Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 8
2. marts 2009
Ophævet

Hjemmestyrets bekendtgørelse om beskyttelse og fangst af fugle.

I medfør af § 5, § 35, § 36, stk. 2 og § 60, stk. 2 i landstingslov nr. 29 af 18. december 2003 om naturbeskyttelse samt § 8, § 13, stk. 3 og § 17, stk. 2 i landstingslov nr. 12 af 29. oktober 1999 om fangst og jagt som senest ændret ved landstingslov nr. 1 af 16. maj 2008, fastsættes:

 

Anvendelsesområder

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på Grønlands land- og fiskeriterritorium.

§ 2. Kun personer med gyldigt jagtbevis må jage fugle og indsamle æg fra fugle.


Totalfredning

§ 3. Alle fuglearter er totalfredet, jf. dog §§ 4 - 6.


Efterårs- og vinterjagt på kvoterede arter

§ 4. På efterårs- og vinterjagt kan der i de geografiske områder, der er nævnt i stk. 2 og stk. 3, jages de i bestemmelserne nævnte arter af havfugle indenfor de angivne jagttider.
Stk. 2. Området fra Kap Farvel til Qeqqata kommunias nordlige grænse:  

1) Polarlomvie Uria lomvia

15. oktober - 28/29. februar

2) Atlantisk lomvie Uria aalge 

15. oktober - 28/29. februar

3) Edderfugl Somateria molissima

15. oktober - 15. marts

4) Kongeedderfugl Somateria spectabilis

15. oktober - 28/29. februar

Stk. 3. Området fra Qeqqata kommunias nordlige grænse til forvaltningsområde Qaanaaqs nordlige grænse samt Østkysten:

1) Polarlomvie Uria lomvia

1. september - 28/29. februar

2) Atlantisk lomvie Uria aalge

1. september - 28/29. februar

3) Edderfugl Somateria molissima

15. oktober - 31. marts

4) Kongeedderfugl Somateria spectabilis

15. oktober - 28/29. februar

Stk. 4. Personer med erhvervsjagtbevis må i de i stk. 2 - 3 nævnte perioder højst skyde 30 fugle pr. jagtdag sammenlagt af arterne polarlomvie, atlantisk lomvie, edderfugl og kongeedderfugl.
Stk. 5. Personer med fritidsjagtbevis må i de i stk. 2 - 3 nævnte perioder højst skyde 5 fugle pr. jagtdag sammenlagt af arterne polarlomvie, atlantisk lomvie, edderfugl og kongeedderfugl.
Stk. 6. En jagtdag, jf. stk. 4 - 5, skal forstås som det døgn, hvor personen er på jagt. Der kan ikke opspares dagskvoter for dage, hvor der ikke er foretaget jagt, eller hvor dagskvoten ikke er opbrugt. Ligeledes kan der ikke på forhånd opbruges efterfølgende dagskvoter.
Stk. 7. En kvote pr. jagtdag, jf. stk. 4 - 5, er personlig og kan ikke overdrages.


Forårsjagt på kvoterede arter

§ 5. På forårsjagt kan der i de geografiske områder, som er nævnt i stk. 2 - 4, jages de i bestemmelserne nævnte arter af havfugle, til privat forbrug, indenfor de angivne jagttider.
Stk. 2. Området fra Qeqqata kommunias nordlige grænse til forvaltningsområde Qaanaaqs sydlige grænse jf. bilag 1:  

1) Edderfugl Somateria molissima

1. april - 30. april

Stk. 3. Ittoqqortoormiit forvaltningsområde jf. bilag 2: 

1) Polarlomvie Uria lomvia 1. marts - 31. maj
2) Atlantisk lomvie Uria aalge 1. marts - 31. maj
3) Edderfugl Somateria molissima 1. april - 31. maj
4) Kongeedderfugl Somateria spectabilis

1. marts - 31. maj

Stk. 4. Qaanaaq forvaltningsområde jf. bilag 3:  

1) Polarlomvie Uria lomvia 1. marts - 15. juni
2) Atlantisk lomvie Uria aalge 1. marts - 15. juni
3) Edderfugl Somateria molissima 1. april - 15. juni
4) Kongeedderfugl Somateria spectabilis 1. marts - 15. juni


Stk. 5.
I den i stk. 2 - 4 nævnte perioder må der højst skydes 5 fugle pr. jagtdag sammenlagt af de under hvert geografisk område nævnte arter.
Stk. 6. En jagtdag, jf. stk. 5, skal forstås som det døgn, hvor personen er på jagt. Der kan ikke opspares dagskvoter for dage, hvor der ikke er foretaget jagt, eller hvor dagskvoten ikke er opbrugt. Ligeledes kan der ikke på forhånd opbruges efterfølgende dagskvoter.
Stk. 7. En kvote pr. jagtdag, jf. stk. 5, er personlig og kan ikke overdrages.


