Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 6
5. december 2008
Gældende

Landstingslov om Grønlands Råstoffond

Kapitel 1
Fondens oprettelse og formål med videre

 

§ 1. Landsstyret opretter Grønlands Råstoffond.
Stk. 2. Fonden er en selvstændig fond.
Stk. 3. Fondens formue tilhører fonden selv, jf. dog § 44. Fonden kan erhverve rettigheder og pådrage sig forpligtelser efter almindelige regler derom.

 

§ 2. Lovens formål er at regulere placering og disponering af hjemmestyrets råstofindtægter samt at underbygge langsigtede hensyn ved anvendelse af hjemmestyrets råstofindtægter.
Stk. 2. Fondens formål er:
1) at oppebære hjemmestyrets råstofindtægter,
2) at placere fondens midler således, at der opnås en betryggende sikkerhed og det størst mulige afkast,
3) at sikre, at fondens midler anvendes til dækning af hjemmestyrets investeringer i råstofvirksomhed, udgifter ved råstofvirksomhed og udgifter ved varetagelse af hjemtagne opgaver i overensstemmelse med denne landstingslovs regler og i henhold til vedtagelse i landstingsfinanslove eller tillægsbevillinger,
4) at sikre, at fondens midler derudover kun udbetales til hjemmestyret i overensstemmelse med denne landstingslovs regler og i henhold til vedtagelse i landstingsfinanslove eller tillægsbevillinger, og
5) at medvirke til at sikre, at fondens midler anvendes således, at det grønlandske samfund på lang sigt opnår de samfundsøkonomisk størst mulige afkast og mest gavnlige virkninger.

 

Kapitel 2
Definitioner

 

§ 3. Ved råstoflovgivningen forstås lovgivningen om forundersøgelse, efterforskning og udnyttelse af mineralske råstoffer i Grønland.
Stk. 2. Ved råstofvirksomhed forstås virksomhed, der udøves i henhold til råstoflovgivningen.
Stk. 3. Ved råstofindtægter forstås hjemmestyrets indtægter ved forundersøgelse, efterforskning og udnyttelse af mineralske råstoffer i Grønland, som angivet i lovgivningen om hjemmestyrets ret til sådanne indtægter. Råstofindtægter omfatter også hjemmestyrets indtægter ved dets deltagelse i råstofvirksomhed, herunder indtægter, der tilfalder hjemmestyret som selskabsdeltager i et selskab anvendt til deltagelsen, og hjemmestyrets indtægter ved overdragelse af ejerandele i selskabet.
Stk. 4. Ved investering i råstofvirksomhed forstås hjemmestyrets investering i råstofvirksomhed, herunder i selskaber, der udøver råstofvirksomhed. Investering i råstofvirksomhed omfatter også hjemmestyrets investering i infrastruktur og anlæg med videre, som er påkrævede i forbindelse med råstofvirksomhed og har direkte betydning for råstofvirksomhed.
Stk. 5. Ved udgifter ved råstofvirksomhed forstås hjemmestyrets udgifter i forbindelse med råstofvirksomhed, herunder udgifter i forbindelse med varetagelse af myndighedsopgaver på området omfattet af råstoflovgivningen samt fjernelse og sikring af anlæg med videre anvendt ved råstofvirksomhed og oprydning med videre efter råstofvirksomhed.
Stk. 6. Ved udgifter ved varetagelse af hjemtagne opgaver forstås hjemmestyrets udgifter ved varetagelse af opgaver, som hjemmestyret efter denne landstingslovs ikrafttræden har hjemtaget ansvaret for varetagelsen af fra staten, i det omfang udgifterne ikke dækkes af bloktilskud eller anden overførsel af midler fra staten.

 

Kapitel 3
Fondens formue og oppebærelse af råstofindtægter

 

§ 4. Fonden formue opbygges af:
1) Hjemmestyrets råstofindtægter.
2) Afkast af fondens midler.
3) Andre midler, som det ved vedtagelse i landstingsfinanslove eller tillægsbevillinger besluttes at overføre til fonden.

 

§ 5. Fonden skal oppebære hjemmestyrets råstofindtægter.
Stk. 2. Landsstyret skal sørge for, at landskassens regnskab for et finansår omfatter og særskilt opgør samtlige hjemmestyrets råstofindtægter i finansåret.
Stk. 3. Landsstyret skal sørge for, at samtlige hjemmestyrets råstofindtægter i et finansår overføres fra landkassen til fonden senest 1 måned efter Landstinget har godkendt landskassens regnskab for finansåret.

