Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 13
5. december 2008
Gældende

Landstingslov om efterskoler

Kapitel 1
Definition og formål

 

§ 1. En efterskole er en selvejende institution, der tilbyder undervisning og samvær, hvis hovedsigte er folkelig oplysning og demokratisk dannelse med henblik på elevernes hele menneskelige udvikling og modning samt deres almene opdragelse og uddannelse.
Stk. 2. Den udbudte undervisning skal have almen karakter. Efterskolers virksomhed skal tilrettelægges ud fra deres selvvalgte værdigrundlag. Enkelte fag eller fagområder kan have en fremtrædende plads, men ikke på bekostning af den almene opdragelse og uddannelse.
Stk. 3. En efterskole skal for at være omfattet af denne landstingslov være godkendt af Landsstyret, jf. § 7, stk. 1.
Stk. 4. Optager efterskoler, elever, der er undervisningspligtige i henhold til landstingsforordningen om folkeskolen, skal skolerne tilbyde disse elever en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
Stk. 5. Undervisningspligtige elever tilbydes en undervisning, der kan forberede til de til enhver tid gældende afsluttende evalueringer og prøver i folkeskolen. Disse elever skal afslutte efterskoleopholdet med afsluttende evalueringer og prøver.
Stk. 6. Elever over den undervisningspligtige alder kan tilbydes en undervisning, der kan forberede til de til enhver tid gældende afsluttende evalueringer og prøver i folkeskolen. Disse elever kan afslutte efterskoleopholdet med afsluttende evalueringer og prøver.
Stk.7. Landsstyret meddeler lederen af en efterskole ret til at afholde de til enhver tid gældende afsluttende evalueringer og prøver i folkeskolen efter de til enhver tid gældende regler, der gælder for folkeskolen.
Stk. 8. Landsstyret kan fratage en efterskole adgangen til at afholde de til enhver tid gældende afsluttende evalueringer og prøver, hvis efterskolen ikke overholder de til enhver tid gældende regler derom.

 

Kapitel 2
Optagelse af elever

 

§ 2. Efterskoler optager elever til efterskoleophold.
Stk. 2. Landsstyret kan efter indhentet udtalelse fra efterskolerne fastsætte regler om fremgangsmåden ved ansøgning og optagelse af elever.

 

§ 3. Elever på efterskoler skal have afsluttet 8 års skolegang eller være fyldt 14 år, og må ikke være fyldt 18 år. Elever, der er fyldt 18 år, kan i særlige tilfælde optages efter regler fastsat af Landsstyret.


Ledelsen

 

§ 4. Efterskolerne drives som selvejende institutioner, hvis overordnede ledelse varetages af en bestyrelse.

 

§ 5. Bestyrelsen fastlægger retningslinier for efterskolens virksomhed og for dens udvikling på længere sigt. Bestyrelsen fastlægger aktivitetsplaner og har ansvaret for, at de er i overensstemmelse med formålet, jf. § 1.
Stk. 2. Bestyrelsen ansætter og afskediger forstanderen for efterskolen.
Stk. 3. Bestyrelsen udarbejder en vedtægt for efterskolen og en forretningsorden for bestyrelsens virksomhed.

 

§ 6. Forstanderen har det pædagogiske ansvar og varetager den daglige ledelse af efterskolen. Forstanderen skal sikre, at efterskolen ledes efter de herom gældende regler og de af bestyrelsen fastsatte retningslinier.
Stk. 2. Forstanderen ansætter og afskediger efterskolens medarbejdere.

 

Kapitel 3
Godkendelse af efterskoler

 

§ 7. Landsstyret kan godkende en efterskole, hvis
1) efterskolens vedtægt er godkendt af Landsstyret og
2) efterskolen råder over egnede lokaler og det fornødne udstyr.
Stk. 2. Vedtægten for en efterskole skal indeholde følgende oplysninger:
1) Den selvejende institutions navn.
2) Navnet på den kommune, hvor den selvejende institution har hjemsted.
3) Den selvejende institutions formål.
4) Størrelse af den selvejende institutions aktiver og egenkapital ved oprettelsen.
5) Særlige rettigheder eller fordele, der er tillagt stifteren eller andre.
6) Sammensætning og antallet af bestyrelsesmedlemmer, hvorledes de udpeges samt funktionsperiode.
7) Regler for regnskabsaflæggelse.
8) Anvendelse af overskud.
Stk. 3. Efterskolernes bestyrelse skal senest den 1. marts have fremsendt de godkendte vedtægter til Landsstyret i det år, hvor efterskolen planlægges at starte.

