Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 7
30. marts 2012
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning

I henhold til § 13, stk. 7 og 8, § 14, stk. 1, § 15, stk. 2, § 17, stk. 1, § 28, § 42, stk. 2, § 45, stk. 3, § 56 og § 83 i Landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. 2 af 18. maj 2010, samt § 83, stk. 2, i Landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. 20 af 18. november 2010, fastsættes:

 

Kapitel 1
Forskudsregistrering, § 15-tilbagebetaling og selvangivelse

 

Ordinær forskudsregistrering

 

§ 1.  Skatteforvaltningen udarbejder skemaer og vejledninger til brug ved forskudsregistreringen.

 

§ 2.  For at blive taget i betragtning ved den ordinære forskudsregistrering, skal skemaer og eventuelle andre oplysninger være modtaget hos skatteforvaltningen senest den 15. november i året før indkomståret. Skemaer og eventuelle andre oplysninger kan fremsendes til skatteforvaltningen i digital form.
Stk. 2.  Senest i midten af oktober offentliggør skatteforvaltningen en meddelelse i landsdækkende skriftlige og elektroniske medier vedrørende fristen i stk. 1.

 

§ 3.  Skattepligtige omfattet af § 13, stk. 6, i landstingslov om forvaltning af skatter skal redegøre for deres forventede indkomstforhold inden 14 dage fra de bliver skattepligtige til Grønland.


Skattekort og skattebilletter

 

§ 4.  Skatteforvaltningen udarbejder skattekort og skattebilletter og udsender disse til de skattepligtige, jf. dog stk. 2 og 3.
Stk. 2.  Den, der er pligtig at indeholde A-skat (den indeholdelsespligtige), kan inden den 15. november rekvirere skattekort for skattepligtige ansat hos den indeholdelsespligtige, når den indeholdelsespligtige forventer at udbetale løn til den skattepligtige i løbet af det kommende indkomstår.
Stk. 3.  Har skatteforvaltningen afgivet skattekortet til den indeholdelsespligtige sender skatteforvaltningen oplysning herom til den skattepligtige.

 

§ 5.  Udviser en fuld skattepligtigs slutopgørelse en restskat, overføres efter skatteforvaltningens nærmere bestemmelse den del af restskatten inklusiv tillæg, der ikke overstiger et beløb på 18.000 kr., som et yderligere tilsvar for det efterfølgende år, til hvis dækning der opkræves yderligere A- eller B-skat for dette år. De skattebeløb, der er opkrævet for et år, hvortil der er overført restskat, anses for medgået først til dækning af den overførte restskat.
Stk. 2.  Opkrævningen efter stk. 1 sker ved en reduktion af den skattepligtiges fradrag efter følgende formel: Den skattepligtiges fradrag fratrukket overført restskat divideret med trækprocenten multipliceret med 100. Er det beregnede skattekortfradrag negativt, sættes det til 0.
Stk. 3.  Et eventuelt resterende beløb efter stk. 1 forfalder til betaling efter reglerne i § 24, stk. 3 og 4, i landstingslov om forvaltning af skatter. Det samme gælder i det omfang, den overførte restskat ikke kan påregnes at kunne indeholdes i den foreløbige skat for det efterfølgende år.
Stk. 4.  Restskatten indregnes med det beløb, hvortil det er opgjort på tidspunktet for udskrivelsen af slutopgørelsen med tillæg af 6 procent. Der opkræves ikke renter af restskatter overført efter stk. 1.
Stk. 5.  Beløb efter stk. 2 og 4 nedrundes til nærmeste hele krone.

 

§ 6.  I det omfang beløbet, jf. § 5, stk. 1, på 18.000 kr. ikke er udnyttet fuldt ud til dækning af restskat, kan der efter skatteforvaltningens nærmere bestemmelse ske overførsel af forfaldne skatterestancer inklusiv tillæg fra tidligere indkomstår i den resterende del af beløbet.
Stk. 2.
 Forfaldne skatterestancer omfatter restancer vedrørende indkomstskatter, afgifter, tillæg, gebyrer og renter som forvaltes af skatteforvaltningen. De nævnte restancearter inddækkes med de ældste restancer først og derefter i den nævnte dækningsrækkefølge. Indregnede restancer dækkes efter indregnet restskat, men før A-skat for det pågældende indkomstår.
Stk. 3.  Restancerne indregnes med indtil det beløb, hvortil de er opgjort per 20. november i det pågældende år. Hertil kommer et landskassen tilfaldende tillæg på 6 procent af restancebeløbet, dog ikke af tillæg, gebyrer og renter. Beløbet nedrundes til nærmeste hele krone.
Stk. 4.  Der opkræves ikke renter af skatterestancer overført efter stk. 1.
Stk. 5.  Såfremt den skattepligtiges forskudsregistrering efterfølgende ændres således, at den indregnede restance ikke længere kan indeholdes i skattekortet, tilbageføres restancen.
Stk. 6.  I det omfang en indregnet restance ikke dækkes af de i indkomståret betalte foreløbige A-skatter, tilbageføres restancen, og renteberegningen genoptages tilbage fra 1. januar i indkomståret, og tillægget på 6 procent vedrørende således tilbageførte restancer bortfalder.

 

§ 7.  Skatteforvaltningen kan undlade at overføre et beløb i medfør af § 5, stk. 1, eller § 6, stk. 1, eller beslutte at overføre et mindre beløb, hvis skatteforvaltningen skønner, at overførslen vil medføre, at der ikke overlades den skattepligtige og den skattepligtiges husstand tilstrækkelige midler til at opretholde et beskedent hjem og en beskeden levefod.

