Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 7
17. marts 2008
Ophævet

Hjemmestyrets bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

I medfør af § 7, stk. 2, nr. 1 og 2, § 15, § 30 a, og § 46, stk. 2, i landstingsforordning nr. 12 af 22. december 1988 om beskyttelse af miljøet som senest ændret ved landstingsforordning nr. 8 af 15. november 2007 og § 3 a, § 4 a, § 6, § 9 a, § 11 a, § 15, stk. 2, i landstingforordning nr. 17 af 28. oktober 1993 om kontrol med levnedsmidler og zoonoser, som senest ændret ved landstingsforordning nr. 9 af 31. maj 2001, fastsættes:

 

Kapitel 1
Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter:
1) De kvalitetskrav, som drikkevand, råvand og vand, der benyttes i levnedsmiddelvirksomheder, skal opfylde.
2) Hvilke undersøgelser, herunder hyppigheden af prøvetagningen og analyser, der skal foretages af rå- og drikkevandet.
3) Hvordan der skal føres tilsyn og kontrol med drikkevandskvaliteten.
4) Hvilke yderligere krav, der kan stilles til analyse for supplerende parametre, som ikke er nævnt i denne bekendtgørelse.
5) Hvordan der skal føres kontrol med de indvundne vandmængder, jf. bilag 2A-C.
Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter ikke:
1) Råvand, der anvendes til formål, der hverken har direkte eller indirekte indflydelse på forbrugernes sundhed, eller anvendes som drikkevand til dyr.
2) Rå- og drikkevand, der anvendes som lægemiddel.
3) Sommervandsledningsnet, der hverken indgår i den almene eller i levnedsmiddelvirksomheders vandforsyning.
4) Vandforsyningsanlæg, der leverer mindre end 10 m3 per døgn for så vidt angår de uorganiske indikatorparametre i bilag 1B.

§ 2. Almene og levnedsmiddelvirksomheders vandforsyningsanlæg er omfattet af offentlig kontrol efter denne bekendtgørelse.
Stk. 2. Øvrige vandforsyningsanlæg, jf. § 5, stk. 3, er undtaget offentlig kontrol efter denne bekendtgørelse, jf. dog §§ 31-33 og 36.

§ 3. I denne bekendtgørelse forstås ved:
1) Drikkevand:
a) Alle former for behandlet og ubehandlet vands fase til mennesker, beregnet til husholdningsbrug, til private og offentlige institutioner, for eksempel skoler, sygehuse, plejehjem samt kommercielle formål, for eksempel restauranter, hoteller, vandrehjem og lufthavne.
b) Alle former for vand, der anvendes i levnedsmiddelvirksomheder til fremstilling, behandling og konservering af produkter eller stoffer bestemt til konsum.
2) Råvand: Ubehandlet vand, der uanset fysisk tilstand og oprindelse kan anvendes til fremstilling af drikkevand. Det vil eksempelvis sige overfladevand, grundvand, havvand og smeltet gletscheris.

§ 4. I denne bekendtgørelse forstås ved:
1) Vandværk: Et begreb, der anvendes som synonymt med både vandbehandlingsanlæg og vandindvindingsanlæg, og som ofte anvendes som betegnelse for den juridiske enhed, hvortil forbrugeren afregner.
2)Vandindvindingsanlæg: Vandindtag, boringer, brønde, råvandsindpumpningsanlæg og råvandsledninger.
3) Vandbehandlingsanlæg: Et anlæg, hvori råvandet underkastes behandling med henblik på anvendelse til drikkevand. Et vandbehandlingsanlæg kan bestå af følgende elementer: Råvandstanke, beluftningsanlæg, fældningsanlæg, filteranlæg, mikrobiologiske barriere, rentvandstanke, udpumpningsanlæg, afsaltningsanlæg, optøningsanlæg med videre.
4) Vandforsyningsanlæg: Anlæg bestående af et eller flere af følgende delelementer:Vandindvindingsanlæg, vandbehandlingsanlæg samt hoved- og sommervandledninger. Et vandforsyningsanlæg kan bestå af flere vandindvindingsanlæg, der leverer vand.

