Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 9
11. juli 2012
Ophævet

Selvstyrets bekendtgørelse om beskyttelse og fangst af moskusokser

I medfør af § 5, stk. 1, nr. 1-5 og § 60, stk. 2 i Landstingslov nr. 29 af 18. december 2003 om naturbeskyttelse, efter høring af Fangstrådet, § 2, stk. 3-4, § 4, §§ 7-8, §§ 11-13 og §§ 16-18 i Landstingslov nr. 12 af 29. oktober 1999 om fangst og jagt, som ændret ved Landstingslov nr. 11 af 12. november 2001, Landstingslov nr. 9 af 15. april 2003 og senest Landstingslov nr. 1 af 16. maj 2008, samt i medfør af Landstingslov nr. 18 af 30. oktober 1998 om slædehunde og hunde- og kattehold § 3, stk. 2, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 23 af 22. november 2011, fastsættes:Kapitel 1
Anvendelsesområde

§ 1.  Denne bekendtgørelse finder anvendelse på beskyttelse og fangst af moskusokser (Ovi-bos moschatus) i Grønland.

 

Kapitel 2
Fredning

§ 2.  Moskusokser er fredet i hele landet, jf. dog de undtagelser, der er nævnt i § 3.
Stk. 2. Vilkår for betalingsjagt på moskusokser er reguleret i særskilt bekendtgørelse om betalingsjagt og -fiskeri.Kapitel 3
Fangstkvoter, fangstperioder og fangstområder

Fastsættelse og fordeling af fangstkvoter

§ 3.  Efter indhentet biologisk rådgivning fastsætter Naalakkersuisoq for Fangst en kvote til fangst af moskusokser.
Stk. 2.  Naalakkersuisoq for Fangst foretager den regionale fordeling af den fastsatte fangst-kvote.
Stk. 3.  Fangstrådet samt andre relevante organisationer skal høres i spørgsmål som vedrører stk. 1 og 2.
Stk. 4.  For fordelingen af kvoter af lokale bestande gennemfører de kommunale myndighe-der, høring af relevante organisationer i de pågældende forvaltningsområder.
Stk. 5.  De kommunale myndigheder sender en skriftlig meddelelse til Departementet for Fangst om resultatet af fordelingen af fangstkvoter, jf. stk. 4.

Fastsættelse af fangstperioder

§ 4.  Efter indhentet biologisk rådgivning fastsætter Naalakkersuisoq for Fangst en fangstpe-riode til kvoteret fangst og betalingsjagt på moskusokser.
Stk. 2.  Fangstperioderne i stk. 1 kan kun fastsættes inden for perioden 1. august til 15. april.
Stk. 3.  Fangstrådet samt andre relevante organisationer skal høres i spørgsmål som vedrører stk. 1 og 2.
Stk. 4.  Ved fordelingen af fangstperioder på lokale bestande gennemfører de kommunale myndigheder høring af relevante organisationer i det pågældende forvaltningsområde.
Stk. 5.  De kommunale myndigheder sender en skriftlig meddelelse til Departementet for Fangst om resultatet af fastsættelsen af fangstperioder, jf. stk. 4.


Fastsættelse af fangstområder

§ 5.  Efter indhentet biologisk rådgivning fastsætter Naalakkersuisoq for Fangst fangstområ-der til kvoteret fangst af moskusokser.
Stk. 2.  Fangstrådet samt andre relevante organisationer skal høres i spørgsmål som vedrører stk. 1.
Stk. 3. Ved fastsættelse af fangstområder for lokale bestande gennemfører de kommunale myndigheder høring af relevante organisationer i der pågældende forvaltningsområde.   
Stk. 4.  De kommunale myndigheder sender en skriftlig meddelelse til Departementet for Fangst om resultatet af fastsættelsen af fangstområder, jf. stk. 3.Kapitel 4
Betingelser for kvoteret fangst

§ 6.  Kun personer, som har licens udstedt efter § 8 samt gyldigt jagtbevis, må nedlægge moskusokser.
Stk. 2.  Licensen er personlig og må ikke overdrages eller sælges til andre.
Stk. 3.  Af licensen fremgår det, hvor, og hvor mange dyr der må nedlægges.
Stk. 4.  Jagtbeviset skal være betalt inden 1. maj, jf. dog § 25.

