Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 11
2. december 2009
Gældende

Inatsisartutlov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Kapitel 1
Anvendelsesområde

 

§ 1.  Loven gælder for indhentning af tilbud på udførelse eller udførelse med projektering af bygge- og anlægsarbejder og for tildeling af ordren.
Stk. 2.  Loven gælder for følgende udbydere:
1)  Grønlands Selvstyre, selskaber hvor Grønlands Selvstyre har en bestemmende indflydelse samt kommunale myndigheder,
2)  Andre udbydere, når de udbyder bygge- og anlægsarbejder, som modtager offentlig støtte, herunder garantier.
Stk. 3.  Loven finder uanset stk. 2 ikke anvendelse på:
1)  Andelsboliger, der opføres og finansieres af private bygherrer og som bagefter overdrages til en andelsboligforening.
2)  Privat boligbyggeri med tilsagn om lån i henhold til tekstanmærkning i inatsisartutfinansloven.
Stk. 4.  Lovens regler om fremgangsmåde ved indhentning af tilbud og ved tildeling af ordren finder endvidere anvendelse, når en udbyder klart tilkendegiver, at loven eller nærmere angivne regler heri vil blive anvendt som grundlag for tildeling af en ordre om et bygge- og anlægsarbejde.
Stk. 5.  I det omfang, at reglerne i denne lov finder anvendelse i medfør af stk. 4, kan klagereglerne i kapitel 7 altid påberåbes.


Definitioner

 

§ 2.   Ved bygge- og anlægsarbejder forstås arbejder, der har til formål at tilvejebringe et bestemt fysisk resultat på en byggeplads, i en bebyggelse eller på et bygværk eller anlæg.

 

§ 3.  Ved licitation forstås i denne lov, at en opgave udbydes således, at flere opfordres til inden samme bestemte tidspunkt og på samme udbudsgrundlag eller ud fra fælles mindstekrav at give bindende tilbud eller at give tilbud om at indgå i et forpligtende samarbejde om en bygge- og anlægsopgave. Ved opfordringen tilkendegives, at der er tale om en licitation.
Stk. 2.  Ved offentlig licitation rettes opfordring til at byde til en ubestemt kreds ved annonce i pressen eller i elektroniske medier.
Stk. 3.  Ved begrænset licitation rettes opfordringen til at byde direkte og alene til dem, fra hvem tilbud ønskes.

 

§ 4.  Ved udbud med prækvalifikation forstås, at udbyderen på grundlag af et sæt udvælgelseskriterier udvælger de tilbudsgivere, fra hvem der ønskes tilbud.

 

§ 5.  Ved rammeaftaler forstås aftaler om betingelserne, f.eks. med hensyn til pris, kvalitet og mængde eller omfang, for en mulig udførelse af bygge- og anlægsarbejder af samme karakter i løbet af en given periode.

 

§ 6.  Tilbud, der ikke indhentes ved en licitation eller på grundlag af en rammeaftale, er underhåndsbud.


Kapitel 2
Generelle principper for tilbudsindhentning


Konkurrence og ligebehandling

 

§ 7.  Tilbud på udførelse eller projektering og udførelse af bygge- og anlægsarbejder omfattet af denne lov indhentes ved offentlig eller begrænset licitation eller ved underhåndsbud.
Stk. 2.  Udbyderen skal udnytte de muligheder, der findes for at skabe tilstrækkelig konkurrence.
Stk. 3.  Det påhviler udbyderen ved tilrettelæggelsen og gennemførelsen af udbuddet og tildelingen af ordren at sørge for, at udvælgelsen af tilbudsgivere sker på grundlag af objektive, saglige og ikke-diskriminerende kriterier, og at der ikke finder forskelsbehandling sted mellem tilbudsgiverne.
Stk. 4.  Udbud skal ske efter ”Fælles betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed i Grønland” (AP) eller andre officielle vedtagne dokumenter i de tilfælde, hvor de er anvendelige.


