Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 23
14. juli 2008
Gældende

Hjemmestyrets bekendtgørelse om fredning af Austmannadalen

I medfør af § 5, stk. 1, nr. 1, 4, 8-9, § 16, stk. 1, § 46, og § 60, stk. 2 og stk. 4, i landstingslov nr. 29 af 18. december 2003 om naturbeskyttelse fastsættes:

 

Formål og afgrænsning

§ 1. Austmannadalen, og et omkringliggende areal, beliggende i Nuuk Kommune udlægges som fredet område, med det formål at bevare områdets udseende og kulturhistoriske levn samt at sikre området mod nedslidning. Fredningen skal ligeledes beskytte stammen af vildtlevende tamfår i området.
Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder ikke for aktiviteter i forbindelse med forundersøgelse, efterforskning og udnyttelse af mineralske råstoffer. Regler om naturbeskyttelse samt opførelse af anlæg med videre fastsættes på grundlag af den lovgivning, der ligger til grund for meddelelse af bemyndigelse eller bevilling til sådanne aktiviteter, samt som led i den samlede myndighedsbehandling af disse.

§ 2. Det fredede områder er angivet på bilag 1.
Stk. 2.
Fredningsgrænsen op mod iskanten følger den aktuelle isgrænse.


Generel adgang og anvendelse

§ 3. Offentligheden har adgang til det fredede område med de begrænsninger, som følger af denne bekendtgørelse.

§ 4. Inden for det fredede område er det ikke tilladt at forurene søer, vandløb, fjorde eller landområder på nogen måde eller at efterlade nogen form for affald, brugte fiskeredskaber, markeringer eller videnskabeligt udstyr.
Stk. 2. Det er ikke tilladt at beskadige vegetation eller foretage ændringer af terrænet.

§ 5. Inden for det fredede område er jagt på bestanden af vildtlevende tamfår ikke tilladt.

§ 6. Inden for det fredede område er landsbrugsaktiviteter, dyrehold, opdyrkning eller udplantning af vegetation ikke tilladt.


Teltslagning og brug af åben ild

§ 7. Inden for det fredede område må teltslagning og brug af åben ild, herunder brug af gas- og spritbrændere mv., kun finde sted i op til fem døgn på samme lokalitet. Yderligere teltslagning og brug af åben ild, herunder brug af gas- og spritbrændere og lignende, må herefter alene finde sted på en ny lokalitet i en distance af mindst 100 meter fra den forrige anvendte lokalitet, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Permanente arealer til teltslagning og brug af åben ild, herunder brug af gas-, spritbrændere og lignende, i mere end fem døgn kan udpeges af kommunalbestyrelsen i Nuuk efter høring af Departementet for Infrastruktur og Miljø og Råstofdirektoratet. Det skal tydeligt markeres, hvor teltslagning samt brug af åben ild, herunder brug af gas-, spritbrændere og lignende, må finde sted i mere end fem døgn.
Stk. 3. Inden for det fredede område er det tilladt at indsamle og anvende vissent planteaffald samt drivtømmer til brændsel.


Byggeri, anlæg og vandreruter

§ 8. Inden for det fredede område er det ikke tilladt at opføre bygninger eller andre faste anlæg, samt anlægge veje og stier, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Departementet for Infrastruktur og Miljø kan efter høring af kommunalbestyrelsen i Nuuk og Råstofdirektoratet give tilladelse til opførsel af bygninger eller andre faste anlæg.
Stk. 3. Departementet for Infrastruktur og Miljø kan fastsætte vilkår til bygninger eller andre faste anlægs omfang, art, placering, højde, udformning, samt reetablering af terræn og vegatation i tilladelser givet efter stk. 2.

§ 9. Vandreruter kan markeres efter anvisning fra kommunalbestyrelsen i Nuuk efter høring af Departementet for Infrastruktur og Miljø og Råstofdirektoratet.


Færdsel og sejlads

§ 10. Inden for det fredede område er al færdsel med cykel samt motoriserede køretøjer, herunder snescootere ikke tilladt, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Departementet for Infrastruktur og Miljø kan tillade brug af snescooter i forbindelse med videnskabelige undersøgelser.
Stk. 3. Departementet for Infrastruktur og Miljø kan fastsætte vilkår i tilladelser givet i medfør af stk. 2.

§ 11. Inden for det fredede område er motoriseret sejlads på søer og i elve ikke tilladt.
Stk. 2. Undtaget fra stk. 1 er motoriseret sejlads i forbindelse med fiskeri, fangst og jagt samt videnskabelige undersøgelser.


Flyvninger

§ 12. Inden for det fredede område er flyvninger lavere end 500 meter, samt landing i det fredede område ikke tilladt af hensyn til områdets dyreliv, jf. dog stk. 2-5.
Stk. 2. Undtaget fra forbudet i stk. 1 er flyvninger i forbindelse med koncessioneret ruteflyvning, rednings- og eftersøgningsaktioner samt videnskabelige formål i det fredede område.
Stk. 3. Undtaget fra forbudet i stk. 1 er landinger i forbindelse med rednings- og eftersøgningsaktioner samt videnskabelige formål i det fredede område.
Stk. 4. Departementet for Infrastruktur og Miljø kan efter høring af Kommunalbestyrelsen i Nuuk og Råstofdirektoratet, i andre tilfælde end de i stk. 2 og 3 nævnte, give tilladelse til flyvning og landing i det fredede område.
Stk. 5.
Departementet for Infrastruktur og Miljø kan efter høring af Kommunalbestyrelsen i Nuuk og Råstofdirektoratet fastsætte vilkår i tilladelser givet i medfør af stk. 4.


Forvaltning, tilsyn og dispensation

§ 13. Departementet for Infrastruktur og Miljø udarbejder efter høring af Kommunalbestyrelsen i Nuuk og Råstofdirektoratet en forvaltningsplan for det fredede område.

§ 14. Kommunalbestyrelsen i Nuuk påser overholdelsen af denne bekendtgørelse.

§ 15. Departementet for Infrastruktur og Miljø kan efter høring af kommunalbestyrelsen i Nuuk og Råstofdirektoratet meddele dispensation fra bestemmelserne i § 7, stk. 1, § 10, stk.1 samt § 11, stk 1.

§ 16. Overtrædelse af §§ 4-6, § 7, stk. 1, § 8, stk. 1, § 10, stk. 1, § 11, stk. 1 samt § 12, stk. 1 kan medføre bøde.
Stk. 2. Overtrædelse af vilkår fastsat i medfør af § 8, stk. 2 og § 12, stk. 4 kan medføre bøde.
Stk. 3. Er overtrædelsen begået af en virksomhed, som helt eller delvist ejes af staten, Grønlands Hjemmestyre, en kommune eller et kommunalt fællesskab, omfattet af landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v., et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges virksomheden med videre, som sådan kriminalretligt ansvar. Tilsvarende gælder hvis overtrædelsen er begået af Grønlands Hjemmestyre, en kommune eller et kommunalt fællesskab, omfattet af landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v.
Stk. 4. Bøder idømt efter stk. 1-3 tilfalder landskassen.

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2008.
Stk. 2. Samtidig ophæves Kommunalvedtægt om fredning af vildtlevende tamfår i Nuuk Kommune af 28. august 1989.
Grønlands Hjemmestyre, den 14. juli 2008
Kim Kielsen

/

Steffen Ulrich-Lynge

 


 

Bilag 1

Dokumenter