Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 6
5. juni 2013
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om pædagogikum for faglærere ved branche- og erhvervsskolerne

I medfør af § 4, stk. 2 og § 5, stk. 4 i inatsisartutlov nr. 10 af 19. maj 2010 om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet, som ændret ved inatsisartutlov nr. 3 af 4. juni 2012, fastsættes:

 

Formål

 

§ 1.  På branche- og erhvervsskolerne tilrettelægges et obligatorisk pædagogikum for faglærere på branche- og erhvervsskoler, der ikke er omfattet af reglerne om gymnasialt pædagogikum.
Stk. 2.  En kommunalbestyrelse kan beslutte, at undervisere i Anerkendt Erhvervsuddannelsesintroduktion (AEU) på Piareersarfiit skal gennemføre pædagogikum.
Stk. 3.  Pædagogikum skal sikre faglærerne undervisningskompetencer på de grundlæggende erhvervsuddannelser med henblik på at kunne planlægge, tilrettelægge, begrunde og udvikle erhvervsskolernes undervisning. Pædagogikum skal samtidig medvirke til, at faglærerne bibringes forudsætninger for fortsat uddannelse inden for det erhvervspædagogiske område.
Stk. 4.  Pædagogikum kan ikke tilbydes personer, der allerede har gennemført et pædagogisk grunduddannelsesforløb.
Stk. 5.  Den i § 6 nævnte styregruppe kan dispensere fra bestemmelsen i stk. 4 i forhold til undervisere, der har en pædagogisk grunduddannelse fra før 1999, som ikke er meritgivende uden for Grønland.

 

Uddannelsens varighed og indhold

 

§ 2.  Pædagogikum omfatter 60 ECTS point svarende til 1648 timer og tilrettelægges over 2 år.
Stk. 2.  Pædagogikum skal være påbegyndt senest 4 år efter tidspunktet for faglærerens ansættelse og afsluttet senest 3 år efter uddannelsens påbegyndelse.
Stk. 3.  Styregruppen for pædagogikum kan dispensere fra stk. 2, hvis særlige forhold som eksempelvis barsel eller længerevarende sygdom taler derfor.

 

§ 3.  Pædagogikum tilrettelægges som en vekseluddannelse bestående af en teoridel på 50 % og en praksisdel på 50 %, der supplerer og understøtter hinanden gennem særlige opgaver, herefter benævnt koblingsopgaver, som godkendes af instruktøren på uddannelsen, og tilrettelægges med udgangspunkt i faglærerens daglige arbejdsopgaver.
Stk. 2.  Koblingsopgaver skal indgå i både uddannelsens teori- og praksisdel med et ligeligt timetal og skal danne overgange dels mellem teorimodulerne og dels fra teori til praksis og praksis til teori.
Stk. 3.  Pædagogikums teori- og praksisdel omfatter hver 30 ECTS point eller 824 timer.

 

§ 4.  Praksisdelen består af observationspraktik, vejledningspraktik og den enkelte faglærers egen undervisning med understøttet supervision.
Stk. 2.  Pædagogisk udviklingsarbejde indgår som en obligatorisk bestanddel af faglærerens egen undervisning med understøttet supervision.

 

§ 5.  Teoridelen afvikles i form af 5 internatkurser, hvis indhold er baseret på seneste erfaringer inden for erhvervspædagogik i og uden for Grønland.
Stk. 2.  Koblingsopgaver skal, suppleret af praksisdelen, danne naturlige overgange mellem internatkurserne.
Stk. 3.  I perioderne mellem internatkurserne skal hver faglærer aflevere en række koblingsopgaver, der beskrives i studieordningen. Det er en forudsætning for at kunne fortsætte på næste modul, at instruktøren på uddannelsen godkender besvarelsen af mindst 80 % af koblingsopgaverne.


Styring

 

§ 6.  En af Departementet for Uddannelse nedsat styregruppe udarbejder en studieordning, der fastsætter indholdet af uddannelsen.
Stk. 2.  Styregruppen består af 5 medlemmer, der udpeges således:
1)  Formanden for styregruppen udpeges af Departementet for Uddannelse.
2)  1 medlem udpeges af den udbydende institution.
3)  1 medlem udpeges af instruktørerne på uddannelsen.
4)  1 medlem udpeges blandt erhvervs- og brancheskolernes lærere af den institution, der udbyder uddannelsen.
5)  1 medlem udpeges af Brancheskolernes Fællesråd.
Stk. 3. Studieordningen og revisioner af denne skal godkendes af Departementet for Uddannelse.
Stk. 4.  Den udbydende institution varetager sekretariatsbetjening af styregruppen.


Evaluering

 

§ 7.  Pædagogikum afsluttes med en hovedopgave og en mundtlig eksamen, der afholdes på den erhvervs- eller brancheskole, hvor faglæreren er ansat.
Stk. 2. Hovedopgaven udarbejdes med udgangspunkt i praksis med inddragelse af den teori, der er nødvendig for at underbygge planlægning, tilrettelæggelse, begrundelse og udvikling af pædagogik til brug på en erhvervs- eller brancheskole.
Stk. 3.  Hovedopgaven kan løses individuelt eller i grupper og består af en tekst på 10-15 normalsider suppleret af en power point fremvisning samt video af en praktisk undervisningssituation.
Stk. 4.  Eksamenskarakter gives efter skalaen Greenlandic Grading System på baggrund af en samlet vurdering af forløbet af den mundtlige eksamen og løsningen af hovedopgaven.
Stk. 5.  Der udstedes uddannelsesbevis efter bestået eksamen.
Stk. 6.  Ved manglende beståelse af eksamen kan branche- eller erhvervsskolen efter ansøgning herom tilbyde faglæreren op til 2 yderlige eksamensforsøg.

 

§ 8.  Afgørelsen vedrørende eksamenskarakteren kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

 

Ikrafttræden

 

§ 9.  Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. maj 2013.
Stk. 2.  Bekendtgørelsen omfatter ikke faglærere på branche- og erhvervsskoler, der er ansat på tidspunktet for bekendtgørelsens ikrafttrædelse. Disse faglærere kan dog omfattes af bestemmelserne i denne bekendtgørelse efter aftale herom med branche- eller erhvervsskolen.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 5. juni 2013.

 

 

Nick Nielsen

/

Mikael Kristensen