Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 5
27. marts 2013
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om vurdering af visse anlægs virkninger på miljøet og betaling for miljøtilsyn

I medfør af § 10, stk. 1, nr. 8, § 10, stk. 1, nr. 20, § 42, § 48, § 66, stk. 3 og § 67, stk. 1 i inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet, som ændret ved inatsisartutlov nr. 1 af 29. maj 2012, fastsættes:


Formål og anvendelsesområde

 

§ 1.  Bekendtgørelsen har til formål at sikre, at:
1)  Naalakkersuisut får de nødvendige oplysninger om et anlægs sandsynlige påvirkninger på miljøet således, at Naalakkersuisut på et fuldt informeret grundlag kan træffe afgørelse om, hvorvidt der skal gives godkendelse til etablering, udvidelse eller ændring af et anlæg, der er omfattet af denne bekendtgørelse,
2)  Naalakkersuisut får de nødvendige oplysninger for fastsættelse af vilkår i en godkendelse, der kan minimere et anlægs negative påvirkninger på miljøet, og
3)  der fastsættes procedurer som sikrer borgerinddragelse i beslutningsprocessen.

 

§ 2.  Bekendtgørelsen finder anvendelse på anlæg, der på grund af art, dimensioner eller placering må forventes at kunne få væsentlig påvirkning på miljøet, også på tværs af landegrænser.
Stk. 2.  Ved påvirkning på miljøet i denne bekendtgørelse forstås påvirkning på is, vand, luft, jord, fjeld, klima, landskab, fauna og flora, materielle goder, menneskers sundhed samt menneskers brug af området.
Stk. 3.  Ved bygherren i denne bekendtgørelse forstås den person eller det selskab, der ansøger om godkendelse til etablering af et privat anlæg, samt den offentlige myndighed, som tager initiativ til et anlæg.
Stk. 4.  Bekendtgørelsen gælder for landterritoriet og for landbaseret havforurening.

 

§ 3.  Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på aktiviteter, der er omfattet af Inatsisartutlov om mineralske råstoffer og aktiviteter direkte af betydning herfor.

 

§ 4.  Undtaget denne bekendtgørelse er anlæg, der tager sigte på det nationale forsvar, når Forsvarsministeriet skønner, at anvendelse af bekendtgørelsen i relation til anlægget vil kunne skade Rigsfællesskabets sikkerhed. Forsvarsministeriet kan afgive over for Naalakkersuisut en redegørelse om de konkrete forhold, der begrunder undtagelsen. 


Generelt

 

§ 5.  Forinden etablering af nye anlæg, anført på bilag 1, skal bygherren ansøge Naalakkersuisoq for Miljø om godkendelse hertil jævnfør § 8, stk. 1
Stk. 2.  Forinden ændring eller udvidelse af et eksisterende anlæg anført på bilag 1, skal bygherren indgive en skriftlig anmeldelse til Naalakkersuisoq for Miljø.
Stk. 3.  Forinden etablering af nye anlæg, samt udvidelse eller ændring af eksisterende anlæg anført på bilag 2, skal bygherren indgive skriftlig anmeldelse til Naalakkersuisoq for Miljø.
Stk. 4.  Den i stk. 2 og 3 nævnte anmeldelse skal indeholde samtlige oplysninger til besvarelse af de i bilag 3 fastsatte kriterier.
Stk. 5.  Naalakkersuisoq for Miljø træffer på baggrund af den i stk. 2 og 3 nævnte anmeldelse afgørelse på baggrund af de i stk. 4 nævnte oplysning om, hvorvidt bygherren skal indgive en ansøgning i henhold til § 8.

 

§ 6.  Såfremt der skønnes, at være et helt særligt behov for en vurdering af virkning på miljøet, kan Naalakkersuisoq for Miljø påbyde en bygherre forinden etablering, udvidelse eller ændring af et anlæg, at indsende en ansøgning i henhold til § 8, selvom anlægget ikke er anført på bilag 1 eller 2.
Stk. 2.  Naalakkersuisoq for Miljø kan ved udstedelse af påbud efter stk. 1 fastsætte en frist for indgivelse af en ansøgning.
Stk. 3.  Stk. 1 omfatter anlæg med tilhørende installationer, der ved bekendtgørelsens ikrafttræden ikke var forventelige i Grønland, og derfor ikke er anført i bilag 1 og 2, eller at ny viden har vist, at en type anlæg har en større påvirkning på miljøet end forventelig.