 

Kapitel 4
Fondens overførsel af midler til hjemmestyret

 

§ 6. Landsstyret skal sørge for, at landstingsfinansloven og landskassens regnskab for et finansår omfatter og særskilt opgør samtlige hjemmestyrets investeringer i råstofvirksomhed, udgifter ved råstofvirksomhed og udgifter ved varetagelse af hjemtagne opgaver i finansåret.
Stk. 2. Fonden skal sørge for, at de i stk. 1 nævnte investeringer og udgifter dækkes af fondens midler i overensstemmelse med denne landstingslovs regler og i henhold til vedtagelse i landstingsfinanslove eller tillægsbevillinger.
Stk. 3. I det omfang fondens midler skal anvendes til dækning af de i stk. 1 nævnte investeringer og udgifter, skal fonden sørge for, at midlerne overføres fra fonden til landskassen senest 2 måneder efter vedtagelsen af landstingsfinansloven eller tillægsbevillingen, men dog tidligst den 1. januar i det pågældende finansår. Hvis økonomiske og forretningsmæssige forhold, herunder forhold vedrørende forvaltningen og investeringen af fondens midler, taler derfor, kan Landsstyret efter indstilling fra fondens bestyrelse beslutte, at overførslen skal ske på et senere tidspunkt, dog ikke senere end 6 måneder efter vedtagelsen af landstingsfinansloven eller tillægsbevillingen.
Stk. 4. Er hjemmestyrets investeringer i råstofvirksomhed, udgifter ved råstofvirksomhed og udgifter ved varetagelse af hjemtagne opgaver i finansåret mindre end budgetteret i landstingsfinansloven eller tillægsbevillingen, skal et beløb svarende til forskellen overføres fra landskassen til fonden.
Stk. 5.Overførsel af et beløb mellem landskassen og fonden jf. stk. 4 sker efter aftale mellem bestyrelsen og Landsstyret dog ikke senere end 6 måneder efter godkendelse af landskassens regnskab for finansåret.
Stk. 6.Overførsel af et beløb mellem landskassen og fonden kan alene ske under iagttagelse af lovgivningen om Grønlands Hjemmestyres budget og Landstingsfinansloven.

 

§ 7. Bortset fra det i § 6 anførte må fondens midler kun udbetales til hjemmestyret i overensstemmelse med denne landstingslovs regler og i henhold til vedtagelse i landstingsfinanslove eller tillægsbevillinger, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Fondens midler må ikke udbetales til hjemmestyret før det tidspunkt, hvor hjemmestyrets råstofindtægter i et finansår første gang er så store, at det medfører en reduktion af statens bloktilskud til hjemmestyret i henhold til lovgivningen om hjemmestyrets ret til råstofindtægter og bloktilskud. Efter dette tidspunkt må fondens midler kun udbetales til hjemmestyret, i det omfang hjemmestyrets råstofindtægter i et finansår medfører en reduktion af statens bloktilskud til hjemmestyret, jf. dog stk. 3.
Stk. 3. Når hjemmestyrets råstofindtægter i et finansår første gang er så store, at det medfører bortfald af statens bloktilskud til hjemmestyret, må fondens midler udbetales til hjemmestyret i større omfang end hjemmestyrets indtægter i det pågældende og de efterfølgende finansår reduceres ved bortfald af statens bloktilskud til hjemmestyret.
Stk. 4. Når det er vedtaget i en landstingsfinanslov eller tillægsbevilling, at nogle af fondens midler skal udbetales til hjemmestyret, skal fonden udbetale midlerne til landskassen, i det omfang kravene i stk. 1 og 2 er opfyldt. Udbetalingen skal foretages seneste 2 måneder efter vedtagelsen af landstingsfinansloven eller tillægsbevillingen, men dog tidligst den 1. januar i det pågældende finansår. Hvis økonomiske og forretningsmæssige forhold, herunder forhold vedrørende forvaltningen og investeringen af fondens midler, taler derfor, kan Landsstyret efter indstilling fra fondens bestyrelse beslutte, at udbetalingen skal ske på et senere tidspunkt, dog ikke senere end 6 måneder efter vedtagelsen af landstingsfinansloven eller tillægsbevillingen.

 

Kapitel 5
Fondens administrationsudgifter og låneoptagelse med videre  

 

§ 8. Fondens administrations- og driftsudgifter afholdes af fondens midler.
Stk. 2. I det omfang udgifterne ikke kan afholdes af fondens midler, dækkes udgifterne af hjemmestyret i henhold til landstingsfinanslove eller tillægsbevillinger.

 

§ 9. Fonden må ikke optage lån, bortset fra kortfristede lån op til et beløb svarende til 5 % af fondens formue til brug for midlertidig finansiering af indgåede handler, udnyttelse af tegningsrettigheder eller lignende.

