Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 3
31. januar 2013
Ophævet

Selvstyrets bekendtgørelse om optagelse på den gymnasiale uddannelse

I medfør af § 5, stk. 2, § 6, stk. 2, § 8, stk. 3 og 4, § 11, stk. 3 og 4 og § 14 i Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november 2011 om den gymnasiale uddannelse, fastsættes:Kapitel 1
Særlige optagelsesbetingelser og omregning af karakterer

§ 1.  Ansøgere, der ikke har fast bopæl i Grønland kan optages i den gymnasiale uddannelse, hvis Departementet for Uddannelse vurderer, at ansøger har et fagligt niveau i et grundskoleforløb, der er på højde med det, der kræves for ansøgere, der har fast bopæl i Grønland.

§ 2.  For ansøgere, der ikke er bedømt efter Greenlandic Grading System-skalaen, sker der omregning i henhold til de i bilag 1 fastsatte omregningstabeller.
Stk. 2.  For ansøgere, der ikke er omfattet af de i bilag 1 fastsatte omregningstabeller, sker omregning på baggrund af en af Departementet for Uddannelse foretaget vurdering.Kapitel 2
Ansøgningsprocedure

§ 3.  Ansøgning om optagelse på den gymnasiale uddannelse skal ske senest den 1. marts i det år, hvor uddannelsen starter.

§ 4.  Ansøgning om optagelse skal ske ved anvendelse af et af Departementet for Uddannelse autoriseret ansøgningsskema.
Stk. 2.  Ansøger skal i ansøgningen oplyse, om der søges optagelse gennem opfyldelse af betingelserne i § 8, stk. 1 i Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november 2011 om den gymnasiale uddannelse, eventuelt ved dispensation i henhold til § 8, stk. 2 i den nævnte inatsisartutlov eller gennem optagelsesprøve, jf. kapitel 3.
Stk. 3.  Ansøger skal i ansøgningen oplyse, hvilken gymnasieskole ansøger ønsker optagelse på. Har ansøger flere ønsker, skal ansøger angive en prioritering af disse.
Stk. 4.  Ønsker ansøger optagelse på en anden gymnasieskole end den, der følger af § 11, stk. 1 og 2 i Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november 2011 om den gymnasiale uddannelse , skal ansøger angive de faglige eller personlige grunde herfor.
Stk. 5.  Ansøger skal i ansøgningen meddele en ikke-bindende forhåndstilkendegivelse om, hvilken studieretning ansøger forventer at vælge efter grundforløbet.
Stk. 6.  Ansøgningen skal være underskrevet af ansøger. Er ansøger undergivet forældremyndighed, skal ansøgningen tillige være underskrevet af forældremyndighedsindehaverne.

§  5.  Ansøgning om optagelse indsendes til Piareersarfik i ansøgers hjemkommune.
Stk. 2.  Ansøgere, der på ansøgningstidspunktet har fast bopæl uden for Grønland, anses i relation til optagelse for at have hjemkommune der, hvor deres familiemæssige tilknytning er størst.
Stk. 3.  For ansøgere, der er underlagt forældremyndighed, vil den familiemæssige tilknytning normalt være der, hvor forældremyndighedsindehaverne har deres faste bopæl.        
Stk. 4.  For ansøgere, der ikke er underlagt forældremyndighed, vil den familiemæssige tilknytning  normalt være der, hvor ansøgeren sidst havde fast bopæl i Grønland.

§ 6.  Piareersarfik i ansøgers hjemkommune sender senest den 15. marts ansøgningen til rektor på den gymnasieskole, hvor ansøger har søgt optagelse som førsteprioritet. Senest samme dato indtaster Piareersarfik alle relevante informationer fra ansøgningsskemaet i den  elektroniske database IT-reg.

§ 7.  Rektor på den gymnasieskole, hvor ansøger har søgt optagelse som førsteprioritet, skal senest den 22. marts meddele de ansøgere, der har søgt optagelse ved optagelsesprøve, hvornår optagelsesprøve og syge-optagelsesprøven afholdes, hvor prøven afholdes og praktiske forhold vedrørende prøvens afholdelse. Kopi af brevene sendes samtidig til Piareersarfik i ansøgers hjemkommune.

