Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 10
20. september 2011
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om opkrævning af indkomstskat og arbejdsmarkedsafgift

I henhold til § 66, stk. 3, § 75, stk. 2 og 4, § 76, stk. 1 og 5, § 78, stk. 1, § 81, stk. 2, 3 og 5 , § 82, stk. 1, § 100, stk. 1 , § 109, stk. 1, § 112, og § 114, stk. 1 i landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som bl.a. ændret ved landstingslov nr. 2 af 26. april 2007, og som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. 20 af 18. november 2010, § 34, stk. 1, og § 56, stk. 1 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. 2 af 18. maj 2010, og § 9 i landstingslov nr. 10 af 2. november 2006 om arbejdsmarkedsafgift, som senest ændret ved landstingslov nr. 5 af 26. april 2007, fastsættes: 

 

Kapitel 1
Inddrivelsesgrundlag

 

§ 1.  Personlige skatter, selskabsskatter og arbejdsmarkedsafgift, som ikke indbetales rettidigt, inddrives tillige med tillæg, renter og gebyrer ved skatteforvaltningens foranstaltning efter reglerne i Retsplejelov for Grønland og landstingslov om inddrivelse og forebyggelse af restancer til det offentlige.
Stk. 2.  Indeholdt A-skat i henhold til § 76 i landstingslov om indkomstskat, indeholdt udbytteskat i henhold til § 86, indeholdt royaltyskat i henhold til § 91 og tilbageholdt løn med videre i henhold til § 101, som ikke indbetales rettidigt, inddrives tillige med tillæg, renter og gebyrer ved skatteforvaltningens foranstaltning efter reglerne i Retsplejelov for Grønland og landstingslov om inddrivelse og forebyggelse af restancer til det offentlige.

 

Kapitel 2
Registrering af indeholdelsespligtige

 

§ 2.  Enhver, der er indeholdelsespligtig efter § 76 i landstingslov om indkomstskat, skal tilmelde sig til registrering i skatteforvaltningens Arbejdsgiverregister.
Stk. 2.  Ved tilmelding skal den indeholdelsespligtige på blanketter, som udarbejdes af skatteforvaltningen, give oplysning om virksomheden med videre i overensstemmelse med rubriceringen på blanketten.
Stk. 3.  Tilmelding til skatteforvaltningens Arbejdsgiverregister skal ske inden 10 dage efter at indeholdelsespligten er indtrådt. Ændringer, herunder ophør af indeholdelsespligten, skal meddeles inden 10 dage efter ændringen.

 

§ 3.  Ved tilmeldingen tildeles et GER-nummer, medmindre den indeholdelsespligtige er blevet tildelt et GER-nummer inden registrering i skatteforvaltningens Arbejdsgiverregister. Efter registreringen tilsendes der den indeholdelsespligtige et registreringsbevis påført de ved tilmeldelsen givne oplysninger samt GER-nummeret.
Stk. 2.  Hvis der mellem flere selvstændigt registrerede indeholdelsespligtige består et økonomisk fællesskab med hensyn til ejerforholdet, kan der meddeles tilladelse til at indbetaling af indeholdt A-skat og indgivelse af angivelse sker under ét.

 

Kapitel 3
Forskudsmandtal for personer

 

§ 4.  Som grundlag for forskudsregistreringen for det følgende år udskrives på grundlag af registreringen i Det Centrale Personregister en totalmandtalsliste over personer, som er tilmeldt kommunerne, eller et område, som ikke omfattes af den kommunale inddeling, den 1. september. Børn medtages kun såfremt de den 1. januar i indkomståret vil være fyldt 15 år.
Stk. 2.  Skatteforvaltningen kan bestemme, at skattepligtige personer, der ikke er registreret i Det Centrale Personregister, kan medtages på mandtalslisten.
Stk.3.  Ved mandtalslistens udskrivning efter stk. 1 opføres de skattepligtige i personnummerorden. For personer, der er gift, anføres tillige ægtefællens personnummer som et henvisningsnummer.
Stk. 4.  Skatteforvaltningen drager omsorg for udfærdigelsen og ajourføringen af mandtalslisten.