 

Kapitel 6
Forholdet til anden lovgivning med videre

 

§ 10. Lovgivningen om fonde finder ikke anvendelse på fonden.
Stk. 2. Fonden er ikke skattepligtig.

 

Kapitel 7
Fondens ledelse og administration

 

§ 11. Fonden ledes af en bestyrelse bestående af 1 formand, 1 næstformand og 3 andre medlemmer. De udpeges i deres personlige egenskab af Landsstyret. Bestyrelsen skal tilsammen have viden på højt niveau om retlige forhold, formueforvaltning og investeringer samt økonomiske og erhvervsmæssige forhold vedrørende efterforskning og udnyttelse af mineralske råstoffer.
Stk. 2. Bestyrelsen udpeges for en periode på 2 år med mulighed for genudpegning i yderligere 2 perioder.

 

§ 12. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige.
Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer må ikke være landsstyre- eller landstingsmedlemmer.
Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmer skal udtræde af bestyrelsen ved udgangen af det kalenderår, hvori de fylder 70 år.

 

§ 13. Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid udtræde af bestyrelsen.
Stk. 2. Et bestyrelsesmedlem skal udtræde, hvis den pågældende er under konkurs.
Stk. 3. Et bestyrelsesmedlem, der gør sig skyldig i en handling, som gør den pågældende uværdig til fortsat at være medlem af bestyrelsen, skal udtræde af bestyrelsen.
Stk. 4. Et bestyrelsesmedlem, der på grund af længerevarende sygdom eller anden svækkelse har vist sig ude af stand til at beklæde hvervet som medlem af bestyrelsen, eller som har vist sig klart uegnet, skal udtræde af bestyrelsen.
Stk. 5. Et bestyrelsesmedlem, der i forbindelse med bestridelsen af sit hverv klart har tilsidesat denne landstingslovs bestemmelser, skal udtræde af bestyrelsen.

 

§ 14. Landsstyret kan afsætte et bestyrelsesmedlem, der ikke opfylder betingelserne i § 12. Landsstyret kan endvidere afsætte et bestyrelsesmedlem, der skal udtræde af bestyrelsen efter reglerne i § 13, stk. 2-5.

 

§ 15. Hvis formanden, næstformanden eller et medlem af bestyrelsen udtræder, afsættes af Landsstyret eller dør før udløbet af udpegningsperioden, udpeger Landsstyret en afløser for den resterende del af udpegningsperioden. Denne landstingslovs bestemmelser om udpegning af bestyrelsesmedlemmer finder tilsvarende anvendelse ved udpegning af afløsere for disse.

 

§ 16. Landsstyret udpeger en personlig suppleant for formanden, næstformanden og hvert af de 3 medlemmer. Suppleanterne udpeges for en periode på 2 år med mulighed for genudpegning i efterfølgende perioder uden begrænsninger. Denne landstingslovs bestemmelser om bestyrelsesmedlemmer finder tilsvarende anvendelse på suppleanterne for disse.
Stk. 2. Har et medlem af bestyrelsen forfald, skal dennes suppleant gives adgang til at træde i medlemmets sted, så længe forfaldet varer. Når formanden har forfald og dennes suppleant træder i formandens sted, varetages formandens hverv og funktioner af næstformanden.

 

§ 17. Bestyrelsesmedlemmernes vederlag for deres arbejde i bestyrelsen fastsættes af Landsstyret. Fastsættelsen sker i henhold til Landsstyrets retningslinjer for fastsættelse af vederlag til fondens bestyrelsesmedlemmer. Findes sådanne retningslinjer ikke, sker fastsættelsen som udgangspunkt i henhold til Landsstyrets retningslinjer for fastsættelse af vederlag til bestyrelsesmedlemmer i hjemmestyreejede aktieselskaber.

 

§ 18. Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem fonden og den pågældende selv eller om søgsmål mod den pågældende selv eller om aftaler mellem fonden og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis den pågældende deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod fondens.

