Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 11
17. april 2008
Gældende

Hjemmestyrets bekendtgørelse om fredning af Kitsissunnguit

I medfør af § 5, stk. 1, nr. 8-9, § 16, stk. 1, § 39 stk. 6, § 46 og § 60 stk. 2 og 4, i landstingslov nr. 29 af 18. december 2003 om naturbeskyttelse fastsættes:

 

Formål og afgrænsning

§ 1. Øerne, der under et betegnes Kitsissunnguit (Grønne Ejland), og et omkringliggende havområde, beliggende i Qasigiannguit og Aasiaat kommuner, udlægges som fredet område. Fredningens formål er at beskytte og forbedre områdets økosystem og rige biodiversitet, med særlig fokus på områdets ynglende havterner samt at sikre øernes betydning for friluftslivet.
Stk. 2. Området er identisk med det udpegede Ramsarområde nr. 388 i henhold til Ramsarkonventionen, og myndighederne er således forpligtede til at fremme områdets beskyttelse.

§ 2. Det fredede område er angivet på bilag 1 og 2.
Stk. 2. En del af det fredede områdeer inddelt i 3 delområder. Delområde 1 udgøres af den vestligste del af det fredede område og omfatter øerne Saattuarssuit og Niaqornaq samt havområdet i en afstand af 500 meter fra disse øer. Delområde 2 udgøres af den midterste ø Kitsissunnguit og det østligste skær samt havområdet i en afstand af 500 meter fra øen og skæret. Delområde 2 inkluderer desuden delområde 2A. Delområde 3 udgøres af den østligste del af det fredede område og omfatter øerne Innarsuatsiaaq, Kingigtuarssuk og Angissat samt havområdet i en afstand af 500 meter fra disse øer.


Generel adgang og anvendelse

§ 3. Offentligheden har adgang til det fredede område med de begrænsninger, som følger af denne bekendtgørelse.

§ 4. Inden for det fredede område er det ikke tilladt at forurene land- og vådområder eller at efterlade nogen form for affald, herunder alle former for fangstredskaber, markeringer eller videnskabeligt udstyr.
Stk. 2. Det er ikke tilladt at beskadige vegetationen eller foretage ændringer af terrænet. Endvidere er al indsamling af planter, plantedele, dyr, æg samt fjer og dun ikke tilladt, jf. dog § 11, stk. 1.
Stk. 3. Uanset forbudet i stk. 2 er det tilladt at indsamle plantevækst til brændsel til madlavning i forbindelse med fiskeri, jagt og fangst.


Teltslagning og brug af åben ild

§ 5. Ved ophold inden for det fredede område er teltslagning og brug af åben ild, herunder brug af gas- og spritbrændere mv., ikke tilladt, jf. dog stk. 2-5.
Stk. 2. I delområde 2A er teltslagning og brug af åben ild, herunder brug af gas og spritbrænder mv., tilladt i perioden 1. november til 30. april.
Stk. 3. I delområde 2A, er teltslagning og brug af åben ild, herunder brug af gas- og spritbrændere mv., i perioden 1. maj til 31. oktober, dog højst tilladt af en varighed af 3 døgn på samme lokalitet. Yderligere teltslagning og brug af åben ild, herunder brug af gas- og spritbrændere mv., må herefter alene finde sted på en ny lokalitet af en varighed på op til 3 døgn i en distance af mindst 100 meter fra den forrige anvendte lokalitet.
Stk. 4. Undtaget for forbudet i stk. 1 er teltslagning og brug af åben ild, herunder brug af gas- og spritbrændere mv., i delområde 3.


Byggeri, anlæg, stier med videre

§ 6. Inden for det fredede område er det ikke tilladt at opføre bygninger eller andre faste anlæg, foretage til- eller ombygning af eksisterende bygninger, samt anlægge veje og stier, jf. dog stk. 2-4.
Stk. 2. I delområde 3 kan Departementet for Infrastruktur og Miljø efter høring af kommunalbestyrelsen i den kommune, som delområde 3 henregnes under, give tilladelse til opførsel af bygninger eller andre faste anlæg der har et formidlings- eller turismemæssigt formål. Departementet for Infrastruktur og Miljø kan i en sådan tilladelse fastsætte vilkår til bygninger eller andre faste anlægs omfang, art, placering, højde og udformning.
Stk. 3. Inden for det fredede område kan eksisterende fangsthytter opretholdes og vedligeholdes. Departementet for Infrastruktur og Miljø kan, efter høring af kommunalbestyrelsen i den kommune som delområdet henregnes under, give tilladelse til opførelse af nye fangsthytter som erstatning for eksisterende. Departementet for Infrastruktur og Miljø kan i en sådan tilladelse fastsætte vilkår til fangsthyttens omfang, art, placering, højde og udformning.
Stk. 4. Inden for det fredede område kan Departementet for Infrastruktur og Miljø, efter høring af kommunalbestyrelsen i den kommune som delområdet henregnes under, give tilladelse til anlæggelse af stier. Departementet for Infrastruktur og Miljø kan i en sådan tilladelse fastsætte vilkår til stiernes anlæggelse, herunder at passende materiale anvendes.
Stk. 5. Ved anlægsarbejde i forbindelse med bygninger eller andre faste anlæg, til- eller ombygning af eksisterende bygninger, samt anlæggelse af stier skal terræn og vegetation retableres.


