Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 14
23. juni 2008
Gældende

Hjemmestyrets bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse

I medfør af: § 7, stk. 1 i landstingslov nr. 19 af 19. november 2007 om Ilisimatusarfik, § 19 i landstingsforordning nr. 2 af 20. maj 1998 om socialpædagoguddannelsen, § 7, stk. 1 i landstingsforordningen nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser og erhvervsuddannelseskurser, § 1, stk. 2 i landstingsforordning nr. 9 af 21. maj 2002 om folkehøjskoler, § 34 a i landstingsforordning nr. 15 af 28. oktober 1993 om Kirken, senest ændret ved landstingsforordning nr. 7 af 30. oktober 1998, § 6, stk. 2, § 8, stk. 2, § 9, stk. 2, § 10, stk. 2, § 11, stk. 2, § 13, stk. 2 i landstingsforordning nr. 7 af 11. november 2000 om søfartsuddannelser, og efter udtalelse fra Ilisimatusarfik, fastsættes:

 

Kapitel 1
GGS-skalaen

§ 1. Uddannelsessøgende skal ved prøver og eksamener, som efter reglerne om de enkelte uddannelser dokumenteres ved prøve-, eksamens- eller afgangsbeviser, bedømmes efter følgende karakterskala: Greenlandic Grading System (GGS-skalaen), jf. dog kapitel 2:
A: For den fremragende præstation.
B: For den fortrinlige præstation.
C: For den gode præstation.
D: For den jævne præstation.
E: For den tilstrækkelige præstation.
Fx: For den utilstrækkelige præstation.
F: For den ringe præstation.
Stk. 2. Ved oversættelse af karakterskalaen til engelsk anvendes de betegnelser, som fremgår af bilag 1 til bekendtgørelsen. Såfremt der skal ske beregning af gennemsnit, anvendes den konverteringstabel, som fremgår af bilag 2 til bekendtgørelsen.
Stk. 3. Karakterskalaen finder tillige anvendelse ved afgivelse af årskarakterer og lignende standpunktsbedømmelser.

§ 2. Karakteren A gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler.

§ 3. Karakteren B gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler.

§ 4. Karakteren C gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler.

§ 5. Karakteren D gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler.

§ 6. Karakteren E gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.

§ 7. Karakteren Fx gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål.

§ 8. Karakteren F gives for den helt uacceptable præstation.

 

Kapitel 2
Anden bedømmelse

§ 9. Bedømmelsen "Bestået/Ikke bestået" kan anvendes, såfremt dette er fastsat i reglerne for den enkelte uddannelse.

§ 10. Bekendtgørelsens bestemmelser om bedømmelsen "Bestået/Ikke bestået" finder tilsvarende anvendelse ved bedømmelsen "Godkendt/Ikke godkendt".

 

Kapitel 3
Karakterfastsættelse

§ 11. Når en prøve er begyndt, skal der gives en bedømmelse af prøven, med mindre prøven afbrydes på grund af bortvisning eller på grund af sygdom, der berettiger til sygeprøve.

§ 12. Karakterfastsættelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af, i hvilken grad præstationen eller standpunktet opfylder de mål, som skal bedømmes efter reglerne for de enkelte uddannelser.

§ 13. Bedømmelse af præstationer og standpunkter skal ske på grundlag af de faglige mål, der er opstillet for det pågældende fag eller flerfaglige forløb (absolut karaktergivning). Præstationen og standpunktet skal bedømmes ud fra såvel fagets eller forløbets formål som undervisningens beskrevne indhold. Der må ikke tilstræbes nogen bestemt fordeling af karaktererne (relativ karaktergivning).

§ 14. Hvor en censor eller en eksaminator medvirker, fastsætter denne karakteren. Hvor der ved bedømmelsen medvirker både en censor og en eksaminator, fastsættes karakteren efter drøftelse mellem disse.
Stk. 2. Hvis censor og eksaminator ikke er enige om en fælles bedømmelse, giver de hver en karakter. Karakteren for prøven er gennemsnittet af disse karakterer afrundet til nærmeste højere karakter i karakterskalaen, hvis censor har givet den højeste karakter, og ellers den nærmeste lavere karakter.
Stk. 3. Hvor der er uenighed om, hvorvidt præstationen eller standpunktet skal bedømmes til "Bestået" eller "Ikke bestået", er censors bedømmelse afgørende.

§ 15. Hvis der medvirker flere censorer eller flere eksaminatorer ved bedømmelsen, har de under ét henholdsvis censor- og eksaminatorkompetencen efter § 14, stk. 1. Inden for hver gruppe, henholdsvis censorgruppen og eksaminatorgruppen, fastsættes bedømmelsen i tilfælde af uenighed som gennemsnittet af de enkelte bedømmelser afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen. Der rundes op, hvis gennemsnittet ligger midt i mellem to karakterer.

§ 16. Hvor det er fastsat, at en karakter består af flere delkarakterer for forskellige præstationer eller standpunkter, der er fastsat bedømmelse for, er karakteren gennemsnittet af delkaraktererne afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen. Der rundes op, hvis gennemsnittet ligger midt imellem to karakterer. Det kan i reglerne for den enkelte uddannelse være bestemt, at delkaraktererne tæller med forskellig vægt, når den samlede karakter skal fastsættes.

