Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 10
23. juli 2012
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om studie- og ordensregler for den gymnasiale uddannelse

I medfør af § 55, stk. 3 i Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november 2011 om den gymnasiale uddannelse, fastsættes:

 

Formål, tilblivelse og tilgængeliggørelse

§ 1.  Studie- og ordensreglerne ved de enkelte gymnasieskoler skal medvirke til at sikre den gymnasiale uddannelses formål og bidrage til et godt skolemiljø for elever, supplerings- og enkeltfagskursister samt skolens personale.

§ 2.  Rektor fastsætter efter høring af elevrådet og lærerrådet studie- og ordensregler gældende for elever på skolen.
Stk. 2.  Reglerne skal indeholde gymnasieskolens regler for almindelig orden og samvær, en beskrivelse af elevernes pligt til at deltage aktivt i undervisningen, og hvilke foranstaltninger rektor kan iværksætte overfor elever, der ikke følger skolens studie- og ordensregler.
Stk. 3.  Reglerne skal desuden beskrive, hvordan skolen håndterer elevers forsømmelser.

§ 3.  Skolens studie- og ordensregler skal være frit tilgængelige for eleverne og fremgå af skolens hjemmeside. Skolen skal orientere eleverne om studie- og ordensreglerne og om de konsekvenser det kan få, hvis reglerne ikke overholdes.
Stk. 2.  Rektor fremsender skolens studie- og ordensregler til Naalakkersuisut til orientering.


Almindelig orden, samvær og aktiv deltagelse i undervisningen

§ 4.  Eleverne har pligt til at følge skolens studie- og ordensregler.
Stk. 2.  Alt fravær fra undervisningen registreres som fravær uanset fraværets årsag.

§ 5.  Elevernes pligt til aktiv deltagelse i undervisningen indebærer:
1) Fremmøde til den del af undervisningen, der kræver tilstedeværelse på skolen.
2) Pligt til at anvende de administrative systemer, som skolen benytter til at registrere aktiv deltagelse i undervisningen og kommunikere med eleverne.
3) Rettidig aflevering af skriftlige opgaver, der kvalitativt og kvantitativt følger de krav, der er fastsat.
4) Deltagelse i terminsprøver, årsprøver og lignende.
5) Deltagelse i ekskursioner, studieture, m.v., med en deltagerbetaling, der alene vedrører forplejning og højst udgør 50 kroner pr. påbegyndt døgn pr. deltager.
6) Deltagelse i anden undervisning, herunder selvstændigt arbejde og fjernundervisning, der er planlagt som en del af undervisningen.
7) Pligt til at efterleve en handleplan udfærdiget i henhold til § 11.

§ 6.  En fremmødt elev, der på grund af handicap eller anden funktionsnedsættelse ikke kan deltage aktivt i undervisningen i et eller flere fag, kan efter anmodning blive fritaget for dele af undervisningen efter rektors konkrete vurdering. Rektor kan anmode eleven om en lægeerklæring som dokumentation for anmodningen om fritagelse. Det samme gælder elever, der af andre grunde midlertidigt ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i et eller flere fag, samt elever der anmoder om fritagelse for undervisningen i idræt.
Stk. 2. Skolens studie- og ordensregler skal angive, hvornår en elev kan afkræves lægeerklæring. Skolen afholder udgiften til lægeerklæringen.

§ 7.   Rektor sikrer, at der sker registrering af den enkelte elevs deltagelse i undervisningen, herunder aflevering af skriftlige opgaver.
Stk. 2.  Den enkelte elev skal regelmæssigt efter regler fastsat i skolens studie- og ordensregler have mulighed for at kontrollere og afgive bemærkninger til registreringen af sin egen deltagelse i undervisningen. Registreringen er gældende for et skoleår ad gangen, jf. dog stk. 3.
Stk. 3.  Registreringen kan ved særligt omfattende pligtforsømmelser, efter rektors vurdering, udstrækkes til at gælde for mere end et skoleår.
Stk. 4.  For at begrænse fraværet, herunder manglende aflevering af skriftlige opgaver, skal rektor sikre, at der reageres så tidligt som muligt på en elevs forsømmelser.

§ 8.  Rektor kan meddele en elev en pædagogisk tilrettevisning for overtrædelser af skolens studie- og ordensregler af mindre alvorlig karakter. En pædagogisk tilrettevisning er ikke en sanktion, jf. § 9.


