Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 9
7. december 2009
Gældende

Inatsisartutlov om børnetilskud

Kapitel 1
Almindelige bestemmelser

 

§ 1.  Retten til at få udbetalt børnetilskud efter denne lov er betinget af,
1)  at barnet er under 18 år,
2)  at barnet har hjemkommune i Grønland, og at den, der er berettiget til at få tilskuddet udbetalt, har fast bopæl og er tilmeldt folkeregistret i Grønland,
3)  at barnet eller den, der er berettiget til at få børnetilskuddet udbetalt enten har dansk indfødsret eller at såvel barnet som den, der er berettiget til at få tilskuddet udbetalt, har haft bopæl i Grønland det seneste år,
4)  at barnet ikke af det offentlige er anbragt udenfor hjemmet efter forordning om hjælp til børn og unge eller i øvrigt forsørges af det offentlige og
5)  at barnet ikke har indgået ægteskab.
Stk. 2.  For personer, der er berettiget til at modtage sikringsydelser i henhold til Nordisk Konvention om social sikring eller andre internationale aftaler, er kravet om, at barnet har hjemkommune i Grønland, ikke gældende.

 

§ 2.  Børnetilskuddet ydes til barnets forsørgelse og tilkommer barnet.
Stk. 2.  Krav på udbetaling af børnetilskud kan ikke gøres til genstand for kreditorforfølgning, modregning m.v. overfor den, der er berettiget til at få tilskuddet udbetalt.
Stk. 3.  Børnetilskuddet følger kalenderåret.

 

§ 3.  Størrelsen af børnetilskud fastsættes for hvert kalenderår i finansloven og udbetales ud fra den skattepligtige indkomst i det senest kendte indkomstår efter indkomstgrænser fastsat i finansloven.
Stk. 2.  Bor forældrene sammen, udbetales børnetilskud på baggrund af forældrenes samlede skattepligtige indkomst.
Stk. 3.  Bor barnet hos den ene af forældrene, udbetales børnetilskuddet på baggrund af dennes skattepligtige indkomst. Er denne forælder gift eller samlevende, medregnes ægtefællens skattepligtige indkomst eller samlevers skattepligtige indkomst, hvis samlivet har bestået i mindst et år.
Stk. 4.  Bor barnet lige meget hos begge forældre, udbetales børnetilskuddet på baggrund af den skattepligtige indkomst hos den forælder, hvor barnet er tilmeldt folkeregistret.

 

§ 4.  Kan en person godtgøre, at den skattepligtige indkomst, der danner grundlag for udbetaling af børnetilskud, er væsentligt og varigt ændret, kan kommunalbestyrelsen beslutte at udbetale børnetilskuddet på baggrund af den forventede indkomst.
Stk. 2.  Familier, der flytter til Grønland, kan, såfremt betingelserne i § 1 er opfyldt, få udbetalt børnetilskud fra den første i måneden efter tilflytningen ud fra kommunalbe­styrelsens skøn over den forventede skattepligtige indkomst.
Stk. 3.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler for opgørelse af forventet indkomst, samt for hvornår indkomsten må forventes varigt at være væsentligt nedsat eller ændret.


Kapitel 2
Udbetaling af børnetilskud

 

§ 5.  Bor forældrene sammen og har de barnet boende hos sig, udbetales børnetilskuddet til barnets mor, medmindre det er aftalt, at tilskuddet udbetales til faderen.
Stk. 2.  Bor barnet hos én af forældrene, udbetales børnetilskuddet til denne. Bor barnet lige meget hos begge forældre, udbetales tilskuddet til den forælder, hos hvem barnet er tilmeldt folkeregistret.
Stk. 3.  Er barnet i privat formidlet familiepleje, kan kommunen beslutte, at udbeta­ling­en skal ske til plejeforældrene.
Stk. 4.  Har barnet ophold på skolehjem, efterskole eller lignende, kan kommunen beslutte, at børnetilskuddet helt eller delvist skal udbetales til barnet.

 

§ 6.  Børnetilskud udbetales månedligt forud.
Stk. 2.  Betingelserne for at få børnetilskud udbetalt skal være opfyldt den første i den måned, udbetalingen vedrører.
Stk. 3.  Børnetilskud udbetales første gang i den måned, der følger efter den måned, i hvilken retten til tilskuddet erhverves. Sidste udbetaling sker for den måned, i hvilken retten til tilskuddet ophører.
Stk. 4.  Når det er nødvendigt af hensyn til barnets interesser og behov, kan kommunalbestyrelsen beslutte, at børnetilskuddet helt eller delvist udbetales i naturalier eller administreres efter kommunalbestyrelsens bestemmelser.
Stk. 5.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler for udbetaling af børnetilskud, herunder regler om udbetaling til mindreårige og om administration af tilskuddet.


Kapitel 3
Administration, finansiering, klageadgang, m.v.

 

§ 7.  Det påhviler hjemkommunen at udbetale børnetilskud. Udbetalingen sker på initiativ af kommunalbestyrelsen og uden forudgående ansøgning. Det påhviler kommunalbestyrelsen at indhente de oplysninger, der er nødvendige til beregning af børnetilskuddets størrelse.
Stk. 2.  Når den, der har ret til en ydelse efter denne Inatsisartutlov, flytter til en anden kommune, anmoder tilflytningskommunen om nødvendige akter fra fraflytningskommunen. Informationsoverførsel kan ske rent elektronisk i såvel tilflytnings- som fraflytningskommunen.

 

§ 8.  Bliver kommunalbestyrelsen bekendt med eller gjort opmærksom på, at et børnetilskud fejlagtigt ikke er kommet til udbetaling, skal der ske efterbetaling fra det tidspunkt, da retten til børnetilskuddet opstod, medmindre fejlen beror på den tilskudsberettigedes forhold.
Stk. 2.  Kravet forældes efter de almindelige forældelsesregler.

 

§ 9.  Det påhviler den, der får udbetalt børnetilskud at oplyse kommunalbestyrelsen om alle forhold, der har betydning for beregning og udbetaling af tilskuddet samt om ændringer i forhold, der kan medføre nedsættelse eller bortfald af børnetilskud.
Stk. 2.  Kommunalbestyrelsen kan indhente oplysninger om den skattepligtige indkomst, der danner grundlag for udbetaling af børnetilskud.
Stk. 3.  Har nogen mod bedre vidende helt eller delvist fået udbetalt børnetilskud på forkert grundlag, skal det med urette modtagne beløb straks tilbagebetales til kommunen, der skal tilbageføre beløbet til landskassen.

 

§ 10.  Udgifter til børnetilskud afholdes af landskassen.
Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte regler om refusion, regnskabsaflæggelse, revision og kontrol.

 

§ 11.  Afgørelser truffet i henhold til denne lov kan påklages efter bestemmelserne i landstingsforordning om socialvæsenets styrelse og organisation.


Kapitel 4
Ikrafttræden

 

§ 12.  Denne Inatsisartutlov træder i kraft den 1. marts 2010.
Stk. 2.  Samtidigt ophæves landstingsforordning nr. 11 af 31. oktober 1996 om børnetilskud.
Grønlands Selvstyre, den 7. december 2009
Kuupik Kleist                                            

/

                                                                                                                       Maliina Abelsen