Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 8
18. juni 2010
Gældende

Selvstyrets bekendtgørelse om indberetning af oplysninger vedrørende indkomstskat

I henhold til § 30, stk. 1, nr. 4, §§ 33-33 d, § 35, § 36, stk. 2, § 37, stk. 2, § 39, stk. 3, § 56, stk. 1, og § 83 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter, som senest ændret ved landstingslov nr. 10 af 5. december 2008, fastsættes:

 

Indberetning af oplysninger

§ 1.  De i denne bekendtgørelse omhandlede oplysninger indberettes til skatteforvaltningen.
Stk. 2.  Indberetningspligtige, som for et indkomstår skal foretage indberetning vedrørende 20 eller flere skatteydere, skal indberette i digital form.
Stk. 3.  Skatteforvaltningen kan pålægge indberetningspligtige, som for et indkomstår skal foretage indberetning vedrørende færre end 20 skatteydere, at foretage indberetning i digital form, når oplysningerne foreligger i digital form og den indberetningspligtige har adgang til internettet.
Stk. 4.  Skatteforvaltningen kan fastsætte krav til standard, format, opstilling af oplysninger og andre forhold af betydning for skatteforvaltningens behandling af digitalt indberettede oplysninger.
Stk. 5.  Indberetningspligtige, som ikke skal indberette i digital form, skal i stedet benytte de af skatteforvaltningen udarbejdede blanketter ved indberetning af oplysninger. Er der ikke udarbejdet blanketter på det pågældende område, indberettes oplysningerne på almindeligt papir.


Uddannelsesstøtte

§ 2.  Grønlands Selvstyre skal hvert år uden opfordring give skatteforvaltningen oplysning om den i det foregående kalenderår udbetalte uddannelsesstøtte i form af stipendier, herunder oplysninger til identifikation med personnummer af modtagerne af stipendierne.
Stk. 2. Den, hvorom indberetning skal foretages, skal oplyse den indberetningspligtige om sin identitet, herunder om personnummer.
Stk. 3. Grønlands Selvstyre skal holde modtagerne af stipendierne underrettet om de indberettede oplysninger.
Stk. 4.  Skatteforvaltningen kan fastlægge nærmere retningslinjer om indberetningen, herunder lempe oplysningspligten og pligten til at underrette modtagerne af stipendierne.


Værdiangivelse

§ 3.  Ved afgivelse af oplysninger om helt eller delvis frie goder såsom kost og logi, bolig, ophold, rejser, bil og telefon med videre, jf. § 30, stk. 1, nr. 4, i landstingslov om forvaltning af skatter, skal den oplysningspligtige angive værdien af godet. Værdien angives i overensstemmelse med de ved lov fastsatte satser eller de satser, som Naalakkersuisut har fastsat for det pågældende indkomstår vedrørende godet.


Underholdsbidrag

§ 4.  Grønlands Selvstyre og de grønlandske kommuner, der opkræver underholdsbidrag i medfør af landstingsforordning om udbetaling af underholdsbidrag m.v. til børn samt adoptionstilskud, skal hvert år uden opfordring give skatteforvaltningen oplysning om:
1)  Den bidragspligtiges personnummer og adresse.
2)  Den bidragsberettigedes personnummer og adresse.
3)  Størrelsen af det af den bidragspligtige betalte bidrag i det foregående kalenderår.
Stk. 2.  Skatteforvaltningen kan fastsætte nærmere retningslinjer om oplysningspligten, herunder lempe oplysningspligten.