 

§ 7.  Etablering, udvidelse eller ændring af anlæg med tilhørende installationer anført på bilag 1 og bilag 2 må ikke påbegyndes, før Naalakkersuisoq for Miljø skriftligt har:
1)  meddelt bygherren, at anlægget ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af en ansøgning om godkendelse, jf. § 5, stk. 5, eller
2) meddelt godkendelse i henhold til § 19.


Ansøgning om godkendelse

 

§ 8.  Ansøgning efter § 5, stk. 1, § 5, stk. 5 og § 6, stk. 1, om godkendelse til etablering, udvidelse eller ændring af et anlæg skal indeholde en vurdering af anlæggets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) og skal indgives skriftligt af bygherren til Naalakkersuisoq for Miljø.
Stk. 2.  Ved indgivelse af ansøgning efter stk. 1 skal bygherren iagttage bestemmelserne i §§ 9-13.


VVM-redegørelse

 

§ 9.  Før bygherren udarbejder en VVM-redegørelse, skal bygherren lave en detaljeret plan (Terms of reference), herunder planer for undersøgelser af miljøforhold. Denne plan skal godkendes af Naalakkersuisoq for Miljø inden arbejdet med VVM-redegørelsen påbegyndes.
Stk. 2.  I forbindelse med godkendelsen af den i stk. 1 nævnte plan kan Naalakkersuisoq for miljø overfor bygherren stille krav om:
1)  at bygherren skal sende et udkast af Terms of Reference i 6 ugers offentlig høring, såfremt Naalakkersuisoq for Miljø vurderer, at høringen kan bidrage med nye oplysninger, og
2)  at der under udarbejdelsen af VVM-redegørelsen, afholdes borgermøder eller andre former for borgerinddragelse.

 

§ 10.  VVM-redegørelsen skal indeholde en systematisk gennemgang af projektets miljømæssige konsekvenser.
Stk. 2.  Redegørelsen skal påvise, beskrive og vurdere anlæggets direkte og indirekte virkninger på:
1)  menneskers brug af området, herunder potentielle sundhedsmæssige påvirkninger,
2)  fauna og flora,
3)  jord, fjeld, is, vand, luft, klima og landskab,
4)  materielle goder, samt
5)  samspillet mellem nr. 1 – 4.
Stk. 3.  Til opfyldelse af stk. 2 skal redegørelsen indeholde de i bilag 4 nævnte oplysninger.

 

§ 11.  Redegørelsen skal desuden, i den udstrækning der identificeres negative konsekvenser for miljøet, fremkomme med forslag til foranstaltninger, som bygherren vil implementere for at modvirke de negative konsekvenser.
Stk. 2.  Foreslåede foranstaltninger skal baseres på den bedste tilgængelige teknologi (BAT-princippet) med henblik på minimering af anlæggets forurening og sikring af et højt beskyttelsesniveau for miljøet som helhed under hensyn til de tekniske karakteristika ved det pågældende anlæg, dets geografiske beliggenhed og de lokale miljøforhold.
Stk. 3.  Der skal anvendes de mest hensigtsmæssige kontrolforanstaltninger og strategier til sikring af miljø.

 

§ 12.  Naalakkersuisoq for Miljø kan stille krav om supplerende undersøgelser af miljøet, såfremt der fremkommer nye oplysninger, eller vurderingen af allerede kendte oplysninger er ændret på baggrund af nye forskningsresultater eller anden ny viden. Kravet kan stilles fra den i § 9, stk. 1 godkendte Terms of Reference til den i § 19 nævnte godkendelse.


Afholdelse af udgifter

 

§ 13.  Bygherren er ansvarlig for udførelse af de nødvendige undersøgelser, og tilvejebringelse af oplysninger til brug for udarbejdelse af VVM-redegørelsen.
Stk. 2.  Bygherren afholder samtlige omkostninger til udarbejdelse af VVM-redegørelsen, herunder den i § 9 nævnte Terms of Reference.
Stk. 3.  Bygherren skal give Naalakkersuisoq for Miljø samtlige oplysninger og dokumenter, som Naalakkersuisoq for Miljø anser nødvendige for behandling og vurdering af redegørelsen.  