Jagt på ikke kvoterede arter

§ 6. Følgende arter af fugle må jages indenfor de angivne jagttider:  

1) Skarv Phalacrocorax carbo 1. september - 31. marts
2) Islom Gavia immer 1. september – 15. oktober
3) Mallemuk Fulmarus glacialis 1. september - 31.oktober
I området fra Qeqqata kommunias nordlige grænse til forvaltningsområde Qaanaaqs sydlige grænse er traditionel ungefangst af mallemuk tilladt fra 15. august.
4) Kortnæbbet gås Anser brachyrhynchus

1. september - 30. april

I forvaltningsområde Ittoqqortoormiit må trækkende fugle skydes indtil 31. maj.
5) Bramgås Branta leucopsis

1. september - 30. april

I forvaltningsområde Ittoqqortoormiit må trækkende fugle skydes indtil 31. maj.
6) Canadagås Branta Canadensis 15. august - 15. oktober
7) Gråand Anas plathyrhynchos 1. september - 28/29. februar
8) Havlit Clangula hyemalis 1. september - 28/29. februar
9) Tejst Cepphus grylle 1. september - 31. marts
10) Søkonge Alle alle 1. september - 30. april
I forvaltningsområder Qaanaaq og Ittoqqortoormiit er fangst af søkonger og indsamling af unger af søkonger tilladt hele året
11) Hvidvinget måge Larus glaucoides 1. september - 30. april
12) Gråmåge Larus hyperboreus 1. september - 30. april
13) Svartbag Larus marinus 1. september - 30. april
14) Ride Rissa tridactyla 15. august – 28/29. februar
15) Fjeldrype Lagopus mutus 1. september – 30. april
I området fra Qeqqata kommunias nordlige grænse til forvaltningsområde Qaanaaqs sydlige grænse kan fjeldrype skydes indtil 31. maj
16) Ravn Corvus corax

1. september – 28/29. februar

 

Ægindsamling

§ 7. Ægindsamling er ikke tilladt, jf. dog stk. 2 - 6.
Stk. 2. Til privat forbrug kan indsamles æg fra mallemuk, svartbag og gråmåge til og med 31. maj i det pågældende år.
Stk. 3. Personer med erhvervsjagtbevis kan indsamle æg af gråmåge og svartbag til og med 31. maj i det pågældende år til salg i henhold til § 13, stk. 4.
Stk. 4. Personer bosiddende i området fra Qeqqata kommunias nordlige grænse til forvaltningsområde Qaanaaqs sydlige grænse, kan til privat forbrug indsamle æg fra svartbag og gråmåge til og med 15. juni i det pågældende år.
Stk. 5. Personer med erhvervsjagtbevis bosiddende i området fra Qeqqata kommunias nordlige grænse til forvaltningsområde Qaanaaqs sydlige grænse, kan indsamle æg af gråmåge og svartbag til og med 15. juni i det pågældende år til salg i henhold til § 13, stk. 4.
Stk. 6. Personer bosiddende i forvaltningsområde Ittoqqortoormiit og Qaanaaq kan til privat forbrug indsamle æg fra søkonge.
Stk. 7. Ved indsamling af æg er det ikke tilladt at anvende reb, stiger, klatretov eller andet klatreudstyr.

 

Fuglekolonier

§ 8. Ved en fuglekoloni forstås i denne bekendtgørelse ethvert sted, hvor mindst 10 par havfugle yngler.
Stk. 2. Det er ikke tilladt i perioden 15. april – 15. september, at skyde eller på unødig vis at frembringe forstyrrelser, herunder sejlads inden for en afstand af en fuglekoloni på:
1) 1000 meter, hvis kolonien bebos af polarlomvie, atlantisk lomvie, alk, søkonge, ride, mallemuk eller skarv. Beflyvning med fastvinge fly eller helikopter er ikke tilladt i en vertikal og horisontal afstand af 3000 meter.
2) 200 meter, hvis kolonien er en ø eller en halvø, der er beboet af edderfugl, tejst, lunde, havterne eller andre mågefugle end ride.
Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 2 kan der indsamles æg i henhold til § 7.
Stk. 4. Uanset bestemmelserne i stk. 2 kan der sejles ad afmærkede ruter.