§ 5. Ved almene vandforsyningsanlæg forstås den offentlige vandforsyning af byer og bygder.
Stk. 2. Ved levnedsmiddelvirksomheders vandforsyningsanlæg forstås vandforsyningsanlæg, der alene leverer vand til levnedsmiddelvirksomheder.
Stk. 3. Ved øvrige vandforsyningsanlæg forstås vandforsyningsanlæg uden for by- og bygdezonen.

§ 6. Ved hovedvandledning forstås den ledning, der leder behandlet vand fra vandværket til stikledninger, taphuse og brandventiler.
Stk. 2. Ved sommerhovedvandledninger og sommerstikledninger forstås vandledninger, der ikke fungerer permanent.
Stk. 3. Ved stikledning forstås en ledning, der forbinder hovedvandledningen med vandinstallationen. En stikledning er altid privat, også når den leverer vand til offentlige bygninger, som for eksempel skoler, hospitaler eller plejehjem.

§ 7. Ved vandinstallationer i bygninger forstås installationer, der anvendes til drikkevand og:
1) den sommerstikledning, der er koblet til hovedvandledningen,
2) en vandtank og
3) rør, samtlige fittings, anordninger med videre.
Stk. 2. Ved en vandtank, jf. stk. 1 nr. 2, forstås en installation, som forsynes med drikkevand fra vandtankvogn eller sommerstikledning, og som er koblet til vandinstallationerne i en bygning. En vandtank er altid privat, også når den leverer vand til offentlige bygninger, som for eksempel skoler, hospitaler og plejehjem.
Stk. 3. Ved forbrugernes vandinstallationer forstås de samlede installationer, som indgår i fordelingen af drikkevand i boliger eller virksomheder.

§ 8. Ved levnedsmiddelvirksomheder forstås virksomheder, der erhvervsmæssigt tilvirker, opbevarer, transporterer eller forhandler levnedsmidler, herunder også drikkevand på flaske eller anden emballage.

§ 9. Ved driftskontrol forstås en intern kontrol af vandkvaliteten, overvågning af doseringen og lignende udført af driftspersonalet ved vandforsyningsanlæggene.
Stk. 2. Ved driftsjournal forstås blandt andet løbende dataindsamling, hvor driftspersonalet ved vandforsyningsanlæggene som minimum foretager registrering af doseringer af eksempelvis klor, soda, prøveudtagninger og målinger af vandets kvalitet i henhold til bilag 3B.
Stk. 3. Ved driftsherre forstås den person eller organisation, som er ansvarlig for driften af vandforsyningsanlægget.

 

Kapitel 2
Myndigheds- og ansvarsforhold

§ 10. Den centrale tilsynsmyndighed efter denne bekendtgørelse er landsstyremedlemmet for henholdsvis miljø, veterinære forhold og sundhed.
Stk. 2. Den centrale tilsynsmyndighed skal informere forbrugerne og give dem generel vejledning om drikkevandskvaliteten.
Stk. 3. For vandforsyningsanlæg der er undtaget for offentlig kontrol, jf. § 2, stk. 2, kan den centrale tilsynsmyndighed udstede vejledninger til de berørte forbrugere med oplysninger om vandkvalitet og beskyttelse af denne.
Stk. 4. Det decentrale tilsyn foretages af landsstyreområdet for sundhed.

 

Kapitel 3
Offentlig tilsyn

§ 11. Landsstyreområdet for veterinære forhold varetager det centrale tilsyn i relation til:
1) Drikkevandets indhold af mikroorganismer, parasitter, vira med videre efter kvalitetskravene i bilag 1A og efter kontrolhyppigheder i bilag 2A-C.
2) Desinfektionens effektivitet, hvor der anvendes desinfektion.
3) De mikrobiologiske laboratoriers kvalitetssikringssystemer.
Stk. 2. Landsstyreområdet for miljø varetager det centrale tilsyn i relation til:
1) Drikkevandets fysisk-kemiske egenskaber, samt indhold af kemiske stoffer med videre efter kvalitetskravene i bilag 1B-C og efter kontrolhyppigheder i bilag 2A-C, 3A og 3B, og på grundlag af driftskontrollen.
2) Vandforsyningsanlæg, jf. §§ 4-8, herunder anlæggets indretning og funktion og vedligeholdelsestilstand.
Stk. 3. Landstyreområdet for sundhed varetager det decentrale tilsyn med:
1) Vandets kvalitet i relation til indhold af mikroorganismer med videre, efter kvalitetskravene i bilag 1A og efter kontrolhyppigheder i bilag 2A-C
2)Desinfektionens effektivitet, hvor der anvendes desinfektion, herunder sikrer sig at der sker udtagning af vandprøverne og at disse analyseres.

