Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 19
19. november 2007
Ophævet

Landstingslov om Ilisimatusarfik

Kapitel 1
Almindelige bestemmelser

§ 1. Ilisimatusarfik har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder. Ilisimatusarfik skal sikre et ligeværdigt samspil mellem forskning, udvikling og uddannelse, foretage en løbende udvikling af sine forsknings- og uddannelsesmæssige fagområder og formidle samt udveksle viden om videnskabens metoder og resultater.
Stk. 2. Ilisimatusarfik har forskningsfrihed og metodefrihed og skal værne herom. I det omfang de fornødne resurser er til stede, kan Landsstyret efter indhentet udtalelse herom fra Ilisimatusarfik pålægge institutionen forsknings-, udrednings- og undervisningsopgaver.
Stk. 3. Ilisimatusarfik skal samarbejde med det omgivende samfund og bidrage til udvikling af det internationale samarbejde. Ilisimatusarfiks forsknings- og uddannelsesresultater skal bidrage til at fremme udvikling i Grønland og det arktiske område. Ilisimatusarfik skal som central videns - og kulturbærende institution udveksle viden og kompetencer med det omgivende samfund og tilskynde sine medarbejdere til at deltage i den offentlige debat.

 

Kapitel 2
Uddannelser

§ 2. Ilisimatusarfik kan udbyde følgende forskningsbaserede uddannelser, som er selvstændige, afrundede uddannelsesforløb:
1) Mellemlange videregående uddannelser:
a) Bacheloruddannelse på 180 ECTS point.
b) Professionsrettet bacheloruddannelse på mellem 180 og 240 ECTS point.
c)Diplomuddannelse på 60 ECTS point.
2) Overbygningsuddannelser:
a) Kandidatuddannelse på 120 ECTS point.
b) Masteruddannelse på mellem 60 og 90 ECTS point.
3) Forskeruddannelser:
a) Ph. d.-uddannelse på 180 ECTS point.
Stk. 2. Landsstyret kan i særlige tilfælde tillade en fravigelse af de i stk. 1 nævnte ECTS point.

§ 3. Bacheloruddannelse, professionsrettet bacheloruddannelse, kandidatuddannelse og ph. d.-uddannelse udbydes som forskningsbaserede heltidsuddannelser. Diplomuddannelser og masteruddannelser udbydes som forskningsbaserede deltidsuddannelser.
Stk. 2. Ilisimatusarfik kan udbyde sine heltidsuddannelser som deltidsuddannelser.
Stk. 3. Ilisimatusarfik kan udbyde enkelte fag og fagspecifikke kurser fra de i § 2, stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte uddannelser.
Stk. 4. Uddannelsernes længde, indhold, faglige niveau og formelle opbygning skal udformes, så de svarer til nationale og internationale uddannelsestilbud, og således at meritoverførsel, studenterudveksling og international anerkendelse kan opnås.

§ 4. Landsstyret godkender efter udtalelse fra Ilisimatusarfik uddannelser inden for nye fagområder.
Stk. 2. Landsstyret kan begrænse udbuddet af uddannelser, hvis der ikke længere er behov for, at en uddannelse udbydes af Ilisimatusarfik, eller hvis uddannelsen ikke længere lever op til de til enhver tid gældende kvalitetskrav for forskningsbaseret uddannelse.
Stk. 3. Landsstyret kan begrænse tilgangen til uddannelserne.
Stk. 4. Landsstyret kan i særlige tilfælde igangsætte en evaluering af en eller flere uddannelser.

§ 5. Ilisimatusarfik kan inden for sine fagområder tildele diplomgrad, bachelorgrad, mastergrad, kandidatgrad og ph. d.-grad.
Stk. 2. Landsstyret kan efter indstilling fra Ilisimatusarfik godkende, at de i stk. 1 nævnte grader tildeles i fællesskab med et andet universitet, hvis en del af uddannelsen er foregået på dette.
Stk. 3. Ilisimatusarfik kan tildele æresdoktorgraden som ph. d.-grad.

§ 6. Ilisimatusarfik kan indgå aftaler med universiteter og andre uddannelsesinstitutioner, der udbyder tilsvarende uddannelser, om dele af en uddannelse eller forskning, der er knyttet til en uddannelse.

