Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 15
5. december 2008
Ophævet

Landstingslov om Grønlands inddeling i landsdele og kommuner

Landsdele

§ 1. Grønland inddeles i landsdelene Vestgrønland, Nordgrønland og Østgrønland, hvis grænser fastsættes således:
1) Vestgrønland. Begrænses mod syd og vest af Atlanterhavet, Ikersuaq Davis og Avannaata Imaa. Mod nord dannes grænsen af en linie fra punktet 78° nordlig bredde, 44° vestlig længde til det punkt hvor den 75. breddegrad skærer Grønlands vestkyst og herfra i en ret linje til basislinjen. Mod øst dannes grænsen af den 44. længdegrad fra dennes skæring med den 78. breddegrad til punktet 61° nordlig bredde, 44° vestlig længde. Grænsen fortsætter derfra efter en lige linje til punktet 60°40´ nordlig bredde, 44°20´ vestlig længde, og fra dette punkt dannes grænsen af en lige linje til bunden af Kangerlussuatsiaq og følger derefter denne fjords midte til Atlanterhavet.
2) Nordgrønland. Begrænses mod vest og nord af Avannaata Imaa, Puikkaasorsuaq, Kane Basin, Kennedy Kanal, Hall Basin, Robeson Kanal og Sikuiuitsoq Avannarleq. Mod syd dannes grænsen af de angivne grænser for henholdsvis Vest- og Østgrønland.
3) Østgrønland. Begrænses mod øst af Atlanterhavet. Mod nord dannes grænsen af en linje fra Nordostrundingen til vandskellet nord for Romersøen gennem Kronprins Christian Land til indlandsisens rand, hvorfra den fortsætter i en ret linje til punktet 78° nordlig bredde, 44° vestlig længde. Mod vest og syd dannes grænsen af Vestgrønlands østgrænse.
Stk. 2. Om grænsedragningen henvises i øvrigt til det som bilag vedføjede kort.


Kommuner

§ 2. Grønland inddeles i kommunerne Kommune Kujalleq, Kommuneqarfik Sermersooq, Qeqqata Kommunia og Qaasuitsup Kommunia.
Stk. 2. Om grænsedragningen henvises til kortene I, II, III og IV vedlagt som bilag.