§ 12. Embedslægeinstitutionen rådgiver tilsynsmyndigheden for det centrale og decentrale tilsyn i relation til kvalitetskravene i bilag 1A-C og i relation til kontrolhyppigheder i bilag 2A-C.

§ 13. Den centrale tilsynsmyndighed, jf. § 10, kan bemyndige den lokale chefdistriktslæge til at varetage det centrale tilsyn jf. § 11.

§ 14. Den centrale tilsynsmyndighed kan øge eller nedsætte kontrolhyppigheden af vandprøvetagning efter vurdering af driftsherrens driftskontrol, jf. bilag 3A.
Stk. 2. Når det er fastslået, at en eller flere af analyseparametre, som fremgår af bilag 1B og 1C, ikke er tilstede, kan den centrale tilsynsmyndighed nedsætte kontrolhyppigheden af vandprøvetagning efter en ansøgning fra driftsherren til landsstyreområdet for miljø.

 

Kapitel 4
Driftsherrens pligter

§ 15. Driftsherren skal på den centrale eller decentrale tilsynsmyndigheds forlangende oplyse om vandprøveudtagningssteder ved vandforsyningsanlægget.

§ 16. Driftsherren for den almene vandforsyning varetager med driftskontrollen overvågningen af vandets kvalitet i relation til drikkevandets fysisk-kemiske egenskaber jf. bilag 1B.
Stk. 2. Driftskontrollen afstemmes efter vandbehandlingen, samt efter resultatet af kontrollen med råvands- og drikkevandskvaliteten.

§ 17. Driftsherren er ansvarlig for at sikre sig, at § 19, 20, 21 og § 23 overholdes.
Stk. 2. Driftsherren er ansvarlig for at materialer, der indgår i vandforsyningsanlæg, og som er i berøring med vandet, er godkendt hertil.
Stk. 3. Den til enhver tid værende ejer af en bygning er ansvarlig for, at bygningens vandinstallationer er forskriftsmæssigt udført.
Stk. 4. Driftsherren for alle vandforsyningsanlæg, jf. § 2, stk. 1, kan af den centrale tilsynsmyndighed pålægges at etablere et driftskontrolprogram for vandkvaliteten i henhold til bilag 3A.

§ 18. Driftsherren for almene og levnedsmiddelvirksomheders vandforsyningsanlæg, skal til enhver tid give den centrale og decentrale tilsynsmyndighed adgang til at udtage såvel rutinemæssige som supplerende vandprøver til kontrol af vandets kvalitet, samt tilsyn på anlæggets indretning, drift med videre.

 

Kapitel 5
Kvalitetskrav til vandet

§ 19. Vand, der anvendes til drikkevand, skal være frit for mikroorganismer og stoffer i mængder eller koncentrationer, der udgør en risiko for sundhedsfare, og skal som minimum overholde de grænseværdier for indhold af mikroorganismer og stoffer i vandet, der er angivet i bilag 1A-C.
Stk. 2. Undtaget fra stk. 1 er drikkevand produceret med henblik på eksport.

§ 20. Vand, der leveres af den almene vandforsyning, eller som anvendes i levnedsmiddelvirksomheder, skal overholdekvalitetskriterierne fastsat i § 19 på følgende steder:
1) Afgang fra hovedvandledning, offentlige tappesteder, tankvogne og tankskibe.
2) Hvor vandet aftappes på flaske, eller anden emballage.
3) Hvor vandet bruges i en levnedsmiddelvirksomhed.

§ 21. Kvaliteten af råvand skal, efter ansøgning fra driftsherren godkendes af den centrale tilsynsmyndighed før ibrugtagning, jf. bilag 2A.

§ 22. Hvis resultaterne af undersøgelserne, jf. §§ 19-21, viser, at vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med kravene i denne bekendtgørelse, skal driftsherren omgående underrette den centrale tilsynsmyndighed.