§ 7. Landsstyret fastsætter, efter indhentet udtalelse herom fra Ilisimatusarfik, regler om uddannelse, herunder eksamen, censur, klager og kvalitetsudvikling, og for adgang til uddannelse.
Stk. 2. Ilisimatusarfik fastsætter inden for rammerne af de regler, der er udstedt i medfør af stk. 1, studieordninger, der beskriver indhold og opbygning i uddannelserne.

§ 8. Ilisimatusarfik tilbyder studerende vejledning under uddannelsesforløb om uddannelsen, mulighederne for studieophold uden for Grønland og efterfølgende beskæftigelsesmuligheder.

 

Kapitel 3
Styrelse

Bestyrelsen

§ 9. Bestyrelsen er Ilisimatusarfiks øverste myndighed. Den varetager Ilisimatusarfiks interesser som forsknings- og uddannelsesinstitution og fastlægger retningslinier for Ilisimatusarfiks udvikling og organisation.
Stk. 2. Bestyrelsen er over for Landsstyret ansvarlig for Ilisimatusarfiks virke, herunder forvaltningen af de økonomiske resurser. Bestyrelsen godkender budgettet, herunder fordelingen af resurserne og principperne for deres anvendelse efter indstilling fra rektor. Bestyrelsen underskriver regnskabet.
Stk. 3. Bestyrelsen udarbejder en statut for Ilisimatusarfik og ændringer heri. Statutten og ændringer skal godkendes af Landsstyret.
Stk. 4. Bestyrelsen ansætter og afskediger rektor. Den ansætter og afskediger prorektor og universitetsdirektør efter indstilling fra rektor.
Stk. 5. Bestyrelsen kan indgå en resultatkontrakt med Landsstyret.
Stk. 6. Bestyrelsen har ikke kompetence i enkeltsager vedrørende Ilisimatusarfiks øvrige ansatte, jf. stk. 4, eller vedrørende studerende.
Stk. 7. Landsstyret kan pålægge bestyrelsen at træde tilbage, hvis bestyrelsen ikke efterkommer påbud om at berigtige retsstridige forhold, således at en ny bestyrelse kan nedsættes.

§ 10. Bestyrelsens medlemmer skal tilsammen bidrage til at fremme Ilisimatusarfiks udvikling med deres kendskab til Grønland og arktiske forhold, erfaring og indsigt i ledelse, forskning og uddannelse samt i formidling og udveksling af viden.
Stk. 2. Der skal i størst muligt omfang være åbenhed om bestyrelsens arbejde.

§ 11. Bestyrelsen består af 11 medlemmer, der sammensættes således:
1) 6 udefrakommende medlemmer.
2) 2 medlemmer, der repræsenterer Ilisimatusarfiks forskere og undervisere, herunder ansatte ph. d.-studerende. 1 af disse medlemmer skal repræsentere uddannelserne til professionsrettet bachelor.
3) 1 medlem, der repræsenterer det teknisk-administrative personale.
4) 2 medlemmer, der repræsenterer de studerende. 1 af disse medlemmer skal repræsentere uddannelserne til professionsrettet bachelor.
Stk. 2. Landsstyret udpeger de udefrakommende medlemmer efter en ikke bindende indstilling fra Ilisimatusarfik. Medlemmerne udpeges i deres personlige egenskab og for en periode på 4 år. Der skal ved udpegningen lægges vægt på faglige og personlige kvalifikationer og på erfaringen med at udvikle virksomheder og forsknings- og uddannelsesmiljøer, gerne i et internationalt perspektiv. Genudpegningen kan finde sted.
Stk. 3. De i stk. 1, nr. 2 – 4, nævnte medlemmer vælges ved direkte valg af 5 valggrupper således:
1) Valggruppe 1. Forskere og undervisere på bachelor-, kandidat-, master- og ph. d.-uddannelserne.
2) Valggruppe 2. Forskere og undervisere på uddannelserne til professionsrettet bachelor og diplomuddannelserne.
3) Valggruppe 3. Studerende på bachelor- og kandidatuddannelserne og ph. d.-studerende.
4) Valggruppe 4. Studerende på uddannelserne til professionsrettet bachelor.
5) Valggruppe 5. Teknisk og administrativt personale.
Stk. 4. Kun ansatte, der er ansat med et halvt årsværk og derover, og studerende på fuld tid er valgbare og stemmeberettigede.
Stk. 5. De i stk. 1, nr. 2 og 3, nævnte repræsentanter er omfattet af reglerne om beskyttelse af tillidsrepræsentanter på deres område.
Stk. 6. Bestyrelsen vælger en formand blandt de udefrakommende medlemmer. Hvert bestyrelsesmedlem har 1 stemme. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk. 7. De nærmere regler om bestyrelsens nedsættelse og virke fastsættes i statutten.