Slutmandtal for personer

 

§ 5.  Forud for den årlige ligning udskrives på samme måde som anført i § 4 en ajourført mandtalsliste over personer, der har den pågældende kommune henholdsvis skatteforvaltningen som skattekommune ifølge Det Centrale Personregisters udvisende.
Stk. 2.  Skatteforvaltningen kan bestemme, at skattepligtige personer, der ikke er registreret i Det Centrale Personregister, kan medtages på mandtalslisten.


Mandtal for selskaber, foreninger med videre

 

§ 6.  Skatteforvaltningen udfærdiger i januar måned i året efter indkomståret en mandtalsliste over alle selskaber, foreninger med videre, som har den pågældende kommune henholdsvis skatteforvaltningen som skattekommune i indkomståret.
Stk. 2.  Skatteforvaltningen drager omsorg for udfærdigelsen og ajourføringen af mandtalslisten.

 

Kapitel 4
A-indkomst

 

§ 7.  Ud over indkomst som nævnt i indkomstskattelovens § 75, stk. 1, henregnes til A-indkomst:
1)  Beløb, der udbetales som arbejdsmarkedsydelse  i henhold til landstingsforordning om arbejdsmarkedsydelse .
2)  Beløb, der udbetales som offentlig hjælp i henhold til landstingsforordning om offentlig hjælp.
3)  Pension, ventepenge samt lignende skattepligtige ydelser, når disse har sammenhæng med et tidligere tjenesteforhold.
4)  Pensionsgrundbeløb i henhold til landstingsforordning om alderspension og førtidspension, herunder pensioner udbetalt i henhold til Nordisk konvention om social sikring.
5)  Indkomstskattepligtige pensionsudbetalinger fra ordninger som nævnt i indkomstskattelovens § 39 og § 40.
6)  Dagpenge, der udbetales i henhold til Inatsisartutlov om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption.
7)  Godtgørelse for tab af indtægter eller mistede arbejdsmuligheder.
8)  Vederlag for virksomhed som solist, artist, musiker, forfatter, udøvende kunstner i øvrigt, idrætsmand, kronikør, dommer, domsmand og bisidder.
9)  Free-lance tolke, oversættere, translatører med videre.
10)  Følgende ydelser efter anordning om ikrafttræden af lov om arbejdsskadesikring i Grønland:
a)  dagpenge ved uarbejdsdygtighed,
b)  erstatning for tab af erhvervsevne og for tab af forsørger, når erstatningen ydes som en årlig rente.
11)  Indhandlingsbeløb, der erhverves ved indhandling til produktionssteder i Grønland af produkter hidrørende fra fiskeri, fangst, jagt og fåreavl, medmindre indhandlingen sker af selskaber, foreninger eller lignende.


Indkomst som ikke anses for A-indkomst

 

§ 8.  Følgende indkomstarter anses ikke for A-indkomst:
1) Drikkepenge og
2) løn til hushjælp og anden medhjælp i privat husholdning, når arbejdsgiveren eller dennes ægtefælle ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan fratrække nogen del af den løn, der udbetales til den pågældende.


Feriepenge og søgnehelligdagsbetaling

 

§ 9.  Om tidspunktet for indeholdelse af A-skat i feriepenge og søgnehelligdagsbetaling samt for beskatning af disse ydelser gælder følgende:
1)  Hvor arbejdsgiveren udbetaler løn under lønmodtagerens ferie, foretages indeholdelse i denne løn og i det særlige ferietillæg efter samme regler som for anden A-indkomst, jf. indkomstskattelovens § 76, stk. 1, 1. pkt. I feriegodtgørelse, der ved ansættelsesforholdets ophør tilfalder lønmodtagere, som under ansættelsen har været berettiget til løn under ferie, foretages indeholdelse efter reglerne nedenfor under nr. 2, 1. pkt.
2)  Hvor arbejdsgiveren ikke yder den ansatte løn under ferie, men feriegodtgørelse, der hensættes til udbetaling i det efter indtjeningsåret følgende ferieår, foretages indeholdelsen, når feriegodtgørelsen godskrives lønmodtageren ved udskrivning af feriekort med videre. Indeholdelsen skal dog senest foretages den 31. december i indtjeningsåret. Det samme gælder for tilgodehavende søgnehelligdagsbetaling, der ikke er kommet til udbetaling i løbet af indtjeningsåret.
3)  Feriegodtgørelse og søgnehelligdagsbetaling beskattes i det kalenderår, hvori indeholdelsen skal finde sted efter reglerne foran under nr. 1 og nr. 2. Oplysninger til brug ved ligningen og skatteberegningen efter § 30, stk. 1, i landstingslov om forvaltning af skatter, gives for samme indkomstår.

