Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 14
3. september 2009
Ophævet

Selvstyrets bekendtgørelse om tilskud til efterskoleophold i Danmark

I medfør af § 20, stk. 2 i Landstingslov nr. 13 af 5. december 2008 om efterskoler fastsættes:

 

Betingelser for modtagelse af tilskud

§ 1. Tilskud til efterskoleophold i Danmark bevilliges af Naalakkersuisut inden for den på finansloven afsatte bevilling.
Stk. 2. Følgende betingelser skal være opfyldt for at kunne få tilskud
1) eleven og forældremyndighedsindehaverne skal ved efterskoleopholdets start have fast bopæl i Grønland, og skal have haft fast bopæl i Grønland i mindst 1 år umiddelbart forud for efterskoleopholdets start. Som bopæl uden for Grønland regnes ikke ophold, der udelukkende skyldes uddannelsesforhold eller forsorgsforhold, hvor grønlandske myndigheder har medvirket ved opholdet,
2) elever på efterskoler skal have afsluttet 8 års skolegang eller være fyldt 14 år, og må ikke være fyldt 18 år,
3) den efterskole, som eleven er optaget på, skal være godkendt af undervisningsministeren i Danmark,
4) eleven er under efterskoleopholdet tilknyttet en af forældremyndighedsindehaverne udpeget kontaktfamilie i Danmark, jf. § 2,
5) der foreligger en udtalelse fra skolen om elevens forventede udbytte af efterskoleopholdet, jf. § 3, og
6) ansøgning om tilskud er indgivet rettidigt, jf. § 9.
Stk. 3. Oqaatsinik Pikkorissarfik kan i særlige tilfælde fravige stk. 2, nr. 1, 2 og 6.
Stk. 4. Såfremt efterskoleopholdet afbrydes, eller såfremt eleven ikke møder op til efterskoleopholdets start, vil tilskuddet blive indstillet i henhold til den enkelte efterskoles bestemmelser.
Stk. 5. Departementet for uddannelse kan kræve tilskud tilbagebetalt, såfremt tilskud er anvendt til andre formål end det bevilliget.

§ 2. Forældremyndighedsindehavernes udpegelse af kontaktfamilie skal være dokumenteret ved en af forældremyndighedsindehaverne og kontaktfamilien underskrevet erklæring. Der skal anvendes en af departementet for uddannelse hertil udarbejdet standarderklæring.

§ 3. Skolen skal til brug for vurdering af ansøgninger om tilskud vedlægge ansøgningen en udtalelse om elevens forventede udbytte af efterskoleopholdet i Danmark. Udtalelsen skal indeholde en stillingtagen til, om ansøgeren forventes at forbedre sine muligheder for at påbegynde en uddannelse.
Stk. 2. Udtalelsen afgives på en af departementet for uddannelse hertil udarbejdet blanket.

§ 4. Oqaatsinik Pikkorissarfik afgør på baggrund af en helhedsvurdering af samtlige ansøgninger, hvilke ansøgninger, der skal imødekommes. Ved vurdering lægges der vægt på ansøgerens begrundelse for at tage på efterskoleophold i Danmark og tillige på skolens udtalelse om forventede udbytte af efterskoleopholdet, jf. § 3. Der kan ved udvælgelsen tillige tages hensyn til en geografisk fordeling af den samlede tilskudsbevilling.


Besigtigelsesrejse

§ 5. Oqaatsinik Pikkorissarfik kan et år før skolestart på efterskole i Danmark bevillige en besigtigelsesrejse for en fysisk eller psykisk handicappet elev og dennes kontaktperson eller ét familiemedlem med henblik på at undersøge, hvilket specialefterskoletilbud, der bedst passer elevens specifikke vanskeligheder.
Stk. 2. Besigtigelsesrejsen skal omfatte besøg ved mulige kontaktfamilier med henblik på afklaring af fælles forventninger til samarbejdet under elevens efterskoleophold.
Stk. 3. Tilskud til besigtigelsesrejsen dækker transport til og fra Danmark samt transport mellem besøgene med billigste transportmiddel, dog maksimalt kr. 30.000 per fysisk eller psykisk handicappet elev samt dennes ledsager jf. stk. 1.


Tilskuddets størrelse m.v.

§ 6. Der kan gives indtægtsuafhængigt tilskud til følgende udgifter i forbindelse med efterskoleophold
1) elevens rejse til og fra Grønland i tilknytning til skolestart og –afslutning,
2) elevens nødvendige overnatninger i tilknytning til rejsen,
3) elevens nødvendige forplejning i forbindelse med rejsen, og
4) elevens rejse til og fra Grønland i forbindelse med nære pårørendes alvorlige sygdom eller dødsfald.
Stk. 2. Ved nære pårørende, jf. stk. 1, nr. 4, forstås søskende, ægtefælle, børn, forældre og bedsteforældre. Oqaatsinik Pikkorissarfik kan i særlige tilfælde dispensere herfra.
Stk. 3. Departementet for uddannelse afholder udgifter til uddannelsesvejledning for alle grønlandske elever på efterskoleophold i Danmark samt modtagelse af elever, der er bevilliget tilskud, og hvis nedrejse er arrangeret af Oqaatsinik Pikkorissarfik.
Stk. 4. Departementet for uddannelse kan udlægge udgifter til nødvendig midlertidig indkvartering af elever, der uden for efterskolens åbningstid ikke tages vare på af den angivne kontaktfamilie eller andre, som forældremyndighedsindehaverne har bemyndiget hertil. Udgifterne afkræves efterfølgende forældremyndighedsindehaverne.