§ 23. Driftsherren skal indsende vandprøverne til analyse på laboratorier, der af de centrale tilsynsmyndigheder er godkendt hertil.
Stk. 2. Driftsherren skal foretage vandprøvetagning i henhold til laboratoriets vandprøveinstruks. Vandprøveinstruksen skal godkendes af de centrale tilsynsmyndigheder.
Stk. 3. Chefdistriktslægen skal forestå vandprøvetagningen til kontrol af vandets kvalitet i relation til indhold af mikroorganismer samt desinfektionens effektivitet, efter kvalitetskravene i bilag 1A og efter kontrolhyppigheder i bilag 2A-C med analysemetoder efter bilag 4.
Stk. 4. Driftsherren skal på grundlag af driftskontrollen forestå vandprøvetagning til kontrol af rå- og dikkevandets fysisk-kemiske egenskaber efter kvalitetskravene i bilag 1B-C og efter kontrolhyppigheder i bilag 2A-C, 3A og 3B.
Stk. 5. Undtaget for stk. 1- 4 er vandanalyser og -målinger, som udføres på stedet af driftsherren for de almene og levnedsmiddelvirksomheders vandforsyning, som led i dennes daglige driftskontrol. Den centrale tilsynsmyndighed kan dog til enhver tid stille krav til kvaliteten af disse analyser og målinger, samt til driftsherrens interne kvalitetskontrol, jf. bilag 3A.

 

Kapitel 6
Kontrolhyppigheder for vandprøvetagning

§ 24. Den centrale tilsynsmyndighed fastsætter kontrolhyppighederne for de almene og levnedsmiddelvirksomheders vandforsyninger ud fra:
1) råvandets og drikkevandets kvalitet, jf. bilag 1A-C,
2) den distribuerede vandmængde, jf. bilag 2B-C, og
3) den aktuelle vandbehandling.
Stk. 2. Kontrolhyppighederne for vandprøvetagningen skal fastlægges, således at analyseresultaterne er repræsentative for vandkvaliteten for hele året, svarende til flomperioden om foråret, sommer, før islægning om efteråret og vinter og på forskellige ugedage og tidspunkter i døgnet.
Stk. 3. Prøveudtagningen skal så vidt muligt fordeles ensartet med hensyn til tid og sted. Der skal derfor udvælges en række turnussteder på ledningsnettet til gennemførelse af den løbende kontrol.
Stk. 4. Kontrolhyppigheden i henhold til bilag 2B-C kan nedsættes, når den centrale tilsynsmyndighed vurderer, at der foreligger dokumentation for, at flere på hinanden følgende prøvetagninger har vist ensartede og lavere koncentrationer end de angivne kvalitetskriterier, samt når der ikke forekommer forureningskilder inden for spærrezonen, som kan udgøre en risiko for en forurening af rå- og drikkevandet. Dog skal der som minimum hvert 8.-10. år udtages kontrolprøver, som analyseres for alle parametre i henhold til bilag 1B-C.

 

Kapitel 7
Udgifter, driftsjournal, rapporter og indberetning heraf

§ 25. Landsstyreområdet for sundhed afholder kun udgifter til prøvetagning og undersøgelser af mikrobiologiske parametre, jf. bilag 1A i relation til den almene vandforsyning.
Stk. 2. Driftsherren afholder udgifter til prøvetagning og undersøgelser af de fysisk-kemiske parametre, jf. bilag 1B-C.

§ 26. Driftsherren for de almene og levnedsmiddelvirksomheders vandforsyningsanlæg skal føre en driftsjournal. Driftsjournalen skal indeholde oplysning om:
1) doseringsmængder for soda, klor, kalkprodukter og fældningspræparater,
2) eftersyn af vandforsyningsanlægget,
3) eventuelle problemer med vandforsyningsanlægget og
4) andet, der har betydning for vandkvaliteten og den distribuerede vandmængde til henholdsvis borgere og levnedsmiddelindustrien.
Stk. 2. Driftsjournalen skal underskrives af den driftsansvarlige og opbevares i mindst 5 år.

§ 27. Driftsherren skal på den pågældende tilsynsmyndigheds forlangende kunne fremlægge:
1) Driftsjournalen inklusive målinger til vurdering af driften.
2) Oversigter over hovedvandledningsnet og mulige blinde ender med oplysninger om vandprøvetagningssteder.
3) Drifts- og tekniskhygiejniske oplysninger af betydning for kildesporing til den bakteriologiske kontrol.