Arbejder i regning

 

§ 8.  Bygge- og anlægsarbejder i regning er ikke omfattet af reglerne om offentligt udbud. Bygge- og anlægsarbejde i regning kan kun anvendes undtagelsesvist, når særlige grunde gør det påkrævet, eller hvis bygge- og anlægsarbejdet har en værdi på maksimalt 300.000 kr.
Stk. 2.  Som særlige grunde, jf. stk. 1, anses for eksempel restaurerings-, reparations-, og ombygningsarbejder, hvis omfang, kvalitet og tidsforløb kun med stor vanskelighed kan fastlægges på forhånd.


Tilbudsfrister og vedståelsesfrister

 

§ 9.  I udbudsbetingelserne skal angives fristen for modtagelse af tilbud. Fristen skal være lang nok til at give tilbudsgivere rimelig tid til at afgive tilbud.
Stk. 2.  Tilbudsgiver er forpligtet til at vedstå sit bud i 20 arbejdsdage efter fristen for modtagelse af tilbud, medmindre andet er angivet i udbudsmaterialet.
Stk. 3.  Ved forhandlinger af licitationsbud efter § 18 frigøres en tilbudsgiver, der ikke indbydes til forhandlinger eller fravælges i løbet af forhandlingerne, fra sit tilbud, så snart beslutningen herom er meddelt tilbudsgiveren.


Kapitel 3
Fremgangsmåden ved en licitation


Tilbuddets form

 

§ 10.  Tilbud ved en licitation skal være skriftlige. Tilbud kan afgives elektronisk, medmindre udbyderen på forhånd har udelukket dette.


Tilrettelæggelse af offentlig og begrænset licitation

 

§ 11.  Hvis udbyderen ved en offentlig licitation kræver oplysninger vedrørende teknisk og økonomisk formåen, som tilbudsgiver skal dokumentere at råde over for at kunne få sit bud taget i betragtning, skal karakteren af disse oplysninger og dokumentationen herfor være angivet i udbudsannoncen. I annoncen angives tillige, om opgaven vil blive tildelt efter kriteriet laveste pris eller efter kriteriet det økonomisk mest fordelagtige bud.

 

§ 12.   Ved begrænset licitation kan udbyderen gennemføre en prækvalifikationsrunde ved at indkalde mulige tilbudsgivere ved offentliggørelse af en udbudsannonce i pressen eller i elektroniske medier. I udbudsannoncen skal angives
1)  en frist på mindst 15 arbejdsdage til at anmelde interesse i at deltage,
2)  karakteren af de oplysninger vedrørende økonomisk og teknisk formåen, som skal dokumenteres for at kunne blive prækvalificeret, samt dokumentationskrav herfor,
3)  om opgaven vil blive tildelt efter kriteriet laveste pris eller efter kriteriet det økonomisk mest fordelagtige bud, og
4)  hvor mange bydende der maksimalt vil blive opfordret til at afgive tilbud.

 

§ 13.   Begrænset licitation kan gennemføres uden forudgående prækvalifikation, når kun bestemte entreprenører har den nødvendige kapacitet eller det nødvendige speciale til at udføre arbejdet.  


Adgangen til at være til stede ved åbningen af licitationsbuddene

 

§ 14.  Ved en licitation åbnes tilbuddene på licitationsstedet på et forud fastsat tidspunkt. De bydende er berettiget til at være til stede ved åbningen af tilbuddene og til at blive bekendt med budsummer og eventuelle forbehold.


Tildelingskriterier

 

§ 15.  Medmindre udbyderen annullerer licitationen, skal ordren tildeles efter følgende kriterier:
1)  den laveste pris eller
2)  det økonomisk mest fordelagtige bud under hensyntagen til forskellige kriterier, som varierer efter den pågældende kontrakt, f.eks. pris, kvalitet, byggetid, driftsomkostninger, rentabilitet, teknisk værdi, påvirkning af miljøet, arkitektur og funktion.
Stk. 2.  Det skal i udbudsbetingelserne anføres, hvilket tildelingskriterium der skal anvendes. Ved tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige bud anføres så vidt muligt, hvordan udbyderen relativt vil vægte de kriterier, der er valgt. Hvis der ikke kan foretages en vægtning, angiver udbyderen kriteriernes prioriterede rækkefølge med det vigtigste først.
Stk. 3.  Udbyderen kan forkaste et tilbud, såfremt det findes overvejende sandsynligt, at den bydende er ude af stand til at gennemføre arbejdet i tilfredsstillende kvalitet, på hensigtsmæssig og forsvarlig måde eller i rette tid.


