Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 6
5. december 2008
Ophævet

Landstingsforordning om ændring af landstingsforordning om hjælp til børn og unge (Hjemmelsbestemmelse til fastsættelse af regler om magtanvendelse)

§ 1

I landstingsforordning nr. 1 af 15. april 2003 om hjælp til børn og unge, som senest ændret ved landstingsforordning nr. 9 af 20. november 2006, foretages følgende ændring:


1.
§ 23, stk. 1, affattes således:
"Landsstyret fastsætter regler for døgninstitutioners oprettelse, indretning, ledelse og drift samt for det opdragende arbejde og magtanvendelse i døgninstitutionerne."

2. Efter § 26 indsættes som nyt afsnit:

"Sikrede afdelinger på døgninstitutioner for børn og unge

§ 26a. Landsstyret kan oprette sikrede afdelinger på døgninstitutioner for børn og unge, når det er nødvendigt.
Stk. 2. Ved en sikret afdeling forstås en afdeling på en døgninstitution for børn og unge, hvor det er tilladt at have yderdøre og vinduer konstant aflåst.
Stk. 3. Landsstyret skal påse, at der er det nødvendige antal pladser på sikrede afdelinger på døgninstitutioner for børn og unge.
Stk. 4. Landsstyret fastsætter de nærmere regler for sikrede afdelinger på døgninstitutioner for børn og unge.

§ 26b. Børn og unge, der er tilbageholdt af politiet eller dømt, kan anbringes på sikrede afdelinger på døgninstitutioner for børn og unge. Bestemmelsen finder tillige anvendelse på børn mellem 12 og 15 år, der har begået grov kriminalitet, og hvor hensynet til barnet gør anbringelsen absolut påkrævet.
Stk. 2. Anbringelse på en sikret afdeling på en døgninstitution skal godkendes af døgninstitutionens visitationsudvalg. "

 

§ 2

Landstingsforordningen træder i kraft den 1. januar 2009.
Grønlands Hjemmestyre, den 5. december 2008
Hans Enoksen

/

Naja Petersen