Sanktioner og handleplaner

§ 9.  Finder skolens rektor, at en pædagogisk tilrettevisning ikke er en tilstrækkelig reaktion over for en elev, der har tilsidesat skolens studie- og ordensregler, kan følgende sanktioner iværksættes:
1)  Advarsel
2)  Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter.
3)  Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i korterevarende perioder henover et skoleår.
4)  Henvisning til at aflægge prøve i enkelte eller alle fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin det pågældende skoleår.
5)  Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes med prøve det pågældende skoleår. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis skoles rektor træffer beslutning om, at den pågældende elev på trods af en eller flere manglende prøver kan oprykkes til næste klassetrin.
6)  Henvisning til status som selvstuderende.
7)  Bortvisning fra uddannelsen (udskrivning).
Stk. 2.  Afgørelser i henhold til stk. 1, nr. 4-7, skal så vidt muligt træffes senest en måned før offentliggørelsen af den årlige plan for prøvernes afholdelse. Ved afgørelser i henhold til stk.1, nr. 4, gives der ikke afsluttende årskarakterer og allerede givne årskarakterer i de pågældende fag bortfalder.
Stk. 3.  Den iværksatte sanktion skal være rimelig og relevant i forhold til den konkrete overtrædelse af skolens studie- og ordensregler.

§ 10.  En sanktion efter § 9, stk. 1, nr. 2-7 kan kun iværksættes efter rektors konkrete vurdering og kun efter en forudgående skriftlig advarsel, jf. dog stk. 3.
Stk. 2.  En skriftlig advarsel gives til eleven og sendes tillige som anbefalet brev til forældremyndighedsindehaverne, hvis eleven er undergivet forældremyndighed. En advarsel bortfalder ved et nyt skoleårs begyndelse, med mindre eleven i det nye skoleår fortsætter den adfærd, som udløste en advarsel i det foregående skoleår.
Stk. 3.  I særligt alvorlige tilfælde, herunder for at standse eller forhindre omfattende tings- eller personskade, eller i gentagelsestilfælde kan en sanktion iværksættes uden forudgående skriftlig advarsel.

§ 11.  Hvis en elev bliver tildelt en sanktion efter § 9, har eleven krav på udfærdigelse af en handleplan, hvori eleven vejledes og støttes i en ændring af den adfærd, som har ført til tildelingen af sanktionen. Skolen udfærdiger handleplanen i samarbejde med eleven og dennes forældremyndighedsindehavere, hvis eleven er underlagt forældremyndighed.

Enkeltfagskursister mv.

§ 12.  For kursister, der modtager enkeltfagsundervisning, finder bekendtgørelsen tilsvarende anvendelse med de fravigelser, der begrundes i enkeltfagskursisters særlige forhold.

§ 13.  For kursister på gymnasiale suppleringskurser finder bekendtgørelsen tilsvarende anvendelse med de fravigelser, der begrundes i disse kursisters særlige forhold.

Partshøring og klage

§ 14.  Rektors afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse er forvaltningsretlige afgørelser.   
Stk. 2.  Beslutningen om at tildele en sanktion i henhold til § 9, stk. 1, kan først udføres efter at både eleven og forældremyndighedsindehaverne, hvis eleven er undergivet forældremyndighed, er blevet hørt med en passende høringsfrist. Høringsfristen bør normalt ikke være mindre end 2 dage fra meddelelsen om høring er kommet frem til modtageren, jf. dog § 10, stk. 3.

§ 15.  Klage over rektors afgørelse i henhold til denne bekendtgørelse kan af eleven eller forældremyndighedsindehaverne, hvis eleven er undergivet forældremyndighed, inden 2 uger fra afgørelsens meddelelse indgives til Departementet for Uddannelse.
Stk. 2.  Klagen indgives skriftligt til skolens rektor, der videresender klagen til Departementet for Uddannelse sammen med sin egen udtalelse i sagen. Før sagen videresendes, skal skolens rektor give klageren lejlighed til inden for 1 uges frist at kommentere udtalelsen. Klagerens eventuelle kommentar skal medsendes til Departementet.
Stk. 3.  Klage over en sanktion i henhold til § 9, stk. 1, har ikke opsættende virkning, medmindre skolens rektor henholdsvis Departementet i særlige tilfælde træffer beslutning herom.


Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 16.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2012.
Stk. 2.  Gældende studie- og ordensregler, som eksisterer på den enkelte skole på tidspunktet for bekendtgørelsens ikrafttrædelse, forbliver i kraft, indtil de erstattes af nye studie- og ordensregler fastsat med hjemmel i denne bekendtgørelse.
Stk. 3.  Revision af gældende studie- og ordensregler samt høring og offentliggørelse af disse i henhold til § 2, stk. 1 og § 3, stk. 1-2, skal være foretaget senest 2 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen for denne bekendtgørelse.Grønlands Selvstyre, den 23. juli 2012Palle Christiansen                                      

/

Mikael Kristensen