Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 9
1. juli 2010
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om inddrivelse af restancer til det offentlige

I medfør af §§ 11, 11 a, stk. 8, 11 b, stk. 1 og 5, 11 c, stk. 3, og 12 b i landstingslov nr. 3 af 2. maj 1996 om inddrivelse og forebyggelse af restancer til det offentlige, som senest ændret vedlandstingslov nr. 13 af 15. november 2007 om ændring af landstingslov om inddrivelse og forebyggelse af restancer til det offentlige og § 101, stk. 8, i landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, fastsættes:

 

Kapitel 1
Overdragelse og tilbagekaldelse af fordringer

§ 1.  Grønlandske fordringshavere overdrager fordringer til inddrivelse i digital form og i overensstemmelse med de af skatteforvaltningen fastlagte krav til standard, format og lignende forhold af betydning for skatteforvaltningens registrering og sagsbehandling, jf. dog stk. 2.
Stk. 2.  Ved bidragsberettigedes overdragelse til inddrivelse af fordringer vedrørende forhøjet børnebidrag eller ægtefællebidrag, anvendes de af skatteforvaltningen udarbejdede blanketter.
Stk. 3.  Skatteforvaltningen træffer bestemmelse om hvilke dokumenter og andre bevisligheder, der skal være vedlagt overdragelsen af en fordring.
Stk. 4.  Skatteforvaltningen kan afvise at modtage en fordring til inddrivelse, som ikke opfylder krav fastlagt i henhold til stk. 1 og 2 eller bestemmelser truffet i henhold til stk. 3. Inden afvisning anmodes fordringshaver om inden en af skatteforvaltningen fastsat frist at berigtige fejl og mangler.

§ 2.  Kommunale fordringshavere overdrager fordringer til inddrivelse ca. 14 dage efter udløb af betalingsfristerne, medmindre der forinden er indgået aftale om henstand eller afdragsvis betaling.
Stk. 2.
Grønlands Selvstyre overdrager fordringer til inddrivelse i overensstemmelse med de i Regnskabshåndbogen fastsatte instrukser.
Stk. 3. Inden fordringer vedrørende leje af husrum, varme, el og vand overdrages til skatteforvaltningen, skal fordringshaver have meddelt debitor mindst 2 betalingspåmindelser.

§ 3.  Efter en fordring er overdraget til skatteforvaltningen foretager fordringshaver sig ikke yderligere vedrørende opkrævning af fordringen.
Stk. 2.  Modtager fordringshaver hel eller delvis betaling fra debitor vedrørende en overdraget fordring, skal betalingen straks overføres til skatteforvaltningen.
Stk. 3.  Ønsker fordringshaver at indgå aftale med debitor om henstand eller afdragsvis betaling vedrørende en overdraget fordring, eller ønsker fordringshaver at foretage modregning med henblik på hel eller delvis dækning af en overdraget fordring, anmodes skatteforvaltningen om hel eller delvis tilbagekaldelse af fordringen.
Stk. 4.  Anmodninger om hel eller delvis tilbagekaldelse af en overdragen fordring skal indeholde oplysning om:
1) Debitors navn
2) Debitors CPR-nr. eller GER-nr.
3) Dato, hvor fordringen blev overdraget til skatteforvaltningen
4) Oplysning om fordringsgruppe og fordringstype
5) Eksternt sagsnummer
6) Aktuel hovedstol, eventuelle renter og gebyrer.
7) Årsag til tilbagekaldelse.
Stk. 5.  Skatteforvaltningens afslag på anmodninger om tilbagekaldelse skal begrundes.

§ 4.  Skatteforvaltningen afregner inddrevne beløb 1 gang månedligt til fordringshaverne, jf. dog stk. 2. Samtidig sendes en fil med oplysninger om, hvorledes de inddrevne beløb fordeler sig på debitorer, fordringer m.v.
Stk. 2. Inddrevne beløb vedrørende forhøjet børnebidrag eller ægtefællebidrag afregnes løbende til de bidragsberettigede.
Stk. 3.  Inden udgangen af marts måned sender skatteforvaltningen en opgørelse til fordringshaverne vedrørende bevægelserne det foregående kalenderår.