 

§ 14.  Bygherren godtgør Naalakkersuisoq for Miljøs omkostninger til behandling og vurdering af en ansøgning om godkendelse til etablering, udvidelse eller ændring af et anlæg omfattet af denne bekendtgørelse, herunder den i § 9 nævnte Terms of Reference samt den i § 10 nævnte VVM-redegørelse, herunder omkostninger til offentliggørelse og ekstern rådgivning af Naalakkersuisoq for Miljø.
Stk. 2.  Naalakkersuisoq for Miljøs omkostninger jf. stk. 1 beregnes som 450  danske kroner pr. påbegyndt kontortime regnet fra den i § 9, stk.1 nævnte Terms og References modtagelse. Bygherren kan til enhver tid bede om et overslag over det forventede kontortimeforbrug. Naalakkersuisoq for Miljøs omkostninger er afsluttet, når den i § 19 godkendelse er fremsendt.
Stk. 3.  Som et led i godkendelsen af den i § 9 nævnte plan, vurderer Naalakkersuisoq for Miljø, om der er behov for ekstern rådgivning. Er dette tilfældet fremlægger Naalakkersuisoq for Miljø en orientering om behovet og omfanget for ekstern rådgivning til ansøgeren, inden planen godkendes.  Omkostninger til ekstern rådgivning vil være de faktuelle omkostninger fra rådgiveren.


Høring

 

§ 15.  Naalakkersuisoq for Miljø foretager offentliggørelse af ansøgning efter § 8 med nærmere oplysninger om, hvor redegørelse og anden information vedrørende det påtænkte anlæg kan indhentes.  
Stk. 2.  Høringsfristen for offentlighedens fremsættelse af bemærkninger er 8 uger fra offentliggørelsen.

 

§ 16.  Naalakkersuisoq for Miljø foretager en fornøden orientering, høring og udveksling af oplysninger for anlæg og aktiviteter omfattet af Konvention af 25. februar 1991 om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne (Espoo-konventionen) under hele processen.

 

§ 17.  Efter endt høring jf. § 15 og § 16, foretager bygherren en revision af VVM-redegørelsen, såfremt Naalakkersuisoq for Miljø skønner dette nødvendigt.
Stk. 2.  Såfremt revisionen af VVM-redegørelsen er af betydelig karakter kan Naalakkersuisoq for Miljø gennemføre en fornyet høringsproces.

 

§ 18.  Naalakkersuisoq for Miljø orienterer den eller de berørte kommunalbestyrelser om den forventelig afgørelse inden sagen forlægges Naalakkersuisut.


Godkendelse

 

§ 19.  På baggrund af VVM-redegørelsen og indkommende høringssvar træffer Naalakkersuisut afgørelse om at, der skal gives godkendelse til etablering, udvidelse eller ændring af et anlæg som beskrevet i redegørelsen.
Stk. 2.  Godkendelsen skal indeholde vilkår om etablering og drift af anlægget, der er nødvendige for at fjerne eller reducere de negative påvirkninger som redegørelsen har påvist.
Stk. 3.  Godkendelsen skal indeholde vilkår vedrørende ophør, herunder planer for fjernelse af anlæg og installationer.
Stk. 4.  Godkendelsen kan indeholde vilkår om:
1) Emissions- og immissionsgrænseværdier, maksimal luftmængde og afkasthøjde for hvert afkast, hvor der udledes forurenende stoffer til luften.
2) Maksimal spildevandsmængde for hvert afløb, hvor der udledes forurenende stoffer til fjorde og havet, samt ved udledning af kølevand grænser for den overtemperatur, som det udledte kølevand højst må have i forhold til recipientens naturlige temperatur.
3) Støjgrænser.
4) Krav til egenkontrol, som virksomheden skal foretage, herunder angivelse af måle- og beregningsmetode, målingernes hyppighed, metode til at vurdere om grænseværdierne er overholdt, tidspunkterne for indberetning af resultaterne af egenkontrollen, samt om prøveudtagning og analyse kan udføres af virksomheden selv eller skal udføres af et akkrediteret laboratorium. I tilfælde af at virksomheden selv skal afholde omkostningerne ved analyserne, skal der gøres opmærksom på dette.
5) Krav til beskyttelse af jord, fjeld, terræn, vand, vandløb, søer, is og hav.
6) Krav til håndtering og opbevaring af affald på virksomheden, herunder angivelse af den maksimale mængde affald der må opbevares på virksomheden,
7) Krav til begrænsning af lugtgener.
8) Krav om hvordan virksomheden skal forholde sig i unormale driftssituationer.
9) Andre krav til virksomhedens indretning og drift, der er nødvendige for at sikre, at virksomheden ikke påfører omgivelserne væsentlig forurening, herunder ved uheld.
10) Krav om, at der ved ophør af driften skal træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare fra den ophørte virksomhed.
Stk. 5.  De i stk. 4, nr. 1, nævnte emissionsgrænseværdier fastsættes for det punkt, hvor emissionerne udledes fra anlægget, og inden eventuel fortynding. Emissionsgrænseværdierne kan suppleres eller erstattes med andre parametre f.eks. B-værdier. Emissionsgrænseværdierne og de andre parametre kan fastsættes på grundlag af den bedste tilgængelige teknik, uden at der dog foreskrives anvendelse af en bestemt teknik eller teknologi.
Stk. 6.  Meddelte vilkår i godkendelsen er bindende.
Stk. 7.  Godkendelsen kan gøres betinget af rapporteringspligt til Naalakkersuisoq for Miljø fra virksomhedens side, ligesom der kan fastsættes vilkår om virksomhedens udførelse af eller betaling for løbende miljøundersøgelser.