 

Kapitel 4
Beståkrav

§ 17. Hvis der er beståkrav ved en eksamen, prøve eller en standpunktsbedømmelse, er kravet opfyldt, hvis den uddannelsessøgende opnår mindst karakteren E eller bedømmelsen "Bestået".
Stk. 2. Indgår der flere karakterer, er kravet i stk. 1 opfyldt, hvis gennemsnittet er mindst 2,0. Kravet om et gennemsnit på mindst 2,0 kan ikke opfyldes ved afrunding. Det skal være opnået "Bestået" ved alle prøver med videre, hvor bedømmelse "Bestået/Ikke bestået" er anvendt. Der kan endvidere i reglerne for den enkelte uddannelse være fastsat krav om, at der ved en eller flere prøver med videre, som indgår i gennemsnittet, skal være opnået mindst en bestemt karakter i skalaen.

 

 

Kapitel 5

Samlet prøve- eller eksamensresultat

§ 18. Det følger af reglerne for den enkelte uddannelse, hvilke karakterer der indgår i det samlede prøve- eller eksamensresultat.

 

Kapitel 6
Prøve- eller eksamensgennemsnit

§ 19. Det kan i reglerne for den enkelte uddannelse være fastsat, at de enkelte karakterer, der indgår i det samlede prøve- eller eksamensresultat, tæller med forskellig vægt.
Stk. 2. Det kan i reglerne for den enkelte uddannelse være bestemt, at gennemsnittet beregnes af gennemsnit for bestemte grupper af karakterer. I så fald skal beståkravet, jf. § 17, være opfyldt for hver af grupperne. Såfremt karaktererne i de forskellige grupper indgår med forskellig vægt, skal metoden i § 21, stk. 2, benyttes for hver af grupperne.

§ 20. Det samlede prøve- eller eksamensresultat kan udtrykkes ved et gennemsnit på baggrund af tallene fra 7-trins-skalaen, jf. § 22. Ved beregningen af gennemsnit medtages én decimal. I beregningen af gennemsnit indgår ikke fag, hvor der er anvendt bedømmelsen "Bestået/Ikke bestået".

§ 21. Ved fastsættelse af en samlet karakter efter § 16, hvis flere karakterer indgår i et beståkrav efter § 17, og ved beregningen af et gennemsnit efter § 20, kan karaktererne indgå med forskellig vægt, som fastsættes i reglerne for den enkelte uddannelse.
Stk. 2. Ved det vægtede gennemsnit forstås summen af de enkelte karakterer, hver multipliceret med karakterens vægt, divideret med summen af vægtene.

 

Kapitel 7
Prøve-, eksamens- og afgangsbeviser

§ 22. På prøve-, eksamens- og afgangsbeviser skal der ved hver karakter efter GGS-skalaen tilføjes det tal fra 7-trins-skalaen, som svarer til den pågældende karakter, jf. bilag 2.
Stk. 2. Eksamensgennemsnittet i henhold til 7-trins-skalaen skal udregnes og fremgå af eksamensbeviset.

 

Kapitel 8
Dispensation og fravigelse

§ 23. Departementet for Uddannelse kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det er begrundet i usædvanlige forhold, hvor eksempelvis hensyn til en enkelt elevs færdiggørelse af eller optagelse på uddannelse nødvendiggør dette.
Stk. 2. Departementet for Uddannelse kan tillade, at bekendtgørelsens regler fraviges som et led i forsøg og udviklingsarbejde.

 

Kapitel 9
Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 24. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2008 og har virkning for de karakterer og de bedømmelser, der gives efter dette tidspunkt.
Stk. 2 Samtidigt ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 9. april 2001 om karakterskala og anden bedømmelse.

§ 25. For uddannelser, som er omfattet af § 24, stk. 1, 1. pkt., finder den i § 24, stk. 2, nævnte bekendtgørelse tillige anvendelse ved syge- eller omprøve, der aflægges i stedet for prøve, der skulle have været aflagt før 1. august 2008.

§ 26. Karakterer, der er givet efter 13-skalaen, konverteres på prøve-, eksamens- eller afgangsbeviset til karakterer efter GGS-skalaen, jf. dog § 25. For konverterede karakterer skal også karakteren efter den i § 24, stk. 2, nævnte bekendtgørelse (karakterer givet efter 13-skalaen) fremgå af beviset.
Stk. 2. Konvertering sker efter følgende oversættelsesskala:

13-skala 13 11 10 9 8 7 6 5 03 00
GGS-skalaen A A B C C D E Fx Fx F

Stk. 3. Såfremt der efter reglerne for de enkelte uddannelser skal udregnes et gennemsnit, skal dette alene beregnes på basis af karakterer fra GGS-skalaen, jf. dog § 25.
Grønlands Hjemmestyre, den 23. juni 2008

 
Tommy Marø

/

Lise Lennert Olsen


Bilag 1

Oversættelse af karakterskalaen til engelsk

A:  For an excellent performance displaying a high level of command of all aspects of the relevant material, with no or only a few minor weaknesses.
B:  For a very good performance displaying a high level of command of most aspects of the relevant material, with only minor weaknesses.
C:  For a good performance displaying good command of the relevant material but also some weaknesses.
D:  For a fair performance displaying some command of the relevant material but also some major weaknesses.
E:   For a performance meeting only the minimum requirements for acceptance.
Fx: For a performance which does not meet the minimum requirements for acceptance.
F:   For a performance which is unacceptable in all respects.

 

Bilag 2

Relationer mellem GGS-skalaen og 7-trins-skalaen

Karakteren A på GGS-skalaen svarer til 12 på 7-trins-skalaen
Karakteren B på GGS-skalaen svarer til 10 på 7-trins-skalaen
Karakteren C på GGS-skalaen svarer til 7 på 7-trins-skalaen
Karakteren D på GGS-skalaen svarer til 4 på 7-trins-skalaen
Karakteren E på GGS-skalaen svarer til 02 på 7-trins-skalaen
Karakteren Fx på GGS-skalaen svarer til 00 på 7-trins-skalaen
Karakteren F på GGS-skalaen svarer til -3 på 7-trins-skalaen