Det offentliges indhandling og indgåelse af visse lejeaftaler

§ 5.  Grønlands Selvstyre, herunder Naalakkersuisuts administration, Inatsisartuts administration, Kalallit Nunaata Radioa, nettostyrede virksomheder m.fl., og de grønlandske kommuner, der som led i indhandling af produkter hidrørende fra fiskeri, fangst, jagt, fåre- og rensdyravl, kunst og husflid udbetaler B-indkomst, skal hvert år uden opfordring give skatteforvaltningen oplysninger om:
1)  B-indkomstmodtagerens personnummer eller GER-nr.
2)  Størrelsen af den til modtageren i det foregående kalenderår i forbindelse med indhandlingen udbetalte B-indkomst.
Stk. 2.  Grønlands Selvstyre og de grønlandske kommuner, der lejer båd, slæde eller andet transportmiddel af fysiske personer, skal hvert år uden opfordring give skatteforvaltningen oplysning om:
1)  Udlejers personnummer eller GER-nr.
2)  Størrelsen af det til udlejer i det foregående kalenderår betalte vederlag.
Stk. 3. Skatteforvaltningen kan fastlægge nærmere retningslinjer om de i stk. 1 og 2 nævnte oplysningspligter, herunder lempe oplysningspligten.


Tolkevederlag

§ 6.  Den, der udbetaler vederlag til translatører, oversættere, tolke eller lignende, hvori der ikke indeholdes A-skat, skal hvert år uden opfordring give skatteforvaltningen oplysning om:
1)  Modtagerens personnummer eller GER-nr.
2)  Størrelsen af det til modtageren i det foregående kalenderår betalte vederlag.
Stk. 2. Skatteforvaltningen kan fastlægge nærmere retningslinjer om oplysningspligten, herunder lempe oplysningspligten.


Kontingenter

§ 7.  Faglige foreninger som nævnt i § 33 c, stk. 1, i landstingslov om forvaltning af skatter, skal hvert år uden opfordring give skatteforvaltningen oplysning om de i det foregående kalenderår modtagne indbetalinger fra medlemmer, herunder oplysninger til identifikation med personnummer af det medlem, indbetalingen vedrører. Den oplysningspligtige skal underrette medlemmerne om størrelsen af de beløb, der indberettes.
Stk. 2. Den, hvorom indberetning skal foretages, skal oplyse den indberetningspligtige om sin identitet, herunder om personnummer.
Stk. 3. Skatteforvaltningen kan fastlægge nærmere retningslinjer om indberetningen, herunder lempe oplysningspligten.


Frirejser

§ 8.  Fysiske eller juridiske personer, herunder feriefonde, som udenfor ansættelsesforhold yder tilskud til frirejser for privat eller offentligt ansatte, skal hvert år uden opfordring give skatteforvaltningen oplysning om:
1)  Den tilskudsberettigedes og øvrige tilskudsmodtageres personnumre.
2)  Antallet af samlede rejser, som den tilskudsberettigede har modtaget tilskud til i det foregående kalenderår.
3)  Størrelsen af de til den tilskudsberettigede ydede tilskud i det foregående kalenderår.


Tidspunkt

  § 9.  De i §§ 2-8 nævnte oplysninger skal indberettes til skatteforvaltningen senest den 31. januar i året efter det kalenderår, oplysningerne vedrører.


Kontoførendes indberetninger

§ 10 .  Banker, sparekasser, andelskasser, bankierer, vekselerere, advokater og andre, der modtager indskud til forrentning, skal hvert år uden opfordring give skatteforvaltningen oplysning om størrelsen af ydede eller godskrevne renter eller andet afkast til de enkelte kontohavere i det foregående år, datoen for rentetilskrivningen med videre samt størrelsen af det indestående beløb ved udløbet af det foregående år. Skatteforvaltningen kan bestemme, at tilsvarende oplysninger skal afgives af andre, der som led i deres virksomhed forrenter midler tilhørende en anden person.
Stk. 2.  Indberetningerne efter stk. 1 skal indeholde oplysning om kontobetegnelse, herunder kontoens art, kontohaverens navn, adresse samt personnummer, virksomhedens identifikationsnummer (GER-nr.), virksomhedsnummer (CVR-nr.) eller stamnummer for erhvervsvirksomhed (SE-nr.). Skatteforvaltningen kan fastsætte nærmere retningslinier om indberetning vedrørende kontohavere, der hverken har et personnummer eller et virksomhedsnummer.
Stk. 3.  Oplysningspligten efter stk. 1 omfatter også konti med videre, der ophæves i løbet af året. For sådanne konti indberettes indestående ved ophævelsen.
Stk. 4.  Når praktiske forhold taler derfor og oplysningerne har mindre betydning for skattekontrollen, kan skatteforvaltningen fritage eller lempe for oplysningspligten efter stk. 1 og 2 for enkelte eller grupper af oplysningspligtige eller for visse kontoarter, ligesom skatteforvaltningen kan fastsætte en mindstegrænse for de beløb, der skal indberettes.
Stk. 5.  Den oplysningspligtige skal underrette kontohaveren om størrelsen af de beløb, der indberettes. Underretning til kontohaveren skal ske senest den 1. februar i året efter det kalenderår, oplysningen vedrører.