 

Kapitel 2
Tilrettelæggelse

§ 5.  Skatteforvaltningen kan træffe afgørelse om henstand, når det vurderes, at debitor ikke aktuelt har midler udover, hvad der skønnes nødvendig til opretholdelse af et beskedent hjem og en beskeden levefod.
Stk. 2. Skatteforvaltningen kan endvidere bevilge henstand, når særlige omstændigheder i øvrigt taler derfor.
Stk. 3.  Er debitor i restance med flere fordringer, som er overdraget til skatteforvaltningen, kan en afgørelse om henstand begrænses til at omfatte en eller nogle af disse fordringer.
Stk. 4.  Henstand efter stk. 1 og 2 er ikke til hinder for, at skatteforvaltningen kan foretage udlæg og realisere det udlagte, foretage modregning og indtrædelse med videre, når der i forbindelse med meddelelse af henstand er taget forbehold herfor.
Stk. 5.  En henstand bortfalder, hvis debitors økonomiske forhold forbedres eller det konstateres, at skatteforvaltningen ikke var i besiddelse af alle relevante oplysninger, da afgørelsen om henstand blev truffet. Er debitor underrettet om skatteforvaltningens afgørelse om henstand, skal debitor have skriftlig meddelelse om henstandens bortfald.

§ 6.  Er debitor i restance med flere fordringer, som er overdraget til skatteforvaltningen, kan en aftale om afdragsvis betaling begrænses til at omfatte en eller nogle af disse fordringer.
Stk. 2.  Aftaler om afdragsvis betaling, som overholdes af debitor, er ikke til hinder for, at skatteforvaltningen kan foretage udlæg og realisere det udlagte, foretage modregning og indtrædelse med videre, når der i forbindelse med aftalen er taget forbehold herfor.

§ 7.  I sager vedrørende konkurs, tvangsakkord, gældssanering, likvidation, dødsbobehandling og lignende tilfælde kan skatteforvaltningen efter aftale repræsentere fordringshavers interesser for så vidt angår fordringer, som ikke er overdraget til skatteforvaltningen.

§ 8.  Meddelelser, underretninger, betalingspåmindelser, tilsigelser, afgørelser eller lignende skriftlig kommunikation kan, når de er afgivet eller truffet af skatteforvaltningen, udstedes uden underskrift eller med maskinelt gengivet underskrift eller på tilsvarende måde, således at et sådant dokument i retlig henseende sidestilles med et dokument med personlig underskrift.

 

Kapitel 3
Forrentning

§ 9.  Fordringer vedrørende skatter, som er overdraget til inddrivelse, forrentes med 1 pct. per påbegyndt måned fra den første i måneden efter fordringerne er overdraget. Der beregnes ikke renter af eventuelle ubetalte tidligere tilskrevne renter.
Stk. 2.  Fordringer vedrørende Grønlands Selvstyres rentebærende udlån i henhold til Erhvervsstøtteordningen (ESU), som er overdraget til inddrivelse, forrentes med en årlig effektiv rente på 4 pct. fra den første i måneden efter fordringerne er overdraget. Renterne tilskrives månedsvis. Renterne beregnes på grundlag af fordringernes pålydende eksklusiv tilskrevne renter, omkostninger og lignende.
Stk. 3.  Fordringer vedrørende landskassefinansierede studielån, som er overdraget til inddrivelse, forrentes med en årlig effektiv rente, der svarer til den til enhver tid værende officielle diskonto med et tillæg på 1 procent. Renterne tilskrives månedsvis. Renterne beregnes på grundlag af fordringernes pålydende eksklusiv tilskrevne renter, omkostninger og lignende.
Stk. 4.  Fordringer vedrørende uberettiget modtaget uddannelsesstøtte, som er overdraget til inddrivelse, forrentes med en årlig effektiv rente på 6 pct. over den til enhver tid værende diskonto fra den første i måneden efter fordringerne er overdraget. Renterne tilskrives månedsvis. Renterne beregnes på grundlag af fordringernes pålydende eksklusiv tilskrevne renter, omkostninger og lignende.
Stk. 5.  I de i stk. 1-4 nævnte tilfælde beregnes der ikke renter i den måned, hvori fordringerne indfries.

 

Kapitel 4
Tvangsfuldbyrdelse

§ 10.  Inden fogedsagen gennemføres, opfordrer pantefogeden debitor eller den, der varetager dennes interesser, til frivilligt at opfylde kravet.