 

§ 8.  Ophører den skattepligtiges fulde skattepligt, forfalder restskatter overført efter § 5, stk. 1, og skatterestancer efter § 6, stk. 1, til betaling i tre rater første gang den 1. i den måned, der følger nærmest efter den fulde skattepligts ophør og derefter den 1. i hver af de efterfølgende 2 måneder og med sidste rettidige betalingsdag den 20. i forfaldsmånederne.
Stk. 2.  Falder sidste rettidig betalingsdag på en søn- eller helligdag eller en lørdag, forlænges fristen til den efterfølgende hverdag.

 

§ 9.  I det omfang beløbet, jf. § 5, stk. 1, på 18.000 kr. ikke er udnyttet fuld ud, modregnes B-indkomst i videst muligt omfang i den resterende del af fradragsbeløbet på skattekortet, således at kortet udfærdiges med nedsat fradragsbeløb eller helt uden fradragsbeløb.
Stk. 2.  Ved beregningen af B-skatter nedrundes den overskydende B-indkomst til nærmeste med 100 delelige kronebeløb.
Stk. 3.  Overstiger B-skatten 100 kr., opkræves den ved skattebillet.


§ 15-tilbagebetalinger

 

§ 10.  Anmodninger om tilbagebetaling af for meget betalt indkomstskat, jf. § 15, stk. 1, i landstingslov om forvaltning af skatter, indgives skriftligt til skatteforvaltningen.
Stk. 2. Det er en betingelse for imødekommelse af en anmodning om tilbagebetaling, at den skattepligtige ved hjælp af selvangivelse, regnskab, lønsedler eller lignende sandsynliggør, at den skattepligtige har betalt for meget i foreløbige skatter og derfor må forventes at skulle have udbetalt overskydende skat ved afslutning af ligningen.


Afskrivningsskema

 

§ 11.  Skattepligtige, der ikke skal indsende driftsregnskaber til skatteforvaltningen, jf. § 17, stk. 3, og § 18, stk. 1, i landstingslov om forvaltning af skatter, men som kan foretage skattemæssige afskrivninger, skal anvende det af skatteforvaltningen udarbejdede afskrivningsskema.
Stk. 2.  Skatteforvaltningen kan efter anmodning fritage for pligten efter stk. 1.

 

Kapitel 2
Skatternes afregning

 

Kommuneskat

 

§ 12.  Kommuneskattens andel af de indbetalte skatter udgør den udskrivningsprocent af skalaindkomsten, som skattekommunen har fastsat for kalenderåret.

 

§ 13.  Skatteforvaltningen kan indgå aftale med kommunerne om afregning af kommunernes andel af personskatter. Skatteforvaltningen kan herunder aftale, at afregningen af personskatter sker á conto med lige store dele over hele året, hvor afvigelser i forhold til de indbetalte kommuneskatter, herunder afvigelser som følge af ligning og revision af skatteansættelser, medregnes i efterfølgende års afregninger.


Landsskat og fælleskommunal skat

 

§ 14.  Landsskattens og den fælleskommunale skats andel af de indbetalte skatter beregnes på grundlag af forholdet mellem den for det pågældende indkomstår udskrevne landsskat, fælleskommunale skat og kommuneskat.


Selskabsskat

 

§ 15.  Senest 13 måneder efter indkomstårets udløb foretager skatteforvaltningen afregning til skattekommunen af den del af selskabsskatten, som tilfalder skattekommunen.
Stk. 2.  De andele af selskabsskatten, som afregnes til skattekommunen efter stk. 1, beregnes på grundlag af forholdet mellem den for det pågældende indkomstår udskrevne landsskat, fælleskommunale skat og vægtede kommuneskat, jf. § 40, stk. 7, i landstingslov om forvaltning af skatter.


Udbytteskat

 

§ 16.  Mindst 2 gange om året foretager skatteforvaltningen foreløbig afregning til skattekommunen af den del af foregående periodes indbetalte udbytteskat som tilfalder kommunen.
Stk. 2.  Senest ved udgangen af januar måned foretager skatteforvaltningen endelig afregning af de foregående 12 måneders indbetalte udbytteskat af den del af udbytteskatten, som tilfalder skattekommunerne.
Stk. 3.  De andele af udbytteskatten, som afregnes til skattekommunerne efter stk. 1, beregnes på grundlag af forholdet mellem den for det foregående år udskrevne landsskat, fælleskommunale skat og kommuneskat.


Fordeling af tab på skatter

 

§ 17.   Tab som følge af skatte – og indeholdelsespligtiges manglende betalinger af skatter bæres af kommunerne og Selvstyret.
Stk. 2.   Kommunernes andel af tabene fastsættes i forbindelse med de årlige bloktilskudsforhandlinger og modregnes i bloktilskuddet.


Standsning af rentetilskrivning

 

§ 18.  Beslutning om at standse tilskrivning af renter på skatterestancer kan i almindelighed ikke finde sted, såfremt:
1)  skyldnerens økonomiske forhold er uafklarede, eller
2)  skyldneren har undladt at afdrage på sin restance, selv om skyldneren har haft rimelig mulighed herfor.
Stk. 2.  Tilskrivning af renter på skatterestancer genoptages, når skyldnerens økonomiske forhold gør det muligt for skyldneren inden for en periode af maksimalt 3 år at afvikle sin restance.

 

Kapitel 3
Foranstaltninger og ikrafttræden

 

§ 19.  Den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder §§ 3 eller 11, stk. 1, kan idømmes bøde.

 

§ 20.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2012.
Stk. 2.  Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 25 af 1. december 2006 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 30. marts 2012

 

 

Maliina Abelsen

/

Jan H. Lynge-Pedersen