Rektorat

§ 12. Ilisimatusarfiks daglige ledelse varetages af rektor inden for de rammer, som er fastsat af bestyrelsen. Ilisimatusarfiks øvrige ledelse varetager deres opgaver efter retningslinjer fra rektor.
Stk. 2. Rektor bistås af prorektor, der er rektors stedfortræder. Rektor og prorektor udgør Ilisimatusarfiks rektorat.
Stk. 3. Rektor og prorektor skal være kandidater inden for et af Ilisimatusarfiks fagområder og have kendskab til grønlandske forhold og indsigt i uddannelsesområdet. Rektor skal desuden have erfaring med ledelse og udvikling af forsknings- og uddannelsesmiljøer.

§ 13. Rektor repræsenterer Ilisimatusarfik og træffer afgørelse i alle sager, hvor kompetencen ikke er henlagt til bestyrelsen, akademisk råd, institutledelse eller institutråd, jf. §§ 9 og 10, § 14, stk. 1, nr. 4 og 5, § 18 og § 19, stk. 3.
Stk. 2. Rektor indstiller ansættelse og afskedigelse af den øvrige øverste ledelse, jf. § 9, stk. 4, til bestyrelsen.
Stk. 3. Rektor ansætter og afskediger institutledere og afdelingsledere.
Stk. 4. Rektor indstiller budgettet og regnskabet til bestyrelsen og underskriver regnskabet.
Stk. 5. Rektor fastsætter regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende, herunder om fortabelse af studieplads.
Stk. 6. Rektor godkender alle eksterne samarbejdsaftaler, der forpligter Ilisimatusarfik.
Stk. 7. Rektor kan i særlige tilfælde opløse akademisk råd og overtage dets opgaver.


Akademisk råd

§ 14. Der nedsættes et akademisk råd, som har følgende opgaver:
1) Udtale sig til rektor om den interne fordeling af bevillinger.
2) Udtale sig til rektor om væsentlige forsknings- og uddannelsesområder og om planer for vidensudveksling.
3) Godkende forslag til studieordninger og forsøgsordninger vedrørende uddannelserne efter indstilling fra institutrådene.
4) Sammensætte fagkyndige udvalg, der skal bedømme videnskabelige arbejder med henblik på besættelse af videnskabelige stillinger og om erhvervelse af ph. d.-graden.
5) Tildele ph. d.-graden.
Stk. 2. Akademisk råd har ret til at udtale sig i alle akademiske forhold af væsentlig betydning for Ilisimatusarfiks organisation og virksomhed og har pligt til at drøfte de akademiske sager, rektor forelægger.
Stk. 3. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 15. Akademisk råd sammensættes således:
1) Rektor, der er født formand.
2) Prorektor.
3) 2 medlemmer, der repræsenterer institutledelserne, jf. § 18, stk. 3. 1 af disse medlemmer skal repræsentere uddannelserne til professionsrettet bachelor.
4) 2 medlemmer, der repræsenterer Ilisimatusarfiks forskere og undervisere, herunder ansatte ph. d.-studerende. 1 af disse medlemmer skal repræsentere uddannelserne til professionsrettet bachelor.
5) 2 medlemmer, der repræsenterer de studerende. 1 af disse medlemmer skal repræsentere uddannelserne til professionsrettet bachelor.
6) 1 medlem, der repræsenterer det teknisk-administrative personale, som observatør.
Stk. 2. De i stk. 1, nr. 4 – 6, nævnte medlemmer vælges efter de i § 11, stk. 3 og 4, nævnte regler.