 

§ 19. Formanden, eller ved dennes forfald næstformanden, skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og at samtlige medlemmer indkaldes til bestyrelsesmøderne.
Stk. 2. Formanden, eller ved dennes forfald næstformanden, fungerer som mødeleder.
Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden, eller ved dennes forfald næstformanden, og mindst 2 andre bestyrelsesmedlemmer er til stede.
Stk. 4. Alle beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte. Står stemmerne lige, er formandens, eller ved dennes forfald næstformandens, stemme afgørende.
Stk. 5. Over forhandlingerne i bestyrelsen og de trufne beslutninger skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen. Bestyrelsen skal sørge for, at protokollen opbevares forsvarligt.
Stk. 6. Revisor har ret til at deltage i bestyrelsesmøder under behandling af årsrapporter med videre, der påtegnes af revisor. Revisor har pligt til at deltage i bestyrelsesmøder, hvis blot 1 medlem af bestyrelsen anmoder derom.
Stk. 7. Revisionsprotokollen skal forelægges på ethvert bestyrelsesmøde, hvis det i henhold til en beslutning truffet af bestyrelsen eller Landsstyret påhviler revisor at føre en revisionsprotokol, eller hvis revisor i øvrigt efter aftale med fonden fører en revisionsprotokol. Enhver protokoltilførsel skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

 

§ 20. Når der foreligger en forudgående bestyrelsesbeslutning derom, kan visse nærmere afgrænsede bestyrelsesanliggender behandles skriftligt, i det omfang det er foreneligt med emnernes karakter. Uanset bestemmelsen i 1. pkt. skal et bestyrelsesmøde afholdes, hvis et bestyrelsesmedlem kræver det. Denne landstingslovs bestemmelser om afholdelse af bestyrelsesmøde finder i øvrigt med de fornødne afvigelser tilsvarende anvendelse på skriftlige bestyrelsesmøder.
Stk. 2. Bestyrelsesmøde kan afholdes ved anvendelse af elektroniske medier (elektronisk bestyrelsesmøde), i det omfang dette er foreneligt med udførelsen af bestyrelsens hverv. Uanset bestemmelsen i 1. pkt. skal et bestyrelsesmøde afholdes ved fysisk fremmøde, hvis et bestyrelsesmedlem kræver det. Denne landstingslovs bestemmelser om afholdelse af bestyrelsesmøde finder i øvrigt med de fornødne afvigelser tilsvarende anvendelse på elektroniske bestyrelsesmøder.
Stk. 3. Bestyrelsen kan endvidere træffe beslutning om anvendelse af elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post i kommunikation til brug for et elektronisk bestyrelsesmøde i stedet for fremsendelse eller fremlæggelse af papirbaserede dokumenter i henhold til denne lov.

 

§ 21. Bestyrelsen kan bemyndige formanden, eller ved dennes forfald næstformanden, til at træffe beslutninger på bestyrelsens vegne i et nærmere bestemt omfang. Dette gælder dog ikke for beslutninger, der kan betegnes som værende af usædvanlig art eller stor betydning.

 

§ 22. Bestyrelsen skal lede og drive fonden i overensstemmelse med dens formål, denne landstingslov og regler fastsat i medfør heraf.
Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv og opgavefordelingen mellem bestyrelsen og fondens sekretariat ved vedtagelse af en forretningsorden. Bestyrelsens forretningsorden og ændringer deraf skal senest 4 uger efter vedtagelsen godkendes af Landsstyret.
Stk. 3.Bestyrelsen skal gennemgå forretningsordenen en gang årligt for at sikre at den altid er tilpasset fondens behov og er i overensstemmelse med anerkendt god selskabsledelse. Forretningsorden skal indeholde en arbejds- og opgavebeskrivelse for bestyrelsesformandens opgaver og procedurer for direktionens rapportering til bestyrelsen.
Stk. 4.Bestyrelsen offentliggør kvartårlige meddelelser med oplysninger, som kan have betydning for vurdering af fondens drift og udvikling.

 

§ 23. Fondens virksomhed administreres af et sekretariat. Det ledes af en direktør, der er ansvarlig for sekretariatets virksomhed og drift, herunder dets organisation.
Stk. 2. Direktøren ansættes og afskediges af fondens bestyrelse på grundlag af en skriftligt begrundet indstilling fra bestyrelsesformanden. Som direktør kan kun indstilles personer, der ikke er dømt for grovere overtrædelser af skattelovgivningen eller dømt for overtrædelser af kriminallovens bestemmelser om økonomisk kriminalitet eller vold. Endvidere kan kun indstilles personer, for hvilke der kan dokumenteres formelle kvalifikationer på et højt fagligt niveau, som mindst skal svare til niveauet for bestyrelsen, jf. § 11, stk. 1. Sekretariatets medarbejdere ansættes og afskediges af direktøren.
Stk. 3. Ved varetagelsen af deres stilling skal direktøren og medarbejderne medvirke til, at fonden drives i overensstemmelse med dens formål, denne landstingslov og regler fastsat i medfør heraf.