Fuglebeskyttelsesområder

§ 9. Enhver ilandstigning og færdsel i øvrigt er ikke tilladt i perioden 1. maj - 31. august på følgende lokaliteter, samt indenfor en afstand af 500 meter fra disse:

1) Lion Øer syd for Qerqertat (forvaltningsområde Avanersuaq ).
2) Kuup Apparsui / Kap Schackleton (forvaltningsområde Upernavik ).
3) Toqqusaaq (forvaltningsområde Upernavik).
4) Kingittuarsuk, vestnordvest for Angissoq (forvaltningsområde Upernavik ).
5) Upernaviup Apparsui / Sandersons Hope (forvaltningsområde Upernavik ).
6) Kippaku Apparsuit (forvaltningsområde Upernavik).
7) Salleq (forvaltningsområde Uummannaq ).
8) Assissut / Brændevinssskær ved Kronprinsens Ejland (forvaltningsområde Qeqertarsuaq ).
9) Nunatsiaq / Rotten ved Hunde Ejland (forvaltningsområde Aasiaat).
10) Saattuarssuit ved Grønne Ejland (forvaltningsområde Aasiaat ).
11) Fjordarmen Tasiussarssuaq bag ved Naternaq ved Nordenskjölds Bræ (forvaltningsområder Kangaatsiaq og Qasigiannguit).
12) Appat Innaat/ Fuglefjeldet Appat ved Ritenbenk (forvaltningsområde Ilulissat).
13) Ydre Kitsissut (forvaltningsområde Qaqortoq ).

Stk. 2.
Uanset bestemmelserne i stk. 1 kan der sejles ad afmærkede ruter.

 

Beskyttelse af reder, æg og unger

§ 10. Ud over de særlige fredningsbestemmelser for fuglekolonier og fuglebeskyttelses-områder i §§ 8 - 9, er det overalt i Grønland ikke tilladt at beskadige eller på anden måde forstyrre nyligt anlagte eller beboede reder, samt æg og unger af vilde fugle.
Stk. 2. Undtaget fra stk. 1 er indsamling af unger af søkonge og mallemuk i henhold til § 6, stk. 1, nr. 3 og 10og indsamling af æg efter § 7.


Jagt

§ 11. Forfølgelse og jagt på flyvende fugle fra båd i fart er ikke tilladt.
Stk. 2. Massedrivning af og jagt på fældende ænder og gæs er ikke tilladt.
Stk. 3. Jagt på fugle fra luftfartøjer, motorkøretøjer og snescootere er ikke tilladt.

§ 12. Jagt og fangst på fugle må alene ske med følgende våben og jagtredskaber:
1) Glatløbet haglgevær på maksimalt kaliber 12 og riffel på minimum kaliber 0.22.
2) Pumpgun på maksimalt kaliber 12, såfremt den højst kan indeholde 2 patroner.
3)Kajakpil eller fuglepil.
4) Håndnet og ketchernet ved fangst af søkonger i forvaltningsområder Qaanaaq og Ittoqqortoormiit. Traditionel ungefangst af mallemuk i henhold til § 6, stk. 1, nr. 3 skal ske uden brug af gevær, når ungerne er i vandet og mindst 1000 m fra kolonien.