§ 8.  Rektor på den gymnasieskole, hvor ansøger har søgt optagelse som førsteprioritet, skal senest den 1. maj give meddelelses om, hvorvidt ansøger er optaget, herunder om optagelsen er betinget, jf. § 9, eller meddelt under forudsætning af tilstrækkelig kapacitet, jf. § 10.
Stk. 2.  Ansøgere, der har aflagt optagelsesprøve, meddeles samtidig resultatet af prøven med angivelse af, om de har bestået prøven.

§ 9.  Ansøgere, der på ansøgningstidspunktet endnu ikke har færdiggjort folkeskolen eller gennemført en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, kan meddeles optagelse betinget af opnåelse af bestemte mindstekarakterer ved afsluttende prøver og standpunktskarakterer.

§ 10.  Ansøgere, der har bestået optagelsesprøven, eller som er optaget ved dispensation, skal samtidig med meddelelsen om optagelsen have meddelelse om, at de er optaget under forudsætning af, at der er tilstrækkelig kapacitet, og at der senere vil blive givet meddelelse om, hvorvidt de er endeligt optaget og i givet fald på hvilken gymnasieskole.

§ 11.  Ansøgere, der optages ved at opfylde betingelserne i § 8, stk. 1 i Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november 2011 om den gymnasiale uddannelse, skal samtidig med meddelelsen om optagelse have meddelelse om, at de er optaget på den gymnasieskole, som de har søgt optagelse på, hvis
1) de har søgt optagelse på en gymnasieskole i den kommune, hvor de på ansøgningstidspunktet har deres faste bopæl, eller på en gymnasieskole, der udbyder tekniske eller merkantile studieretninger og
2) Departementet for Uddannelse ikke har fastsat kapacitetsmæssige retningslinjer, der er stridende mod ansøgers optagelse på den søgte gymnasieskole.
Stk. 2.  Øvrige optagne ansøgere, der opfylder betingelserne i § 8, stk. 1 i Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november 2011, skal gives meddelelse om, at der senere vil blive givet dem meddelelse om, hvilken gymnasieskole, de er optaget på.

§ 12.  Rektor på den gymnasieskole, hvor ansøger har søgt optagelse som sin førsteprioritet, skal senest den 1. juli meddele ansøgere, der tidligere er meddelt betinget optagelse eller optagelse under forudsætning af tilstrækkelig kapacitet, om de er endeligt optaget.
Stk. 2.  Ansøgere, der tidligere er meddelt optagelse under forudsætning af tilstrækkelig kapacitet, og som ikke bliver endeligt optaget, skal have meddelelse om, at de optages på en prioriteret venteliste.
Stk. 3.  Ansøgere, der er optaget på en prioriteret venteliste, skal i henhold til prioriteringen efterfølgende tilbydes optagelse, såfremt endeligt optagne elever frafalder ønsket om optagelse eller ikke påbegynder uddannelsen ved uddannelsens start, jf. § 14.

§ 13.  Endeligt optagne ansøgere skal samtidig med meddelelsen om optagelse have meddelelse om, at de er optaget på den gymnasieskole, som de har søgt optagelse på:
1) hvis de har søgt optagelse på en gymnasieskole i den kommune, hvor de på ansøgningstidspunktet har deres faste bopæl, eller på en gymnasieskole, der udbyder tekniske eller merkantile studieretninger og
2) Departementet for Uddannelse ikke har fastsat kapacitetsmæssige retningslinjer, der hindrer optagelse på den søgte gymnasieskole.
Stk. 2.  Øvrige endeligt optagne ansøgere skal gives meddelelse om, at der senere vil blive  givet dem meddelelse om, hvilken gymnasieskole, de er optaget på.

§ 14.  En ansøger, der har fået besked om at være blevet optaget, skal påbegynde uddannelsen ved uddannelsens start.
Stk. 2.  Ansøgeren skal søge optagelse på ny, hvis ansøgeren ikke ønsker at påbegynde uddannelsen ved uddannelsens start.
Stk. 3.  Rektor kan give tilladelse til påbegyndelse af uddannelsen kort tid efter uddannelsens start, hvis særlige grunde taler herfor.  Kapitel 3
Optagelsesprøve

§ 15.  Optagelsesprøven, herunder syge-optagelsesprøven, jf. § 18, stk. 2, stilles og vurderes af Departementet for uddannelse.
Stk. 2.  Vurdering af prøveresultater skal være foretaget og meddelt gymnasieskolerne senest 2 uger efter prøvens afholdelse.