§ 7. Der gives tilskud til nedsættelse af forældrenes betaling af efterskoleophold.
Stk. 2. Tilskuddets størrelse fastsættes hvert år på landstingsfinansloven.
Stk. 3. Forældrebetalingen for elever med fysisk eller psykisk handicappede elever fastsættes ud fra den i finansloven angivne højeste støttetakst.
Stk. 4. Forældre, der har flere børn eller tvillinger på efterskole samtidigt eller på hinanden følgende skoleår, kan modtage et forhøjet tilskud på 50 % for den anden elev, der optages på efterskole.
Stk. 5. Tilskuddet indbetales til den pågældende efterskole.


Ansøgningsprocedure

§ 8. Forældremyndighedsindehaverne ansøger selv om elevens optagelse på en efterskole.
Stk. 2. Ansøgning om tilskud foretages på et af departementet for uddannelse udarbejdet skema. Ansøgningen skal blandt andet indeholde en begrundelse for elevens efterskoleophold i Danmark.
Stk. 3. Ansøgningsskemaet udleveres af undervisningsforvaltningen i den kommune, hvor eleven går i skole.
Stk. 4. Ansøgeren fremsender ansøgning om tilskud til undervisningsforvaltningen bilagt efterskolens bekræftelse på, at eleven er optaget på efterskolen samt underskrevet erklæring fra en kontaktfamilie, jf. § 2.
Stk. 5. Undervisningsforvaltningen fremsender ansøgning om tilskud, kopi af de i stk. 4 nævnte bilag, skolens udtalelse vedrørende eleven, jf. § 3, og kopi af afgangsbevis eller senest afgivne standpunktskarakterer til Oqaatsinik Pikkorissarfik.
Stk. 6. Undervisningsforvaltningen skal fremsende kopi af skolens udtalelse vedrørende eleven til forældremyndighedsindehaverne.

§ 9. Ansøgning skal være modtaget i undervisningsforvaltningen senest den 1. december i året før efterskoleopholdet påbegyndes.
Stk. 2. Ansøgning skal være modtaget hos Oqaatsinik Pikkorissarfik senest den 15. januar i det år, hvor efterskoleopholdet påbegyndes.

§ 10. Oqaatsinik Pikkorissarfik meddeler senest den 15. marts i det år, hvor efterskoleopholdet påbegyndes, ansøgerne, om tilskud er bevilliget.
Stk. 2. Oqaatsinik Pikkorissarfik underretter efterskolen om tildelte tilskud, og fremsender det i § 3 nævnte udtalelse fra skolen.
Stk. 3. Oqaatsinik Pikkorissarfik underretter undervisningsforvaltningen om afgørelsen af de tilskudsansøgninger, som forvaltningen har fremsendt.

§ 11. Undervisningsforvaltningen forestår forberedelsen af elevens afrejse. For de elever, hvor Oqaatsinik Pikkorissarfik står som rejsearrangør, fremsendes billetter til den lokale undervisningsforvaltning senest den 15. maj. Oqaatsinik Pikkorissarfik koordinerer modtagelsen af disse elever i Danmark.


Afbrydelse af efterskoleophold i utide

§ 12. Hvis en efterskoleelev ønsker at afbryde sit efterskoleophold i Danmark i utide, skal Det Grønlandske Hus foranledige gennemførelse af en samtale med eleven, før en hjemrejse kan bevilliges.
Stk. 2. Samtalen finder sted på elevens efterskole snarest efter ønsket er meddelt. I samtalen deltager en medarbejder fra Det Grønlandske Hus, en ansat fra efterskolen, eleven og hvis eleven er under 18 år, forældrene eller elevens kontaktfamilie.


Klageadgang

§ 13. Klager over afgørelser vedrørende tilskud kan indbringes for departementet for uddannelse. Klage skal være modtaget i departementet for uddannelse senest 4 uger efter, at afgørelsen er truffet.
Stk. 2. Klager over skolernes udtalelser vedrørende eleverne, jf. § 3, kan ikke indbringes for departementet for uddannelse.


Ikrafttrædelses- og ophævelsesbestemmelser

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2009 og har virkning fra skoleåret 2009-2010.
Stk. 2. Samtidigt ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 26. af 15. januar 2004 om tilskud til efterskoleophold i Danmark.
Grønlands Selvstyre, den 3. september 2009
Mimi Karlsen

/

Lise Lennert Olsen