§ 28. Driftsherren for de almene og levnedsmiddelvirksomheders vandforsyningsanlæg skal indberette de fysiske/kemiske analyseresultater, jf. § 24 stk. 4, til vurdering af rå- og drikkevandsvandkvaliteten, jf. bilag 2B-C, til landsstyreområdet for miljø så snart de foreligger. Sideløbende med disse oplysninger skal sammenhørende målinger af vandets pH og koncentrationen af frit og bunden klor indberettes til den decentrale tilsynsmyndighed, samt i forbindelse med udførsel af den mikrobiologiske kontrol. Målinger skal indføres i driftsjournalen.
Stk. 2. Det decentrale tilsyn skal så snart de fysiske/kemiske analyseresultater foreligger indberette mikrobiologiske analyseresultater til vurdering af rå- og drikkevandsvandkvaliteten, jf. bilag 2A, til embedslægeinstitutionen, landsstyreområdet for veterinære forhold samt driftsherren og Fødevarestyrelsen i Danmark.
Stk. 3. Indberetningen kan ske elektronisk til landsstyreområderne for miljø og veterinære forhold. Det elektroniske format for indberetningen fastlægges af den centrale tilsynsmyndighed.

§ 29. Driftsherren for de almene og levnedsmiddelvirksomheders vandforsyning skal 1 gang årligt udarbejde en rapport over drikkevandskvaliteten for de enkelte vandforsyninger. Rapporten skal senest den 1. juni i det efterfølgende kalenderår indberettes til den centrale tilsynsmyndighed.
Stk. 2. Rapporten, jf. stk. 1, skal indeholde oplysninger om:
1) vandkvaliteten,
2) vandforsyningens kapacitet med hensyn til levering af vandmængder,
3) distribuerede vandmængder,
4) befolkningens størrelse,
5) dispensationer udstedt efter §§ 37-40, og
6) planlagte foranstaltninger til overholdelse af kvalitetskravene for vandforsyninger, der ikke overholder et eller flere kvalitetskrav i henhold til denne bekendtgørelse.

§ 30. Den centrale tilsynsmyndighed skal en gang hvert 3. år udarbejde en sammenfattende rapport om drikkevandets kvalitet dækkende 3 kalenderår, som offentliggøres inden udgangen af det kalenderår, der følger rapporteringsperioden. Første rapport skal dække årene 2008-2010.

 

Kapitel 8
Påbud og forbud

§ 31. Den centrale og decentrale tilsynsmyndighed kan påbyde driftsherren for almene og levnedsmiddelvirksomheders vandforsyningsanlæg, øvrige vandforsyningsanlæg, ejere af øvrige vandforsyningsanlæg, samt ejere af bygningers vandinstallationer at få foretaget en nærmere undersøgelse af vandets kvalitet og årsager til forringet kvalitet hvis:
1) et af kvalitetskravene til drikkevand, jf. bilag 1A-C, er overtrådt, og
2) det skønnes, at der kan være en sundhedsrisiko forbundet med anvendelse af vandet som drikkevand, jf. bilag 3A.

§ 32. Den centrale tilsynsmyndighed kan udstede påbud og fastsætte supplerende kvalitetskrav og kontrolprogrammer for stoffer og mikroorganismer, der ikke er fastlagt i bilag til denne bekendtgørelse, såfremt det skønnes, at de kan være tilstede i en mængde, eller koncentration, der udgør en risiko for sundhedsfare.
Stk. 2. Den centrale tilsynsmyndighed kan fastlægge nye prøveudtagningssteder og ændre eksisterende prøveudtagningssteder, når den skønner, at der er behov herfor.

§ 33. Den centrale tilsynsmyndighed kan udstede påbud til driftsherren for almene og levnedsmiddelvirksomheders vandforsyningsanlæg, øvrige vandforsyningsanlæg og ejere af ejendomme om at iværksætte de nødvendige:
1) Midlertidige foranstaltninger til sikring af drikkevandets kvalitet.
2) Udbedrende foranstaltninger til permanent genoprettelse af drikkevandets kvalitet.
Stk. 2. Påbud, jf. stk. 1, kan udstedes, såfremt et drikkevandskvalitetskrav ikke er overholdt i henhold til bilag 1A-C, eller på baggrund af tilsyn efter § 11, eller driftskontrol efter § 16, der udviser en risiko for sundhedsfare ved anvendelse af drikkevandet.

