiatriske Patientklagenævn af 3 personer: Vedkommende advokat som formand, Landslægen, samt en repræsentant fra en patientforening, der repræsenterer de sindslidende, eller en tilsvarende beskikket stedfortræder for et medlem.
Stk. 2.  Landslægeembedet varetager Det Psykiatriske Patientklagenævns sekretariatsopgaver. Departementet for Sundhed og Infrastruktur afholder udgifterne ved nævnets virksomhed, herunder vederlag til nævnets medlemmer.

 

Kapitel 2
Forberedelse af sagerne

 

§ 4.  Efter lovens § 42 skal sygehusmyndigheden efter anmodning fra patienten eller patientrådgiveren indbringe sagen for Det Psykiatriske Patientklagenævn.
Stk. 2.  Patienten og patientrådgiveren har endvidere mulighed for selv at indbringe sagen direkte for Det Psykiatriske Patientklagenævn.
Stk. 3.  En klage skal af patienten eller patientrådgiveren være fremsat senest 6 måneder efter ophøret af den frihedsberøvelse eller ophøret af den pågældende anden tvangsforanstaltning, der ønskes klaget over.

 

§ 5.  Når en sag som nævnt i § 4 indbringes for Det Psykiatriske Patientklagenævn skal Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse fremsende sagens akter, herunder en udskrift af tvangsprotokollen, samt en erklæring fra overlægen på Dronning Ingrids Hospitals psykiatriske afdeling til nævnet.

 

§ 6.  Ved sagens modtagelse træffer nævnets formand afgørelse om, hvorvidt klagen falder inden for nævnets kompetenceområde. Er det utvivlsomt, at klagen falder uden for nævnets kompetence, videresender formanden sagen til rette myndighed og underretter parterne herom. I andre tilfælde behandles spørgsmålet af Det Psykiatriske Patientklagenævn.

 

§ 7.  Ved sagens modtagelse påser Det Psykiatriske Patientklagenævns formand, at de nødvendige oplysninger er medsendt, herunder en angivelse af, hvad der klages over, en udskrift af tvangsprotokollen, en erklæring fra den behandlingsansvarlige overlæge samt behandlingsplanen.
Stk. 2.  Indbringer patienten eller patientrådgiveren klagen direkte for Det Psykiatriske Patientklagenævn, underretter nævnets formand sygehusmyndigheden, samt Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse, om klagen, og anmoder samtidig Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse om at fremsende de fornødne oplysninger til nævnet, jf. stk. 1.
Stk. 3.  Nævnets formand sørger i øvrigt for sagens oplysning og træffer bestemmelse om tilvejebringelse af eventuelle yderligere erklæringer m.v.

 

§ 8.  Nævnet eller et af dettes medlemmer, der af nævnet bemyndiges hertil, kan i forbindelse med behandlingen af en konkret sag besigtige Dronning Ingrids Hospitals psykiatriske afdeling.

 

Kapitel 3
Afholdelse af møder

 

§ 9.  Formanden fastsætter tid og sted for møderne og leder nævnets møder.
Stk. 2.  Nævnets møder afholdes på Dronning Ingrids Hospitals psykiatriske afdeling, medmindre dette ikke anses for hensigtsmæssig.
Stk. 3.  Formanden kan bestemme, at sager af særlig hastende karakter, herunder klager over beslutning om tvangsbehandling, der efter Inatsisartutlovens § 39, stk. 3, i almindelighed har opsættende virkning, skal behandles forud for tidligere indkomne sager.
Stk. 4.  Patienten, patientrådgiveren, sygehusmyndigheden, vedkommende overlæge og eventuelt andre involverede sundhedspersoner underrettes om tid og sted for det møde i Det Psykiatriske Patientklagenævn, hvor den pågældende sag skal behandles.

 

§ 10.  Patientrådgiveren skal så vidt muligt være til stede ved klagens behandling i nævnet, jf. Inatsisartutlovens § 32, stk. 2, 3. pkt. Det samme gælder for den læge, der har besluttet det tvangsindgreb, der klages over.
Stk. 2.  Efter Inatsisartutlovens § 43, stk. 2, har patienten og patientrådgiveren ret til mundtligt eller via sundhedsvæsenets telekommunikation at forelægge sagen for nævnet. Samme ret har repræsentanter for sygehusmyndigheden, vedkommende overlæge og eventuelt andre involverede sundhedspersoner.
Stk. 3.  I særlige tilfælde, hvor hensynet til patientens helbred eller til sagens behandling i nævnet afgørende taler herfor, kan nævnet bestemme, at patienten helt eller delvis skal være udelukket fra at deltage i forhandlingerne, jf. Inatsisartutlovens § 43, stk. 2, 2. pkt.

