Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 8
31. maj 2010
Ophævet

Inatsisartutforordning om ændring af landstingsforordning om førtidspension (Ændring af førtidspensionsbeløbet, ophør af udbetaling efter dødsfald samt sproglige præciseringer)

§ 1

I Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension, som ændret ved Inatsisartutforordning nr. 1 af 26. november 2009 foretages følgende ændringer:


1.
§ 8 affattes således:
§ 8. Førtidspension udgør op til
1) 100.000 kroner årligt for en enlig førtidspensionist,
2) 100.000 kroner årligt for par, hvor den ene modtager førtidspension, og den anden ikke modtager nogen former for offentlig pension,
3) 150.000 kroner årligt for par, når begge er berettiget til førtidspension.
Stk. 2.  For par, hvor den ene modtager førtidspension, og den anden alderspension, udgør det samlede pensionsbeløb op til 152.600 kroner årligt.
Stk. 3. De i stk. l og 2, nævnte beløb reguleres på grundlag af det af Grønlands Statistik offentliggjorte forbrugerprisindeks. Førtidspensionsbeløbet reguleres med 3 % for hvert fulde 3 point forbrugerprisindekset ændres. Reguleringen foretages gældende fra den førstkommende 1. januar, på baggrund af 1. juli forbrugerprisindekset.
Stk. 4. Naalakkersuisut offentliggør de regulerede beløb hvert år 1. januar.”

2. § 9, stk. 2, affattes således:
Stk. 2.  Førtidspensionen nedsættes ved stigende skattepligtig indtægt, i forhold til indtægtsgrænserne:
1) 180.000 kroner årligt for en enlig førtidspensionist.
2) 270.000 kroner årligt for par, hvor begge modtager førtidspension.
3) 270.000 kroner årligt for par, hvor den ene modtager førtidspension, og den anden ikke modtager nogen form for offentlig pension.
4) 300.000 kroner årligt for par, hvor den ene modtager førtidspension, og den anden modtager alderspension.”  

3. § 18 affattes således:
§ 18.  Modtagere af førtidspension har pligt til at underrette kommunen henholdsvis Naalakkersuisut om ændringer i personlige eller økonomiske forhold, der kan medføre, at den tilkendte førtidspension skal reguleres eller frakendes.
Stk. 2.  Retten til førtidspension bortfalder, når betingelserne ikke længere er opfyldt, eller hvor tilkendelse er sket på et urigtigt grundlag.
Stk. 3.  Er der uberettiget udbetalt førtidspension på grund af urigtige oplysninger om personlige eller økonomiske forhold, kan det uberettigede beløb kræves tilbagebetalt, eller der kan foretages modregning i løbende pensionsudbetalinger.”

4. § 21 affattes således:
§ 21.  Når kommunalbestyrelsen skønner, at en førtidspensionist ikke kan varetage sin økonomi, kan der træffes beslutning om administration af førtidspensionsudbetalingen, herunder udbetaling af personlige tillæg og børnetillæg.”

5. Efter § 22, stk. 2, indsættes:
Stk. 3.  I forbindelse med en pensionists dødsfald modtager den efterladte i et par jf. § 4, den afdødes førtidspension 2 måneder efter udgangen af den måned, hvor dødsfaldet er indtruffet.”

 

§ 2

Inatsisartutforordningen træder i kraft den 1. juli 2010.
Grønlands Selvstyre, den 31. maj 2010
Kuupik Kleist

/

Maliina Abelsen