 

§ 24. Bestyrelsen forestår ledelsen og organisationen af fondens virksomhed.
Stk. 2. Direktøren varetager den daglige ledelse af fondens virksomhed og skal derved følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter fondens forhold og formål er af usædvanlig art eller stor betydning, herunder dispositioner vedrørende anvendelse af fondens midler til dækning af hjemmestyrets investeringer i råstofvirksomhed, udgifter ved råstofvirksomhed og udgifter ved varetagelse af hjemtagne opgaver samt udbetaling af fondens midler til hjemmestyret. Sådanne dispositioner kan direktøren kun foretage efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen, medmindre bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig skade for fondens virksomhed. Direktøren skal i så fald snarest muligt underrette bestyrelsen om den foretagne disposition.
Stk. 3. Direktøren skal sørge for, at fondens bogføring sker under iagttagelse af lovens regler derom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde og i overensstemmelse med denne landstingslov. Direktøren skal endvidere sørge for, at anvendelse og udbetaling af fondens midler foregår i overensstemmelse med denne landstingslov, jf. §§ 6 og 7, og skal i forbindelse dermed følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet.
Stk. 4. Bestyrelsen skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter fondens forhold tilfredsstillende måde. Bestyrelsen er ansvarlig for, at anvendelse og udbetaling af fondens midler sker i overensstemmelse med denne landstingslov, jf. §§ 6 og 7, og skal i forbindelse dermed give direktøren alle påkrævede retningslinjer og anvisninger.

 

§ 25. Bestyrelsens formand, eller ved dennes forfald næstformanden, skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når et bestyrelsesmedlem, direktøren, en revisor eller Landsstyret anmoder om det.

 

§ 26. Fonden forpligtes og berettiges ved retshandler og andre dispositioner, som på fondens vegne indgås eller foretages af formanden i forening med 1 bestyrelsesmedlem eller af direktøren i forening med formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 2. Bestyrelsen kan ved meddelelse af prokura og bankfuldmagter til direktøren og op til 2 af sekretariatets medarbejdere give dem ret til at handle på fondens vegne og disponere over fondens midler inden for en af bestyrelsen fastsat begrænsning.

 

Kapitel 8
Fondsmidlernes forvaltning og placering

 

§ 27. Bestyrelsen skal sikre, at fondens midler forvaltes og placeres således, at der opnås en betryggende sikkerhed og det størst mulige afkast.

 

§ 28. Bestyrelsen udpeger 1 eller flere forvaltere.
Stk. 2. Forvalterne skal have hjemsted i Grønland eller Danmark og være underlagt tilsyn fra Finanstilsynet.
Stk. 3. Forvalterne skal have viden og ekspertise på højt niveau vedrørende formueforvaltning og investeringer.
Stk. 4. Forvalterne skal have tilladelse til at drive virksomhed som værdipapirhandlere efter lovgivning om finansiel virksomhed i Grønland eller Danmark.
Stk. 5.Forvalterne sender kvartalsmæssige rapporter vedr. udviklingen i fondens indtægter og omkostninger til fondens bestyrelse og Landsstyret.
Stk. 6.Forvalternes kvartalsrapporter og helårsrapporter sendes til vurdering hos en, af Landsstyret udpeget, uafhængig og anerkendt virksomhed med speciale i finansielle analyser. Her vurderes det, om afkastet af fondens investeringer er tilfredsstillende målt i fh.t. relevante benchmarks. Det vurderes ligeledes, om fondens investeringer sker på et etisk forsvarligt grundlag. Den uafhængige virksomheds vurderinger fremsendes til fondens bestyrelse og til Landsstyret og offentliggøres samtidig.

 

§ 29. Forvalterne skal forvalte og placere fondens midler i overensstemmelse med denne landstingslov og regler fastsat i medfør heraf samt således, at der opnås en betryggende sikkerhed og det størst mulige afkast.
Stk. 2. Forvalterne skal udføre deres hverv i overensstemmelse med lovgivningen i Grønland eller Danmark og god international praksis for formueforvaltning og foretagelse af investeringer samt i henhold til betryggende etiske retningslinjer.
Stk. 3. Lovgivningen om finansiel virksomhed skal finde anvendelse på forvalternes virksomhed.
Stk. 4. Forvalterne skal foretage bogføring i overensstemmelse med god bogføringsskik. Forvalterne skal aflægge særskilte årsregnskaber og kvartårlige perioderegnskaber for forvalternes virksomhed vedrørende fonden og dens midler. Regnskaberne skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og de bestemmelser, der fastsættes af fondens bestyrelse.

 

§ 30. Fondens midler skal placeres i aktiver uden for Grønland.
Stk. 2. Fondens midler placeres efter følgende fordeling:
1) Renterelaterede instrumenter: 75 - 85 %.
2) Egenkapitalrelaterede instrumenter: 15 - 25 %.
Stk. 3. Fondens investeringer må ikke ske i aktiver vedrørende virksomhed, der er socialt uansvarlig.