 

§ 11.  Det Psykiatriske Patientklagenævns møder er ikke offentlige.

 

Kapitel 4
Afgørelser m.v.

 

§ 12.  Det Psykiatriske Patientklagenævn skal træffe afgørelse i klagesager om tvangsbehandling og tvungen opfølgning efter udskrivning, der er tillagt opsættende virkning, jf. Inatsisartutlovens § 43, stk. 3, inden 7 hverdage efter, at klagen er modtaget af nævnet.
Stk. 2.  I andre sager skal Det Psykiatriske Patientklagenævn træffe afgørelse snarest muligt. Er afgørelse ikke truffet inden 14 dage efter, at klagen er modtaget af nævnet, skal nævnet underrette patienten og patientrådgiveren om grunden hertil samt om, hvornår afgørelse kan forventes at foreligge.

 

§ 13.  Det Psykiatriske Patientklagenævns afgørelser træffes efter mundtlig votering ved stemmeflerhed.
Stk. 2.  Afgørelsen indføres i en beslutningsprotokol. Et medlem kan kræve tilført protokollen en kort begrundelse for sit standpunkt.
Stk. 3.  Det Psykiatriske Patientklagenævns afgørelser udfærdiges skriftligt, med begrundelse og med angivelse af, om det er et enigt nævn eller et flertal af nævnets medlemmer, der har truffet afgørelsen. Nævnets afgørelser underskrives af formanden eller den, formanden bemyndiger hertil.

 

§ 14.  Det Psykiatriske Patientklagenævns afgørelse sendes til sagens parter.

 

§ 15.  Det Psykiatriske Patientklagenævns afgørelser kan gå ud på, at tvangsindgrebet godkendes, eller at indgrebet findes at være foretaget med urette.
Stk. 2.  Ved klage over beslutning om tvangsbehandling kan nævnet godkende eller tilsidesætte beslutningen. Dette gælder også, hvis klagen angår det præparat eller den dosering, der er angivet i beslutningen. Det Psykiatriske Patientklagenævn kan således ikke anvise et andet præparat eller dosering.
Stk. 3.  Er klagen tillige rettet mod den eller de sundhedsperson(er), der har deltaget i den påklagede tvangsudøvelse, tager Det Psykiatriske Patientklagenævn stilling til, om der i den anledning er grundlag for at udtale kritik over for de(n) pågældende.

 

§ 16.  Det Psykiatriske Patientklagenævn offentliggør hvert år en beretning om sin virksomhed. Beretningen udarbejdes i samarbejde med Dronning Ingrids Hospitals psykiatriske afdeling.

 

Kapitel 5
Klageadgang og klagevejledning

 

§ 17.  Det Psykiatriske Patientklagenævn skal efter anmodning fra patienten eller patientrådgiveren indbringe sine afgørelser vedrørende tvangsindlæggelse, tvangstilbageholdelse, tilbageførsel, tvungen opfølgning efter udskrivning, tvangsfiksering, beskyttelsesfiksering, personlig skærmning, der uafbrudt varer mere end 24 timer, samt aflåsning af døre, for retten efter reglerne i retsplejeloven for Grønland, kapitel 28. Forelæggelse for retten skal finde sted inden 5 hverdage efter anmodningens fremsættelse.

 

§ 18.  Det Psykiatriske Patientklagenævn skal vejlede patienten og patientrådgiveren om adgangen til domstolsprøvelse efter retsplejeloven i Grønland, kapitel 28. Det Psykiatriske Patientklagenævn skal endvidere gøre patienten og patientrådgiveren bekendt med, at sagen vil blive indbragt for retten af nævnet, og at retten beskikker en advokat for patienten, medmindre den pågældende selv har antaget en advokat.

 

Kapitel 6
Tavshedspligt

 

§ 19.  Der påhviler Det Psykiatriske Patientklagenævns medlemmer tavshedspligt.

 

Kapitel 7
Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

 

§ 20.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. december 2013.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 2. december 2013

 

 

Steen Lynge                                                                  

/

                                                                                                               Ann Birkekær Kjeldsen