Salg af fugle og æg

§ 13. Kun personer med erhvervsjagtbevis må sælge nedlagte fugle og kun i hjemmehørende forvaltningsområde jf. bilag 4 i uforarbejdet, plukket eller renset tilstand til den endelige forbruger.
Stk. 2. Fugle fanget som bifangst ved fiskeri må ikke sælges.
Stk. 3. Salg, jf. stk. 1, må for arterne polarlomvie, atlantisk lomvie, edderfugl, ogkongeedderfugl kun finde sted i den i § 4, stk. 2 - 3 fastsatte jagttid indenfor pågældende forvaltningsområde. For andre arter må der ske salg i hele den periode, hvor der er jagttid på den pågældende art indenfor pågældende forvaltningsområde, jf. § 6.
Stk. 4. Kun personer med erhvervsjagtbevis må sælge mågeæg og kun i hjemmhørende forvaltningsområde, indsamlet, jf. § 7, stk. 3 og stk. 5, i rå og uforarbejdet tilstand til den endelige forbruger.
Stk. 5. Nedlagte fugle må ikke gøres til genstand for erhvervsmæssig produktion, forarbejdning eller nedfrysning uden forudgående tilladelse fra Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.
Stk. 6. I tilladelse efter stk. 5 kan der for at beskytte lokale fuglebestande fastsættes vilkår for tidsrummet, samt lokaliteten og kvoten for indhandlingen. I tilladelsen kan der endvidere fastsættes vilkår for afsætningen, såfremt dette kan medvirke til at beskytte fuglebestande lokalt.


Fundne ringe, mærker og sendere på fugle

§ 14. Ringe, mærker, radio- og satellitsender skal fremsendes til Grønlands Naturinstitut med oplysning om, hvor og hvornår fuglen er nedlagt.


Rapportering om jagt og fangst

§ 15. Alle nedlagte fugle, herunder også fugle fanget som bifangst ved fiskeri, skal indberettes årligt til Piniarneq, i det omfang arterne fremgår af fangstregistreringsskemaet i Piniarneq.
Stk. 2. Æg indsamlet til erhvervsmæssigt og privat forbrug skal årligt indberettes til Piniarneq, i det omfang arterne fremgår af fangstregistreringsskemaet i Piniarneq.


Handel med og udførsel m.v. af fugle og produkter heraf

§ 16. Annoncering om salg, udbud til salg, salg og køb af totalfredede fuglearter, levende såvel som døde, samt dele og produkter heraf, er ikke tilladt, jf. dog § 13 stk.1, stk. 3 og stk. 4.

§ 17. Totalfredede fuglearter, såvel levende som døde, samt dele og produkter heraf, må ikke udføres af Grønland.
Stk. 2. Udførsel af fredede fugle, samt dele og produkter herafi forbindelse med bohaveflytning kræver tilladelse fra Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.
Stk. 3. Udførsel af vilde fugle, samt dele og produkter heraf, til videnskabelige eller undervisningsmæssige formål, kræver forudgående tilladelse fra Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.
Stk. 4. Dødfundne eksemplarer af totalfredede fuglearter, samt dele heraf, skal, såfremt de ikke efterlades i naturen, straks afleveres til Grønlands Naturinstitut, eller til politiet, der forestår overdragelse til Grønlands Naturinstitut.


Hold, udsætning og ringmærkning af fugle

§ 18. Hold af vilde grønlandske fuglearter i fangenskab er ikke tilladt.
Stk. 2. Ved pleje af tilskadekomne vilde fugle kan Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug dispensere fra stk. 1.

§ 19. Udsætning i naturen af fugle, som er indført til Grønland, og afkom af sådanne fugle, er ikke tilladt.

§ 20. Ringmærkning af vilde fugle, videnskabelig indfangning af vilde fugle eller prøvetagning på vilde fugle kræver en forudgående tilladelse fra Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.


Dispensation

§ 21. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug kan dispensere fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse til veterinære, videnskabelige og undervisningsmæssige formål samt til sikring af kommunikationsmæssige forhold og flytrafikkens sikkerhed.


Kommunal vedtægt

§ 22. Kommunalbestyrelsen kan ved en kommunal vedtægt fastsætte strengere regulering vedrørende beskyttelse af fugle end de i §§ 4 - 8 fastsatte bestemmelse. Kommunalvedtægten skal stadfæstes af Landsstyremedlemmet.


Foranstaltninger

§ 23. Ved overtrædelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelses § 2, §§ 3 - 7, § 8, stk. 2, § 9, stk.1, § 10, stk. 1, §§ 11 - 14, §§ 16 - 17, § 18, stk. 1 og §§ 19 - 20 kan der idømmes bøde.


Ikrafttræden

§ 24. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 2. marts. 2009.
Stk. 2. Samtidigt ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af 29. februar 2008 om beskyttelse af fugle.
Grønlands Hjemmestyre, den 2. marts 2009
Finn Karlsen

/

Amalie Jessen


Bilag 1 - 4