§ 11.  Pantefogeden kan udsætte fogedsagen, hvis
1) et retsforhold, hvis fastsættelse vil få indflydelse på fogedsagens udfald, er under behandling ved en ret eller en administrativ myndighed, eller
2) der foreligger andre særlige grunde.
Stk. 2.  Findes det af hensyn til fordringshavers fyldestgørelse betænkeligt at udsætte fogedsagen, kan pantefogeden i stedet betinge foretagelse af udlæg af, at fordringshaver stiller sikkerhed, eller bestemme, at der ikke skal kunne iværksættes tvangssalg af aktiver, der er foretaget udlæg i, før en bestemt afgørelse er truffet, eller en frist er udløbet. En sådan frist kan eventuelt forlænges.

§ 12.  Fogedsagen kan genoptages, når parterne er enige om det, eller når pantefogeden finder det påkrævet, navnlig fordi
1) debitor eller tredjemand anmoder om, at et udlæg må blive ophævet med den begrundelse, at det strider mod tredjemands ret,
2) udlægshaveren anmoder om, at der må blive truffet ny bestemmelse om udlevering, opbevaring eller administration af det udlagte,
3) debitor ikke har været til stede under fogedsagen, og denne nu anmoder om adgang til at benytte sine rettigheder i henhold til retsplejelovens kapitel 7, §§ 8, stk. 1, 10, eller 21, stk. 3, eller
4) debitor ønsker fastslået, at et udlæg er bortfaldet som følge af omstændigheder, der er indtruffet, efter at udlægget er foretaget, eller fordi grundlaget for tvangsfuldbyrdelsen ved dom er ophævet eller erklæret ugyldigt.

§ 13.  Fremsætter en part eller en tredjemand indsigelse mod pantefogedens tvangsfuldbyrdelse, som ikke umiddelbart kan afvises, nægter pantefogeden at efterkomme anmodningen om tvangsfuldbyrdelse og indbringer sagen for kredsretten. Det samme gælder, hvis pantefogeden finder, at der hersker tvivl om grundlaget for tvangsfuldbyrdelsen, som gør det betænkeligt at foretage denne. Sagen skal også indbringes for kredsretten, selv om pantefogeden har afvist indsigelsen.


Udlæg

§ 14.  Pantefogeden fastsætter tid og sted for fogedforretningen og underretter så vidt muligt debitor herom. Underretningen kan ske ved bekendtgørelse i de mest udbredte dagblade, jf. stk. 3, eller ved indkaldelse af debitor til fogedsagen, jf. stk. 4.
Stk. 2.  Underretning kan undlades, hvis pantefogeden finder det ubetænkeligt at foretage fogedsagen uden forudgående meddelelse til debitor, hvis debitor i forbindelse med en ansøgning om fremrykket tilbagebetaling af for meget indbetalt indkomstskat skriftligt har accepteret, at fogedsagen kan foretages uden forudgående underretning, eller hvis det må antages, at muligheden for at opnå dækning ellers vil blive væsentligt forringet. I sidstnævnte tilfælde skal baggrunden for antagelsen anføres i fogedbogen, og pantefogeden kan betinge fuldbyrdelsen af fordringshavers forudgående sikkerhedsstillelse.
Stk. 3.  Bekendtgørelse i de mest udbredte dagblade kan først ske efter sidste rettidige betalingsdag, og fogedsagen kan tidligst finde sted 7 dage efter bekendtgørelsen.
Stk. 4.  Pantefogeden kan med et af denne fastsat varsel indkalde debitor til fogedsagen, hvis denne foretages i den by eller bygd, hvor debitor har bopæl eller opholdssted, eller hvorfra den pågældende driver erhvervsmæssig virksomhed. Skal fogedsagen foretages uden for pantefogedens kontor, angives tid og sted så bestemt som foreneligt med tilrettelæggelsen af pantefogedens arbejde. Det kan i indkaldelsen pålægges debitor at møde personligt. Indkaldelsen skal indeholde oplysning om virkningerne af udeblivelse.
Stk. 5.  Er skyldneren en forening, et selskab eller lignende, kan foreningens eller selskabets direktør eller forretningsfører eller, hvis det er nødvendigt, et medlem af bestyrelsen indkaldes efter foranstående regler, hvis vedkommende har bopæl eller opholdssted i byen eller bygden, eller foreningen eller selskabet har hjemting i eller driver erhvervsmæssig virksomhed fra byen eller bygden.
Stk. 6.  Finder pantefogeden det nødvendigt, at fordringshaver er til stede under fogedsagen, kan denne indkaldes til mødet. Indkaldelsen skal indeholde oplysning om virkningerne af udeblivelse. Udebliver fordringshaver, kan pantefogeden afvise sagen.
Stk. 7.  Pantefogeden kan lade et vidne overvære fogedforretningen.