 

§ 10.  Ophører indkomstmodtagerens skattepligt, er den i § 9 nævnte A-indkomst, herunder løn under ferie optjent inden skattepligtens ophør, senest indkomstskattepligtig på tidspunktet for skattepligtens ophør. Indeholdelse af A-skat skal senest foretages på dette tidspunkt.

 

§ 11.  For personer bosat i udlandet, der modtager pension i henhold til landstingsforordning om offentlig pension, opgøres skalaindkomsten på denne indkomst på samme måde som for skattepligtige personer omfattet af indkomstskattelovens § 66, stk. 1 (indrømmes personfradrag).

 

Kapitel 5
Indbetaling af A-skat. Regnskabs- og oplysningspligt

 

§ 12.  Indeholdelsespligtige skal til skatteforvaltningen oplyse om den i en kalendermåned udbetalte A-indkomst og indeholdte A-skat ved afgivelse af en redegørelse. Redegørelsen skal udfyldes med specificerede oplysninger for hver enkelt indkomstmodtager i overensstemmelse med skatteforvaltningens anvisninger herom. Der skal afgives redegørelse, selv om den indeholdelsespligtige ikke har udbetalt A-indkomst i kalendermåneden.
Stk. 2.  Indeholdelsespligtige, som skal afgive oplysninger vedrørende 20 eller flere indkomstmodtagere, skal redegøre i digital form. Skatteforvaltningen kan dog give indeholdelsespligtige udenlandske offentlige myndigheder tilladelse til at indsende redegørelsesblanketter som nævnt i stk. 5.
Stk. 3.  Skatteforvaltningen kan med et varsel på ikke mindre end 3 uger pålægge indeholdelsespligtige, som afgiver redegørelse vedrørende færre end 20 indkomstmodtagere fremover at redegøre i digital form, når oplysningerne foreligger i digital form og den indeholdelsespligtige har adgang til internettet.
Stk. 4.  Skatteforvaltningen kan fastsætte krav til standard, format, opstilling af oplysninger og andre forhold af betydning for skatteforvaltningens behandling af digitale redegørelser.
Stk. 5.  Indeholdelsespligtige, som ikke afgiver redegørelser i digital form, skal i stedet benytte de af skatteforvaltningen udarbejdede redegørelsesblanketter ved indberetning af oplysninger. Redegørelsesblanketterne indsendes til skatteforvaltningen.
Stk. 6.  Regnskabsmateriale, der ligger til grund for redegørelsen, skal opbevares af den indeholdelsespligtige i mindst 5 år efter udløbet af det kalenderår, som redegørelsen vedrører.

§ 13.  Ved den indeholdelsespligtiges beregning af A-skat kan det beløb, hvoraf skatten beregnes, nedrundes til det nærmeste med 10 delelige kronebeløb.

 

§ 14.  Hvor en indeholdelsespligtig har udvist uorden eller forsømmelighed med indeholdelserne, afgivelse af redegørelser eller indbetaling af A-skat, kan skatteforvaltningen fastsætte en kortere frist for afgivelse af redegørelse og indbetaling end nævnt i § 81, stk. 1 og 3, i landstingslov om indkomstskat.


