Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 1
16. maj 2008
Gældende

Landstingslov om ændring af landstingslov om fangst og jagt (Ændring af bruttoindkomstgrundlaget, delegation af kompetence til kommunerne)

§ 1.

I landstingslov nr. 12 af 29. oktober 1999 om fangst og jagt som ændret ved landstingslov nr. 11 af 12. november 2001, som ændret ved landstingslov nr. 9 af 15. april 2003, foretages følgende ændringer:


1. § 4, stk. 2, nr. 4 affattes således:
"4) der har en bruttoindkomst fra fangst, jagt og fiskeri på mindst 50% af pågældendes samlede bruttoindkomst jf. dog litra a-c. Bruttoindkomst fra fiskeri med fartøjer, der i henhold til fartøjets målerbrev er under 210 BT (150 BRT), indgår i opgørelsen af bruttoindkomst fra fangst, jagt og fiskeri.
a) Bruttoindkomst der stammer fra arrangering af betalings/trofæjagt eller fra beskæftigelse som guide i forbindelse med betalingsjagt i henhold til Hjemmestyrets bekendtgørelse om betalingsjagt og – fiskeri, opgøres ligeledes som bruttoindkomst fra fangst, jagt og fiskeri.
b) Indtægt der stammer fra turismevirksomhed eller fra tjenesteydelser i forbindelse med monitering eller forskning af naturen, i henhold til Hjemmestyrets bekendtgørelse om erhvervsjagtbeviser, indgår hverken i opgørelsen af bruttoindkomst fra fangst, jagt og fiskeri eller i opgørelsen af den samlede bruttoindkomst.
c) Honorarer fra borgerligt ombud eller honorarer fra bestyrelsesarbejde i erhvervs-fangerorganisationer/-foreninger, indgår hverken i opgørelsen af bruttoindkomst fra fangst, jagt og fiskeri eller i opgørelsen af den samlede bruttoindkomst."

2. § 4, stk. 4, affattes således:
"Stk. 4. Landsstyret kan meddele dispensation fra betingelserne i:
1) § 4, stk. 2, nr. 2-4, og stk. 3, når vedkommende midlertidigt inden for de nævnte perioder har opholdt sig uden for Grønland i uddannelsesøjemed eller lignende, eller det skønnes rimeligt ud fra ansøgerens tilknytning til Grønland.
2) § 4, stk. 2, nr. 4, for personer, som hidtil ikke har haft et hovederhverv.
3) § 4, stk. 2, nr. 4, når det kan godtgøres, at der har foreligget særlige omstændigheder, som har bevirket, at kravet om indtægtsandel ikke har kunnet opfyldes.
4) § 4, stk. 2, nr. 4, for personer som tidligere har haft erhvervsmæssigt fiskeri, fangst og jagt som hovederhverv."

3. § 6 stk. 2 affattes således:
"Stk. 2. Landsstyret kan i forbindelse med udstedelse af regler efter stk. 1 uddelegere sin afgørelseskompetence til kommunalbestyrelsen jf. § 4, stk. 1og 2 nr. 1-4 samt § 5, stk. 1 og 2."

 

§ 2

 

Landstingsloven træder i kraft den 1. januar 2008.
Grønlands Hjemmestyre, den 16. maj 2008
Hans Enoksen

/

Finn Karlsen

Dokumenter