Alternative bud

 

§ 16.  Udbyderen kan tage hensyn til alternative bud fra bydende, såfremt disse alternative bud opfylder de mindstekrav, som fremgår af udbudsbetingelserne.
Stk. 2.  Udbyderen kan i udbudsbetingelserne anføre, at alternative bud ikke kan modtages.


Forhandlinger

 

§ 17.  Når kriteriet for tildeling af ordren er laveste pris, kan udbyderen kun forhandle med lavestbydende.

 

§ 18.  Når kriteriet for tildeling af ordren er det økonomisk mest fordelagtige bud, kan udbyderen forhandle med tre tilbudsgivere eller færre, som ved licitationen har afgivet de økonomisk mest fordelagtige tilbud bedømt ud fra de vægtede eller prioriterede underkriterier, medmindre der i udbudsbetingelserne er givet afkald herpå.
Stk. 2.  Når udbyderen vælger at forhandle, skal det senest ved forhandlingernes begyndelse over for de udvalgte tilbudsgivere, som udbyderen forbeholder sig at forhandle med, tilkendegives, hvilken procedure der vil blive fulgt, hvis dette ikke fremgår af udbudsbetingelserne.
Stk. 3.  Under forhandlingerne skal udbyderen sikre, at alle tilbudsgivere behandles ens. Navnlig må udbyderen ikke udøve forskelsbehandling ved at give oplysninger, som kan stille nogle tilbudsgivere bedre end andre. Udbyderen må under forhandlingerne alene give oplysninger til en tilbudsgiver om andre tilbudsgiveres løsninger eller priser, i det omfang sådanne oplysninger allerede er gjort offentligt tilgængelige i henhold til § 14.
Stk. 4.  Forhandlingerne må ikke føre til, at opgavens karakter ændres væsentligt, eller til, at tildelingskriterierne, herunder den vægtning eller prioritering, der er lagt til grund ved udvælgelsen af forhandlingspartnere efter stk. 1, ændres.


Kapitel 4
Underhåndsbud

 

§ 19.  Udbyderen kan på samme arbejde indhente indtil tre underhåndsbud.

 

§ 20.  Udbydere omfattet af § 1, stk. 2, kan ikke indhente underhåndsbud på bygge- og anlægsarbejder medmindre:
1)  der er tale om bygge- og anlægsarbejder til en samlet værdi på 500.000 kroner eller derunder,
2)  bygge- og anlægsarbejdets omfang, kvalitet eller tidsforløb kun med stor vanskelighed kan fastlægges i et udbudsgrundlag, såsom visse forsøgs-, forsknings- og udviklingsarbejder eller restaurerings-, reparations- og ombygningsarbejder eller arbejder, der af tvingende sikkerhedsmæssige grunde ikke kan udsættes,
3)  der ved licitation ikke er indkommet et egnet eller forskriftsmæssigt bud eller der ikke er modtaget nogen ansøgninger, forudsat at de oprindelige udbudsbetingelser ikke ændres væsentligt,
4)  kun en bestemt virksomhed har praktisk mulighed for at udføre bygge- og anlægsarbejdet, eller
5)  andre særlige grunde med afgørende vægt taler for at vælge en bestemt entreprenør.

 

§ 21.   Udbyderen skal ved indhentning af underhåndsbud give meddelelse om, hvorvidt tildeling af ordren vil ske på grundlag af kriteriet laveste pris eller kriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

 

§ 22.   Udbyderen kan forkaste et tilbud, såfremt det findes overvejende sandsynligt, at den bydende er ude af stand til at gennemføre arbejdet i tilfredsstillende kvalitet, på hensigtsmæssig og forsvarlig måde og i rette tid.


Kapitel 5
Rammeaftaler

 

§ 23.  En rammeaftale har kun virkning i forholdet mellem de direkte parter i aftalen. En rammeaftale kan kun indgås mellem én udbyder og én virksomhed. Udbyderen kan om nødvendigt anmode virksomheden om at komplettere sit tilbud til brug for kontraktindgåelsen. Dette må dog ikke medføre væsentlige ændringer i aftalevilkårene.
Stk. 2.  En rammeaftale må højst gælde for en periode på 4 år.