§ 34. Den centrale tilsynsmyndighed kan, efter høring af Embedslægeinstitutionen, forbyde eller begrænse anvendelsen af drikkevand fra vandforsyningsanlæg eller bygnings vandinstallationer, hvor der er, eller kan være tale om sundhedsrisiko forbundet ved anvendelsen, indtil der er iværksat de nødvendige udbedrende foranstaltninger.
Stk. 2. Ved anvendelse af stk. 1 skal der tages højde for:
1) mulig sundhedsfare forbundet med afbrydelse eller begrænsning af brugen af drikkevand,
2) vejledning og information af de berørte forbrugere, og
3) mulighederne for oprettelse af alternativ forsyning af drikkevand, mens forbudet eller begrænsningen er gældende.
Stk. 3. Den decentrale tilsynsmyndighed kan udsende en anbefaling om at koge vandet ved mikrobiologiske overskridelser, jf. bilag 1A-C.

§ 35. Alle afgørelser efter denne bekendtgørelse træffes efter forudgående høring af Embedslægeinstitutionen. Høringen kan foregå mundtligt såvel som skriftligt afhængig af sagens hastende karakter.

§ 36. Embedslægeinstitutionen, kan efter samråd med den centrale tilsynsmyndighed, påbyde den decentrale tilsynsmyndighed at der skal foretages et ekstraordinært tilsyn af almene og levnedsmiddelvirksomheders vandforsyningsanlæg, øvrige vandforsyningsanlæg og ejere af ejendomme efter § 11 stk. 3, såfremt det skønnes, at der kan være akut sundhedsfare forbundet med anvendelse af vand som drikkevand.

 

Kapitel 9
Dispensation

§ 37. Det centrale tilsyn kan efter ansøgning fra driftsherren for et vandforsyningsanlæg dispensere når drikkevandet ikke overholder kvalitetskriterierne for indikatorparametrene farve, lugt og smag, NVOC, O2-forbrug, turbiditet, ledningsevne, pH, aluminium, ammonium, klorid, jern, mangan, sulfat og natrium fastlagt i bilag 1B. En sådan dispensation kan betinges af, at der hurtigst muligt træffes udbedrende foranstaltninger til at bringe indikatorparameterværdien i overensstemmelse med kvalitetskriteriet.
Stk. 2. Den centrale tilsynsmyndighed kan efter ansøgning om dispensation fra driftsherren for et vandforsyningsanlæg og efter høring af Embedslægeinstitutionen dispensere fra indikatorparametre for den periode, der er nødvendig til at gennemføre udbedringerne, forudsat, at overskridelserne af kvalitetskriterierne ikke indebærer en risiko for sundhedsfare.
Stk. 3. Der kan kun tillades forhøjede værdier, såfremt vandforsyningen i det pågældende område ikke kan opretholdes, eller når der skal foretages en renovering og lignende af vandforsyningsanlægget.
Stk. 4. Den centrale tilsynsmyndighed skal ved meddelelse af dispensation, der gives indenfor den maksimale værdi, godkende en kontrolplan til overvågning af vandkvaliteten og de foranstaltninger, der skal træffes i den periode, dispensationen er gældende.
Stk. 5. Driftsherren skal, straks efter dispensation er givet, orientere vandforsyningsanlæggets forbrugere om dispensationen og betingelserne i forbindelse hermed.

§ 38. Dispensationer efter § 37 er midlertidigt gældende og gives under forudsætning af, at en overskridelse af kvalitetskravene, jf. bilag 1B, ikke udgør en sundhedsmæssig risiko, og at der er en plan for udbedrende foranstaltninger.
Stk. 2. Dispensationer kan meddeles for højst 3 år af gangen.

§ 39. En ansøgning om dispensation skal indeholde følgende oplysninger:
1) Årsager til og varigheden af dispensationen.
2) De pågældende vandkvalitetskriterier, tidligere relevante analyseresultater og ønsket afvigelse fra det højst tilladelige vandkvalitetskrav.
3) Det geografiske område med angivelse af den relevante råvandsressource, mængden af vand, der leveres per dag fordelt på levering til henholdsvis befolkning og levnedsmiddelvirksomhed.
4) En kontrolplan, om nødvendigt med en øget kontrolhyppighed.
5) En tids- og aktivitetsplan for iværksættelse af de nødvendige udbedrende foranstaltninger til sikring, eller genoprettelse af vandkvaliteten.
6) Et projektsammendrag af de nødvendige foranstaltninger.
Stk. 2. Ansøger skal selv levere alle de relevante oplysninger til den centrale tilsynsmyndigheds behandling af sagen.