 

§ 8. Landsstyret kan tilbagekalde en godkendelse, hvis efterskolen ikke længere opfylder betingelserne i § 7, stk. 1. Landsstyret kan endvidere tilbagekalde en godkendelse, hvis efterskolens undervisning eller øvrige forhold findes i åbenbar strid med bestemmelserne i § 1.
Stk. 2. Tilbagekaldelse af godkendelse efter stk. 1, 2. pkt. kan kun ske, når mindre vidtgående tiltag er forsøgt.

 

Kapitel 4
Tilskud til efterskoler

 

§ 9. Efterskoler skal for at kunne opnå tilskud efter denne landstingslov være godkendt af Landsstyret og opfylde tilskudsbetingelserne, jf. §§ 10-11.

 

§ 10. Landsstyret yder, inden for et på landstingsfinansloven fastsat beløb, tilskud til godkendte efterskoler (grundtilskud, taxametertilskud, indkomstbestemt støtte til nedsættelse af elevbetalingen) under følgende betingelser:
1) Efterskolernes forstandere og lærere skal være aflønnet efter reglerne for en tilsvarende stilling inden for Landsstyrets forhandlingsområde. De øvrige ansættelsesvilkår skal være skriftligt aftalt.
2) Efterskolen skal over for Landsstyret have godtgjort, at der er sikret skolens forstander og lærere en passende pensionsordning.
3) Bestyrelsen fremsender årsberetning sammen med revideret regnskab og budget til Landsstyret.
4) Efterskolens aktivitetsplan skal være godkendt af Landsstyret.

 

§ 11. Landsstyret yder, inden for et på landstingsfinansloven fastsat beløb, tilskud til efterskoler, hvis
1) der mindst gennemføres 40 ugers tilskudsberettiget undervisningsvirksomhed,
2) undervisningen tilrettelægges som et efterskoleophold,
3) hvert efterskoleophold har en varighed af mindst 40 uger, og
4) der er mindst 24 årselever inden for den tilskudsberettigede undervisningsvirksomhed.

 

§ 12. Landsstyret yder til hver efterskole et årligt grundtilskud, der fastsættes på de årlige landstingsfinanslove.

 

§ 13. Landsstyret yder et taxametertilskud ud fra en efterskoles årselevtal gange en takst der fastsættes på de årlige landstingsfinanslove.
Stk. 2. Ved en efterskoles årselevtal forstås summen af elever i hver kursusuge i et år divideret med 40. En kursusuge er 7 kursusdøgn.
Stk. 3. For nyoprettede efterskoler, der ikke har modtaget taxametertilskud i året før finansåret, anvendes det normerede årselevtal.
Stk. 4. Landsstyret kan fastsætte regler om beregning af taxametertilskud, udbetaling og forvaltning af taxametertilskud til efterskolerne, herunder reduktion i taxametertilskuddet ved mindre antal årselever og mindre antal gennemførte undervisningsuger.

 