Kapitel 6
Meddelelse til ansøgere og tilbudsgivere

 

§ 24.  Udbyderen underretter hurtigst muligt alle tilbudsgivere, der har afgivet et licitationsbud eller et underhåndsbud, om, hvilken afgørelse der er truffet med hensyn til ordretildelingen. I tilfælde af en annullering af licitation eller indhentning af underhåndsbud, skal underretningen indeholde en begrundelse herfor. 
Stk. 2.  Ved begrænset licitation med prækvalifikation underretter udbyderen hurtigst muligt ansøgere om, hvorvidt de er blevet prækvalificeret. Efter anmodning underretter udbyderen endvidere en forbigået ansøger om begrundelsen for, at ansøgningen er blevet forkastet.
Stk. 3.  Udbyderen underretter efter anmodning berørte tilbudsgivere om begrundelsen for at forkaste tilbuddet, jf. § 15, stk. 3, og § 22, såfremt en sådan begrundelse ikke allerede er givet i medfør af § 25, stk. 2.

 

§ 25.  Når kriteriet er det økonomisk mest fordelagtige bud, gælder endvidere reglerne i stk. 2-4.
Stk. 2.  Senest samtidig med, at der indledes forhandlinger efter § 18, underretter udbyderen berørte tilbudsgivere om en beslutning om ikke at indbyde dem til forhandlingerne og en begrundelse herfor.
Stk. 3.  Efter afslutningen på forhandlinger efter § 18 underretter udbyderen hurtigst muligt tilbudsgivere, som udbyderen har forbeholdt sig at forhandle med, om det antagne tilbuds egenskaber og relative fordele.
Stk. 4.  Hvis der ikke har været forhandlinger efter § 18, eller hvis tilbuddene er indhentet ved underhåndsbud, underretter udbyderen efter anmodning tilbudsgivere, som har overholdt udbudsbetingelserne, om det antagne tilbuds egenskaber og relative fordele.


Kapitel 7
Klage over licitation m.v.

 

§ 26.  Naalakkersuisut kan nedsætte et uafhængigt Klagenævn for Udbud til varetagelse af klagebehandling over udbudsforretninger.
Stk. 2.  Klagenævnet for Udbud består af 1 formand og 2 sagkyndige medlemmer, som alle udpeges for en periode på 4 år, med mulighed for genvalg.
Stk. 3.  Landsdommeren i Grønland udpeger Klagenævnet for Udbuds formand, og en eller flere stedfortrædere for denne, som alle skal have bestået juridisk embedseksamen. Formanden og dennes stedfortrædere skal så vidt muligt være i besiddelse af samme kvalifikationer og erfaringsgrundlag, som kræves for udnævnelse som dommerfuldmægtig.
Stk. 4.  Naalakkersuisut udpeger efter indstilling fra byggebranchen i Grønland nævnets 2 sagkyndige medlemmer samt et antal stedfortrædere for disse, som alle skal have kendskab til bygge- og anlægsvirksomhed.

 

§ 27.  Klagenævnet for Udbudbehandler spørgsmål om overtrædelse af bestemmelser i nærværende lov og regler udstedt i medfør heraf.
Stk. 2.  Klagenævnet for Udbuds afgørelser vedrørende klager over de i stk. 1 anførte forhold skal så vidt muligt foreligge senest 3 måneder efter, at sagen er indbragt nævnet.
Stk. 3.  Naalakkersuisut stiller sekretariatsbistand til rådighed for Klagenævnet for Udbud, samt fastsætter regler om vederlæggelse af nævnets medlemmer i overensstemmelse med landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.
Stk. 4.  Klagenævnet for Udbud afgiver en årlig beretning om sin virksomhed til Naalakkersuisut

 

§ 28.  Sagen forberedes ved udveksling af skriftlige indlæg og forhandles derefter mundtligt, medmindre formanden bestemmer andet.
Stk. 2.  Klagenævnet kan kræve alle oplysninger fra sagens parter, der findes nødvendige for dets virksomhed eller til afgørelse af, om et forhold er omfattet af nævnets kompetence.
Stk. 3.  Naalakkersuisut fastsætter, efter indhentet udtalelse fra Klagenævnet for Udbud, nævnets forretningsorden og de nærmere regler for nævnets virksomhed, herunder sagsbehandling og gebyr i form af 1 procent af entreprisesummen, dog maksimalt 100.000 kronerfor indgivelse af klage og offentliggørelse af afgørelser. Endvidere kan Naalakkersuisut fastsætte nærmere regler om hvorvidt gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold i klagen, eller hvis sagen afvises som uegnet til behandling ved Klagenævnet for Udbud.
Stk. 4.  Klagenævnet for Udbud kan ikke behandle sager, der har en entreprisesum under 100.000 kroner.