§ 11.  Den, der som led i sin virksomhed yder eller formidler lån mod forrentning, skal uden opfordring til brug for skatteligningen foretage årlige indberetninger til skatteforvaltningen herom.
Stk. 2.  Indberetningen efter stk. 1 skal indeholde oplysninger til identifikation af låntager og oplysninger om konto- og låneforholdet. For det enkelte låneforhold skal oplyses
1) lånetype,
2) tilskrevne eller forfaldne renter,
3) markering af renter i låneforhold, hvor der er ubetalte forfaldne renter vedrørende det kalenderår, der går forud for det kalenderår, hvorom der i øvrigt foretages indberetning,
4) markering af renter i låneforhold, hvor eftergivelse af gæld er sket i det år, hvorom indberetning i øvrigt foretages, eller i tidligere år,
5) løbende provisioner med videre,
6) reservefonds- og administrationsbidrag,
7) størrelsen af skattepligtige udlodninger fra realkreditinstitutters reservefonde, for så vidt udlodningen skal indtægtsføres af modtageren i udbetalingsåret,
8) dato for rentetilskrivning,
9) gæld per 31. december, og
10) kursværdien af gælden per 31. december, når lånet er ydet på grundlag af børsnoterede obligationer.
Stk. 3.  Når praktiske forhold taler derfor og oplysningen har mindre betydning for skattekontrollen, kan skatteforvaltningen fritage for eller lempe oplysningspligten.
Stk. 4.  Hvis betalingerne vedrørende udlån forvaltes af en oplysningspligtig efter § 12, gælder indberetningspligten efter stk. 1 ikke.

 

§ 12.  Banker, sparekasser, andelskasser, finansieringsselskaber, vekselerere, bankierer, advokater og andre, der som led i deres erhverv modtager pantebreve med pant i fast ejendom i depot til forvaltning, skal til brug ved skatteligningen hvert år uden opfordring indberette de i stk. 2 nævnte oplysninger til skatteforvaltningen.
Stk. 2.  Indberetningen efter stk. 1 skal indeholde oplysninger til identifikation af såvel låntager og depothaver som depotet samt oplysninger om låneforholdet. For den enkelte låntager og depothaver skal oplyses
1) tilskrevne eller forfaldne renter,
2) markering af renter i låneforhold, hvor eftergivelse af gæld er sket i det år, hvorom indberetning i øvrigt foretages, eller i tidligere år,
3) restgæld per 31. december og
4) kursværdien af restgæld per 31. december.
Stk. 3.  Når praktiske forhold taler derfor og oplysningen har mindre betydning for skattekontrollen, kan skatteforvaltningen fritage for eller lempe oplysningspligten.


Kontohavere med bopæl, ophold eller hjemsted i Grønland

§ 13.  Den, der opretter konto som nævnt i § 36, stk. 1, i landstingslov om forvaltning af skatter, skal godtgøre rigtigheden af de givne oplysninger, ved overfor den kontoførende at forevise pas eller personnummerbevis eller anden fra offentlig myndighed hidrørende legitimation. I forbindelse med oplysninger om personnummer, GER-nr., CVR-nr. eller SE-nr. som nævnt i § 37, stk. 1, i landstingslov om forvaltning af skatter, skal der gives oplysning om kontohaverens navn og adresse.
Stk. 2.  Kontoen kan ikke oprettes før den, der ønsker at oprette kontoen, har meddelt de i stk. 1 nævnte oplysninger.
Stk. 3.  Ændres de i stk. 1 nævnte oplysninger, der er nødvendige til identifikation af kontohaver, skal denne inden 1 måned underrette den kontoførende oplysningspligtige om ændringen.
Stk. 4.  For selskaber, foreninger, fonde og andre kontohavere, der hverken har personnummer, GER-nr., CVR-nr. eller SE-nr., oplyses personnummer på formanden eller en anden person, der er berettiget til at handle på kontohaverens vegne.


