Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 12
21. maj 2010
Gældende

Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om ind- og udførsel af varer

§ 1

I landstingslov nr. 18 af 30. oktober 1992 om ind- og udførsel af varer, som ændret senest ved landstingslov nr. 14 af 2. november 2006, foretages følgende ændringer:

 

1. I § 30 indsættes som nyt stk. 4:
Stk. 4.  Personer, der ved indrejse i eller udrejse fra afgiftsområdet medtager penge likvide midler, der overstiger modværdien af 15.000 euro, skal uopfordret standse op for kontrol og har pligt til over for skatteforvaltningen at angive samtlige medtagne penge likvide midler ”

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.”

2. I § 46 indsættes som nyt stk. 5:
"Stk. 5.  Likvide midler, der overstiger modværdien af 15.000 euro, og som forefindes i forbindelse med skatteforvaltningens kontrol efter § 30, stk. 4, kan tilbageholdes af denne myndighed. Tilbageholdelsen kan ske, hvis det må befrygtes, at de likvide midler stammer fra eller vil blive brugt til en overtrædelse af kriminalloven. Ved iværksættelse af tilbageholdelse finder retsplejelovens kapitel 37 om beslaglæggelse anvendelse.”

Stk. 5 bliver herefter stk. 6.

3. Overalt i loven ændres ”Landsstyret” til: ”Naalakkersuisut”.                                        

 

§ 2

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. juni 2010.
Grønlands Selvstyre den 21. maj 2010.
Kuupik Kleist

/

Palle Christiansen