Skattekort

 

§ 15.  Den indeholdelsespligtige skal modtage og opbevare indkomstmodtagerens hovedkort eller frikort. Udlevering skal ske eller elektronisk skattekort slettes, når dette forlanges af indkomstmodtageren, eller når udbetaling af A-indkomst til indkomstmodtageren ophører, dog senest ved kalenderårets udløb. Ønsker en indkomstmodtager ikke at modtage sit hovedkort eller frikort ved kalenderårets udløb, skal den indeholdelsespligtige tilintetgøre dette på betryggende måde.
Stk. 2.  Den indeholdelsespligtige skal foretage noteringer om udbetalt A-indkomst på frikortet. Notering skal senest foretages ved frikortets udlevering til indkomstmodtageren.

 

§ 16.  Den indeholdelsespligtige skal efter nedenstående regler sikre oplysninger til brug ved afgivelse af redegørelse samt oplysninger om A-indkomst og A-skat efter § 30, stk. 1 i landstingslov om forvaltning af skatter.
Stk. 2.  På grundlag af det modtagne hovedkort eller frikort eller forevist bikort skal den indeholdelsespligtige notereindkomstmodtagerens personnummer, navn, skattekommune, det beløb, der eventuelt skal fratrækkes i A-indkomsten, forinden indeholdelsen beregnes samt den procent (trækprocent), hvormed beregningen foretages. Afleveres frikort med angivelse af et maksimalt indkomstbeløb, der kan modtages fra den indeholdelsespligtige uden skattetræk, foretages tillige notering om nævnte indkomstbeløb.
Stk.3.  Tilsvarende noteringer som nævnt i stk. 2 foretages, hvor skatteforvaltningen meddeler den indeholdelsespligtige de oplysninger, der fremgår af skattekortet, bikortet eller frikortet.
Stk. 4.  Afleveres der ikke hovedkort eller frikort, og forevises der ikke bikort, skal den indeholdelsespligtige sikre sig dokumenteret oplysning om indkomstmodtagerens identitet og foretage notering om den pågældendes navn, nuværende adresse og personnummer eller, hvor sådant ikke foreligger, fødselsdato, -måned og -år. Såfremt indkomstmodtageren har midlertidig ophold på det sted, hvor arbejdet udføres, skal den indeholdelsespligtige tillige notere oplysning om den pågældendes faste bopæl.
Stk. 5.  Uanset om der afleveres hovedkort eller frikort, forevises bikort eller gives anden form for identitetsoplysninger, påhviler det den indeholdelsespligtige at påse, at der er rimelig overensstemmelse mellem de forelagte oplysninger og indkomstmodtagerens sandsynlige identitet.
Stk. 6.  De i stk. 2-4 nævnte oplysninger skal noteres enten i det særlige regnskabshæfte eller i forbindelse med den konto med videre, som visse indeholdelsespligtige skal føre for hver enkelt indkomstmodtager, jf. § 21.


Andre bestemmelser

 

§ 17.  Ved udbetaling af A-indkomst skal den indeholdelsespligtige give indkomstmodtageren skriftlig meddelelse eller meddelelse på andet læsbart medie om indkomsten, om den periode, indkomsten vedrører samt om størrelsen af det indeholdte skattebeløb. I meddelelsen skal angives den indeholdelsespligtiges navn, adresse, kommune og GER-nummer, personnummer eller andet af den indeholdelsespligtige benyttet identifikationsnummer for indkomstmodtageren. I mangel af personnummer eller andet identifikationsnummer anføres indkomstmodtagerens fødselsdato, -måned og -år.

 

Kapitel 6
Regnskabsførelse med A-indkomst og A-skat

 

§ 18.  Indeholdelsespligtige skal føre regnskab over udbetaling af A-indkomst og indeholdelse af A-skat.
Stk. 2.  Regnskabet skal føres i et af skatteforvaltningen udarbejdet særligt regnskabshæfte i overensstemmelse med de deri givne anvisninger eller på særlige konti i den indeholdelsespligtiges almindelige bogføring efter reglerne i §§ 23-26.