Sejlads, ilandstigning og færdsel

§ 7. I perioden 1. maj til 31. oktober er færdsel i grupper på mere end 12 personer i delområde 3 forbudt, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Departementet for Infrastruktur og Miljø kan give tilladelse til færdsel af grupper på mere end 12 personer.

§ 8. I delområde 1 og 2 er al sejlads, ilandstigning og færdsel forbudt i perioden 1. maj til 31. oktober, jf. dog stk. 2-6.
Stk. 2. Søfartstyrelsen eller en af Søfartstyrelsen bemyndiget person kan færdes i delområde 2 i forbindelse med tilsyn af raconfyret.
Stk. 3. Departementet for Infrastruktur og Miljø kan, efter høring af relevant kommune, meddele tilladelse til ture i delområde 2, såfremt disse guides af en person med kendskab til den grønlandske natur og lovgivning om beskyttelse af naturen. I tilladelsen kan fastsættes vilkår til de guidede ture, herunder antallet af ture, disses varighed samt deltagerantal på turene.
Stk. 4. Det er tilladt at søge nødhavn i delområde 1 og 2, såfremt vejrforholdene nødvendiggør dette. Opholdet skal afrapporters til Departementet for Infrastruktur og Miljø senest 1 måned efter opholdets afslutning.
Stk. 5. Det er tilladt at søge havn og færdes i delområde 2A, såfremt ilandstigningen sker fra syd.
Stk. 6. Undtaget fra bestemmelserne i stk. 1 er redningsaktioner og eftersøgninger.

§ 9. Inden for det fredede område er færdsel med motoriserede køretøjer og cykel ikke tilladt.

§ 10. I luftrummet over det fredede område er flyvning lavere end 500 meter ikke tilladt af hensyn til områdets dyreliv, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Undtaget fra bestemmelserne i stk. 1 er redningsaktioner og eftersøgninger.


Fangst, jagt, ægsamling og fiskeri med videre.

§ 11. I delområde 1, 2 og 3 er al fangst, jagt, ægsamling samt fiskeri, forbudt i perioden 1. maj til 31. oktober. Fiskeriredskaber, herunder net, skal fjernes og medtages inden 1. maj, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Fiskeri efter stenbider i delområde 2 og 3 er tilladt i perioden 1. maj til 10. juni. Fiskeriredskaber, herunder net, skal fjernes og medtages senest 10. juni.
Stk. 3. Inden for det fredede område er udsmid af fiskeriaffald ikke tilladt.


Forvaltning, tilsyn og dispensation

§ 12. Departementet for Infrastruktur og Miljø udarbejder, efter høring af relevante kommunalbestyrelser, en forvaltningsplan for det fredede område.

§ 13. Den relevante kommune påser overholdelsen af denne bekendtgørelse. Tilsyn med fiskeri, jagt- og fangstaktiviteter påhviler Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.

§ 14. Departementet for Infrastruktur og Miljø kan meddele dispensation fra bestemmelserne i § 5 stk. 1, § 6, stk. 1, § 8, stk. 1, samt § 9, såfremt det ikke er i strid med fredningens formål.

§ 15. Overtrædelse af § 4, stk. 1-2, § 5, stk. 1 og stk. 3, 2. pkt., § 6, stk. 1, § 7, stk. 1, § 8, stk. 1, § 9, § 10, stk. 1, § 11, stk. 1, stk. 2. 2 pkt. og stk. 3 kan medføre bøde.
Stk. 2. Overtrædelse af vilkår fastsat efter § 6, stk. 2-4, samt § 8, stk. 3, kan medføre bøde.
Stk. 3. Er overtrædelsen begået af en virksomhed, som helt eller delvist ejes af staten, Grønlands Hjemmestyre, en kommune eller et kommunalt fællesskab, omfattet af landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v., et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges virksomheden med videre, som sådan kriminalretligt ansvar. Tilsvarende gælder hvis overtrædelsen er begået af Grønlands Hjemmestyre, en kommune eller et kommunalt fællesskab, omfattet af landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v.
Stk. 4. Bøder idømt efter stk. 1-3 tilfalder Landskassen.

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2008.
Grønlands Hjemmestyre, den 17. april 2008

 


Kim Kielsen

/

Steffen Ulrich-Lynge


Bilag 1

Bilag 2