 

§ 31. Landsstyret kan efter høring af fondens bestyrelse fastsætte nærmere regler for forvaltningen og placeringen af fondens midler. Reglerne skal sikre, at forvaltningen og placeringen af fondens midler sker:
1) med henblik på at opnå en betryggende sikkerhed og det størst mulige afkast,
2) i overensstemmelse med god international praksis for formueforvaltning og foretagelse af investeringer og
3) i henhold til betryggende etiske retningslinjer.

 

Kapitel 9
Årsregnskab, revision og beretning til Landsstyret

 

§ 32. Fonden skal foretage bogføring i overensstemmelse med god bogføringsskik og aflægge årsregnskab, der skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik.
Stk. 2. Udarbejdelsen og aflæggelsen af årsregnskabet skal ske efter reglerne i lovgivningen om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab med videre (årsregnskabslovgivningen) med de fravigelser og tilpasninger, som fondens særlige forhold tilsiger.
Stk. 3. Årsregnskabet skal underskrives af bestyrelsen inden 4 måneder efter regnskabsårets slutning.

 

§ 33. Fondens regnskab skal revideres af den revisor, der reviderer landskassens regnskab, og af en statsautoriseret revisor, der udpeges af bestyrelsen.
Stk. 2. Den af bestyrelsen udpegede revisor (bestyrelsesrevisor) udpeges for en periode på 1 år med mulighed for genudpegning i yderligere 2 perioder.

 

§ 34. Revisor må ikke være:
1) medlem af fondens bestyrelse, fondens direktør eller medarbejder i fondens sekretariat,
2) en person, som står i afhængighedsforhold til fonden, medlemmer af dens bestyrelse eller direktøren eller til sekretariatsmedarbejdere, der har til opgave at sørge for eller kontrollere bogføringen eller forvaltningen af fondens midler, eller
3) en person, der er knyttet til fondens bestyrelse, direktøren eller de i stk. 2 nævnte sekretariatsmedarbejdere ved ægteskab, fast samlivsforhold, slægtskab eller svogerskab i ret op- eller nedstigende linje eller i sidelinjen så nært som søskende.
Stk. 2. Bestyrelsesrevisor skal være myndig og bosat i Grønland eller Danmark.
Stk. 3. En revisor kan afsættes af Landsstyret, hvis revisoren ikke opfylder betingelserne i stk. 1 og 2, eller hvis revisoren ikke opfylder de i § 13, stk. 2-5, nævnte krav.

 

§ 35. Bestyrelsen skal sørge for, at fondens regnskab aflægges og undergives revision efter denne landstingslovs regler, og at der til enhver tid er udpeget en bestyrelsesrevisor.

 

§ 36. Revisionen af fondens regnskab skal foretages efter reglerne i lovgivningen om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab med videre (årsregnskabslovgivningen) med de fravigelser og tilpasninger, som fondens særlige forhold tilsiger.
Stk. 2. Revision af fondens regnskab skal tillige foretages efter reglerne i landstingslov om Grønlands Hjemmestyrets regnskabsvæsen m.v.

 

§ 37. En tiltrædende bestyrelsesrevisor skal rette henvendelse til den fratrædende bestyrelsesrevisor, der har pligt til at give den tiltrædende bestyrelsesrevisor oplysning om baggrunden for sin fratræden.

 

§ 38. Denne landstingslovs bestemmelser om revisorer finder tilsvarende anvendelse på revisorsuppleanter.

 

§ 39. Bestyrelsen afgiver årligt en beretning om fondens virksomhed. Beretningen skal udarbejdes efter anerkendte internationale standarder og sikre at der gives offentligheden rettidige og præcise oplysninger om alle væsentlige forhold vedrørende fonden herunder fondens økonomiske stilling, resultat og styring. Oplysningerne skal omfatte beskrivelse af procedure og anvendte kriterier for valg af hvert enkelt medlem af bestyrelsen samt oplysninger om bestyrelsens og direktionens vederlag og fratrædelsesordninger. Det skal endvidere fremgå, hvilke kompetencer hvert enkelt bestyrelsesmedlem særligt tilfører bestyrelsen. Endelig skal det af beretningen fremgå, hvorledes intern og professionel ekstern evaluering af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesformanden er implementeret i bestyrelsesarbejdet.
Stk. 2. Landsstyret kan efter høring af bestyrelsen fastsætte nærmere regler om beretningens indhold.
Stk. 3.Bestyrelsen skal foranledige, at fondens årsregnskab og beretning samtidig med afgivelse til Landsstyret tilstilles Landstingets Finansudvalg og Landstingets Revisionsudvalg. Fondens årsregnskab og beretning offentliggøres 14 dage efter fremsendelse til Landsstyret.

