Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 26
23. december 2010
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om resultatkontrakter for brancheskolerne

I medfør af § 30, stk. 5 i Inatsisartutlov nr. 10 af 19. maj 2010 om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet fastsættes:

 

Formål og anvendelsesområde

 

§ 1.  Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke og brancheskolernes bestyrelser indgår for 4 år ad gangen, første gang dog for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2013 en resultatkontrakt, der regulerer de væsentligste uddannelsespolitiske målsætninger i forhold til den enkelte brancheskolers uddannelsesområder, jf. § 30, stk. 1 i Inatsisartutlov om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet.
Stk. 2.  Resultatkontrakten skal nærmere fastlægge omfang og beskaffenheden af brancheskolernes opgaver, som er fastsat i §§ 28-30 i Inatsisartutlov om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet. Resultatkontrakten skal samtidig afspejle henholdsvis Naalakkersuisuts og brancheskolens planer for den fremtidige udvikling i brancheskolens aktiviteter, ligesom kontrakten skal sikre fastsættelse af præcise og målbare krav til brancheskolen som uddannelsesinstitution og synlighed og dokumentation for brancheskolens virksomhed.
Stk. 3.  Resultatkontrakterne skal udarbejdes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende overordnede målsætninger i forhold til at sikre uddannelse til flere, høj faglig kvalitet i uddannelserne, udviklingsorientering og effektivitet i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov.

 

§ 2.  Brancheskolernes bestyrelser har ansvaret for indgåelse og opfyldelse af resultatkontrakten og for behørig afrapportering vedrørende brancheskolens opfyldelse af de i resultatkontrakten fastsatte resultatmål.
Stk. 2.  I forhold til en bestyrelse, der er øverste myndighed for en brancheskole med mere end et udbudssted, kan Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke beslutte, at bestyrelsens forpligtelser, jf. stk. 1 skal gælde for hvert enkelt udbudssted.


Indhold, frister m.v.

 

§ 3.  Resultatkontrakten skal ud fra brancheskolens profil beskrive brancheskolens strategiske mål, midler, indsatsområder og prioriteringer med udgangspunkt i resultater for brancheskolens kerneområder.
Stk. 2. 
Resultatkontrakterne skal ud over kvalitative målsætninger i væsentlig omfang indeholde kvantitative og målbare indikatorer for brancheskolens virksomhed og resultater, som kan benyttes som styringsredskab.

 

§ 4.  Udover de i § 30, stk. 2 i Inatsisartutlov om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet anførte oplysninger, skal resultatkontrakten fordelt på hvert år i kontraktperioden mindst indeholde:
1)  En angivelse af antallet af uddannelser med navns nævnelse, som brancheskolen udbyder i kontraktperioden.
2)  Et overordnet budget for den 4-årige kontraktperiode, jf. dog § 1, stk. 1.
3)  En angivelse af det forventede antal af elever fordelt på de i nr. 1 nævnte uddannelser i forhold til ansøgninger og optag, herunder angivelse af elever, der påbegynder uddannelse og afslutter uddannelse med angivelse af forventede frafalds- og gennemførelsesfrekvenser.
4)  En angivelse af det forventede antal kollegieelever i kontraktperioden.
5)  En angivelse af det forventede antal elever fra skolen, der i kontraktperioden kommer i praktik.
6)  En angivelse af det forventede antal undervisningstimer, herunder lærertimer fordelt på de enkelte uddannelser i kontraktperioden.
7)  En angivelse af udgifter per elev fordelt på de i nr. 1 nævnte uddannelser.
8)  En angivelse af løndelens forventede andel af de samlede driftsudgifter i kontraktperioden fordelt på henholdsvis undervisningsaktiviteter og administration, samt anden virksomhed, jf. § 29 i Inatsisartutlov om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet.
9)  En beskrivelse af periodens udviklingsaktiviteter, såvel i forbindelse med vedligeholdelse og revision af eksisterende uddannelser og aktiviteter som udvikling af nye kurser og uddannelsesforløb.
10)  En beskrivelse af indhold og omfang af anden virksomhed i kontraktperioden, jf. § 29 i inatsisartutlov om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet.
11)  En angivelse af brancheskolens anvendelse af ressourcer og værktøjer i kontraktperioden til bekæmpelse af frafald.
12)  En angivelse af brancheskolens opsøgende arbejde i kontraktperioden i forhold til virksomheder, herunder i relation til tilvejebringelse af praktikpladser.
13)  En afrapportering af øvrige puljefinansierede initiativer.
14)  En beskrivelse af brancheskolens deltagelse i udviklingsprojekter i kontraktperioden, herunder i forhold til eksterne samarbejder.
15)  En beskrivelse af den forventede udvikling af uddannelsernes kvalitet i kontraktperioden, herunder i forhold til faglige mål.
16)  En beskrivelse af den forventede udvikling i kontraktperioden i forhold til brancheskolens fysiske rammer, herunder forventet behov for lokaler og ekstraordinære nyanskaffelser af udstyr.
17)  En angivelse af forventede mer- eller mindreforbrug i årene i kontraktperioden.
Stk. 2.  Bestyrelsen skal i resultatkontrakten angive sin vurdering af de forventede resultater for hvert år i kontraktperioden, herunder om disse anses for tilfredsstillende og angive eventuelle hindringer, der begrænser mulighederne for bedre resultater.
Stk. 3.  Resultatkontrakten skal angive, hvordan det kan måles, om målsætningerne i resultatkontrakten er opfyldt.
Stk. 4.  Parterne kan aftale, at der i kontrakten skal sættes fokus på særlige indsatsområder, hvilket eksempelvis kan omhandle kønsfordeling på bestemte uddannelser.

 

§ 5.  Resultatkontrakten skal være indgået senest den 1. april i kontraktperiodens første år.
Stk. 2.  De årlige justeringer af resultatkontrakten skal følge finansåret og være foretaget senest den 1. marts i det finansår, justeringen vedrører.


Afrapportering m.v.

 

§ 6.  Brancheskolens bestyrelse skal sikre afrapportering i forhold til de i § 4 nævnte resultatmål med angivelse af, om tids- og aktivitetsplan for hvert mål er blevet overholdt.
Stk. 2.  Brancheskolens afrapportering i forhold til den samlede resultatkontrakt skal være modtaget i Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke senest den 1. april efter resultatkontraktens udløb. Herudover skal brancheskolen på grundlag af brancheskolens årlige opfyldelse af resultatkontrakten i hvert finansår udarbejde en årlig afrapportering, som indgår i brancheskolens årsregnskab og skal være modtaget i Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke senest den 1. april i det efterfølgende finansår.

 

§ 7.  Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke kan beslutte, at brancheskolen skal foretage den i § 6 nævnte afrapportering elektronisk.
Stk. 2.  Brancheskolens bestyrelse skal sikre, at afrapporteringen er korrekt og ajourført.
Stk. 3.  Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke fører tilsyn med brancheskolens indberetning af oplysninger.


Ikrafttræden

 

§ 8.  Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. januar 2011.

 

 

Grønlands Selvstyre, den 23. december 2010

 

 

Mimi Karlsen

/

Lise Lennert Olsen