§ 15.  Fogedsagen kan foretages, selv om debitor ikke møder op eller træffes. På pantefogedens kontor kan der dog kun foretages udlæg, hvis genstande for udlæg kan fastlægges med tilstrækkelig sikkerhed.
Stk. 2.  Foretages fogedsagen uden at debitor møder op eller træffes, opfordrer pantefogeden en ægtefælle, samlever eller andre personer over 18 år, som er til stede, og som må antages at have kendskab til debitors forhold, til at varetage dennes interesser under fogedsagen.
Stk. 3.  Finder pantefogeden det ønskeligt, at debitor er til stede, kan fogedsagen udsættes.

§ 16.  Pantefogeden optegner i fogedbogen de aktiver, der foretages udlæg i. Foretages vurdering, angives vurderingssummen.
Stk. 2.  Pantefogeden gør debitor bekendt med udlæggets retsvirkninger, herunder at uberettiget råden over de aktiver, der er foretaget udlæg i på en måde, som kan være til skade for udlægshaveren kan medføre kriminalretligt ansvar. Er debitor ikke til stede, kan dette ske enten ved skriftlig meddelelse eller mundtligt til den, der møder på debitors vegne.

§ 17.  Tvangssalg gennemføres i overensstemmelse med reglerne i lov om rettens pleje i Grønland.


Løntræk

§ 18.  Skatteforvaltningen skal skriftligt varsle debitor om, at løntræk agtes iværksat. Varslet skal angive, hvilken indeholdelsesprocent eller hvilket beløb indeholdelsen vil blive gennemført med og hvilken nettoindkomst, der er lagt til grund ved fastlæggelse af indeholdelsesprocenten eller beløbet. Varslet skal endvidere indeholde oplysning om, at skatteforvaltningen efter fornyet varsel kan ændre indeholdelsesprocenten eller beløbet, hvis indkomstforholdene ændrer sig før eller efter iværksættelsen af løntrækket. Sammen med varslet om løntrækket skal skatteforvaltningen sende et budgetskema til debitor og oplyse, at debitor kan udfylde og indsende skemaet, og at oplysningerne vil indgå i vurderingen af, om løntrækket kan gennemføres og med hvilken indeholdelsesprocent eller beløb. Debitor skal have en frist på mindst 14 dage til indsendelse af budgetskemaet.
Stk. 2. Indsender debitor ikke budgetskemaet, kan løntrækket iværksættes i overensstemmelse med varslet. Skatteforvaltningen underretter straks debitor om afgørelsen. Underretningen skal være skriftlig og angive gældens art og størrelse.
Stk. 3. Løntræk kan dog iværksættes uden forudgående varsel og underretning, hvis debitor ikke er tilmeldt folkeregisteret og ikke har oplyst en adresse, hvortil breve kan sendes.
Stk. 4. Hvis debitor indsender budgetskemaet vurderer skatteforvaltningen, om der, hvis løntrækket iværksættes, overlades debitor det nødvendige til opretholdelse af et beskedent hjem og en beskeden levefod. Viser vurderingen, at der ikke er betalingsevne, kan der bevilges henstand, jf. § 6.
Stk. 5. Hvis skatteforvaltningen modtager en fordring til inddrivelse, og debitor i forvejen har en restance, der inddrives ved løntræk, kan skatteforvaltningen iværksætte løntræk uden forudgående varsel, såfremt indeholdelsesprocenten eller beløbet ikke forhøjes.
Stk. 6. Skatteforvaltningen kan træffe afgørelse om en ændret indeholdelsesprocent eller beløb, hvis debitors økonomiske forhold ændrer sig. Ved en forhøjelse af indeholdelsesprocenten eller beløbet skal skatteforvaltningen iagttage reglerne om varsel i stk. 1.
Stk. 7. Skatteforvaltningen skal gennemføre en vurdering af, om debitor overlades det nødvendige til opretholdelse af et beskedent hjem og en beskeden levefod, hvis debitor som følge af væsentligt ændrede økonomiske forhold anmoder herom.