§ 16. Ved behandling afde i § 14, stk. 1, nr. 4, nævnte forhold, i sager om tildeling af ph. d.-graden samt i forhold, der udelukkende handler om forskning, er kun de medlemmer, der er forskere, stemmeberettigede.
Stk. 2. De nærmere regler vedrørende akademisk råd, herunder om valg og valgperiode, fastsættes i statutten.


Institutter

§ 17. Ilisimatusarfiks forskning og forskningsbaserede uddannelser foregår på institutter.
Stk. 2. Institutterne skal så vidt muligt omfatte både bachelor- og kandidatuddannelser og uddannelser til professionsrettet bachelor og skal omfatte fagområder med faglig og forskningsmæssig sammenhæng.
Stk. 3. En uddannelse kan placeres uden for et institut, hvis ingen af institutterne udfører den forskning, som uddannelsen er baseret på. Der skal i sådanne tilfælde indgås en aftale med et andet universitet om forskning samt tilrettelæggelse og godkendelse af uddannelsen, jf. § 6.

§ 18. Et institut ledes af en institutleder. Institutlederen kan samtidigt være afdelingsleder, jf. § 24.
Stk. 2. Institutlederen ansætter og afskediger instituttets øvrige ansatte bortset fra afdelingsledere, jf. § 13, stk. 3.
Stk. 3. Institutleder og afdelingsledere udgør institutledelsen. Den varetager i henhold til retningslinjer, der er godkendt af rektor og efter indstilling fra institutrådet, instituttets daglige ledelse, herunder planlægning og fordeling af arbejdsopgaver.
Stk. 4. Institutledelsen kan pålægge medarbejdere at løse bestemte opgaver med respekt for deres frie valg af videnskabelige metoder.

§ 19. Institutlederen skal have en relevant, højere uddannelse inden for sit fagområde og skal have undervisningserfaring inden for sit fagområde.

§ 20. Ved hvert institut oprettes et institutråd.
Stk. 2. Institutrådet drøfter de generelle retningslinjer for forskning og forskningsbaseret uddannelse ved instituttet, inden institutledelsen afgiver indstilling herom til rektor og akademisk råd.
Stk. 3. Institutrådet godkender efter generelle retningslinjer og indstilling fra afdelingslederne:
1) Optagelse af studerende.
2) Meritoverførsler.
3) Tildeling af akademiske grader med undtagelse af ph. d.-graden.
4) Oprettelse af instituttets innovations- og kvalitetsfremmeråd, jf. § 25.
Stk. 4. Institutrådet afgiver indstilling til akademisk råd om:
1) Studieordninger for uddannelserne ved instituttet.
2) Forsøgsordninger vedrørende uddannelserne.
3) Nedsættelse og sammensætning af fagkyndige udvalg, der skal bedømme videnskabelige arbejder med henblik på besættelse af videnskabelige stillinger og erhvervelse af ph. d.-graden.
4) Instituttets forslag til budget.
5) Organisering i afdelinger og disses ansvarsområder.
Stk. 5. Institutrådet har i øvrigt ret til at udtale sig i alle sager af væsentlig betydning for instituttets organisation og virksomhed og har pligt til at drøfte de forhold, rektor og institutlederne forelægger.
Stk. 6. Afgørelser i institutrådet træffes ved simpelt flertal. Ved beslutninger om forhold, der udelukkende vedrører forskning, kan det bestemmes i statutten eller i rådets forretningsorden, at kun de medlemmer, der er forskere, er stemmeberettigede.

§ 21. Et institutråd sammensættes således:
1) Institutlederen, der er formand.
2) Afdelingslederne.
3) 2 - 3 medlemmer, der repræsenterer instituttets forskere og undervisere, herunder ansatte ph. d.-studerende. 2 medlemmer skal have forskningsbaggrund. Har instituttet uddannelser til professionsrettet bachelor, skal 1 af medlemmerne repræsentere disse uddannelser.
4) Har instituttet ansat teknisk-administrativt personale, er denne gruppe repræsenteret med højst 2 medlemmer.
5) 1 studerende fra hver af instituttets fuldtidsuddannelser, dog mindst 2 studerende.