 

§ 20.  En godkendelse er som udgangspunkt ikke tidsbegrænset.
Stk. 2.  En godkendelse kan tidsbegrænses.
Stk. 3.  Såfremt en godkendelse tidsbegrænses, kan dette gælde både godkendelsen som helhed og enkelte dele af godkendelsen.
Stk. 4.  Ved anvendelse af tidsbegrænsning skal godkendelsen:
1) oplyse tidspunktet for udløbet af godkendelsen,
2) indeholde en særskilt begrundelse for tidsbegrænsningen.

 

§ 21.  Naalakkersuisut kan som godkendelses- og tilsynsmyndighed stille krav om sikkerhedsstillelse ved anlægsaktiviteter, hvor omkostninger til fjernelse af anlæg og installationer overstiger 5 millioner.

 

§ 22.  Naalakkersuisoq for Miljø foretager offentliggørelse af afgørelse om godkendelse til etablering, udvidelse eller ændring af anlæg og oplysning om klageadgang.

 

§ 23.  Offentliggørelse af den i § 22 nævnte afgørelse skal foretages på Grønlands Selvstyres officielle hjemmeside. Der skal ske annoncering i landsdækkende og lokale medier. 

 

§ 24.  En godkendelse efter denne bekendtgørelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 4 år efter, at den er meddelt.
Stk. 2.  En godkendelse er udnyttet såfremt etableringen eller ændringen af anlægget er påbegyndt.
Stk. 3.  Fornyelse af en godkendelse kan baseres på en tidligere udarbejdet godkendelse for et konkret anlægsprojekt, i det omfang redegørelsen fortsat er dækkende.

 

§ 25.  Når der er forløbet mere end 8 år efter god¬≠kendelsen jf. § 19, kan Naalakkersuisut ændre vilkårene herfor med en ny godkendelse, når det er miljømæssigt begrundet, eller hvis der er udviklet bedre rensningsformer eller mindre forurenende pro¬≠duktionsmetoder.

 

§ 26.  Tilladelse til udledning af spildevand direkte til vandløb, søer eller havet efter kapitel 4 i Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet med senere ændring behandles samtidig med afgørelsen om godkendelse efter denne bekendtgørelse og indgår i en samlet godkendelse.

 

§ 27.  En godkendelse efter denne bekendtgørelse fritager ikke bygherren for at indhente fornødne godkendelser eller godkendelser i henhold til anden gældende lovgivning, herunder inatsisartutlov om beskyttelse af miljøet, landstingslov om beskyttelse af naturen, inatsisartutlov om planlægning og arealanvendelse, inatsisartutlov om fredning og anden kulturarvsbeskyttelse af kulturminder, kommunale regulativer og vedtægter mv.