§ 7.  Af en licens til erhvervsmæssig moskusoksefangst kan fremgå krav om indhandling af hele eller dele af det nedlagte dyr til et af de veterinære myndigheder godkendt slagteri eller indhandlingssted.
Stk. 2.  De enkelte kommuner træffer beslutninger vedrørende indhandling og salg på ”bræt-tet” for fritidsfangere.
Stk. 3. Indhandling og salg af moskusokser på ”brættet” er kun tilladt i de gældende fangst-perioder, samt maksimalt 3 dage efter fangstperiodens udløb.    Kapitel 5
Fordeling og udstedelse af licenser til kvoteret fangst

§ 8.  De pågældende kommuner fordeler og udsteder licenser til ansøgere med gyldigt fangstbevis, og folkeregisteradresse i forvaltningsområdet.
Stk. 2.  Uanset bestemmelsen i stk. 1, kan Departementet for Fangst tillade fangst i et for-valtningsområde for personer bosiddende i andre forvaltningsområder.
Stk. 3.  Ansøgere til licenser skal være fyldt 16 år på ansøgningstidspunktet.

§ 9.  Udstedelsen af licenser skal ske således, at hver ansøger så vidt muligt får lige mange licenser inden for et forvaltningsområde.
Stk. 2.  Hvis der er flere ansøgere end licenser, skal fordelingen ske ved lodtrækning. Over-skydende licenser fordeles ligeledes ved lodtrækning.
Stk.3.  I forvaltningsområder med store afstande, kan der udstedes flere licenser til hver fan-ger for at gøre fangsten rentabel.
Stk. 4.  I forbindelse med lodtrækningen skal den licensudstedende myndighed udtrække en prioriteret venteliste, der anvendes ved genfordeling af licenser, jf. § 10, stk. 2.
Stk. 5.  Offentligheden skal have adgang til at overvære lodtrækningen. Den pågældende li-censudstedende myndighed skal offentliggøre tid og sted for lodtrækningen senest en uge før lodtrækningen.

§ 10.  Den pågældende licensudstedende myndighed fastsætter en frist for afhentning af til-delte licenser. Personer, der har fået en licens og ikke kan eller vil benytte den, skal snarest returnere den ubenyttede licens til den licensudstedende myndighed.
Stk. 2.  Uafhentede og evt. returnerede licenser skal genfordeles. Genfordelingen sker i hen-hold til en prioriteret venteliste til licenser og kan tidligst finde sted fra et tidspunkt 4 uger før jagtperiodens afslutning

 

Kapitel 6
Fangstmetoder og fangstetik

§ 11.  Ved moskusoksefangst er det tilladt at bruge riffel samt bue og pil.
Stk. 2.  Mindste lovlige kaliber er 6,5 x 55 (projektildiameter 6,5 mm) til kvoteret fangst.
Stk. 3.  Hel- og halvautomatiske våben er forbudt at anvende til moskusoksefangst.   
Stk. 4.  Ethvert våben, der anvendes til fangsten, skal være indskudt og i god stand.
Stk. 5.  Der kan udføres jagt med bue og pil på moskusokse af personer, der har bestået buejagtprøve i Grønland, Danmark eller en tilsvarende prøve i andre lande.
Stk. 6. Krav til bue, pil og pilespids:
1)  Buen skal være en Compound-bue (sammensat/ moderne) med fast indstillede sigtemidler og 38 kg trækkraft.
2)  0.75 m kulstofpile.
3)  4-bladede 8 g spidser.