 

§ 40. Bestyrelsen og sekretariatet skal give revisorerne adgang til at foretage de undersøgelser, de finder nødvendige, og skal sørge for, at revisorerne får de oplysninger og den bistand, som revisorerne anser for nødvendig for udførelsen af deres hverv og bedømmelsen af fonden og dens forhold.
Stk. 2. Bestemmelserne i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse ved Landsstyrets foretagelse af undersøgelser og indhentelse af oplysninger.

 

Kapitel 10
Tilsyn, hjemsted, værneting med videre

 

§ 41. Landsstyret fører tilsyn med fonden.
Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte regler om fondens regnskabsaflæggelse, revision af fondens regnskab og Landsstyrets tilsyn med fonden.

 

§ 42. Fondens hjemsted er Nuuk.
Stk. 2. Retssager mod fonden kan kun anlægges ved retten i Nuuk, medmindre andet følger af internationale overenskomster eller fonden aftaler andet. Retssager om krav vedrørende fondens virksomhed, herunder privatretlige krav mod parter med hjemsted i Grønland, Danmark eller udlandet, kan af fonden anlægges ved retten i Nuuk, medmindre andet følger af internationale overenskomster eller fonden aftaler andet.

 

Kapitel 11
Fortrolige oplysninger

 

§ 43. Fondens bestyrelsesmedlemmer, direktøren, sekretariatets medarbejdere og fondens revisorer må ikke uberettiget videregive eller udnytte fortrolige oplysninger, som de under udøvelsen af deres hverv er blevet bekendt med.

 

Kapitel 12
Fondens opløsning

 

§ 44. Opløsning af fonden kan kun ske ved landstingslov.
Stk. 2. Ved opløsning af fonden tilfalder fondens formue hjemmestyret efter opfyldelse af fondens udestående forpligtelser.

 

Kapitel 13
Erstatning

 

§ 45. Har etbestyrelsesmedlem eller direktøren under udførelsen af sit hverv forsætligt eller uagtsomt tilføjet fonden skade, skal den pågældende erstatte skaden.
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse med hensyn til forvaltere og revisorer. Er et forvaltningsselskab udpeget til forvalter, er både forvaltningsselskabet og den forvalter (person), hvem forvaltningen er overdraget, erstatningsansvarlige. 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse for revisorer.
Stk. 3. Erstatningen kan nedsættes, når dette findes rimeligt under hensyn til skyldgraden, skadens størrelse og omstændighederne i øvrigt.

 

§ 46. Beslutning om anlæggelse af søgsmål mod bestyrelsesmedlemmer, direktøren, forvaltere eller revisorer kan træffes af bestyrelsen eller Landsstyret.

 

§ 47. De i § 45, stk. 1 og 2, nævnte personer er tillige erstatningsansvarlige for skade, de under udførelsen af deres hverv forsætligt eller uagtsomt har tilføjet hjemmestyret, kreditorer eller tredjemand.
Stk. 2. § 45, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.

 

§ 48. Søgsmål mod bestyrelsesmedlemmer, direktøren, forvaltere eller revisorer kan anlægges ved Retten i Nuuk.

 

Kapitel 14
Sanktioner

 