§ 22. De i § 21, stk. 1, nr. 3 – 5, nævnte medlemmer vælges ved direkte valg blandt de ansatte og studerende på instituttet.
Stk. 2. Kun ansatte, der er ansat med et halvt årsværk og derover og studerende på fuld tid er valgbare og stemmeberettigede.
Stk. 3. Regler om forberedelse og gennemførelse af valg fastsættes i statutten.


Afdelinger

§ 23. Et institut kan have flere afdelinger.
Stk. 2. En afdeling kan bestå af en eller flere forskningsbaserede uddannelser og/eller en eller flere forsknings- og formidlingsenheder uden formaliseret uddannelsesvirksomhed.

§ 24. En afdeling ledes af en afdelingsleder, der varetager den daglige ledelse af afdelingen.
Stk. 2. Afdelingslederens opgaver omfatter afgivelse af indstilling og forslag til institutledelsen og institutrådet, herunder:
1) Udarbejdelse af forslag til studieordninger.
2) Udarbejdelse af undervisningsplan og eksamensplan.
3) Udarbejdelse af forsknings- og formidlingsplan.
4) Udarbejdelse af forslag til afdelingens organisation, herunder udpegning af studieledere og studievejledere.
5) Fremsættelse af forslag til medlemskab i instituttets innovations- og kvalitetsfremmeråd.
Stk. 3. Afdelingslederen afgiver i øvrigt indstilling til institutledelse og institutråd om forhold af betydning for afdelingens virksomhed og om ansættelser og afskedigelser og skal høres vedrørende alle sager af betydning for afdelingen.


Innovations- og kvalitetsfremmeråd

§ 25. Et institutråd skal nedsætte et innovations- og kvalitetsfremmeråd som inspirationskilde og rådgiver for bestyrelsen, rektorat, akademisk råd, institutledere og institutråd samt afdelingsledere.
Stk. 2. Innovations- og kvalitetsfremmerådet skal vurdere, hvad der kan bidrage til at:
1) Styrke forskningen og den forskningsbaserede uddannelse ved instituttet.
2) Styrke instituttets placering og deltagelse i internationalt forsknings- og uddannelsessamarbejde og gøre instituttet til en attraktiv partner i et sådant samarbejde.
3) Styrke instituttets placering som en forsknings- og uddannelsesenhed, der bidrager til at fremme Ilisimatusarfiks formål.
Stk. 3. Innovations- og kvalitetsfremmerådet kan i samråd med institutrådet nedsætte udvalg, der er særligt sagkyndige inden for et bestemt fagområde eller en bestemt uddannelse. Medlemmer af sådanne udvalg behøver ikke at være medlemmer af et innovations- og kvalitetsfremmeråd.

§ 26. Innovations- og kvalitetsfremmerådet består af eksterne sagkyndige. De sammensættes for en 4 års funktionsperiode på følgende måde:
1) Fra 1 til 3 medlemmer udpeget af rektor.
2) Fra 1 til 3 medlemmer udpeget af institutrådet.
3) 1 medlem udpeget efter indstilling fra de studerende ved instituttet.
Stk. 2. Medlemmerne af hvert innovations- og kvalitetsfremmeråd skal samlet have sådanne kompetencer, at rådet kan varetage de i § 25, stk. 2, nævnte opgaver.
Stk. 3
. Regler for nedsættelse og funktionsmåde for et innovations- og kvalitetsfremmeråd fastsættes i statutten.

 

Kapitel 4
Økonomi og administration

Økonomiske forhold

§ 27. Ilisimatusarfiks årlige bevillinger til lovbundne og aftalebestemte opgaver fastsættes på landstingsfinansloven.
Stk. 2. Ilisimatusarfik kan modtage tilskud, arv og gaver fra anden side end landskassen. Sådanne midler skal holdes adskilt fra finanslovsmidler.
Stk. 3. Ilisimatusarfik kan drive indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter.
Stk. 4. Ilisimatusarfik kan disponere frit over tilskud og andre indtægter. Ilisimatusarfik skal overholde budgetforudsætningerne og varetage de opgaver, der fremgår af disse.

