Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 8
19. maj 2010
Gældende

Inatsisartutlov om pligt til at indhente børneattest

Anvendelsesområde

 

§ 1.  Denne inatsisartutlov finder anvendelse på alle offentlige forvaltningsmyndigheder og for private, fysiske og juridiske personer i forbindelse med ansættelse og beskæftigelse af personer, der som led i ansættelsen eller beskæftigelsen får direkte kontakt med børn under 15 år, jf. § 3.


Børneattester

 

§ 2.  Ved en børneattest efter denne inatsisartutlov forstås oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister, som efter begæring til brug for ansættelse eller beskæftigelse af personer, der som led i ansættelsen eller beskæftigelsen har en direkte kontakt til børn under 15 år, kan videregives af Rigspolitiet. Oplysningerne videregives i form af en attest, bestående af oplysninger fra Kriminalregisterets efterforskningsdel om afgørelser, som er eller har været optaget i afgørelsesdelen, og som omfatter overtrædelse af kriminallovens § 79, § 79, jf. § 82, og § 85 samt om overtrædelse af §§ 74 og 84, hvis forholdet er begået mod et barn under 15 år.
Stk. 2.  Den i stk. 1 nævnte attest omfatter ligeledes oplysninger vedrørende overtrædelse af § 53, § 53, jf. § 52a, og § 56a samt om overtrædelse af §§ 49 og § 56, hvis forholdet er begået mod et barn under 15 år, i den kriminallov, der fandt anvendelse før den 1. januar 2010.
Stk. 3.  Den i stk. 1 nævnte attest omfatter endvidere oplysninger fra Kriminalregisterets efterforskningsdel om afgørelser, som er eller har været optaget i afgørelsesdelen, og som omfatter overtrædelse af straffelovens § 222, § 222, jf. §§ 224 og 225, og § 235 samt om overtrædelse af §§ 210 og 232, hvis forholdet er begået mod et barn under 15 år.
Stk.4.  Indhentelse af en børneattest efter stk. 1-3, jf. § 3 kan kun ske efter skriftligt samtykke fra den, som oplysningerne angår. Samtykket bortfalder senest 1 år efter, at samtykket er blevet meddelt. Samtykket skal indeholde oplysninger om
1)  hvilke typer oplysninger, der må videregives,
2)  hvem oplysningerne må videregives til, herunder at oplysningerne videregives til bestemte myndigheder, institutioner, foreninger m.v. i Grønland, og
3)  hvorledes oplysningerne må anvendes af den angivne modtager.
Stk. 5.  Ved indhentelse af børneattest skal myndigheden, institutionen, foreningen m.v. jf. § 3, stk. 1-3 angive, til hvilket formål oplysningerne i børneattesten skal benyttes.


Pligt til at indhente børneattest

 