 

§ 29.  Følgende kan indgive klage til nævnet:
1)  enhver, der har retlig interesse heri,
2)  Konkurrencetilsynet samt
3)  de organisationer og offentlige myndigheder, som Naalakkersuisut tillægger klageadgang.
Stk. 2.  Nævnet kantillade en tredjemand eller offentlig myndighed, for hvem sagen har en væsentlig betydning, at indtræde i sagen til fordel for den indklagede ordregiver.
Stk. 3.  Senest samtidig med at en klage indbringes for nævnet, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om den påståede overtrædelse og om, at klagen indbringes for nævnet.
Stk. 4.  Frist for indgivelse af klage til nævnet er 4 uger efter udbyder har meddelt resultatet af udbudsrunden.

 

§ 30.  En klage har kun opsættende virkning i det omfang, at nævnet eller formanden på nævnets vegne på, klagers begæring, træffer bestemmelse herom, fordi særlige grunde taler derfor
Stk. 2.  Klagenævnet kan, i tilfælde, hvor en klager helt eller delvist får medhold i en for nævnet indbragt klage, efter påstand pålægge indklagede at yde klageren en erstatning for tab, der er lidt som følge af overtrædelse af regler som nævnt i denne lov og regler udstedt i medfør heraf.

 

§ 31.  I tilfælde, hvor en klager får helt eller delvist medhold i en for klagenævnet indbragt klage, kan nævnet pålægge udbyderen at godtgøre klageren de sagsomkostninger, denne har afholdt i forbindelse med klagesagen.

 

§ 32.  Klagenævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
Stk. 2.  Klagenævnets afgørelser kan indbringes for domstolene senest 8 uger efter, at afgørelsen er meddelt de pågældende. Finder indbringelse ikke sted inden for fristen, er nævnets afgørelser endelige.

 

§ 33.  Der kan idømmes bøde til den, der forsætligt eller groft uagtsomt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til Klagenævnet for Udbud eller fortier oplysninger af betydning for den pågældende sag eller undlader at efterkomme forbud eller påbud fra Klagenævnet for Udbud.
Stk. 2.  Er overtrædelsen begået af en virksomhed, som helt eller delvist ejes af staten, Grønlands Selvstyre, en kommune eller et kommunalt fællesskab, et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges virksomheden med videre som sådant ansvar. Tilsvarende gælder hvis overtrædelsen er begået af Grønlands Selvstyre, en kommune eller et kommunalt fællesskab.

 

§ 34.  Undlader nogen til Klagenævnet for Udbud at give oplysninger efter § 28, stk. 2, kan nævnet som tvangsmiddel pålægge de pågældende daglige bøder, der kan tvangsfuldbyrdes uden forudgående dom.


Kapitel 8
Øvrige bestemmelser og ikrafttræden


Lærlinge

 

§ 35.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om, i hvilket omfang, der skal ansættes lærlinge i forbindelse med udførelse af bygge- og anlægsarbejder omfattet af § 1, stk. 2.


Ikrafttræden m.v.

 

§ 36.  Loven træder i kraft den 1. januar 2010 og har virkning for opgaver, der udbydes fra dette tidspunkt.
Stk. 2.  Samtidig ophæves landstingslov nr. 3 af 6. april 1992 om licitation m.v.
Stk. 3.  Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 15 af 5. juli 2007 om udbud af bygge- og anlægsarbejder ophæves..

 

§ 37.  Forsvarsområdet Pituffik er undtaget for bestemmelserne i denne lov.
Grønlands Selvstyre, den 2. december 2009
Kuupik Kleist

/

Jens B. Frederiksen