 

§ 19.  Benyttes regnskabshæftet, skal dette med tilhørende bilag opbevares i 5 år efter udløbet af det regnskabsår, i hvilket den sidste postering i hæftet er foretaget.
Stk. 2.  Anvendelse af regnskabshæftet medfører ingen indskrænkning i bogførings- eller regnskabspligt i medfør af anden lovgivning.

 

§ 20.  Indeholdelsespligtige, der også i øvrigt fører regnskab, kan vælge at føre regnskabet med A-indkomst og A-skat på særlige konti i deres almindelige bogføring. Regnskabsførelsen foretages i så fald ved, at enhver udbetaling af vederlag med videre, der er A-indkomst, posteres på en særlig "Afregningskonto for A-indkomst".
Stk. 2.  Udbetalt A-indkomst posteres som angivet i stk. 1, uanset om der i det enkelte tilfælde skal indeholdes A-skat i den pågældende ydelse. På afregningskontoen må kun foretages posteringer vedrørende A-indkomster. Kreditering af afregningskontoen må kun foretages som rettelsespostering til tidligere posteringer på nævnte konto.
Stk.3.  Når særlige grunde taler derfor, kan skatteforvaltningen fastsætte, at indeholdelsespligtige, der har valgt at føre regnskab som anført i stk. 1, tillige skal anvende andre afregningskonti til postering af bestemte arter af A-indkomst. Det i stk. 2 anførte gælder da tilsvarende for sådanne konti.
Stk. 4.  I bogføringen oprettes tillige en særlig kreditkonto "Konto for A-skat". På denne konto posteres indeholdt A-skat samt indbetalinger til skatteforvaltningen af indeholdt A-skat. Der må ikke foretages andre posteringer på kontoen.

 

§ 21.  Indeholdelsespligtige, der fører regnskabet med A-indkomst og A-skat i deres almindelige bogføring, skal i tilknytning til denne for hver enkelt indkomstmodtager føre en konto, et kontokort eller lignende, hvorpå enhver udbetaling af A-indkomst og enhver indeholdelse af A-skat for den pågældende posteres. Udbetalt A-indkomst skal posteres på kontoen med videre, uanset om der i det enkelte tilfælde skal indeholdes A-skat. Rettelser på kontoen med videre må kun foretages ved overstregning eller som modpostering.
Stk. 2.  A-indkomsten og A-skatten skal posteres på de nævnte konti med videre, således at der umiddelbart kan foretages en sammentælling af henholdsvis A-indkomst og A-skat. Sammentællingen foretages ved udløbet af hvert kalenderår, og sumbeløbene anføres på kontoen med videre.

 

§ 22.  Har den indeholdelsespligtige valgt at føre regnskabet med A-indkomst og A-skat i sin almindelige bogføring, kan skatteforvaltningen fremsætte krav om, at bogføringen, herunder de i § 21 nævnte posteringer, efter en nærmere angiven frist på mindst 14 dage skal foreligge ajourført og afstemt til og med den sidste kalendermåned før kravets fremsættelse.

 

§ 23.  En indeholdelsespligtig, der fører regnskabet med A-indkomst og A-skat i sin almindelige bogføring, er pligtig at opbevare regnskabsbøger, løsblade, kort og lignende samt de til bogføringen hørende bilag i 5 år efter udløbet af det pågældende regnskabsår.

 

§ 24.  Indeholdelsespligtige, der har valgt at føre regnskabet med A-indkomst og A-skat i deres almindelige bogføring, kan af skatteforvaltningen pålægges at benytte det i § 18, stk. 2, nævnte regnskabshæfte, såfremt forskrifterne i §§ 20-23 ikke overholdes.

 

§ 25.  Når der er særlig grund dertil, kan skatteforvaltningen fravige de opstillede krav til regnskabsførelsen.

 

Kapitel 7
Indeholdelse af kildeskat til Danmark

 

§ 26.  Personer, dødsboer, selskaber, foreninger, institutioner med videre, der har hjemting i Grønland, skal fortage indeholdelse af kildeskat til Danmark ved udbetaling eller godskrivning af vederlag for arbejde, som er omfattet af dansk skattepligt.