§ 19.  Indeholdelsespligtige skal senest den 10. i måneden til skatteforvaltningen redegøre for de i den foregående kalendermåned foretagne løntræk. Fristen forlænges til den nærmest følgende hverdag, hvis den 10. i måneden er en lørdag, søndag eller en helligdag.
Stk. 2. Løntræk skal indbetales efterhånden, som indeholdelse finder sted. Samtidig med indeholdelsen skal den indeholdelsespligtige give debitor skriftlig eller på et andet læsbart medie meddelelse om størrelsen af det indeholdte beløb. Indeholdte beløb forfalder til betaling den 1. i den kalendermåned, der følger efter indeholdelsen. Sidste rettidige indbetalingsdag er den 20. i forfaldsmåneden. Fristen forlænges til den nærmest følgende hverdag, hvis sidste rettidige indbetalingsdag er en lørdag, søndag eller en helligdag.
Stk. 3.  Indeholdelsespligtige, som for en kalendermåned skal afgive redegørelse vedrørende indeholdt A-skat for 20 eller flere skatteydere, skal redegøre for løntræk i digital form. Redegørelsen afgives i overensstemmelse med de af skatteforvaltningen anvendte formater, standarder med videre og indeholder specificerede oplysninger for hver enkelt debitor i overensstemmelse med skatteforvaltningens anvisninger herom.
Stk. 4.  Skatteforvaltningen kan pålægge indeholdelsespligtige, som for en kalendermåned skal afgive redegørelse vedrørende indeholdt A-skat for færre end 20 skatteydere, at redegøre for løntræk i digital form, når oplysningerne foreligger i digital form og den indberetningspligtige har adgang til internettet.
Stk. 5.  Indeholdelsespligtige, som ikke skal redegøre for løntræk i digital form, skal i stedet benytte de af skatteforvaltningen udarbejdede blanketter. Redegørelsen skal indeholde specificerede oplysninger for hver enkelt debitor i overensstemmelse med skatteforvaltningens anvisninger herom.
Stk. 6.  Regnskabsmateriale, der ligger til grund for redegørelserne vedrørende løntræk, skal opbevares af den indeholdelsespligtige i mindst 5 år efter udløbet af det kalenderår, som redegørelserne vedrører.

§ 20.  Den indeholdelsespligtige skal inden 5 dage underrette skatteforvaltningen, hvis debitor ikke er eller ophører med at være beskæftiget hos den pågældende, eller udbetaling af indeholdelsespligtige ydelser i øvrigt ophører.
Stk. 2.  Den indeholdelsespligtige skal efter anmodning give skatteforvaltningen alle oplysninger om debitors arbejdsforhold og økonomiske forhold af betydning for indeholdelsen. Besvarelse skal ske inden 14 dage efter modtagelsen af anmodningen.

 

Kapitel 5
Sanktioner og ikrafttræden


Sanktioner

§ 21.  Den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder §§ 19 og 20, kan idømmes bøde.
Stk. 2. Er en af de i stk. 1 nævnte overtrædelser begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab, en forening, en selvejende institution, en fond eller lignende, kan der idømmmes den juridiske person som sådan bøde. Er overtrædelsen begået af Grønlands Selvstyre, en kommune eller et kommunalt fællesskab, kan selvstyret, kommunalbestyrelsen eller det kommunale fællesskab idømmes bøde.


Ikrafttrædelse

§ 22.  Bekendtgørelsen træder i kraft ved kundgørelsen. (*)
Stk. 2.  Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 10 af 18. juni 2004 om opkrævning af betaling i forbindelse med pantefogedernes inddrivelse af restancer til det offentlige.
Grønlands Selvstyre, den 1. juli 2010
Palle Christiansen

/

Jan H. Lynge-Pedersen

 

(* Kundgjort ved skrivelse af 5. juli 2010)