Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 15
22. november 2011
Gældende

Inatsisartutlov om offentliggørelse af politiske partiers regnskaber

Politiske partiers regnskaber

 

§ 1. Partier, der i Grønland har været opstillet til det senest afholdte valg til Folketinget eller Inatsisartut, skal for hvert kalenderår aflægge årsregnskab over partiets landsorganisations indtægter og udgifter. Årsregnskabet skal indeholde oplysninger om følgende indtægtstyper:
1) Offentlig partistøtte.
2) Kontingentindtægter.
3) Yderligere private bidrag fra private personer.
4) Bidrag fra internationale organisationer, kollektive private sammenslutninger, faglige organisationer, erhvervsorganisationer, erhvervsvirksomheder, fonde og foreninger.
5) Renteindtægter.
Stk. 2. Såfremt et parti i regnskabsåret fra samme bidragsyder har modtaget et eller flere bidrag, der tilsammen overstiger 10.000 kr., skal bidragsyderens navn og adresse fremgå af årsregnskabet. Årsregnskabet skal endvidere indeholde oplysning om den samlede størrelse af eventuelle anonyme bidrag og oplysning om størrelsen af hvert enkelt anonymt bidrag på mere end 10.000 kr.
Stk. 3.
Årsregnskabet skal indeholde oplysning om balance og egenkapital.
Stk.4
. Årsregnskabet skal i en supplerende note indeholde eventuelle oplysninger, som partiets landsorganisation har modtaget i medfør af § 4.

 

§ 2. Årsregnskabet skal underskrives af partiets ledelse og indeholde en erklæring om, at partiet ikke har haft andre indtægter eller udgifter end anført i årsregnskabet.

 

§ 3. Partiet indsender senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning en kopi af årsregnskabet til Inatsisartut. Formandskabet for Inatsisartut offentliggør årsregnskabet.


Lokal- og ungdomsafdelingers oplysningspligt

 

§ 4. Hvis en lokal- eller ungdomsafdeling af et parti omfattet af § 1, stk.1, i et kalenderår modtager bidrag som nævnt i § 1, stk. 1, nr. 3-4, som tilsammen overstiger 40.000 kr., skal afdelingen senest 4 måneder efter kalenderårets afslutning fremsende oplysning til partiets landsorganisation om:
1) Bidragenes samlede størrelse.
2) Enkeltbidrags størrelse, med angivelse af bidragsyderens navn og adresse, hvis afdelingen fra samme bidragsyder har modtaget et eller flere bidrag, som tilsammen overstiger 10.000 kr.
3) Den samlede størrelse af eventuelle anonyme bidrag.
4) Størrelsen af hver enkelt af de eventuelle anonyme enkeltbidrag, som overstiger 10.000 kr.


Foranstaltninger, ikrafttræden m.v.

 

§ 5.  Der kan idømmes bøde for:
1) Overtrædelse af § 2, § 3, 1. pkt., og § 4.
2) Afgivelse af urigtige eller mangelfulde oplysninger efter §§ 1 og 4.
3) Afgivelse af urigtig erklæring efter § 2.
Stk.2. Hvor Inatsisartutloven hjemler idømmelse af bøde, kan bøden pålægges en partiorganisation efter reglerne om juridiske personers ansvar i kriminalloven for Grønland.

 

§ 6. Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2013.
Stk. 2. Regnskab efter § 1 indsendes første gang for regnskabsåret 2013.
Grønlands Selvsstyre, den 22. november 2011
Kuupik Kleist

Dokumenter