Kontohavere med bopæl, ophold eller hjemsted
uden for Grønland

§ 14.  For konti som nævnt i § 36, stk. 1, i landstingslov om forvaltning af skatter, tilhørende personer, selskaber og foreninger med videre, der uden at være omfattet af § 13 og er bosat eller opholder sig uden for Grønland, ikke har opholdt sig i Grønland i over 3 måneder eller ikke har hjemsted i Grønland, oplyses personnummer, GER-nr., CVR-nr. eller SE-nr. kun, såfremt der er tildelt kontohaveren sådant nummer. I øvrigt oplyses kontohaverens navn, adresse og hjemland.


Indberetninger vedrørende pensioner

§ 15.  Pensionskasser, livs- og pensionsforsikringsselskaber og andre, der udbetaler løbende pensioner eller løbende livsbetingede forsikringsydelser, skal hvert år uden opfordring give skatteforvaltningen de oplysninger som er nævnt i § 39, stk. 1 og 2, i landstingslov om forvaltning af skatter samt oplysninger til identifikation af ejeren af pensionsordningen.
Stk. 2.  Enhver der etablerer en pensionsordning som nævnt i §§ 39 og 40 i landstingslov om indkomstskat, skal til de oplysningspligtige give sådanne oplysninger til identifikation af ordningens ejer (kontohaver), herunder personnummer, som er nødvendige til opfyldelse af indberetningspligten, samt godtgøre rigtigheden af de afgivne oplysninger.
Stk. 3.  En pensionsordning kan kun oprettes, hvis der meddeles de i stk. 2 nævnte oplysninger. Hvis der sker ændringer i de i stk. 2 nævnte forhold, skal der gives meddelelse til den oplysningspligtige om ændringerne inden 1 måned.


Indberetning om forvaltede midler og lån

§ 16.  Den, der som led i sin virksomhed modtager aktier i depot til forvaltning, skal hvert år foretage indberetning til skatteforvaltningen om det udbytte af deponerede børsnoterede aktier med videre, der er udloddet i det forudgående kalenderår.
Stk. 2.  Indberetninger i henhold til stk. 1 skal for hver udbyttemodtager omfatte følgende oplysninger:
1)  Identifikation af den, der foretager indberetningen.
2)  Identifikation af udbyttemodtageren, i det omfang denne oplysning er kendt.
3)  Størrelsen af det udloddede udbytte (brutto) i årets løb.
4)  Størrelsen af den betalte skat af det i årets løb udloddede udbytte, jf. nr. 3.
5)  Hvilket land den udbyttegivende aktie med videre er udstedt i, når aktien med videre er børsnoteret.
Stk. 3.  Den, for hvem deponeringen som nævnt i stk. 1 er foretaget, skal oplyse den indberetningspligtige om sin identitet, herunder om sit personnummer, GER-nr., CVR-nr. eller SE-nr.
Stk. 4.  Den, der modtager udbytte fra en aktie med videre som nævnt i stk. 2, skal oplyse den indberetningspligtige om sin identitet, herunder om sit personnummer, GER-nr., CVR-nr. eller SE-nr. Dette gælder dog ikke, hvis udbyttemodtageren som følge af selskabsretlige regler er fritaget for at blive registreret i det udloddende selskab eller forening med videre.
Stk. 5.  Når praktiske forhold taler derfor og oplysningerne har mindre betydning for skattekontrollen, kan skatteforvaltningen fritage eller lempe for oplysningspligten efter stk. 1-4 for enkelte eller grupper af oplysningspligtige.