§ 12.  Alt kød fra nedlagt moskusokse skal medbringes fra fangsten. Andre dele af fangsten skal så vidt muligt medbringes, når fangstpladsen forlades eller placeres således, at det ikke er til gene ved teltpladser, hytter eller betalingsjagtudførelsen.Kapitel 7
Særlige vilkår for betalingsjagt

§ 13.  Naalakkersuisoq for Fangst fastsætter kvotefordelingen mellem kvotefangst og beta-lingsjagt.
Stk. 2.  Kvoten til betalingsjagt skal tages ud af den samlede kvote til kvoteret fangst på mos-kusokser jf. § 3, stk. 1.
Stk. 3.  Uanset bestemmelsen i § 4, stk. 2 kan Naalakkersuisoq for Fangst fastsætte en fangst-periode for betalingsjagt på tyre året rundt.
Stk. 4.  Betalingsjagt på ko og kalv er ikke tilladt i perioden 1. marts - 31. juli.
Stk. 5.  Mindste lovlige kaliber ved betalingsjagt er 7,62 x 63 (projektildiameter 7,62 mm) som 30-06 og 308. Typen af ammunition er valgfri.
Stk. 6.  Der kan udføres betalingsjagt med bue på moskusokse af personer, der har bestået buejagtprøve i Danmark eller en tilsvarende prøve i andre lande.
Stk. 7. Krav til bue, pil og pilespids:
1)  Buen skal være en Compound-bue (sammensat/ moderne) med fast indstillede sigtemidler og 38 kg trækkraft.
2)  0.75 m kulstofpile.
3)  4-bladede 8 g spidser.
Stk. 8. 
Nedlagte moskusokser fra betalingsjagt skal, uanset bestemmelserne i § 20, rapporte-res til PINIARNEQ. Betalingsjagtarrangørerne rapporterer til Departementet for Fangst. Op-lysningerne sendes efterfølgende samlet til PINIARNEQ.

 

Kapitel 8
Anvendelse af transportmidler ved fangst af moskusokser

§ 14.  Transportmidler må ikke bruges til at efterfølge eller drive moskusokser, jf. dog § 15.
Stk. 2.  Transportmidler må kun anvendes til transport til og fra fangstområdet, og der skal holdes en minimumsafstand på 500 meter til levende moskusokser, når man færdes på transportmidler.
Stk. 3.  Der må ikke medtages hunde ved fangst af moskusokse, undtagelser dog jf. stk. 4-5.
Stk. 4.  Hundeslæde må benyttes som transportmiddel i slædehundedistrikter – øst for 44o W og nord for 66o N.
Stk. 5.  Ingen slædehunde må efterlades i fangstområdet. Hunde, der slipper løs, og som ikke umiddelbart kan indfanges, skal så vidt muligt nedskydes. Hundekadavere må ikke efterlades i fangstområdet. Senest efter endt fangsttur skal politiet have meddelelse om undslupne hunde.Kapitel 9
Drivning af moskusokse

§ 15.  Departementet for Fangst kan dispensere fra bestemmelsen i § 14 stk. 1 på følgende præmisser:
1)  At der  foreligger en skriftlig ansøgning,
2)  At ansøgningen indeholder en deltagerliste, samt information om tidspunkt og lokalitet for drivningen,
3)  At drivningen foregår med brug af snescooter, ATV eller helikopter.
Stk. 2.  Der skal udarbejdes en skriftlig aftale mellem Departementet for Fangst og de invol-verede parter, der angiver vilkårene for dispensationen.
Stk. 3.  Dispensation til drivning af moskusokse kan kun tildeles personer med erhvervsjagt-bevis.Kapitel 10
Aflivning af anskudt moskusokse

§ 16.  Fangeren er forpligtet til at forvisse sig om, at dyret er dødt umiddelbart efter, at det er ramt.
Stk. 2.  Den, der under fangst anskyder en moskusokse, er forpligtet til at nedlægge dyret så hurtigt som muligt.
Stk. 3.  Hvis den anskudte moskusokse ikke bliver genfundet og nedlagt, skal fangeren i umiddelbar tilknytning til fangstens afslutning underrette Departementet for Fangst eller Jagt- og Fiskeribetjenten om de faktiske forhold.
Stk. 4.  Den, der observerer en af en anden person anskudt moskusokse, som stadig er i live, skal, så vidt det er muligt, aflive dyret. Hvis aflivningen sker udenfor fangstperioden, skal dyret efterlades på stedet. Det påhviler observatøren, at afrapportere hændelsesforløbet til Departementet for Fangst eller Jagt- og Fiskeribetjenten.
Stk. 5.  En observeret død moskusokse skal efterlades på stedet.