§ 40. Hvis der, efter den centrale tilsynsmyndigheds vurdering, er tale om en overskridelse af kvalitetskravene til drikkevandets uorganiske indikatorparametre, jf. bilag 1B, som ikke udgør en sundhedsmæssig risiko, og hvis udbedrende foranstaltninger kan afhjælpe problemet indenfor højst 30 dage, kan der dispenseres uden anvendelse af §§ 39 og 40. Dispensationen skal angive:
1) højst tilladelige værdi, og
2) tidsfristen for afhjælpning af problemet.
Stk. 2. Der kan ikke dispenseres fra kvalitetskravene til mikrobiologiske parametre, jf. bilag 1A.
Stk. 3. Dispensation, jf. stk. 1, kan ikke meddeles, hvis de samme vandkvalitetskriterier for en given vandforsyning i løbet af de foregående 12 måneder er blevet overtrådt i mere end 30 dage sammenlagt.

§ 41. Der kan ikke dispenseres fra kvalitetskravene til drikkevand, der udbydes til salg på flaske eller anden emballage.

 

Kapitel 10
Klageadgang

§ 42. Klager over afgørelser truffet i henhold til denne bekendtgørelse kan indbringes for Landstingets miljøklageudvalg efter de almindelige regler herom i landstingsforordning om beskyttelse af miljøet.
Stk. 2. Undtaget herfor er afgørelse truffet i henhold til § 11, stk. 1, § 14 stk. 1, §§ 18-30 der kan indbringes for Landsstyret efter de almindelige regler herom i landstingsforordning om kontrol med levnedsmidler og zoonoser.

 

Kapitel 11
Sanktionsbestemmelser

§ 43. Bøde kan idømmes den som:
1) Undlader at foretage analyser af vandkvaliteten i overensstemmelse med §§15–24.
2) Undlader at underrette den centrale tilsynsmyndighed efter § 26-29.
3) Undlader at kontrollere eller indberette vandforbrug efter § 28, stk. 1, og § 29.
4) Tilsidesætter afgørelser efter §§ 31-34 og § 36.
5) Underlader at opbevare registrering eller resultater, eller nægter at forevise disse efter anmodning i overensstemmelse med § 15 og §§ 27–29.

 

Kapitel 12
Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 45. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. april 2008.
Stk. 2. Samtidig ophæves"Retningslinjer for drikkevandskvalitet og tilsynet hermed" godkendt af Landsstyret den 27. august 1990 samt Landslægens cirkulære nr. 20 af 26. januar 1990 om vandundersøgelser i de grønlandske lægedistrikter.
Stk. 3.
§§ 26-30 får først virkning den 31. december 2008, således at information om vandets kvalitet, jf. § 30, skal offentliggøres første gang i året 2009.
Stk. 4. Afgørelser truffet i medfør af Landslægens cirkulære nr. 20 af 26. januar 1990 om vandundersøgelser i de grønlandske lægedistrikter er gældende, indtil der er truffet anden afgørelse i medfør af denne bekendtgørelse.

 

§ 46. Kvalitetskravene, som vand skal opfylde efter kapitel 5 og bilag i denne bekendtgørelse, skal være opfyldt senest den 1. januar 2009, medmindre der er meddelt dispensation i henhold til §§ 37- 40. Indtil dette tidspunkt skal de hidtil gældende kvalitetskrav være opfyldt.
Stk. 2. Kontrolprogrammer, som skal udfærdiges efter kapitel 5 og 6, og bilag i denne bekendtgørelse, skal senest være iværksat den 1. august 2008. Indtil sådanne kontrolprogrammer er iværksat, skal de hidtil gældende kontrolprogrammer opretholdes.
Grønlands Hjemmestyre, den 17. marts 2008
Kim Kielsen

/

Steffen Ulrich - Lynge

 


Bilag 1 a-c

Bilag 2 a-c

Bilag 3 a-b

Bilag 4