§ 28. Ilisimatusarfik skal følge de til enhver tid gældende bestemmelser for Grønlands Hjemmestyre om budget, regnskabsføring og regnskabsaflæggelse.
Stk. 2. Regnskabet skal indeholde særskilt regnskab for anvendelsen af finanslovbevillingen.
Stk. 3. Årsregnskabet revideres af Grønlands Hjemmestyres revision.
Stk. 4. Bestyrelsen skal hvert år inden udgangen af marts fremsende en årsrapport med årsregnskabet og revisionsprotokollat til Landsstyret. Landsstyret fremsender efter godkendelse af årsrapporten denne til Landstinget til orientering.


Administration

§ 29. Ilisimatusarfiks administration ledes af en universitetsdirektør, der referer til rektor.
Stk. 2. Ilisimatusarfik varetager drift og forvaltning af Ilimmarfik og kan efter aftale udføre administrative opgaver for andre institutioner i Ilimmarfik.

 

Kapitel 5
Øvrige bestemmelser

§ 30. Ilisimatusarfiks afgørelse af en klage, der vedrører de studerendes retsstilling, kan indbringes for Landsstyret.
Stk. 2. Fristen for at indgive klage er 4 uger fra den dag, afgørelsen blev meddelt klageren.
Stk. 3. Landsstyret fastsætter regler for klageadgang og behandling af klager.
Stk. 4. Ilisimatusarfiks afgørelse af klager, der ikke vedrører de studerendes retsstilling, jf. stk. 1, herunder klager over eksamenskarakterer, kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

 

Kapitel 6
Ikrafttrædelse med videre

§ 31. Landstingsloven træder i kraft den 1. januar 2008.
Stk. 2. Samtidig ophæves følgende landstingslove, landstingsforordninger og Hjemmestyrets bekendtgørelser:
1) Landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996 om Ilisimatusarfik.
2) Landstingsforordning nr. 6 af 30. oktober 1995 om uddannelse til journalist.
3) Landstingsforordning nr. 2 af 2. maj 1996 om uddannelse af lærere til folkeskolen.
4) Landstingsforordning nr. 10 af 31. oktober 1996 om uddannelse af socialrådgivere.
5) Landstingsforordning nr. 7 af 29. oktober 1999 om uddannelse til sygeplejerske.
6)Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 2. januar 1990 om regler for valg til de styrende organer, herunder valg af rektor og prorektor ved Ilisimatusarfik.
Stk. 3. De øvrige bestemmelser, der er fastsat eller opretholdt i medfør af de i stk. 1 nævnte landstingslove og landstingsforordninger, forbliver i kraft indtil de erstattes af nye bestemmelser eller ophæves.

§ 32. De, der ved lovens ikrafttræden er valgt til rektor og prorektor, forbliver i disse stillinger indtil den af bestyrelsen ansatte rektor og prorektor tiltræder deres stillinger.
Stk. 2. De, der ved lovens ikrafttræden er valgt til institutledere,forbliver i disse stillinger indtil de institutledere, som udnævnes af rektor, tiltræder deres stillinger.
Stk. 3. De, der ved lovens ikrafttræden er valgt til universitetsråd og studienævn, forbliver i disse hverv indtil bestyrelsen er nedsat, henholdsvis indtil der er valgt institutråd.
Stk. 4. Ansatte ved de institutioner, der sammenlægges med Ilisimatusarfik, bevarer deres nuværende løn- og ansættelsesforhold.

§ 33. Bestyrelsen og akademisk råd skal være nedsat senest 1. marts 2008.
Stk. 2. Universitetsrådet varetager de opgaver, der er henlagt til bestyrelsen, indtil denne er nedsat. Universitetsrådet træffer dog kun de beslutninger, der er nødvendige for Ilisimatusarfiks fortsatte virksomhed. Lederne af de institutioner, der sammenlægges med Ilisimatusarfik, indtræder i universitetsrådet.
Stk. 3. Studienævnene varetager de opgaver, der er henlagt til institutrådet, indtil dette er nedsat. Studienævnene træffer dog kun de beslutninger, der er nødvendige for instituttets fortsatte virksomhed.
Stk. 4. Indtil en ny institutstruktur er trådt i kraft, bevarer professionsskolerne og Inerisaavik deres nuværende struktur og med reference til rektor.
Grønlands Hjemmestyre, den 19. november 2007
Hans Enoksen

/

Tommy Marø