Fastsættelse af kommunegrænser

§ 3. Kommunegrænsen fastsættes som defineret nedenfor i stk. 2-5
Stk. 2. Kommune Kujalleq: Kommunens nordlige grænse tager sit udgangspunkt fra øst ved Irmingerhavet nord for øen Timmiarmiut og løber derfra mod nordvest igennem fjorden Timmiarmiit Kangertivat til fjordens bund ved isbræen vest for Snehatten. Grænsen løber op igennem bræens midte til indlandsisen og i en lige linie til koordinaten 62° 44' 50'' N, 44° 00' 00'' V (WGS 84). Herfra krydses indlandsisen i en lige linie mod sydøst til koordinaten 61° 04' 10'' N, 47° 36' 18'' V (WGS 84). Fra dette punkt følger grænsen Nordre Qipisaqqu Bræ, midt igennem denne og ud til fjorden, derfra øst og syd om øen Sannerut og videre ud til havet. Kommunens grænser mod vest og syd afgrænses af basislinjerne jf. § 4.
Stk. 3. Kommuneqarfik Sermersooq: Syd- og sydvestgrænsen falder sammen med Kommune Kujalleq’s grænser. Grænsen mod nord går i vest fra Davis Strædet gennem sundet Oqummiap Paava nord om Upernivik, øst og nordøst over Oqummiap Tasersua, gennem Naqinnersua dal. Derefter følges vandskellet over fjeldene Quassuk og Quassuttarsuaq og derfra mod øst og nordøst over søen Tasersuaq og ind over bræen Saqqap Sermersua og videre mod øst over Indlandsisen langs 66° 22' 00'' nordlig bredde mod øst til koordinatet 65° 22' 00'' N, 44° 00' 00' V (WGS 84). Fra dette koordinat følger den vestlige grænse den 44. vestlige længdegrad mod nord til koordinatet 71° 00' 00'' N, 44° 00' 00'' V (WGS 84). Mod nordøst afgrænses kommunen af en linje fra Kap Biot (pynten nord for Fleming Fjord ca. 10 km syd for 72° nordlig bredde) vestpå over bjergryggen og derefter langs østsiden af Staunings Alper til og langs med nordsiden af søerne Holger Danskes Briller. Derfra vestpå til Stormpynt på nordkysten af Nordvestfjord, herfra følgende nordkysten af Nordvestfjord indtil øen Mågetuen. Fra Mågetuen videre tværs over fjorden og tværs gennem Renland til bræen nord for Rypefjord og derfra syd om Nunatakkerne til koordinatet 71° 00' 00'' N, 28° 50' 00'' V (WGS 84). Her fra følges 71. breddegrad til koordinatet 71° 00' 00'' N, 44° 00' 00'' V (WGS 84). Den nordøstlige grænse falder sammen med grænsen for Nationalparken Nordøstgrønland (jf. § 5) . Kommunens grænser mod vest og øst afgrænses af basislinjerne jf. §4.
Stk. 4. Qeqqata Kommunia: Grænser mod syd og øst til Kommuneqarfik Sermersooq. Nordgrænsen går fra havet gennem Nassuttooq til Kuup Akua og fortsætter gennem Kuuk til Inuppaat Kuuat, hvorfra grænsen går østpå i en lige linie til grænsen for Kommuneqafik Sermersoq på koordinatet 67° 32' 00'' N, 44° 00' 00'' V (WGS 84). Kommunens grænser mod vest afgrænses af basislinjerne jf. § 4.
Stk. 5. Qaasuitsup Kommunia: Grænser mod syd til Qeqqata Kommunia og mod sydøst til Kommuneqarfik Sermersooq. Fra koordinatet 71° 00' 00'' N, 44° 00' 00'' V (WGS 84) dannes den østlige grænse af den 44. længdegrad (WGS 84) til koordinatet 78° 00' 00'' N, 44° 00' 00'' V (WGS 84) og her fra tværs over Indlandsisen til Petermanns Gletscher og hen over denne til Kennedy Kanal. Kommunens grænser mod vest og nord afgrænses af basislinjernejf. § 4. Kommunens grænser i relation til Pituffik (Thule Air Base) fremgår af § 5.

§ 4. Mod havet dannes kommunernes grænse af basislinjerne jf. United Nations Bulletin no. 56, Law of the Sea.Dog kan de respektive kommunalbestyrelser med Landsstyrets samtykke fastsætte lokale vedtægter med gyldighed ud over basislinjerne.


Særlige bestemmelser

§ 5. Uden for kommuneinddelingen holdes:
1) De i henhold til traktat af 27. april 1951 om forsvaret af Grønland oprettede dansk-amerikanske forsvarsområder. (Pituffik).
2) Nationalparken i Nordøstgrønland. Nationalparkens grænser er fastlagt i Landstingslov nr. 15 af 9. november 1988 om ændring af Landstingslov om naturfredning i Grønland § 1, stk. 2 og 3.

§ 6. Landsstyret kan udstede nærmere retningslinjer for grænsedragningen i de enkelte tilfælde.

§ 7. En ændring af en kommunes navn kan kun ske med Landsstyrets forudgående godkendelse efter indstilling fra Grønlands Stednavnenævn.


Ikrafttræden

§ 8. Landstingsloven træder i kraft den 1. januar 2009. Samtidig ophæves landstingslov nr. 11 af 30. oktober 1998 om Grønlands inddeling i landsdele og kommuner med senere ændringer.
Grønlands Hjemmestyre, den 5. december 2008
Hans Enoksen

/

Peter Schultz


 

Bilag I

Bilag II

Bilag III

Bilag IV