§ 14. Landsstyret yder indkomstbestemt støtte til nedsættelse af elevbetalingen til efterskoler. Støtten ydes som individuel støtte efter ansøgning til Landsstyret om nedsættelse af elevbetalingen. Elevstøttens størrelse fastsættes i de årlige landstingsfinanslove.
Stk. 2. Støtte til nedsættelse af elevbetalingen udbetales til efterskolen.
Stk. 3. Landsstyret kan bestemme, at administration af elevstøtten skal foretages af kommunalbestyrelsen.
Stk. 4. Landsstyret kan bestemme, at elevstøtten administreres af en uafhængig institution under Grønlands Hjemmestyre samt pålægge en pligt til at administrere elevstøtten.
Stk. 5. På de årlige landstingsfinanslove fastsættes en skala over forholdet mellem indkomstgrundlaget og det indkomstbestemte elevstøttebeløb. Der fastsættes en nedsættelse af forældrenes indkomstgrundlag for hver af elevens søskende, der er under 18 år ved efterskoleopholdets begyndelse.
Stk. 6. Indkomstgrundlaget er den personlige indkomst for det andet kalenderår forud for det kalenderår, hvor støtteperioden begynder.
Stk. 7. Landsstyret kan fravige det i stk. 5 nævnte indkomstgrundlag, hvis forældrene kan dokumentere, at der har været markante indkomstændringer.

 

§ 15. Landsstyret afholder udgifterne til elevernes rejse fra hjem til efterskolen ved starten af efterskoleopholdet og fra efterskole til hjem ved afbrydelse og afslutning af efterskoleopholdet.
Stk. 2. Landsstyret afholder udgifterne til elevernes rejse til og fra hjemmet i forbindelse med nære pårørendes alvorlige sygdom eller dødsfald.
Stk. 3. Støtte, der ydes i henhold til stk. 1 og 2, udbetales til den efterskole, der har afholdt udgifterne.

 

§ 16. Landsstyret kan yde tilskud til kurser til fortsat uddannelse af efterskolernes forstandere og lærere.
Stk. 2. Landsstyret kan yde tilskud til aflønning af forstandere og lærere, der har helt eller delvist tjenestefri under fortsat uddannelse.
Stk. 3. Tilskud der ydes i henhold til stk. 1 og 2 udbetales til den efterskole, der har afholdt udgifterne.

 

§ 17. Landsstyret kan fastsætte regler om støtte til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

 

§ 18. Efterskolerne disponerer frit inden for deres formål ved anvendelse af tilskud ydet af Landsstyret og øvrige indtægter under et. Det er dog en betingelse, at den undervisning, hvortil tilskud er ydet, gennemføres i overensstemmelse med gældende regler og for det antal elever, der er ydet tilskud til.
Stk. 2. Efterskolerne kan overføre uforbrugte midler til efterfølgende regnskabsår.

 

§ 19. Landsstyret kan fastsætte regler om tilbagebetaling og ophør af tilskud.

 

Kapitel 5
Tilskud til efterskoleophold uden for Grønland

 

§ 20. Landsstyret kan yde tilskud til udgifter i forbindelse med efterskoleophold i Danmark, herunder støtte til nedsættelse af elevbetalingen samt afholde udgifterne til elevernes rejse jf. § 15, stk. 1 og 2. Det samlede tilskud fastsættes hvert år på landstingsfinansloven.
Stk. 2. Landsstyret fastsætter regler for tildeling af tilskud til efterskoleophold i Danmark, herunder betingelser for modtagelse af tilskud, tilskuddets størrelse, procedure ved ansøgning samt klageadgang.

 

Kapitel 6

Forskellige bestemmelser


Tilsyn

 

§ 21. Landsstyret fører tilsyn med efterskoler og kan indhente de nødvendige oplysninger til dette formål.

 

Forsøgsvirksomhed

 

§ 22. Landsstyret kan fravige landstingslovens bestemmelser i det omfang, dette er påkrævet for at fremme forsøgsvirksomhed inden for landstingslovens område.


Ikrafttrædelses- og ophævelsesbestemmelser

 

§ 23. Landstingsloven træder i kraft den 1. januar 2009.
Stk. 2. Samtidig ophæves § 10, stk. 5, og § 11 i landstingsforordning nr. 1 af 6. juni 1997 om folkeskolen.
Stk. 3. Regler, der er fastsat eller opretholdt i medfør af den i stk. 2 nævnte landstingsforordning nr. 1 af 6. juni 1997 om folkeskolen, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af regler fastsat i medfør af nærværende eller anden landstingslov.
Grønlands Hjemmestyre, den 5. december 2008.
Hans Enoksen

/

Tommy Marø