§ 3. Følgende myndigheder, institutioner, skoler, og foreninger har pligt til at indhente børneattest, jf. § 2 for personer, der skal ansættes eller beskæftiges som ledere, assistenter, lærere, undervisere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, klubpædagoger, dagplejere, plejere, dagplejepædagoger, plejefamilie, barne- og socialhjælpere, socialrådgivere, passere, pedeller, pedelmedhjælpere, læger, jordemødre, sygeplejersker, sundhedsassistenter, sundhedsmedhjælpere, fysio- og ergoterapeuter, sygehjælpere, portører, køkken- og kantinepersonale, rengøringspersonale, psykologer, tale-/hørepædagoger, støttepædagoger, vejledere, herunder naturvejledere, studerende i praktik, administrativt personale, svømmelærere og personale i svømmehaller, samt afløsere og vikarer i de nævnte funktioner:
1)  Kommunalbestyrelsen i egenskab af myndighed for folkeskoler, kommunale døgninstitutioner, kommunale dagtilbud, fritids- og klubtilbud til børn under 15 år og i forbindelse med godkendelse af privat dagpleje efter landstingsforordning om pædagogisk udviklende dagtilbud til børn i førskolealderen og i forbindelse med anbringelse af børn under 15 år i almindelige plejefamilier, akutte plejefamilier, professionelle plejefamilier og aflastningsfamilier.
2)  Naalakkersuisut i egenskab af myndighed for sygehuse, herunder for Dronning Ingrids Hospital, Selvstyrets døgninstitutioner, herunder handicap
3)  Selvejende og private døgninstitutioner og selvejende eller private dag-, fritids- og klubtilbud til børn under 15 år.
4)  Frie grundskoler, der tilbyder undervisning i henhold til landstingslov om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. og efterskoler, der drives som selvejende institutioner.
5)  Private foreninger, som beskæftiger sig med børn under 15 år.
Stk. 2.  Endvidere har følgende foreninger m.v. pligt til at indhente børneattest, jf. § 2 for personer, der tilknyttes myndigheden, foreningen, m.v., som trænere, instruktører, holdledere, ledere, hjælpere, lærere eller undervisere for børn under 15 år, herunder assistenter, vikarer, afløsere og studerende i praktik:
1)  Idrætsforeninger, der er medlemmer af Grønlands Idrætsforbund.
2)  Motions- og fitnesscentre.
3)  Musik- og danseskoler.
4)  Spejderkorps.
Stk. 3.  Ansættelsesmyndigheden inden for Kirken i Grønland har inden ansættelse eller beskæftigelse af personer som biskop, provster, præster, kateketer og organister i kirken pligt til at indhente børneattest, jf. § 2. Ligeledes skal den eller de ansvarlige for et trossamfund uden for Kirken i Grønland sikre, at der er indhentet børneattest for en præst, inden denne ansættes eller beskæftiges.
Stk. 4. 
Pligten til at indhente børneattester i stk. 1-3 gælder kun i forbindelse med ansættelse eller beskæftigelse af personer, der fast tilknyttes myndigheden, institutionen, skolen eller foreningen. Ved fast tilknytning forstås, at det fra ansættelsens eller beskæftigelsens begyndelse er hensigten, at personens tilknytning skal være af mere end enkeltstående eller kortvarig karakter. I disse tilfælde skal børneattesten være indhentet, inden personen tiltræder i ansættelsen eller beskæftigelsen. Børneattest skal dog under alle omstændigheder indhentes senest 3 uger efter det tidspunkt, hvor en person har været tilknyttet myndigheden, institutionen, skolen, foreningen m.v. i mere end 3 måneder og inden for dette tidsrum i mindst 3 tilfælde eller i tilfælde af en sammenhængende periode af mindst en uges varighed har fungeret i en af de i stk. 1 og 3 nævnte funktioner. Dette gælder dog kun, hvis personen fortsat skal være tilknyttet myndigheden, institutionen, skolen, foreningen m.v.
Stk.5.  Der skal ikke igen indhentes børneattest for en person, som nævnt i stk. 1-3, hvis den pågældende overgår til anden ansættelse eller beskæftigelse inden for samme myndighed, skole, institution, forening m.v. Tilsvarende gælder, hvis personen genansættes eller genbeskæftiges, hvis afbrydelsen af tilknytningen til myndigheden, skolen, institutionen, foreningen m.v. skyldes naturlige pauser, eksempelvis i form af overgang fra et skoleår til et andet eller fra en sæson til en anden.
Stk.6.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om indhentelse af børneattester, herunder om tilsyn, og bestemme, at pligten til at indhente børneattester tillige skal omfatte andre ansættelses- og beskæftigelsesområder, end de i stk. 1-3 nævnte.

 

§ 4.  Myndigheder og private fysiske og juridiske personer, som i henhold til § 3 indhenter børneattester, skal umiddelbart efter modtagelse af børneattesten destruere disse samt træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysningerne i en børneattest kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med denne inatsisartutlov.  


Sanktionsbestemmelser

 

§ 5. Der kan idømmes bøde for overtrædelse af § 3. Endvidere kan der idømmes bøde for uberettiget videregivelse af oplysninger i en børneattest.
Stk. 2. Hvor inatsisartutloven eller forskrifter udstedt i medfør af inatsisartutloven hjemler idømmelse af bøde, kan bøden pålægges en juridisk person efter reglerne i kriminalloven for Grønland.
Stk. 3.  I forskrifter, der udfærdiges i medfør af denne inatsisartutlov, kan der fastsættes sanktioner i form af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskriften.


Ikrafttræden

 

§ 6. Inatsisartutloven træder i kraft den 1. august 2010 og har virkning for aftaler om ansættelses- eller beskæftigelsesforhold, der indgås den 1. august 2010 eller senere.
Grønlands Selvstyre, den 19. maj 2010
Kuupik Kleist

/

Mimi Karlsen