 

Kapitel 11
Indfangning og udsætning

§ 17.  Det er forbudt at indfange eller udsætte moskusokser samt holde dem i indhegnede områder uden en forudgående tilladelse fra Naalakkersuisoq for Fangst.Kapitel 12
Kommunal vedtægt

§ 18.  Kommunalbestyrelsen kan ved en kommunal vedtægt opstille yderligere krav i henhold til denne bekendtgørelse, som er strengere end bestemmelserne i denne bekendtgørelses § 3 stk. 2-3, § 4 stk. 2-3 og § 14 stk. 1-2.
Stk. 2.  Kommunalvedtægten skal stadfæstes af Naalakkersuisoq for Fangst.Kapitel 13
Lokal forvaltning

§ 19.  Naalakkersuisoq for Fangst kan efter høring af Fangstrådet og andre relevante organisationer uddelegere hele eller dele af forvaltningen for et geografisk afgrænset område til lokal forvaltning.
Stk. 2.  Vilkårene for dette skal skriftlig aftales mellem Naalakkersuisoq for Fangst, eller den af medlemmet af Naalakkersuisut bemyndigede person og de licensudstedende myndigheder.Kapitel 14
Rapportering via særmeldingsskema

§ 20.  Indsendelse eller aflevering af fangstmelding via særmeldingsskema til kommunen skal ske senest 2 uger efter at fangstperioden er afsluttet. Oplysningerne sendes efterfølgende samlet af kommunen til Grønlands Naturinstitut senest 4 uger efter fangstperiodens afslutning.
Stk. 2. Tilbagemeldingsskemaet på bagsiden af licensen skal være udfyldt senest, når dyret bringes om bord på fartøjet, der bruges til transporten af fangsten.Kapitel 15
Rapportering af vildtudbytte

§ 21.  Alle moskusoksefangster samt anskydninger skal, uanset bestemmelserne i § 20, rap-porteres via årsskemaet i PINIARNEQ.

 

Kapitel 16
Kontrol

§ 22.  Enhver skal på forlangende af politiet eller jagt- og fiskeribetjente fremvise dokumen-tation for sin fangstret i form af gyldig licens, samt jagtbevis.

 

Kapitel 17
Dispensation

§ 23.  Departementet for Fangst kan dispensere fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse til videnskabelige og undervisningsmæssige formål, herunder give tilladelse til fangst på mos-kusokser til videnskabeligt brug.

§ 24.  Moskusokser, der er til fare eller væsentlig gene for offentlig trafik, kan nedlægges i de tilfælde, hvor det ikke har været muligt at bortskræmme dyrene.
Stk. 2.  Moskusokser nedlagt i henhold til stk. 1 tilfalder Grønlands Selvstyre. Det påhviler den ansvarlige for nedlæggelsen at afrapportere hændelsesforløbet til Departementet for Fangst. Departementet afgør, hvad der skal ske med nedlagte dyr.

§ 25.  Uanset bestemmelsen i § 6 stk. 4 kan der ud fra forvaltningsmæssige forhold dispense-res fra krav om indløsning af jagttegn før 1. maj.

 

Kapitel 18
Foranstaltninger

§ 26.  Ved overtrædelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse kan der idømmes bøde samt frakendelse af retten til at have fritids- eller erhvervsjagtbevis.
Stk. 2.  Indtægter fra moskusokse, der er nedlagt i strid med reglerne i bekendtgørelsen, kan konfiskeres efter reglerne i kriminalloven for Grønland.
Stk. 3.  I de kommunale vedtægter, jf. § 18, kan kommunalbestyrelsen fastsætte, at overtræ-delse af bestemmelserne i vedtægterne kan medføre bøde og konfiskation ske efter reglerne i kriminalloven for Grønland.Kapitel 19
Ikrafttrædelse m.v.

§ 27.  Denne bekendtgørelse træder i kraft den 16. juli 2012.
Stk. 2.  Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 8. februar 2001 om jagt på moskusokser, som ændret ved Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 24 af 9. september 2002 samt Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 8. februar 2001 om beskyttelse af moskusokser.Grønlands Selvstyre, den 11. juli 2012Ane Hansen

/

Jens K. Lyberth