Miljøtilsyn med anlæg godkendt efter § 19

 

§ 28.  Ved tilsyn af anlæg godkendt efter § 19, afholder bygherren rimelige udgifter forbundet med transport imellem inspektionsstedet og nærmeste offentlige lufthavn eller heliport med rutebeflyvning, samt tilsynets ophold på inspektionsstedet og eventuel transport i det omgivende område, anlægget kan påvirke.
Stk. 2.  Som et led af et tilsyn, vurderer Naalakkersuisoq for Miljø omfanget af tilsynet, herunder antal deltagere og varigheden og orienterer bygherren herom.


Påbud og forbud

 

§ 29.  Overtrædes vilkårene for en godkendelse, jf. § 19, stk. 2-4, således at virksomheden, anlægget eller indretningen medfører forurening, der af Naalakkersuisoq for Miljø skønnes væsentlig, eller som overskrider det ved godkendelsen fastsatte, kan Naalakkersuisoq for Miljø påbyde iværksættelse af afhjælpende foranstaltninger.
Stk. 2.  Hvis et meddelt påbud ikke efterkommes inden for den fastsatte frist, kan den myndighed, som har givet påbuddet, lade foranstalt¬≠ningen udføre for den ansvarlige bygherres regning.

 

§ 30.  Kan forureningen ikke afhjælpes, eller overtrædes påbud i medfør af § 29, kan Naalakkersuisoq for Miljø nedlægge forbud imod fortsat drift og eventuelt forlange virksomheden, anlægget eller indretningen fjernet.

 

§ 31.  Hvis øjeblikkelig indgriben er påkrævet for at afværge væsentlig forurening eller dennes yderligere udbredelse, kan Kommunalbestyrelsen meddele på vegne af Naalakkersuisoq for Miljøs de umiddelbart nødvendige påbud eller forbud med efterfølgende meddelelse til Naalakkersuisoq for Miljø.
Stk. 2.  Såfremt Naalakkersuisoq for Miljø ikke senest 14 dage efter Kommunalbestyrelsens meddelelse af et påbud eller forbud efter stk. 1, har meddelt parterne, hvorvidt afgørelsen opretholdes, bortfalder påbuddet eller forbuddet.

 

§ 32.  I den periode, hvor godkendelsen er gældende, jf. § 20, kan der kun meddeles påbud eller forbud efter §§ 29-31, såfremt:
1) vilkårene for en godkendelse overtrædes,
2) der er fremkommet nye, væsentlige oplysninger om forureningens skadelige virkning,
3) forureningen medfører væsentlige miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, eller
4) forureningen i øvrigt går væsentligt ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsen.


Klager

 

§ 33.  Alle afgørelse truffet i henhold til denne bekendtgørelse kan påklages efter reglerne i kapitel 14 i inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet, som ændret ved inatsisartutlov nr. 1 af 29. maj 2012.


Sanktioner

 

§ 34.  Der kan idømmes bøde for overtrædelse af § 5, stk. 1, § 5, stk. 2, § 5, stk. 3 samt § 7 eller tilsidesættelse af påbud eller forbud efter § 6, stk. 1, § 6, stk. 2, § 29, stk. 1, § 30, § 31, stk. 1 og § 32.
Stk. 2.  Der kan idømmes bøde ved overtrædelse af vilkår fastsat efter § 19
Stk. 3.  Bøde kan pålægges en juridisk person efter reglerne i Kriminallov for Grønland.
Stk. 4.
  Bøder, der fastsættes efter stk. 1-3 tilfalder Landskassen.


Ikrafttræden m.v.

 

§ 35.  Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. april 2013.
Stk. 2.  Anlæg som har opnået arealtildeling ved bekendtgørelsens ikrafttrædelse er kun omfattet af denne bekendtgørelse, såfremt der sker ændringer eller udvidelser af disse anlæg.
Stk. 3.  Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på etablering af anlæg, som inden bekendtgørelsens ikrafttrædelse er blevet pålagt at udarbejde en naturkonsekvensvurdering efter landstingslov nr. 29 af 18. december 2003 om naturbeskyttelse, jævnfør dog stk. 4.
Stk. 4.  Bekendtgørelsen finder anvendelse ved ændring eller udvidelse af anlæg nævnt i stk. 3.
Stk. 5.  Såfremt etablering, ændring eller udvidelse af et anlæg får godkendelse efter denne bekendtgørelse, bortfalder kravet om godkendelse efter Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder m.v.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 27. marts 2013

 

 

Anthon Frederiksen

/

Hans Erik Bresson