§ 16.  Optagelsesprøven består af én samlet skriftlig prøve, der tester ansøgerens kvalifikationer i fagene på folkeskolens ældste trin.
Stk. 2.  Optagelsesprøven skal lægge hovedvægten på opgaver vedrørende fagene grønlandsk, dansk, engelsk og matematik.
Stk. 3.  Departementet for Uddannelse nedsætter et opgaveudvalg, der udarbejder optagelsesprøven.
Stk. 4.  Departementet for Uddannelse stiller sekretariatsmæssig bistand til rådighed for opgaveudvalget.

§ 17.  Departementet for Uddannelse tilrettelægger og fører tilsyn med optagelsesprøvens afholdelse.
Stk. 2.  Prøven afholdes af Piareersarfik i ansøgers hjemkommune, jf. dog stk. 3 og 4.
Stk. 3.  Departementet for Uddannelse kan beslutte, at prøven afholdes af folkeskolen på det sted, hvor ansøger har sin faste bopæl.
Stk. 4.  Departementet for Uddannelse kan beslutte, at prøven afholdes af en institution, som departementet har godkendt hertil.

§ 18.  Optagelsesprøven afholdes hvert år på en af Departementet for Uddannelse fastsat og offentliggjort dato, normalt inden for perioden den 1.- 14. april. Datoen fastsættes og offentliggøres senest den 1. november i året forud for prøvens afholdelse.
Stk. 2.  For ansøgere, der på grund af sygdom eller andre undskyldelige årsager har været forhindret i deltagelse i optagelsesprøven, afholdes der ny optagelsesprøve (syge-optagelsesprøve).  Sygdom skal dokumenteres ved lægeerklæring udstedt på dagen for optagelsesprøvens afholdelse. Rektor på den skole, hvor ansøger har søgt sig optaget som sin første prioritet, afgør, hvorvidt ansøger opfylder betingelserne for at kunne indstilles til syge-optagelsesprøve.
Stk. 3. Syge-optagelsesprøve afholdes hvert år på en af Departementet for Uddannelse fastsat og offentliggjort dato, normalt inden for perioden 15.-26. april. Datoen fastsættes og offentliggøres senest den 1. november i året forud for prøvens afholdelse.Kapitel 4
Kapacitet og fordeling

§ 19.  Den enkelte gymnasieskole kan optage elever svarende til de bevillingsmæssige rammer herfor samt skolens kapacitet for så vidt angår undervisningslokaler og indkvarteringsmuligheder, jf. dog stk. 2.
Stk. 2.  Departementet for Uddannelse kan give tilladelse til begrænset meroptag, når de fysiske og personalemæssige rammer tillader dette.

§ 20.  Den enkelte gymnasieskole organiserer undervisningen i den gymnasiale uddannelse i klasser og hold.
Stk. 2.  Ved en klasse forstås en undervisningsenhed (en gruppe elever), der etableres ved påbegyndelse af grundforløbet og ved påbegyndelse af studieretningsforløbet, og hvor eleverne undervises sammen i fællesfagene. En klasse kan desuden dannes ved sammenlægning af eksisterende klasser.
Stk. 3.  Ved et hold forstås en undervisningsenhed, der kan etableres til enhver tid under den gymnasiale uddannelse, og hvor eleverne undervises sammen i et fag. Et hold kan bestå af elever fra samme klasse, fra flere parallelle klasser samt fra klasser på forskellige årgange.

§ 21.  Der må maksimalt være 24 elever i hver klasse og på hvert hold, jf. dog § 22.
Stk. 2.  Den enkelte gymnasieskole kan oprette en klasse, når der er mindst 16 elever, jf. dog § 22, stk. 2.
Stk. 3.  Den enkelte gymnasieskole kan oprette et hold, når der er mindst 8 elever, jf. dog § 22, stk. 2.