§ 17.  Den, der som led i sin virksomhed modtager aktier i depot til forvaltning, skal hvert år foretage indberetning til skatteforvaltningen om de i det forudgående kalenderår deponerede børsnoterede aktier med videre, såfremt deponeringen er foretaget for en person.
Stk. 2.  Indberetningen efter stk. 1 skal omfatte oplysninger om den enkelte aktie med angivelse af aktiens identitet og kursværdien ved udgangen af kalenderåret.
Stk. 3.  Den, der som led i sin virksomhed formidler handel med aktier, skal hvert år foretage indberetning til skatteforvaltningen om afståelser af børsnoterede aktier med videre formidlet i det forudgående kalenderår, når afståelsen er formidlet for en person. Indberetningen skal omfatte oplysninger om aktiens identitet, afståelsestidspunktet samt afståelsessummen for aktien.
Stk. 4.  Den, for hvem deponeringen er foretaget eller afståelsen formidlet, skal oplyse den indberetningspligtige om sin identitet, herunder om sit personnummer.
Stk. 5.  Når praktiske forhold taler derfor og oplysningerne har mindre betydning for skattekontrollen, kan skatteforvaltningen fritage eller lempe for oplysningspligten efter stk. 1-4 for enkelte eller grupper af oplysningspligtige.

§ 18.  Offentlige kasser, realkreditinstitutter, værdipapircentraler, aktieselskaber, banker, sparekasser, andelskasser, investeringsforeninger, vekselerere og andre, som indløser rentekuponer eller tilskriver renter vedrørende obligationer, skal til brug ved skatteligningen mindst én gang årligt uden opfordring give skatteforvaltningen oplysning om beløbsstørrelsen af den enkelte obligationsejers indløste rentekuponer eller tilskrevne renter det foregående år og om den pågældende obligations betegnelse og kursværdi ved samme års udløb samt oplysninger som nævnt i stk. 3 og 4.
Stk. 2.  På samme måde som nævnt i stk. 1 skal oplysning gives om indfrielse af udbyttekuponer vedrørende investeringsbeviser i investeringsforeninger eller tilskrivning på indskud i kontoførende investeringsforeninger samt investeringsbevisernes respektive den kontoførende investeringsforenings betegnelse, herunder art og virke, og kursværdien ved årets udgang. Skatteforvaltningen kan endvidere bestemme, at indberetningspligtige som nævnt i stk. 1 indbyrdes skal afgive oplysninger til brug for opfyldelse af indberetningspligten overfor skatteforvaltningen. På tilsvarende måde skal oplysning endvidere gives om indfrielse af obligationer, der er udstedt uden pålydende rente eller med en pålydende rente under mindsterenten, jf. landstingslov om indkomstskat § 18, stk. 3.
Stk. 3.  Et medlem af en kontoførende investeringsforening skal til brug for foreningens indberetning af tilskrivninger på medlemmets indskud efter stk. 1 og 2 eller til brug for foreningens indberetning om hævninger efter § 19 efter anmodning oplyse foreningen om relevante skattemæssige principper, medlemmet anvender ved indkomstopgørelsen, herunder om den pågældende næringsbeskattes.
Stk. 4.  Den, der begærer indløsning af rente- eller udbyttekupon eller oprettelse af en konto i en værdipapircentral, skal i en af skatteforvaltningen fastsat form underrette indløsningsstedet eller det kontoførende institut om ejerens identitet og godtgøre rigtigheden af de givne oplysninger. Kuponen må ikke indløses og renten ikke udbetales, før indløsningsstedet eller det kontoførende institut har fået de nævnte oplysninger.

