Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 11
17. april 2009
Gældende

Hjemmestyrets bekendtgørelse om uddannelsesplaner for de erhvervsmæssige uddannelser

I medfør af § 6, § 7, stk. 1 og § 22 i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet, som senest ændret ved landstingsforordning nr. 1 af 16. maj 2008, fastsættes:

 

Formål

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter de tværgående regler, som branche- og erhvervsskolerne skal følge i forbindelse med skolernes udarbejdelse af uddannelsesplaner for hver enkelt erhvervsuddannelse, medmindre uddannelsen er reguleret af andre regler.
Stk. 2. Uddannelsesplanen skal beskrive, hvordan uddannelsen bidrager til udvikling af elevens erhvervsfaglige, studieforberedende og personlige kompetencer under hensyn til arbejdsmarkedets behov, faglig mobilitet og elevens behov på baggrund af teoretisk og praktisk indlæring. Uddannelsesplanen skal samtidig beskrive, hvordan uddannelsen bidrager til udvikling af elevens evne til selvstændig stillingstagen, samarbejde og kommunikation. Uddannelsesplanen skal endvidere beskrive, hvordan uddannelsen fremmer evnen til faglig og social problemløsning, udvikling af initiativ, fleksibilitet og kvalitetssans. Uddannelsesplanen skal ydermere beskrive, hvordan uddannelsen bidrager til at udvikle elevens grundlæggende færdigheder, eksempelvis inden for matematik, læsning, mundtlig og skriftlig kommunikation samt informationsteknologi.
Stk. 3. Uddannelsesplanen skal beskrive, hvordan uddannelsen bidrager til udviklingen af elevens innovative og kreative kompetencer med henblik på elevens deltagelse i produkt- og serviceudvikling og erhvervelse af forudsætninger for etablering af egen virksomhed.
Stk. 4. Uddannelsesplanen skal beskrive, hvordan uddannelsen fremmer elevernes internationale kompetencer med henblik på beskæftigelse og videreuddannelse, ligesom uddannelsesplanen skal beskrive, hvordan uddannelsen bidrager til elevens forståelse af et godt arbejdsmiljø og udvikling af elevens miljøbevidsthed.


Indhold

 

§ 2. Uddannelsesplanen skal indeholde en beskrivelse af:
1) Uddannelsens formål.
2) De beskæftigelsesområder, som uddannelsen retter sig mod og hvorledes uddannelsesbehovet hidtil har været dækket, herunder om der er tale om et hidtil udækket uddannelsesområdet, eller om den foreslåede uddannelse skal erstatte en eller flere eksisterende uddannelser eller specialer og i givet fald hvilke.
3) De adgangskrav, der gælder for uddannelsen.
4) Den nærmere struktur for skoleundervisningen og praktikuddannelsen, herunder varigheden af disse og af den samlede uddannelse.
5) De pædagogiske, didaktiske og metodiske overvejelser ved undervisningens gennemførelse, herunder valg af undervisningsformer.
6) Indholdet af de læringsaktiviteter, herunder fag og projekter med videre, som brancheskolen har opdelt undervisningen i.
7) Skolens bedømmelsesplan, herunder hvordan og hvornår den løbende og afsluttende bedømmelse foregår, samt den særskilte bedømmelse af fag, der bedømmes sammen med andre fag.
8) Skolens tilbud om tilbygning samt retningslinier for skolens vejledning i forbindelse hermed.
9) Eventuelle delmål for undervisningen.
10) Lærerkvalifikationer, ressourcer og udstyr, hvis der måtte stilles særlige krav hertil.
11) Elevens arbejdstid i forbindelse med læringsaktiviteter, herunder projekter med videre samt elevens hjemmearbejde.
12) Eventuel undervisning i virksomheder.
13) Eventuel hel eller delvis samlæsning med andre uddannelser.
14) Indholdet af eventuel skolepraktik samt praktikbedømmelse af elever i skolepraktik.
15) Beskrivelse af oplæringen på lærepladsen, herunder indhold af praktikplaner.
16) Retningslinjer for kommunikation mellem skole, lærling eller elev og virksomhed.
Stk. 2. Uddannelsesplanen skal endvidere indeholde eller henvise til:
1) Beskrivelse af de prøver, som branche- eller erhvervsskolen har ansvaret for at tilrettelægge og afvikle, herunder afsluttende prøver, der afvikles som eksamen.
2) Skolens regler for eksamen.
3) Skolens vurdering af elevernes kompetencer og forudsætninger med hensyn til uddannelsen, herunder anvendelse af godskrivning af fag, undervisningsforløb og projekter med videre.
4) Skolens kriterier og fremgangsmåde ved vurdering af elevernes egnethed i forbindelse med eventuel skolepraktik.
5) Skolens kriterier og fremgangsmåde ved optagelse af elever på uddannelsen med angivelse af eventuel adgangsbegrænsning og optagelse i eventuel skolepraktik med angivelse af eventuel adgangsbegrænsning. 6) Beskrivelse af arbejdet med en personlig uddannelsesplan for eleven.
7) Skolens tilrettelæggelse af kompetencevurdering.
8) Skolens samarbejde med virksomheder og arbejdsgivere.
9) Skolens samarbejde med praktikvirksomheden og eleven vedrørende udstedelse af beviser med videre for afholdelse af prøver.
10) Skolens retningslinier for udstedelse af bevis for gennemført grundforløb eller praktisk oplæring, skolebevis samt uddannelsesbevis eller svendebrev.
11) Beskrivelse af skolens tilrettelæggelse af uddannelsen i samarbejde med eventuelle virksomheder og andre skoler med videre vedrørende gennemførelse af uddannelsesdele, samt udstedelse af dokumentation og beviser.
12) Kompetencemål som eleven skal opfylde ved uddannelsens afslutning.

§ 3. Uddannelsesplanen skal endvidere indeholde en beskrivelse af de grupper af elever, som uddannelsen særligt retter sig mod, og en vurdering af den forventede årlige tilgang til uddannelsen.

§ 4. Branche- eller erhvervsskolen kan i uddannelsesplanen fastsætte eventuelle overgangsordninger for elever, der er i gang med uddannelsen ved uddannelsesplanens godkendelse.


Godkendelse og varighed

§ 5. Uddannelsesplanen skal foreligge færdigbearbejdet og være Departementet for Uddannelser i hænde, inden Departementet kan træffe afgørelse om godkendelse af uddannelsesplanen med angivelse af godkendelsen varighed.
Stk. 2. Inden uddannelsesplanen foreligger færdigbearbejdet, kan skolen anmode Departementet om en udtalelse til det foreliggende udkast til uddannelsesplanen.
Stk. 3. En godkendt uddannelsesplan kan alene revideres efter ny godkendelse af Departementet. En uddannelsesplan kan dog tidligst revideres, når den har været gældende et år, medmindre andre myndigheder stiller krav til den færdiguddannedes kompetencer.


Offentlighed

§ 6. Eleverne og praktikvirksomhederne skal have udleveret et eksemplar af uddannelsesplanen, som skal offentliggøres på skolens hjemmeside.


Tilsyn

 

§ 7. Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke fører tilsyn med skolernes overholdelse af de af Departementet godkendte uddannelsesplaner.


Ikrafttræden

§ 8. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. april 2009.
Stk. 2. Uddannelsesplaner for uddannelser, som er blevet udbudt før den 1. april 2009 og som fortsat udbydes efter den 1. april 2009, skal senest foreligge i Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke den 1. januar 2010, medmindre uddannelsen er reguleret af andre regler.
Grønlands Hjemmestyre, den 17. april 2009
Tommy Marø

/

Lise Lennert Olsen