 

§ 27.  Registrering af indeholdelsespligtige, regnskabsførelse vedrørende udbetalt eller godskrevet indkomst og indeholdt kildeskat samt afgivelse af oplysninger til brug ved skatteligningen og skatteberegningen for indkomstmodtageren foretages efter de regler, der gælder for indeholdelsespligtige med hjemting i Grønland.

Stk. 2.  Indeholdte kildeskattebeløb indbetales og redegørelse foretages efter de regler, der gælder i Grønland. Når praktiske grunde taler derfor kan skatteforvaltningen efter forhandling med de danske skattemyndigheder bestemme, at der skal gælde visse afvigelser herfra.
Stk.3.  Skatteforvaltningen kan bestemme, at der ved dokumentation efter stk. 1 skal anvendes en af skatteforvaltningen udarbejdet eller godkendt blanket.

 

Kapitel 8
Arbejdsmarkedsafgift

 

§ 28.  Afgiftspligtige arbejdsgivere skal til skatteforvaltningen oplyse den i en kalendermåned afgiftspligtige lønsum ved afgivelse af en redegørelse. Der skal afgives redegørelse, selv om den indeholdelsespligtige ikke har udbetalt A-indkomst i kalendermåneden.
Stk. 2.  Arbejdsgivere som i medfør af § 12, stk. 2 og 3, skal afgive redegørelse vedrørende A-indkomst med videre i digital form, skal på samme måde afgive redegørelser vedrørende den afgiftspligtige lønsum i digital form.
Stk. 3.  Skatteforvaltningen kan fastsætte krav til standard, format, opstilling af oplysninger og andre forhold af betydning for skatteforvaltningens behandling af digitale redegørelser.
Stk. 4.  Arbejdsgivere, som ikke afgiver redegørelser i digital form, skal i stedet benytte de af skatteforvaltningen udarbejdede blanketter ved indberetning af oplysninger. Redegørelsesblanketterne indsendes til skatteforvaltningen.
Stk. 5.  Regnskabsmateriale, der ligger til grund for redegørelsen, skal opbevares af arbejdsgiveren i mindst 5 år efter udløbet af det kalenderår, som redegørelsen vedrører.
 

Kapitel 9
Royaltyskat

 

§ 29.  Hvis en skattepligtig royaltymodtager, der er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 13, i landstingslov om indkomstskat, dokumenterer at være hjemmehørende i fremmed stat, Danmark eller Færøerne, hvormed Grønland har indgået dobbeltbeskatningsoverenskomst, nedsættes indeholdelsesprocenten eller bortfalder indeholdelsen af royaltyskatten i overensstemmelse med overenskomstens bestemmelser.
Stk. 2.  Dokumentation efter stk. 1 skal indsendes til skatteforvaltningen. Der træffes herefter afgørelse om, hvorvidt royaltyskat kan nedsættes eller bortfalde. Afgørelsen meddeles den skattepligtige og den indeholdelsespligtige.
Stk.3.  Skatteforvaltningen kan bestemme, at der ved dokumentation skal anvendes en af skatteforvaltningen udarbejdet eller godkendt blanket.

 

Kapitel 10
Foranstaltninger

 

§ 30. Overtrædelse af bestemmelserne i § 2, stk. 3, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, stk. 1, § 21, § 22, § 23 og § 24 foranstaltes med bøde, såfremt overtrædelsen er begået med forsæt eller ved grov uagtsomhed.
Stk. 2.  Er overtrædelsen i stk. 1 begået af et selskab med videre, kan der pålægges et kriminalretligt ansvar efter reglerne i kapitel 5 i Kriminallov for Grønland.
Stk. 3.  Bøden tilfalder landskassen.

 

Kapitel 11
Ikrafttrædelse

 

§ 31.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2012.
Stk. 2.  Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 28 af 1. december 2006 om opkrævning af indkomstskat og arbejdsmarkedsafgift.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 20. september 2011

 

 

Maliina Abelsen

/

Jan H. Lynge-Pedersen