§ 19.  Den, der formidler overdragelsen eller erhververen eller overdrageren, jf. stk. 3, skal give skatteforvaltningen oplysning om overdragelse af obligationer og rentekuponer, herunder oplysning om overdragelse af obligationer, der er udstedt uden pålydende rente eller med en pålydende rente under mindsterenten, jf. § 18, stk. 3, i landstingslov om indkomstskat. Det samme gælder om overdragelse af investeringsbeviser og udbyttekuponer vedrørende sådanne samt om hævninger, herunder om tidspunktet for den enkelte hævning, af indestående i en kontoførende investeringsforening, samt den til den enkelte hævning svarende del af urealiseret fortjeneste eller tab på den kontoførende investeringsforenings værdipapirer på tidspunktet for hævningen. Skatteforvaltningen kan pålægge parterne pligt til at oplyse personnummer med videre som nævnt i § 10, stk. 2.
Stk. 2.  Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på indgåelse af aftaler om eller overdragelse af terminskontrakter, køberetter og salgsretter, når en af aftaleparterne er en person.
Stk. 3.  Den, der som led i sit erhverv handler med eller formidler overdragelse af de i stk. 1 og 2 nævnte værdipapirer eller kontrakter, er indberetningspligtig efter stk. 1. Det samme gælder den, der har det som sit erhverv at indgå eller formidle aftaler om sådanne kontrakter. Indberetning om hævning fra en konto i en kontoførende investeringsforening foretages dog af foreningen. Overdrages de i stk. 1 og 2 nævnte værdipapirer eller kontrakter mellem parter, der ikke er indberetningspligtige efter 1. pkt., eller indgås der aftale herom og formidles overdragelsen eller aftalen ikke af en sådan indberetningspligtig, skal indberetningen foretages af den part, der erhverver værdipapiret eller kontrakten.
Stk. 4.  Overdrages de i stk. 1 nævnte værdipapirer og kontrakter, eller indgås aftale om en kontrakt som nævnt i stk. 2, mellem en fysisk eller juridisk person hjemmehørende her i landet eller som driver virksomhed fra et fast driftssted her i landet (indlænding) og en udenlandsk fysisk eller juridisk person, der ikke er indberetningspligtig efter stk. 3, 1. pkt., og formidles overdragelsen eller aftalen ikke af en sådan indberetningspligtig, påhviler indberetningspligten indlændingen.
Stk. 5.  En erhverver, overdrager eller formidler, der ikke opfylder en ham pålagt oplysningspligt, kan anses for skattepligtig af indberettede renter og udbytter vedrørende den overdragne obligation med videre eller kupon.
Stk. 6.  Når praktiske forhold taler derfor og oplysningen har mindre betydning for skattekontrollen, kan skatteforvaltningen fritage for eller lempe oplysningspligten for enkelte eller grupper af oplysningspligtige eller for enkelte eller grupper af obligationsejere med videre.

§ 20.  Pligten til at give oplysninger som nævnt i §§ 10-12 og 15-19 påhviler fuld og begrænset skattepligtige juridiske og fysiske personer.


Foranstaltninger

§ 21.  Den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder § 1, stk. 2-4, § 3, § 4, stk. 1, § 5, stk. 1 og 2, § 6, stk. 1, § 7, stk. 1 og 2, § 8, § 9, § 10, stk. 1 og 5, § 11, stk. 1, § 12, stk. 1, § 13, stk. 1, 3 og 4, § 15, stk. 1 og 2, § 16, stk. 1, 3 og 4, § 17, stk. 1, 3 og 4, § 18 og § 19, stk. 1-4, kan idømmes bøde.
Stk. 2.  Er en af de i stk. 1 nævnte overtrædelser begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab, en forening, en selvejende institution, en fond eller lignende, kan der idømmes den juridiske person som sådan bøde. Er overtrædelsen begået af Grønlands Selvstyre, en kommune eller et kommunalt fællesskab, kan selvstyret, kommunalbestyrelsen eller det kommunale fællesskab idømmes bøde.
Stk. 3. Bøden tilfalder landskassen.


Ikrafttrædelse

§ 22.  Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2010.
Stk. 2.  Samtidig ophæves hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 26 af 1. december 2006 om indberetning af oplysninger om indkomstskat til skatteforvaltningen.
Grønlands Selvstyre, den
18. juni 2010
Palle Christiansen

/

Jan H. Lynge-Pedersen