§ 49. Er strengere foranstaltninger ikke forskyldt efter anden lovgivning, idømmes bøde eller foranstaltninger efter kriminalloven for Grønland til den, der
1) ikke af egen drift udtræder af bestyrelsen, hvis den pågældende ikke opfylder betingelserne i § 13, stk. 2-5,
2) som formand eller næstformand for bestyrelsen ikke overholder en af bestyrelsen givet bemyndigelse til at træffe beslutning på bestyrelsens vegne, jf. § 21, 1. pkt.,
3) som formand eller næstformand for bestyrelsen træffer en beslutning på bestyrelsens vegne, som kan betegnes som usædvanlig eller af stor betydning, jf. § 21, 2. pkt.,
4) som medlem af bestyrelsen medvirker til, at formanden eller næstformanden på bestyrelsens vegne træffer en beslutning, der kan betegnes som usædvanlig eller af stor betydning, jf. § 21, 2. pkt.,
5) ved udøvelsen af dennes hverv som bestyrelsesmedlem eller stilling som direktør er ansvarlig for eller medvirker til, at fonden ledes eller drives i strid med dens formål, denne landstingslov eller regler fastsat i medfør heraf, jf. § 22 og § 23, stk. 3,
6) som direktør ikke følger bestyrelsens retningslinjer og anvisninger, jf. § 24, stk. 2,
7) som direktør foretager dispositioner, der efter fondens forhold og formål er af usædvanlig art eller stor betydning, i tilfælde, hvor der ikke foreligger særlig bemyndigelse dertil fra bestyrelsen og dens beslutning kunne afventes uden væsentlig skade for fonden, jf. § 24, stk. 2,
8) som direktør forsømmer at sørge for, at bogføring, formueforvaltning samt anvendelse og udbetaling af fondens midler sker i overensstemmelse med denne landstingslov, jf. § 24, stk. 3,
9) som medlem af bestyrelsen forsømmer at påse, at fondens bogføring og formueforvaltning kontrolleres på en tilfredsstillende måde, jf. § 24, stk. 4,
10) som medlem af bestyrelsen forsømmer at påse, at fondens midler anvendes og udbetales i overensstemmelse med denne landstingslov, jf. § 24, stk. 4,
11) som medlem af bestyrelsen ikke sørger for, at direktøren får de påkrævede retningslinjer og anvisninger med hensyn til overholdelse af denne landstingslovs regler om anvendelse og udbetaling af fondens midler, jf. § 24, stk. 4,
12) som formand eller næstformand for bestyrelsen ikke foranlediger, at bestyrelsen holder møde, når et bestyrelsesmedlem, sekretariatslederen, en revisor eller Landsstyret anmoder om det, jf. § 25,
13) som medlem af bestyrelsen ikke sørger for, at fondens midler forvaltes og placeres således, at der opnås en betryggende sikkerhed og det størst mulige afkast, jf. § 27,
14) udøver virksomhed som forvalter uden tilladelse til at drive virksomhed som værdipapirhandler efter lovgivningen om finansiel virksomhed i Grønland eller Danmark, jf. § 28, stk. 4,
15) som forvalter ikke sikrer, at fondens midler forvaltes og placeres i overensstemmelse med denne landstingslov og regler fastsat i medfør heraf samt således, at der opnås en betryggende sikkerhed og det størst mulige afkast, jf. § 29, stk. 1,
16) som forvalter ikke udfører sit hverv i overensstemmelse med lovgivningen i Grønland eller Danmark og god international praksis for formueforvaltning og foretagelse af investeringer samt i henhold til betryggende etiske retningslinjer, jf. § 29, stk. 2,
17) som forvalter ikke sikrer, at der foretages bogføring og aflægges regnskaber i overensstemmelse med god skik og de bestemmelser, der fastsættes af fondens bestyrelse, jf. § 29, stk. 4,
18) som medlem af bestyrelsen ikke sikrer, at fondens årsregnskab udarbejdes og aflægges i overensstemmelse med reglerne i lovgivningen om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab med videre (årsregnskabsloven) samt underskrives af bestyrelsen inden 4 måneder efter regnskabsårets afslutning, jf. § 32, stk. 2 og 3, og § 35,
19) som medlem af bestyrelsen ikke sikrer, at der til enhver tid er udpeget en bestyrelsesrevisor, jf. § 35,
20) som medlem af bestyrelsen ikke sikrer, at fondens regnskab revideres efter reglerne i lovgivningen om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab med videre (årsregnskabsloven), jf. § 36, stk. 1,
21) som tiltrædende revisor udpeget af bestyrelsen ikke retter henvendelse til den fratrædende revisor, jf. § 37,
22) modvirker at revisorerne eller Landsstyret får adgang til at foretage undersøgelser, jf. § 40, stk. 1 og 2,
23) modvirker, at revisorerne eller Landsstyret får den nødvendige viden og bistand, jf. § 40, stk. 1 og 2, eller
24) uberettiget videregiver eller udnytter fortrolige oplysninger, som den pågældende er blevet bekendt med under udøvelsen af sit hverv for fonden, jf. § 43.
Stk. 2. Stk. 1 finder kun anvendelse, hvis handlingen eller undladelsen er sket ved forsæt eller grov uagtsomhed. 

 

Kapitel 15
Ikrafttræden

 

§ 50. Landstingsloven træder i kraft den 1. januar året efter det kalenderår, hvori Landstinget 1. gang godkender et landskasseregnskab, der viser at hjemmestyrets råstofindtægter i regnskabsåret var på mindst 5 millioner kr.
Stk. 2. Landsstyret skal udstede en bekendtgørelse om landstingslovens ikrafttræden, når betingelserne i stk. 1 er opfyldt.


Grønlands Hjemmestyre, den 5. december 2008


Hans Enoksen

/

 

Kim Kielsen