§ 22.  Departementet for Uddannelse kan inden for de bevillingsmæssige rammer, fravige § 21, stk. 1, når de fysiske og personalemæssige rammer tillader dette.
Stk. 2.  Departementet for Uddannelse kan efter ansøgning herom fra rektor give tilladelse til fravigelse af minimumskravene i § 21, stk. 2 og 3, når særlige grunde taler herfor.

§ 23.  Departementet for Uddannelse nedsætter et fordelingsudvalg, der over for departementet indstiller, hvilken gymnasieskole den enkelte optagne ansøger optages på, jf. dog § 11, stk. 1 og § 13, stk. 1.
Stk. 2.  Fordelingsudvalget sammensættes af rektor eller en af rektor hertil bemyndiget person fra hver af gymnasieskolerne.
Stk. 3.  Fordelingsudvalget vælger selv sin formand.
Stk. 4.  Fordelingsudvalget udarbejder en forretningsorden for udvalgets virke, der tilsendes Departementet for Uddannelse til godkendelse. 

§ 24.  Fordelingsudvalget skal i sin indstilling tage udgangspunkt i reglerne om fordeling i Inatsisartutlov om den gymnasiale uddannelse.
Stk. 2
.  Udvalget skal være opmærksom på, at optagne ansøgere, der bor et andet sted end i den by, hvor gymnasieskolen er placeret, skal tilbydes bolig på et kollegium eller lignende.
Stk. 3.  Ansøgere, der på ansøgningstidspunktet ikke har fast bopæl i Grønland, anses i relation til tilbud om bolig på kollegium eller lignende som boende der, hvor de sidst havde deres faste bopæl i Grønland.
Stk. 4.  Udvalget skal desuden efterleve eventuelle kapacitetsmæssige retningslinjer udstukket af Departementet for Uddannelse.
Stk. 5.  Udvalget skal desuden lægge vægt på de optagne ansøgeres ikke-bindende forhåndstilkendegivelse om studieretningsvalg efter grundforløbet, jf. § 4, stk. 5.
Stk. 6.  Udvalget skal desuden lægge vægt på de optagne ansøgeres angivne prioriteringer og eventuelle særlige begrundelser for fravigelse af reglerne om fordeling i Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november 2011 om den gymnasiale uddannelse.
Stk. 7.  Udvalget skal desuden tilstræbe, at der ved fordelingen af de optagne ansøgere sker den bedst mulige udnyttelse af den samlede kapacitet.

§ 25.  Fordelingsudvalgets indstilling skal fremsendes til Departementet for Uddannelse senest den 7. juli.
Stk. 2.  Departementet for Uddannelse træffer senest den 14. juli afgørelse om fordeling af de optagne elever, der er omfattet af fordelingsudvalgets indstilling. Rektor på den gymnasieskole, hvor eleven er optaget, giver umiddelbart herefter eleven skriftlig meddelelse om, hvor eleven er optaget.Kapitel 5
Klage

§ 26.  En ansøger til den gymnasiale uddannelse kan klage til Departementet for Uddannelse over rektors afgørelser vedrørende ansøgninger om optagelse og genoptagelse på den gymnasiale uddannelse.
Stk. 2.  Hvis ansøger er undergivet forældremyndighed, kan klage også indgives af forældremyndighedsindehaver.

§ 27.  Klage skal sendes til rektor og skal være rektor i hænde senest 2 uger efter, at afgørelsen er meddelt ansøgeren.
Stk. 2.  Rektor skal udarbejde en udtalelse i sagen og give klageren lejlighed til inden for 1 uges frist at kommentere udtalelsen. Rektor skal derefter videresende sagen, inkl. sin udtalelse og klagerens eventuelle kommentarer til Departementet for Uddannelse.
Stk. 3.
  Departementet for Uddannelse kan træffe afgørelse om afvisning af klagen, hvis betingelserne i stk. 1 ikke er opfyldt, om fastholdelse af rektors afgørelse, om ændring af afgørelsen til fordel for klageren eller om hjemvisning af afgørelsen til rektors fornyede behandling.Kapitel 6
Ikrafttrædelses- og overgangsregler

§ 28.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. februar 2013.

Grønlands Selvstyre, den 31. januar 2013

f/ Palle Christiansen

/

Mikael Kristensen


Bilag