Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 14
24. september 2012
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om klage til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 14 af 24. september 2012 om klage til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn

I medfør af § 11a i Inatsisartutlov nr. 27 af 18. november 2010 om sundhedsvæsenets styrelse, organisation samt sundhedsfaglige personer og psykologer, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 2 af 29. maj 2012, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1.  Klage fra patienter over sundhedsfaglig virksomhed, der udøves af sundhedspersoner i Grønland skal indbringes for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn i Danmark.
Stk. 2.  Landslægen kan indbringe sager om sundhedsfaglig virksomhed, der udøves af sundhedspersoner i Grønland for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, hvis Landslægen finder, at der kan være grundlag for kritik eller anden sanktion.

§ 2.  Følgende sundhedspersoner i Grønland er omfattet af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævns virksomhed:
1) Sundhedspersoner, der udøver sundhedsfaglig virksomhed på grundlag af dansk autorisation, herunder læger, tandlæger, kiropraktorer, jordemødre, ergoterapeuter, fysioterapeuter, bioanalytikere. kliniske diætister, radiografer, bandagister, kliniske tandteknikere, tandplejere, optikere, kontaktlinseoptikere og optometrister, fodterapeuter samt
social- og sundhedsassistenter.
2) Psykologer for så vidt angår virksomhed inden for sundhedsvæsenet, plejere,
sygehjælpere, plejehjemsassistenter, apotekere, apoteksansatte farmaceuter, farmakonomer og farmaceutstuderende, der har gennemgået studieophold på apotek.
3) Privatpraktiserende tandlægers sundhedsfaglige virksomhed.
4) Sygeplejersker, tandplejere, klinikassistenter, sundhedsmedhjælpere, sundhedsassistenter, social-og sundhedshjælpere, sundhedsarbejdere, sundhedshjælpere, og portørredere, der udøver sundhedsfaglig virksomhed på grundlag af grønlandsk uddannelse eller autorisation.

§ 3.  Denne bekendtgørelse finder ikke anvendelse på sundhedsfaglig virksomhed, der udøves af sundhedspersoner indenfor forsvarsområdet ved Pituffik, med mindre den påklagede sundhedsfaglige virksomhed er udøvet efter visitation og henvisning fra sundhedsvæsenet i Grønland.


Klagesagers forberedelse

§ 4. Klage til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn indgives til Landslægen. Landslægen antager klagen og videresender derefter klagen til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn.
Stk. 2.  Landslægen indhenter herefter journalmateriale og udtalelser fra klager og indklagede sundhedspersoner. Landslægen udarbejder en sagsfremstilling med beskrivelse af de grønlandske forhold og vilkår, der må anses af betydning for vurdering af den konkrete klagesag.
Stk. 3.  Landslægens sagsfremstilling, vurdering og indstilling til afgørelse i klagesagen fremsendes til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn og indgår i nævnets videre behandling af klagen.

§ 5.  Forinden Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn træffer afgørelse i klagesagen, skal Departementet for Sundhed, Landslægen, klager og indklagede sundhedspersoner partshøres over forslag til afgørelse og herunder de sagkyndige konsulenters vurderinger, der ligger til grund for forslag til afgørelse.

§ 6.  Landslægen bistår Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn med oversættelse til dansk og grønlandsk og afholder omkostningerne forbundet hermed.


Klagesagers offentliggørelse

§ 7.  Sundhedsvæsenets Disciplinærnævns afgørelser i klagesager gengives i Landslægens årsberetning i sammendrag. Oplysninger om den indklagede sundhedsperson anonymiseres.


Klagefrister

§ 8.  Klage efter § 1, stk. 1 skal være indgivet til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn eller Landslægen inden 2 år efter det tidspunkt, hvor klageren var eller burde være bekendt med det forhold, der klages over. Klage skal dog senest indgives 5 år efter den dag, hvor klageforholdet har fundet sted.


Ikrafttræden

§ 9.  Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. oktober 2012
Stk. 2.  Klager over sundhedsfaglig virksomhed, der er indbragt for Sundhedsvæsenets Patientklagenævn færdigbehandles af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn.Grønlands Selvstyre, den 24. september 2012.

Agathe Fontain

/

Ann Birkekær Kjeldsen